Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

Верховна Рада України

Закон № 184/96-ВР від 07.05.1996

<< Главная страница

           З А К О Н  У К Р А Ї Н И

     Про внесення змін та доповнень до Закону України
   "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 28, ст.135 )
 
  ( Вводиться в дію Постановою ВР 
   N 185/96-ВР від 07.05.96, ВВР, 1996, N 28, ст.136 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків
в іноземній  валюті"  ( 185/94-ВР )  (Відомості  Верховної
Ради України, 1994 р., N 40, ст.364) такі зміни та доповнення:
 
   1. Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   "При застосуванні  розрахунків  щодо  імпортних  операцій
резидентів у формі документарного акредитиву термін, передбачений
частиною  першою  цієї  статті,  діє  з  моменту здійснення
уповноваженим банком платежу на користь нерезидента".
 
   2. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 4.  Порушення  резидентами термінів, передбачених
статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за
кожний  день  прострочення  у  розмірі  0,3  відсотка  суми
неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в
іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за
валютним курсом Національного банку України на день виникнення
заборгованості.
 
   У разі прийняття судом або арбітражним судом, Міжнародним
комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при
Торгово-промисловій палаті України позовної заяви резидента про
стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок
недотримання    нерезидентом    термінів,    передбачених
експортно-імпортними контрактами, терміни, передбачені статтями 1
і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період
не сплачується.
 
   У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про
відмову в позові повністю або частково, або припинення (закриття)
провадження у справі чи залишення позову без розгляду терміни,
передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх
порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи
період, на який ці терміни було зупинено.
 
   У разі прийняття судом або арбітражним судом рішення про
задоволення  позову пеня за порушення термінів, передбачених
статтями 1 і 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття
позову до розгляду судом або арбітражним судом.
 
   Державні податкові  інспекції  вправі  за  наслідками
документальних перевірок безпосередньо стягувати з резидентів
пеню, передбачену цією статтею".
 
 
   3. Частину першу статті  6  після  слів  "комплексного
будівництва" доповнити словами  "оперативного  і  фінансового
лізингу".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 7 травня 1996 року
     N 184/96-ВР

<< Главная страницаУкраина онлайн