Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Положення про Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації

Президент

Указ № 375/96 від 24.05.1996, нечин.

<< Главная страница

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
   ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
    N 926/2000 ( 926/2000 ) від 26.07.2000 )
 
     Про Положення про Державний комітет України по
      стандартизації, метрології та сертифікації
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
    N 942/97 від 02.09.97 
    N 1019/98 від 15.09.98
    N  70/99 від 27.01.99 
    N 399/2000 від 09.03.2000
    N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
 
   Затвердити Положення про Державний  комітет  України  по
стандартизації, метрології та сертифікації (додається).
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 травня 1996 року
     N 375/96
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 24 травня 1996 року N 375/96
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Державний комітет України по стандартизації,
          метрології та сертифікації
 
    ( У тексті Положення слова "державної виконавчої" 
     замінено словом "виконавчої" згідно з Указом 
     Президента N 70/99 від 27.01.99 )
 
   1. Державний комітет України по стандартизації, метрології та
сертифікації (далі - Держстандарт України) є центральним органом
виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.
   Держстандарт України як  єдиний  національний  орган  зі
стандартизації, метрології  та  сертифікації здійснює державну
політику у сфері стандартизації, метрології, акредитації органів
та іспитових лабораторій з сертифікації (далі - акредитації) та
сертифікації.
 
   2. Держстандарт  України  у  своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. ( Абзац перший пункту 2 в редакції Указу Президента
N 70/99 від 27.01.99 )
   У межах своїх повноважень Держстандарт України організовує
виконання актів законодавства України та узагальнює практику їх
застосування і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією,
розробляє пропозиції  щодо  вдосконалення  законодавства  і в
установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України,
Кабінету Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями Держстандарту України є:
   здійснення єдиної технічної політики щодо стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації;
   створення і  організація  діяльності  державних  систем
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації у сфері
розроблення та виробництва продукції (процесів, робіт і послуг)
загального та військового призначення, а також установлення єдиних
організаційно-технічних вимог їх функціонування;
   забезпечення взаємозамінності,  сумісності,  єдності  та
достовірності вимірювань, уніфікації продукції та її якості;
   створення, організація зберігання та ведення Національного
автоматизованого інформаційного фонду, системи державних еталонів
одиниць фізичних  величин,  відповідних  реєстрів  у  сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації;
   здійснення державного нагляду за впровадженням і додержанням
вимог стандартів, норм і правил щодо продукції (процесів, робіт,
послуг), а також державного метрологічного нагляду;
   координація  та  організація  роботи  міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ  та  організацій  усіх  форм  власності  з  питань
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації;
   організація інформаційного   забезпечення   у   сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації;
   здійснення  міжнародного  співробітництва  та координація
діяльності  міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади,  технічних  комітетів  зі  стандартизації,  органів
сертифікації,  науково-дослідних установ та інших організацій
України у питаннях стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації.
 
   4. Держстандарт України відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики,
забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації;
   2) розробляє та виступає державним  замовником  цільових
програм та  фундаментальних  наукових  досліджень комплексного
характеру, контролює наявність нормативного та  метрологічного
забезпечення в   національних,   державних   та  галузевих
науково-технічних програмах з питань стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації й погоджує їх зміст;
   3) організовує проведення експертизи та погоджує проекти
рішень державних органів з питань стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації;
   4) організовує  розроблення  та  функціонування державних
систем, а саме:
   а) у сфері стандартизації:
   організовує роботу  щодо  загальної   та   військової
стандартизації, у тому числі щодо створення технічних комітетів зі
стандартизації, планування, розроблення, проведення експертизи та
розповсюдження державних стандартів (крім роботи зі стандартизації
в галузі будівництва);
   затверджує державні стандарти України, розроблені технічними
комітетами зі стандартизації,  організовує  перегляд  існуючих
стандартів та контролює їх відповідність нормативним документам
міжнародних організацій зі стандартизації;
   організовує розроблення   основних   положень   системи
класифікації та кодування  техніко-економічної  та  соціальної
інформації;
   здійснює проведення експертизи, а також реєстрацію державних
класифікаторів і затверджує їх;
   веде облік  і  реєстрацію  нормативних  документів  зі
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації;
   розподіляє виділені Держстандарту  з  Державного  бюджету
України кошти між виконавцями робіт із державної та міжнародної
стандартизації;
   забезпечує функціонування  і  актуалізацію  Національного
автоматизованого інформаційного фонду стандартів і класифікаторів,
міжнародних (міждержавних) і національних стандартів зарубіжних
держав;
   б) у сфері метрології:
   організовує функціонування державної метрологічної служби,
державної служби  стандартних  зразків  речовин і матеріалів,
державної служби стандартних  довідкових  даних  про  фізичні
константи та властивості речовин і матеріалів, державної служби
єдиного часу і еталонних частот;
   забезпечує проведення  державного  метрологічного контролю
засобів вимірювання та нагляду за ними;
   забезпечує проведення  державних  випробувань,  державної
перевірки та метрологічної атестації засобів вимірювань;
   здійснює калібрування засобів вимірювань, а також виконання
особливо точних вимірювань на замовлення підприємств, установ,
організацій і  забезпечення  їх  комплексного  метрологічного
обслуговування;
   проводить державний  метрологічний  нагляд  за  кількістю
фасованого товару в упаковках;
   забезпечує ведення державних реєстрів засобів вимірювань,
допущених до  застосування,  стандартних  зразків  речовин  і
матеріалів, таблиць  стандартних довідкових даних про фізичні
константи та властивості речовин і матеріалів системи державних
одиниць фізичних величин;
   виконує роботи з удосконалення систем забезпечення єдності
та достовірності вимірювань, створення, збереження і підтримання
на сучасному рівні еталонної бази держави;
   здійснює акредитацію  метрологічних  служб, вимірювальних,
іспитових і хіміко-аналітичних лабораторій;
   забезпечує координацію роботи служб з питань часу і частоти,
стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів,
стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості
речовин і матеріалів;
   в) у сфері акредитації та сертифікації:
 
 
   ( Абзац другий підпункту 4 "в" пункту 4 втратив чинність на
підставі Указу Президента N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
 
 
   забезпечує організаційно-методичне  керівництво  державною
системою сертифікації;
   організовує та координує роботу центральних та  місцевих
органів, пов'язану з акредитацією та сертифікацією продукції та
систем якості;
   забезпечує визнання й акредитує органи сертифікації, іспитові
лабораторії (центри) і атестує експертів-аудиторів;
   затверджує переліки  продукції,  що підлягає обов'язковій
сертифікації;
   визнає сертифікати або інші документи, видані за межами
України, якщо вони підтверджують відповідність продукції діючим в
Україні нормативним  документам,  а  також припиняє дію (або
скасовує) виданих в Україні сертифікатів у разі виявлення під час
проведення сертифікації відхилень від норм;
   здійснює інспекційний  контроль  за  додержанням  правил
державної системи сертифікації;
   забезпечує ведення реєстру об'єктів і суб'єктів сертифікації
та виданих сертифікатів державної системи сертифікації продукції
та послуг;
   веде Реєстр державної системи сертифікації;
   надає інформацію про результати діяльності, а також проводить
іншу роботу, пов'язану з функціонуванням системи;
   5) здійснює державний нагляд за додержанням обов'язкових
вимог стандартів, норм і правил, іншої нормативної документації
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності (за винятком
галузі будівництва, сфери торгівлі, громадського харчування і
послуг) під час розроблення та виробництва продукції, а також
сировини, матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих  виробів
міжгалузевого призначення,  які  поставляються для виробництва
військової техніки та інших виробів військового призначення;
   6) проводить у випадках, передбачених законодавством України,
атестацію підприємств,  забезпечує  взаємодію   з   іншими
уповноваженими на це органами;
   ( Підпункт 7 пункту 4 виключено на підставі Указу Президента
N 1019/98 від 15.09.98 ) 7) видає ліцензії (дозволи) на право
ввезення, виготовлення,  ремонту,  прокату,  продажу  засобів
вимірювань;
   ( Підпункт восьмий пункту 4 виключено на підставі Указу
Президента N 399/2000 від 09.03.2000 ) 8) створює спеціальний фонд
зі  стандартизації,  метрології  та  сертифікації у порядку,
визначеному законодавством України;
   9) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного та соціального розвитку
України;
   10) готує пропозиції й бере участь у формуванні та реалізації
політики у сфері виконання робіт і поставок  продукції  для
державних потреб, складає макроекономічні та міжгалузеві баланси;
   11) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо зміни
умов функціонування систем стандартизації, забезпечення єдності
вимірювань, акредитації та сертифікації стосовно оподаткування,
одержання  пільгових  кредитів,  визначення   особливостей
приватизації;
   12) визначає, за погодженням з  Міністерством  економіки
України, порядок  встановлення  цін  і тарифів на проведення
Держстандартом України, центрами стандартизації, метрології та
сертифікації, інститутами робіт і послуг у сфері стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації, якщо це  передбачено
чинним законодавством;
   13) здійснює  міжгалузеву  та  регіональну  координацію
діяльності з питань стандартизації, метрології, акредитації та
сертифікації;
   14) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством
України, функції з управління майном підприємств, що належать до
сфери управління Держстандарту України;
   15) видає нормативні документи та  довідкові  матеріали,
здійснює іншу  видавничу  діяльність з питань стандартизації,
метрології, акредитації та сертифікації, висвітлює в  засобах
масової інформації результати роботи у цій сфері;
   16) бере  в  установленому  порядку  участь  у  роботі
художньо-технічних і координаційних рад, дегустаційних та інших
комісій галузей промисловості;
   17) уживає в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів
українських товаровиробників на зовнішньоекономічному ринку та
розвиток внутрішнього ринку, зростання експортного  потенціалу
держави;
   18)  безпосередньо  бере  участь  у  роботі міжнародних
організацій як національний орган зі стандартизації, метрології та
сертифікації, координує діяльність з цих питань інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій усіх форм власності;
   19) організовує роботу технічних комітетів зі стандартизації,
органів з сертифікації та метрологічних служб, вносить від імені
України пропозиції до проектів планів роботи, бере участь у
розробці та підготовці коментарів до міжнародних (міждержавних)
стандартів, установлення правил застосування цих стандартів на
території України;
   20) бере участь у підготовці міжнародних договорів України,
укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру;
   21) забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  реалізацію
антимонопольної політики, сприяє розвитку конкуренції;
   22) забезпечує додержання екологічних вимог та умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
управління Держстандарту України;
   23) бере участь у реалізації державної політики зайнятості,
організовує на базі навчальних закладів Держстандарту України і за
кордоном підготовку, перепідготовку і підвищення  кваліфікації
керівників та інших працівників системи Держстандарту України та
підприємств і організацій незалежно від форм власності у сфері
стандартизації, метрології, акредитації та сертифікації, погоджує
відповідні програми підготовки і викладання цих дисциплін  у
навчальних закладах    держави,   організовує   атестацію
експертів-аудиторів;
   24) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики щодо державної таємниці, постійно контролює стан охорони
державної таємниці в центральному апараті та на підприємствах, в
установах, організаціях Держстандарту України;
   25) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності  держави  у  межах,   визначених
законодавством, повноважень Держстандарту України;
   26) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
 
   5. Держстандарт України має право:
 
   1) установлювати єдині вимоги щодо створення і функціонування
державних систем стандартизації,  метрології,  акредитації  та
сертифікації;
   2) здійснювати  видання  (перевидання),  розповсюдження
державних, міждержавних  стандартів  і класифікаторів України,
міжнародних стандартів,  правил,  директив  і  рекомендацій
міжнародних організацій  зі стандартизації, міжнародних систем
сертифікації та їх перекладів, а також укладати договори  з
організаціями стосовно  делегування  їм  права  на  видання
(перевидання) цих нормативних документів;
   3) застосовувати згідно з чинним законодавством штрафи до
підприємств, установ,   організацій   і   громадян-суб'єктів
підприємницької діяльності (за винятком галузі будівництва, сфери
торгівлі, громадського харчування і послуг) у разі порушення ними
стандартів, норм  і  правил під час розроблення, випуску та
реалізації продукції. Розглядати  справи  про  адміністративні
порушення, вчинені  посадовими  особами  підприємств, установ,
організацій і громадянами-суб'єктами підприємницької діяльності
або власниками підприємств, та накладати на них адміністративні
стягнення;
   4) делегувати повноваження акредитованим організаціям щодо
здійснення ними функцій органу з сертифікації в державній системі
сертифікації;
   5) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої  влади,  установ,  організацій  (за погодженням з
керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції
Держстандарту України;
   6) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до компетенції Держстандарту України;
   7) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у  міжнародних  організаціях  зі  стандартизації, метрології,
акредитації та сертифікації й брати безпосередню участь у їх
роботі; ( Підпункт 7 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   8) дозволяти відповідно до законодавства України окремим
підприємствам виготовлення продукції з тимчасовим відхиленням від
вимог державних стандартів для реалізації в межах України;
   9) одержувати у встановленому законодавством порядку від
центральних  та  місцевих  органів виконавчої влади, органів
місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ, організацій
документи, матеріали та інформацію, а від органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на Держстандарт України завдань; ( Підпункт 9 пункту 5
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від
27.01.99 )
   10) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
місцевих органів Держстандарту України, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління;
   11) самостійно  або  за  участю роботодавців підприємств
недержавної форми власності проводити переговори  і  укладати
галузеві угоди з представниками найманих працівників.
 
   6. Держстандарт України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з міністерствами, іншими центральними та
місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами  Автономної
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
 
   7. Держстандарт України в межах своїх повноважень на основі
та на виконання законодавства України видає накази, організовує та
контролює їх виконання.
   Нормативно-правові  акти Держстандарту України підлягають
реєстрації в порядку, встановленому законом. ( Пункт 7 доповнено
абзацом другим згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Держстандарт України у разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти.
   Рішення  Держстандарту  України,  прийняті в межах його
компетенції, є обов'язковими для інших центральних та місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій незалежно від
форм власності, громадян.
 
   8. Держстандарт України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент
України. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Указу Президента 
N 70/99 від 27.01.99 )
   Голова має заступників, які призначаються на  посаду  і
звільняються  з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками проводить Голова. ( Абзац другий
пункту 8 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Голова здійснює керівництво Держстандартом України і несе
відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Комітет завдань, визначає
ступінь  відповідальності  заступників  Голови,  керівників
підрозділів Комітету. ( Абзац третій пункту 8 в редакції Указу 
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Голова Держстандарту України є за посадою головним державним
інспектором України з державного нагляду за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і правил, а його заступники  -
заступниками головного державного інспектора України з державного
нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм  і
правил.
   Начальники управлінь, їх заступники, начальники відділів,
спеціалісти Держстандарту України, керівники, їх заступники та
спеціалісти центрів стандартизації, метрології та сертифікації, на
яких покладено  здійснення  державного нагляду за додержанням
стандартів, норм і правил і державного метрологічного нагляду, є
за посадою державними інспекторами з державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів, норм і правил або державними
інспекторами з державного метрологічного нагляду.
 
   9. Для виконання державних функцій з нагляду за додержанням
стандартів, норм та правил і з метрологічного нагляду, організації
робіт зі стандартизації та сертифікації Держстандарт  України
утворює систему  територіальних  органів  - державних центрів
стандартизації, метрології та сертифікації.
   Директори цих центрів є за посадою головними державними
інспекторами відповідних територіальних одиниць, а їх заступники -
заступниками головного державного інспектора.
   За своїм статусом  директори  територіальних  органів  є
повноважними представниками Держстандарту України на місцях.
 
   10. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції Держстандарту  України,  обговорення  найважливіших
напрямів його  діяльності у Держстандарті України утворюється
колегія у складі Голови, заступників Голови за посадою, а також
інших керівних працівників Держстандарту України та керівників
підпорядкованих підприємств і організацій Держстандарту України.
   Склад колегії  Держстандарту  України  затверджує Кабінет
Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Держстандарту
України.
 
   11. Для підготовки рішень з окремих  питань  діяльності
Держстандарту України при ньому утворюються консультаційно-дорадчі
науково-технічні комісії  зі   стандартизації,   метрології,
акредитації та сертифікації.
   У Держстандарті України можуть утворюватися й інші дорадчі та
консультаційні органи.
   Склад цих органів і положення про них затверджує Голова
Держстандарту України.
 
   12. Граничну чисельність працівників центрального апарату
Держстандарту України затверджує Кабінет Міністрів України. 
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   Структуру центрального  апарату  Держстандарту  України
затверджує віце-Прем'єр-міністр України.
   Штатний розпис  та  єдиний кошторис доходів і видатків
центрального апарату Комітету затверджуються в  установленому
законодавством порядку. Положення про його структурні підрозділи
затверджує Голова. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
 
   13. Держстандарт України є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунки в установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
( Пункт 13 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК


<< Главная страницаУкраина онлайн