Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 102 від 15.04.1993

Страница 8

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13

<< Главная страница

перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35
хвилин). Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення
норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є
підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті,
півріччя, року. Збільшення кількості уроків  в  зв'язку  із
зменшенням її тривалості не означає  збільшення  навчального
навантаження, встановленого при тарифікації.
   За години педагогічної роботи, виконаної понад встановлену
норму, провадиться додаткова оплата відповідно до  отримуваної
ставки заробітної плати в одинарному розмірі.
   У тих випадках, коли робота понад  встановлену  норму
виконується  вихователями,    помічниками    вихователів,
санітарками-нянями дошкільних закладів з причини невиходу на
роботу змінника, або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають
дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами
робочого часу, встановленого графіками роботи, оплата  праці
провадиться відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ), як за надурочну.
   Цей порядок застосовується у випадках, коли робота понад
встановлену норму робочого часу виконувалась без перерви після
закінчення основного робочого часу.
   Адміністрація зобов'язана вжити  заходів  для  заміни
відсутнього працівника. Надурочна робота допускається, як виняток,
з дозволу профспілкового комітету.
   Надурочна робота не повинна перевищувати  для  кожного
працівника 120 годин на рік.
   При погодинній оплаті праці надурочна робота оплачується за
перші дві години у полуторному розмірі, а наступні години-у
подвійному розмірі.
   Оплата надурочних робіт здійснюється в межах фонду заробітної
плати (фонду оплати праці) закладу, установи.
   Якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством
не передбачено скороченої тривалості робочого дня,  то  він
становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на
тиждень).
 
   65. Педагогічним працівникам, які мають освіту в обсязі
учительського інституту та прирівнених до нього  навчальних
закладів, ставки заробітної плати і посадові оклади встановлюються
у розмірах, передбачених для працівників, які мають середню
спеціальну освіту.
 
   66. Учителям і викладачам, старшим викладачам, які мають стаж
педагогічної роботи 25 і більше років, при неповному навчальному
навантаженні виплачується гарантована частина ставки у розмірі
0,48 мінімальної заробітної плати, а за години проведених занять
провадиться оплата, виходячи із ставки, зменшеної на  0,48
мінімальної заробітної плати.
   У тих випадках, коли вчителі і викладачі, які мають стаж
педагогічної роботи 25 і більше років, працюють у двох чи
декількох навчальних закладах і за усіма місцями роботи (разом)
мають неповне навчальне навантаження, гарантована частина ставки
виплачується тільки за основним місцем роботи. Оплата за години
проведених занять за усіма місцями роботи здійснюється у таких
випадках, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48  мінімальної
заробітної плати.
   Вчителям, які працюють у різних класах (1-4, 5-11(12),
гарантована частина ставки виплачується, якщо їх заробітна плата
за загальне навчальне навантаження в цих класах менше за місячну
ставку. При визначенні навчального навантаження виховательська
робота в групах продовженого дня не враховується.
   Зазначений порядок виплати гарантованої частини ставки не
застосовується для працівників, які отримують пенсію за віком, по
інвалідності чи за іншими підставами, а також для працівників з
числа адміністративно-господарського та  навчально-допоміжного
персоналу, які ведуть у цих же закладах викладацьку роботу.
 
   67. У навчальних закладах з індивідуальними формами навчання
(музичні школи, училища тощо) за години викладацької роботи, не
виконані у зв'язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці
провадиться у розмірі не менше двох третин їх тарифних ставок.
   При наявності економії фонду заробітної плати за згодою
керівника навчального закладу невичитані години можуть  бути
проведені протягом навчального року з додатковою  погодинною
оплатою.
 
    Б. Порядок обчислення заробітної плати педагогічних
  працівників шкіл, педагогічних училищ, професійно-технічних
      навчальних закладів та інших закладів освіти
 
           Установи народної освіти
     (крім професійно-технічних навчальних закладів
   та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації)
 
   68. Місячна заробітна плата педагогічних працівників установ
освіти, в т.ч. педучилища (крім вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів)
визначається  шляхом множення ставки заробітної плати на їх
фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на
встановлену норму годин на тиждень.
   Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується
щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні
місяці року.
 
   69. Тарифікація вчителів за роботу з заочниками здійснюється
в такому порядку:
   -у навчальне  навантаження  вчителя  включаються  години,
передбачені  на  півріччя  навчальним  планом на групові та
індивідуальні консультації, а також 70 відсотків від обсягу годин,
передбачених на прийом усних та письмових заліків. Розрахунок
годин в навчальному плані на прийом усних та письмових заліків
проводиться на середню кількість учнів у групі від 9 до 15 чоловік
- 12, а в групі від 16 до 20 чоловік - 18.
   При тарифікації загальна кількість годин, включених  у
навчальне навантаження, ділиться на число навчальних тижнів у
півріччі. Виходячи з середньотижневого навчального навантаження,
вчителю визначається заробітна плата, яка виплачується щомісячно
незалежно від фактичного навантаження в різні місяці півріччя.
 
   70. У зв'язку з частою зміною контингенту учнів, які
знаходяться на тривалому лікуванні в лікарнях,  тарифікація
вчителів, які їх навчають, провадиться в такому порядку:
   - в навчальне навантаження включається 80 відсотків від
обсягу  годин,  відведених  навчальним планом на групові та
індивідуальні заняття;
   - місячна заробітна плата за години викладацької роботи
визначається шляхом множення ставки  заробітної  плати  (з
врахуванням підвищення її за роботу з дітьми, що потребують
тривалого лікування) на обсяг тижневого навантаження, взятого в
розмірі 80 відсотків від фактичного навантаження на початок
кожного півріччя і ділення на встановлену норму годин на ставку.
Встановлена місячна заробітна плата виплачується до  початку
наступного півріччя. Після закінчення кожного навчального півріччя
години педагогічної роботи, виконані понад встановлений  при
тарифікації обсяг тижневого навантаження, оплачуються додатково за
погодинною оплатою.
   При невиконанні обсягу тижневого навантаження, встановленого
при тарифікації, утримання з заробітної плати не провадиться.
   У випадку, коли кількість дітей у групах, що знаходяться на
лікуванні, не змінюється і відповідає вимогам положення про умови
навчання таких учнів, оплата вчителів провадиться на загальних
підставах відповідно до п.68 Iнструкції.
 
   71. За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних
працівників    та осіб    з    числа     керівного,
адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу,
яким дозволяється вести викладацьку роботу або  заняття  з
гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної
плати, встановленої при тарифікації, що передувала  початку
канікул.
   Особам, які зараховані на роботу на посади педагогічних та
керівних працівників під час літніх канікул учнів, заробітна плата
за період до початку навчального року виплачується з розрахунку
ставки заробітної плати, встановленої відповідно до їх освіти,
категорії та розряду, або посадового окладу залежно від кількості
учнів станом на 1 вересня попереднього навчального року (з
врахуванням підвищень за наявність звання та вченого ступеня).
 
   72. Учителям вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл і
окремих класів працюючої молоді при загальноосвітніх школах, в
яких проводяться заняття за навчальними планами, розрахованими на
28 тижнів, заробітна плата виплачується протягом навчального року,
а також за один тиждень до початку і за один тиждень після
закінчення навчального року. Чергова відпустка надається  їм
пропорційно відпрацьованому часу.
 
   73. Погодинна оплата педагогічних працівників в установах,
зазначених в цьому розділі, допускається лише при оплаті за
години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших
причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не
більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств,
організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.
Якщо заміщення тривало понад два місяці, то  оплата  праці
педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за
всі години фактичного педагогічного навантаження в  порядку,
передбаченому п.68 цієї Iнструкції.
   Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної
тарифної ставки, встановленої за 18 годин педагогічної роботи в
тиждень, -на 76,2; за 20 годин педагогічної роботи в тиждень -на
84,7; за 24 години педагогічної роботи в тиждень -на 101,6; за 25
годин педагогічної роботи в тиждень -на 105,8; за 30 годин
педагогічної роботи в тиждень -на 127,0; за 36 годин педагогічної
роботи в тиждень -на 152,4; за 41 годину роботи в тиждень -на
173,1.
   Особи, які працюють на умовах погодинної оплати і не ведуть
занять під час канікул, оплату за цей час не отримують.
 
   74. Учителям початкових класів, яким з незалежних від них
причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження,
заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки,
якщо:
   у 2-4 класах уроки образотворчого мистецтва, музики та
співів, фізкультури передані спеціалістам;
   у 1 класах вчителі за станом здоров'я та з інших причин не
можуть вести уроки фізкультури і співів;
   у 1-4 класах шкіл з поглибленим вивченням  іноземної мови,
в сільських початкових школах, коли вчителі внаслідок своєї
підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов.
   У всіх цих випадках звільнення вчителя від проведення занять
та виплата заробітної плати в розмірі не нижче місячної ставки з
обов'язковим  довантаженням  до  встановленої  норми  годин
оформляється наказом директора школи з зазначенням причин та
підстав звільнення від занять і робіт, якими довантажується
вчитель.
 
   75. У сільських дев'ятирічних школах, в яких немає необхідної
кількості навчальних годин з фізичної культури в 2-4 класах для
встановлення повної ставки заробітної плати, вводиться посада
вчителя фізичної культури з покладенням на нього обов'язків по
організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів.
   Зазначеним вчителям фізичної культури виплачується повна
ставка заробітної плати. В тому випадку, коли ці вчителі проводять
уроки і з інших навчальних предметів, їм додатково оплачується
педагогічна робота за всі години занять з цих предметів, незалежно
від обсягу педагогічного навантаження з фізичної культури.
 
   76. Учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у
яких з незалежних від них причин протягом навчального року
навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим
їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується.*
   у випадку,  коли навантаження,  що  залишилось,  вище
встановленої норми на ставку -заробітна плата за  фактичну
кількість годин;
   у випадку,  коли  навантаження,  що  залишилось,  нижче
встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих
педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною
роботою  в  даній  місцевості  за  умови  виконання  іншої
організаційно-педагогічної роботи;
   у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було
встановлено нижче норми за ставку, -заробітна плата, встановлена
при тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-методичної
роботи.
________________________________
 * З дотриманням Кодексу законів про працю України
 
   77. У  випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не
проводяться з  незалежних  від  учителя  (викладача)  причин
(сільгоспроботи,  епідемії,  несприятливі метеорологічні умови
тощо), його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати,
встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач)
виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності
такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах,
визначених Кодексом законів про працю України ( 322-08 ).
 
    Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації та
       професійно-технічні навчальні заклади
          (крім педагогічних училищ)
 
   78.  Середня  місячна  заробітна плата викладачам вищих
навчальних   закладів   I-II   рівнів   акредитації   та
професійно-технічних  навчальних  закладів визначається шляхом
множення годинної ставки викладача на встановлений йому обсяг
річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних
місяців. Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячної
ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального
навантаження (72 години). Встановлена середньомісячна заробітна
плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року,
включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з
відпусткою.
   Викладачам, які стали до роботи протягом навчального року,
середня місячна заробітна плата визначається шляхом множення
годинної  ставки  цього  викладача  на  обсяг  навчального
навантаження, що припадає на повні  навчальні  місяці,  які
залишились до кінця навчального навантаження, що припадає на
повні навчальні місяці, які залишались до кінця навчального року,
і ділення цього добутку на кількість цих же місяців. Заробітна
плата за неповний робочий місяць у цьому випадку виплачується за
фактичну кількість годин за годинними ставками.
   При підвищенні ставки у зв'язку зі зміною розряду, освіти
тощо середньомісячна заробітна плата визначається шляхом множення
нової  годинної  ставки  на  обсяг  річного  навантаження,
встановленого на початку навчального року при тарифікації, і
ділення цього добутку на 10 навчальних місяців.
 
   79. У випадках, коли викладачі відповідно  до  діючого
законодавства або з незалежних від них причин звільняються від
навчальних  занять  (відпустка,   відрядження,   тимчасова
непрацездатність, відволікання учнів на сільгоспроботи, зимові
канікули тощо), встановлений їм обсяг  річного  навантаження
зменшується на 1/10 частину за кожний повний місяць відсутності
на роботі або відсутності занять із зазначених причин  (за
неповний місяць -виходячи з відповідної кількості робочих днів).
   Встановлена викладачам на початку навчального року середня
місячна заробітна плата в зазначених випадках зменшуватись не
повинна. Години викладацької роботи, виконані викладачем протягом
навчального року зверх  зменшеного  річного  навантаження,
оплачуються додатково за годинними ставками після  виконання
зменшеного навчального навантаження.
   Зменшення навчального навантаження не проводиться за час
відрядження викладача для проведення навчальних занять в іншій
місцевості (наприклад, у філіалі навчального закладу), а також за
час чергової відпустки, якщо навчальний процес триває протягом
всього календарного року і відпустка в зв'язку з цим може
надаватись не тільки в період літніх канікул.
 
   80. Години викладацької роботи, виконані понад встановлене
річне навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками
(визначеними відповідно до п.78) після виконання  викладачем
річного навчального навантаження. Ця оплата провадиться щомісячно
або в кінці навчального року.
 
   81. Якщо протягом навчального року навчальне навантаження
викладача зменшується з незалежних від нього причин (зміни в
навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального року
йому виплачується середня місячна заробітна плата, встановлена на
початку цього навчального року, за умови довантаження іншою
організаційно-педагогічною роботою.
 
   82. Працівники підприємств, організацій і установ можуть
залучатись до викладацької роботи в професійно-технічні та вищі
навчальні  заклади I-II рівнів акредитації тільки на умовах
погодинної оплати. При цьому розмір годинної ставки визначається
шляхом  ділення  місячної  ставки  на  середньомісячну норму
навчального навантаження (72 години).
   Оплата праці педагогічних працівників, які залучаються з
інших  навчальних  закладів  для  проведення  занять  у
професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів
акредитації, провадиться на умовах, передбачених для педагогічних
працівників цих закладів. Оплата за годинними ставками може
провадитись тільки за їх згодою.
 
   83. Оплата майстрів виробничого навчання, основним місцем
роботи яких є навчальний заклад, здійснюється за  місячними
посадовими окладами.
   Оплата окремих годин виробничого навчання (коли в зв'язку з
недостатнім обсягом навчальної роботи введення штатної посади
майстра є недоцільним, при роботі понад норму робочого часу, в
інших аналогічних випадках) здійснюється за годинними ставками,
які визначаються шляхом ділення місячного посадового  окладу
майстра на 173,1 години.
   Майстру виробничого    навчання   професійно-технічного
навчального закладу, який здійснює керівництво майстернею і не
закріплений за групою учнів, може бути встановлена додаткова
оплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу. { Абзац третій
пункту 83 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
   У випадку, коли зазначений працівник  водночас  здійснює
керівництво майстернею і закріплений за групою учнів, йому може
бути встановлена додаткова оплата за збільшення обсягу виконуваних
робіт.
   В обох випадках додаткова оплата здійснюється за рахунок
економії фонду заробітної плати у зв'язку  із  скороченням
чисельності майстрів проти нормальної.
   Майстрам виробничого  навчання,  на  яких  покладено
організаційне,  методичне  керівництво  навчально-виробничою
діяльністю всіх майстрів за  професією,  працюючих в  даній
навчально-виробничій майстерні, може бути встановлена додаткова
оплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу. { Абзац шостий
пункту 83 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки N 471 ( z0675-07 ) від 11.06.2007 }
 
   84. За висококваліфікованими робітниками і спеціалістами, які
в установленому порядку переводяться з підприємств і організацій у
професійно-технічні  навчальні  заклади  на  посади  майстрів
виробничого навчання, зберігається середня заробітна плата, яку

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13Украина онлайн