Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку приватизації майна ліквідованих підприємств та майна, повернутого після закінчення строку дії або розірвання договору оренди

Фонд державного майна

Наказ № 284 від 07.03.1996

<< Главная страница


 

         
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 284 від 07.03.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          13 березня 
1996 р.
 vd960307 vn284        
    за N 107/1132       Про 
 затвердження Порядку приватизації

       майна ліквідованих 
підприємств та майна,

       повернутого після 
закінчення строку дії

         
 або розірвання договору оренди


     ( Із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Фонду

          
          
 державного майна

      N 1602 ( 

z0751-98 ) від 12.08.98 )


   На виконання наказу Фонду від 29.11.95 N 
 1458 (додаток 3,
п.14) про першочергові заходи щодо 
реалізації Програми діяльності
Кабінету Міністрів України на 1995-1996 роки, 
Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити  Порядок  
приватизації  майна  ліквідованих
підприємств та майна, 
 повернутого після закінчення строку дії або
розірвання договору оренди 
(додається).

   2. Контроль за 
 впровадженням даного наказу покласти  
на
заступника Голови Фонду С.П.Бабича.

 Голова Фонду  
           
        
Ю.Єхануров          
           
    Затверджено

          
           
 наказом Фонду державного

          
           
 майна України

          
           
 від 07.03.96 р. N 284

          
      ( В редакції Наказу Фонду 
державного

          
       майна N 1602 ( 
 
z0751-98 ) від

          
       12.08.98 )          
     Порядок

   приватизації майна ліквідованих підприємств 
та майна,

   повернутого  після  закінчення 
 строку  дії  або

          
 розірвання договору оренди


        
       Розділ 1

    Порядок приватизації майна ліквідованих 
підприємств


   1. Порядок приватизації 
 майна  ліквідованих  підприємств
поширюється на 
 державні підприємства-банкрути, ліквідовані 
 за
рішенням арбітражного суду, або 
 підприємства, ліквідовані за
рішенням  органу  
державного  управління  та  згодою 
 органів
Антимонопольного комітету у випадках, передбачених 
законодавством
(далі - ліквідовані підприємства).

   2. Майно ліквідованих 
 підприємств передається  до  Фонду
державного 
 майна  України (його регіональних відділень) 
 для
реалізації за рішенням відповідної ліквідаційної комісії.

   3. Реалізація майна 
 ліквідованих підприємств проводиться з
дотриманням 
 вимог антимонопольного  законодавства  тільки  
на
аукціонах за кошти.

   4. Початкова ціна майна на 
аукціоні встановлюється відповідно
до вартості, визначеної 
згідно з Методикою оцінки вартості майна
під час приватизації, 
 затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від 22 липня 
1998 року N 1114 ( 

1114-98-п ). У разі
потреби 
 орган приватизації може прийняти рішення про 
визначення
ціни майна відповідно до експертної 
 оцінки. У цьому випадку
відшкодування витрат 
 на проведення такої оцінки покладається на
орган 
приватизації.

   5. Майно ліквідованих 
 підприємств передається  до  Фонду
державного 
 майна України (його регіональних відділень) за 
актом
приймання-передачі (додаток). Акт приймання-передачі 
ліквідованого
підприємства  підписується головою 
 ліквідаційної комісії, яка
призначається  відповідно 
 арбітражним  судом  чи  
 органом,
уповноваженим  управляти  державним  майном, 
 та представником
регіонального відділення.

   6. Продаж  майна 
 ліквідованих  підприємств  проводиться
відповідно до 
законодавства України.

   7. У період з 
 часу підписання акта прийому-передачі 
 до
підписання договору купівлі-продажу майна контроль за 
 збереженням
майна ліквідованих підприємств здійснює ліквідаційна 
комісія.


        
       Розділ 2

   Порядок приватизації майна, повернутого після 
закінчення

      строку дії або 
розірвання договору оренди


   1. Порядок приватизації 
 вказаного майна залежить від того,
наскільки суттєвою за 
своїм майновим складом та вартістю є частка
орендаря у 
 майні орендного підприємства на момент 
закінчення
строку дії або розірвання договору оренди.


   2. Якщо частка 
 орендаря у майні орендного підприємства на
вказаний 
момент є незначною, то після припинення оренди можливі
такі 
 організаційно-правові рішення, які приймає орган 
державного
управління відповідним майном.

   2.1. На базі 
 майна орендного підприємства відповідно 
 до
законодавства  створюється державне 
 підприємство, приватизація
якого здійснюється у 
 порядку,  передбаченому  законодавством
України. 
 Спосіб приватизації визначається відповідно до 
чинного
законодавства про приватизацію залежно від належності 
підприємства
до тієї чи іншої групи підприємств (А, Б тощо).

   2.2. Майно колишнього 
орендного підприємства приєднується до
майна діючого (іншого) 
державного підприємства. Його приватизація
здійснюється у 
 складі цілісного  майнового  комплексу  
цього
підприємства, якщо тільки на нього не поширюється 
заборона щодо
приватизації. У випадках, передбачених законодавством, 
приєднання
проводиться за згодою органів Антимонопольного 
комітету.


   3. Якщо частка 
 орендаря є настільки значною, що без майна
орендаря 
неможливе виробництво продукції (послуг), а викуп частки
орендаря 
 державою неможливий з тої чи іншої причини (відсутність
коштів за 
викуп, незгода орендаря на викуп тощо), то на 
 базі
державного майна та майна орендаря створюється відкрите 
акціонерне
товариство, співвласниками якого виступають держава і 
орендар.

   Приватизація державної  частки  акцій 
 такого акціонерного
товариства може здійснюватися шляхом їх 
продажу на аукціоні чи за
конкурсом відповідно до чинного 
законодавства.

   4. Якщо на час 
 припинення договору оренди орендар  
має
заборгованість перед державою за орендною 
 платою (враховуючи
пеню), то при створенні акціонерного 
товариства частка орендаря у
статутному фонді може бути 
 відповідно зменшена, а державна -
збільшена.


        
           
      Додаток

          
         до Порядку 
приватизації майна

          
         ліквідованих 
 підприємств та

          
         майна,  
 повернутого  після

          
         закінчення 
 строку дії  або

          
         розірвання 
договору оренди


          
   Акт N __________

      приймання-передачі до Фонду 
державного майна

      України  (його 
 регіональних відділень) в

      ____________________ області 
майна державних

      підприємств-банкрутів, 
  ліквідованих  за

      рішенням арбітражного 
 суду, або державних

      підприємств,  
 ліквідованих  за  рішенням

      органу, уповноваженого 
управляти державним

          
      майном

Складено "___" __________ 
199_ р.       
 ___________________

          
           
    (місце складання)


   Ми, що нижче 
підписалися:
__________________________________________________________________

       (повна назва 
ліквідованого 
підприємства)
__________________________________________________________________

          
   (місцезнаходження)
в особі Голови ліквідаційної комісії 
_____________________________
_________________________________________________________________,

          
  (прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та Регіональне 
відділення Фонду державного майна
України в 
________________________________________________ області
в особі 
_________________________________________________________,

         
 (посада, прізвище, ініціали)
з іншої сторони, склали цей Акт про 
наступне.

   Ліквідаційна комісія  передає,  а 
 регіональне відділення
приймає майно державного 
підприємства,
_________________________________________________________________,

     (назва ліквідованого 
державного підприємства)
а саме:

   
__________________________________________

         
 (перелік майна)
для подальшої реалізації на аукціоні.


      Передав:   
           
  Прийняв:
____________________________    
  ____________________________
(прізвище, ініціали Голови  
     (посада, прізвище, ініціали
ліквідаційної 
комісії)        представника 
органу

          
         
 приватизації)
____________________________     
 ____________________________

     (підпис)    
           
 (підпис)


<< Главная страницаУкраина онлайн