Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення доповнення до Закону України "Про бюджетну систему України"

Верховна Рада України

Закон № 171/96-ВР від 06.05.1996, нечин.

<< Главная страница

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И

   ( Закон втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу
    N 2542-III ( 2542-14 ) від 21.06.2001 )
 
 
      Про внесення доповнення до Закону України
         "Про бюджетну систему України"
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 27, ст.126 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР 
   N 172/96-ВР від 06.05.96, ВВР, 1996, N 27, ст. 127 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Доповнити статтю 28 Закону України "Про бюджетну систему
України" ( 512-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 26, ст.195) частиною другою такого змісту:
 
   "Якщо показники  видатків  Державного  бюджету  України
підлягають відповідно до Правил оформлення проекту Закону України
про Державний бюджет України подальшій деталізації у додатках до
зазначеного Закону, ці додатки є невід'ємною частиною Закону
України про Державний бюджет України. Внесення змін, уточнень та
доповнень до них протягом бюджетного року здійснюється виключно за
рішенням Верховної Ради України".
   У зв'язку з цим частини другу - восьму вважати відповідно
частинами третьою - дев'ятою цієї статті.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 травня 1996 року
     N 171/96-ВР 

<< Главная страницаУкраина онлайн