Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Методичні рекомендації щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і організацій

Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем)

Рекомендації № 47/172/48 від 04.06.1996, нечин.

<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
  МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
        УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
 
 N 47/172/48 від 04.06.96
   м.Київ
 
                      Затверджено
                наказом Державного комітету України
                по земельних ресурсах, Міністерства
                сільського   господарства   і
                продовольства України, Української
                академії  аграрних  наук  від
                04.06.1996 р. N 47/172/48
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
           комітету України по земельних ресурсах
    N 341/616/104 ( v0341219-05 ) від 08.11.2005 )
 
 Методичні рекомендації щодо порядку передачі земельної частки
 (паю) в  натурі  із земель колективної власності членам
  колективних сільськогосподарських підприємств і організацій
 
    (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомзему
    N 23/65/30 ( v0023219-98 ) від 3 березня 1998 р.)
 
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Методичні рекомендації щодо порядку передачі власникам
земельної частки (паю) в натурі із площі сільськогосподарських
угідь колективної власності розроблено у відповідності з Указом
Президента України від 8 серпня 1995 року N 720/95 "Про порядок
паювання земель,   переданих   у   колективну   власність
сільськогосподарським підприємствам і організаціям" та постановою
Кабінету  Міністрів  України  від 12 лютого 1996 р. N 187
( 187-96-п ) "Про стан реформування земельних відносин".
   1.2. Передача в натурі земельної частки (паю) провадиться
громадянину, який має сертифікат на право на земельну частку
(пай), згідно з його заявою.
   1.3. Передача в натурі земельної частки (паю) громадянину
здійснюється після складання "Схеми поділу земель колективної
власності на земельні частки (паї)" (далі - Схеми).
   1.4. Складання Схем проводиться землевпорядними та іншими
організаціями, що мають на це дозвіл (ліцензію).
   1.5. Схеми складаються за участю керівників і спеціалістів
колективних сільськогосподарських  підприємств  (організацій),
сільськогосподарських кооперативів,     сільськогосподарських
акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та
інших державних  сільськогосподарських  підприємств  (далі  -
підприємств), затверджуються  загальними  зборами   (зборами
уповноважених) членів  цих  підприємств  і  організацій  та
погоджуються  районними  (міськими) державними адміністраціями
(виконавчими комітетами міських Рад).
 
    2. Порядок складання схем поділу земель колективної
        власності на земельні частки (паї)
 
   2.1. Схеми в залежності  від  забезпеченості  необхідною
землевпорядною документацією  розробляються  за  повною  або
скороченою програмою.
   2.2. При складанні Схем визначається черговість поділу земель
колективної  власності  з  урахуванням  обмежень, обумовлених
технологічними і екологічними особливостями їх використання.
   2.3. Місце  розташування  та  першочерговість  виділення
земельних ділянок визначаються з урахуванням вимог раціональної
організації території і компактності землекористування, відповідно
до проектів   роздержавлення   і   приватизації   земель
сільськогосподарських підприємств і організацій та іншої технічної
документації.
   2.4. Складанню Схеми передують  підготовчі  роботи,  які
включають  в себе аналіз земельно-кадастрових, статистичних і
планово-картографічних матеріалів, результатів польових вишукувань
і обстежень земельного фонду з метою встановлення фактичного стану
використання земель підприємства, розрахунків проведеного паювання
земель, виходячи з інтересів окремих співвласників, їх об'єднань
та інтересів  суспільства  в  досягненні  еколого-економічної
стабілізації землекористування, раціонального використання земель
та їх охорони.
   В процесі підготовчих робіт збираються, систематизуються і
вивчаються такі матеріали:
   1) плани  землеволодінь і землекористувань підприємств в
масштабах 1:10000 або 1:25000;
   2) матеріали проектів землеустрою, розроблених на територію
господарств до передачі земель у колективну власність, проектів
встановлення меж  сільських та селищних Рад і меж населених
пунктів, проектів роздержавлення і приватизації земель;
   3) технічна документація по видачі державних актів на право
колективної власності на землю;
   4) матеріали  передпроектних  і  прогнозних  розробок по
підприємству, а також тих регіональних розробок, виконання заходів
яких  може  вплинути  на рішення щодо  організації передачі
громадянам у власність сільськогосподарських угідь у  розмірі
земельної частки (паю);
   5) матеріали  грунтових  обстежень  та  їх  коригувань,
радіологічних зйомок та зйомок іншого техногенного забруднення
території;
   6) шкали  бонітування грунтів орних земель, багаторічних
насаджень і природних кормових угідь ( 1993 р.);
   7) дані про кількість громадян, які мають право на земельну
частку (пай) в розрізі населених пунктів, відомості про розміщення
та потужність виробничих центрів господарства.
   2.5. В порядку підготовчих робіт вивчається громадська думка
щодо черговості паювання сільськогосподарських угідь з урахуванням
регіональних особливостей їх використання, особливо  тих,  де
виділення окремих земельних часток (паїв) неминуче призведе до
зниження ефективності їх використання (меліоровані землі, масиви
багаторічних насаджень, спеціалізованих  сівозмін  тощо),  та
визначаються площі угідь, які не підлягають поділу на земельні
частки (паї) в натурі в зв'язку з можливим при цьому надмірним
подрібненням.
   2.6. Схема складається, як правило, в масштабі 1:10000 або
1:25000. За планову основу Схеми  приймаються  копії  планів
землеволодінь і землекористувань.
   2.7. На Схемі виділяються земельні масиви, що можуть бути
поділені на земельні частки (паї) без обмежень в часі, в тому
числі ділянки першочергової приватизації, а також земельні масиви,
які поділяються на земельні частки (паї) після закінчення певного
технологічного сільськогосподарського циклу.
   Крім того, визначаються:
   - земельні ділянки, що поділяються одночасно без подрібнення
в натурі на окремі паї (зрошувані угіддя, сади, виноградники,
хмільники, ягідники тощо);
   - земельні  ділянки, що не підлягають поділу і повинні
використовуватись сумісно (угіддя, законсервовані, виходячи  з
екологічних умов; невеликі площі сільськогосподарських угідь, в
результаті поділу яких на окремі земельні ділянки стає неможливим
механізований обробіток грунту).
   2.8. З метою уточнення площі сільськогосподарських угідь
підприємства, що підлягають поділу на земельні частки (паї) в
натурі, визначаються площі, які необхідні для створення системи
полезахисних лісових  смуг  і  захисних  лісових  насаджень,
будівництва протиерозійних  гідротехнічних  споруд,  створення
системи природних територій в агроландшафтах, мережі польових
доріг та площі деградованих і забруднених земель, що підлягають
консервації.
   2.9. Із земель, що можуть приватизуватися без обмежень у їх
подальшому використанні, виділяються ділянки першочергового поділу
на земельні  частки  (паї).  Кількість  і  розмір  ділянок
першочергового поділу встановлюються в залежності від наявності
бажаючих одержати земельні частки (паї) в натурі, кількості і
розміщення населених  пунктів,  конфігурації  масивів  земель
колективної власності,   співвідношення   і    розміщення
сільськогосподарських угідь, напрямів господарської діяльності,
яка визначається з урахуванням ландшафтних умов, особливостей
поселенської мережі тощо.
   2.10. На ділянки першочергового поділу розробляється проект
організації території земельних часток (паїв) з використанням
планового матеріалу в масштабі 1:2000.
   З метою  складання  цього проекту проводиться геодезичне
визначення меж земельних ділянок  першочергової  приватизації,
встановлюються пункти прив'язок окремих земельних ділянок громадян
до геодезичної мережі, наносяться контури агровиробничих груп
грунтів та  їх  бонітету.  Необхідність  детальної  зйомки
визначається, виходячи з  наявності  планового  матеріалу  та
строкатості ландшафтних умов.
   2.11. Розрахунок площі земельної частки (паю) у фізичних
гектарах здійснюється з точністю до 0,01 га і виконується в такій
послідовності;
   При зменшенні  площі  сільськогосподарських  угідь,  що
підлягають поділу на земельні частки (паї) в натурі, проводиться
уточнення розрахунку площі земельної частки (паю) відповідно до
Методичних рекомендацій щодо  паювання  земель,  переданих  у
колективну власність  сільськогосподарським  підприємствам  і
організаціям, затверджених наказом Держкомзему від 20.02.96 р.
N 11 ( v0011219-96 ).
   Площа земельної частки (паю) у фізичних гектарах визначається
методом проектного розрахунку шкал грошової оцінки агровиробничих
груп грунтів  згідно  з  Порядком  грошової  оцінки  земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів (розділи 1
і 2,4 та додаток N 2), затвердженим спільним наказом Держкомзему,
Держкоммістобудування, Мінсільгосппроду,  Української  академії
аграрних наук від 27.11.95 р. N 76/230/325/150 ( z0427-95 ).
   Шкали грошової  оцінки  агровиробничих  груп  грунтів
розраховуються за формулою:
 
               Г х Багрі
           Гагрі = ---------,            (2)
                 Б
 
   де Гагрі - грошова оцінка гектара і-тої агровиробничої групи
грунтів (у карбованцях);
   Г -  грошова  оцінка  гектара  відповідних  угідь  по
сільськогосподарському підприємству (у карбованцях);
   Багрі - бал бонітету і-тої агровиробничої групи грунтів;
   Б -  бал  бонітету  гектара  відповідних  угідь  по
сільськогосподарському підприємству.
   Бал бонітету  сільськогосподарських  угідь, що підлягають
паюванню, розраховується за формулою:
 
     E (Пагрі х Багрі)
   Б = -----------------,                  (3)
        E Пагр
 
   де E - Сума;
   Пагрі - площа і-тої агровиробничої групи грунтів відповідних
угідь (у гектарах);
   Багрі - бал бонітету і-тої агровиробничої групи грунтів по
відповідних угіддях за шкалами бонітету 1993 р.;
   Пагр - загальна площа агровиробничих груп грунтів відповідних
угідь, що підлягають паюванню (у гектарах).
   2.12. Проектування  розміщення  земельних  ділянок (паїв)
проводиться з урахуванням крутизни та напрямків схилів, стану
грунтового покриву. Не допускається проектування ділянок довгими
сторонами вздовж схилів. В разі потреби проектується зручна і
раціональна мережа під'їзних шляхів шириною до 5 м з виходом на
існуючу шляхову мережу.
   2.13. На кресленні Схеми в ділянках першочергового паювання
запроектовані земельні частки (паї) нумеруються в зростаючому
порядку, визначається  їх  площа,  показуються розміри сторін
ділянок, окремих під'їзних шляхів.
   У випадках, коли площа останньої земельної ділянки (паю) не
відповідає  розрахунковій земельній частці (паю), на ділянці
першочергової приватизації допускаються  дорізки  в  суміжних
ділянках в обгрунтованих розмірах.
   2.14. На Схему наносяться:
   - система захисних і охоронних лісонасаджень, в тому числі
суцільних, які створюються внаслідок консервації малопродуктивних
і деградованих угідь;
   - система природних територій в агроландшафтах;
   - основна мережа польових доріг, що доцільно визначити як
магістральні при перерозподілі земель.
   2.15. Земельні  ділянки  різної  черговості  паювання
ілюмінуються. Креслення  Схеми  супроводжується  відповідними
умовними знаками, табличною і текстовою інформацією.
   2.16. Схема  складається  в 3 примірниках, один з яких
передається підприємству для практичної роботи, другий - районному
(міському) відділу земельних ресурсів для здійснення контролю та
заходів щодо ведення земельного кадастру і моніторингу земель,
третій - землевпорядній та іншій організації.
   2.17. При розробці Схеми за повною програмою проводиться
коригування сівозмін  підприємства  та  складається  проект
організації території  земельних  часток  (паїв)  на  ділянки
першочергового поділу.
   Коригування сівозмін  проводиться  з  метою  забезпечення
збалансованої діяльності  підприємства,  створення  умов  для
ефективного використання  земель,  а  також  здійснення  при
необхідності реорганізації існуючих виробничих структур.
   Сівозміни доцільно передбачати, як правило,  з  короткою
ротацією, з урахуванням розміщення виробничих центрів, мережі
населених пунктів, наявних  трудових  ресурсів  і  виробничих
потужностей.
   При цьому польові сівозміни, де концентрується вирощування
основних товарних   сільськогосподарських   культур,  бажано
розміщувати повністю на землях однієї форми власності.
   2.18. При  розробці  Схеми  за  скороченою програмою не
розробляється проект організації території земельних часток (паїв)
на ділянки першочергового поділу та не проводиться коригування
сівозмін на землях колективної власності.
 
    3. Порядок передачі земельної частки (паю) в натурі
 
   3.1. Громадянин, який має сертифікат на право на земельну
частку (пай) і бажає одержати свою земельну частку (пай) в натурі,
подає підприємству заяву за формою, наведеною в додатку N 1.
   3.2. Місцеположення в натурі земельної ділянки, що надається
згідно з Схемою, погоджується виконавчим  органом  управління
підприємства в місячний строк з часу подання заяви співвласника
про вихід із складу цього підприємства.
   Рішення виконавчого  органу  управління  підприємства  є
підставою для виконання робіт щодо передачі земельної частки (паю)
в натурі.
   У випадках, коли  Схема  не  розроблена,  місцеположення
земельної частки (паю), що передається, погоджується відповідним
рішенням чергових  загальних  зборів  (зборів  уповноважених)
підприємства, але не пізніше трьох місяців з часу подання заяви
про вихід із складу цього підприємства.
   У випадках вимоги про негайне виділення земельної ділянки в
натурі, надання   її   здійснюється   протягом   поточного
сільськогосподарського року не більше ніж за 12 місяців.
   Відповідне рішення загальних зборів (зборів уповноважених) за
формою, наведеною в додатку N 2, є підставою для виконання робіт
щодо передачі земельної частки (паю) в натурі.
   (пункт  3.2.  в  редакції згідно з Наказом Держкомзему
N 23/65/30 ( v0023219-98 ) від 3 березня 1998 р.)
   3.3. Передача земельної частки (паю) в натурі провадиться
згідно зі Схемою та проектом організації території земельних
ділянок першочергової передачі.
   3.4. Перед встановленням в натурі меж земельної ділянки
вирішується питання про технічні методи виконання робіт та можливі
конструктивні особливості межових знаків.
   На кожній земельній ділянці або їх групі, в простих умовах
відновлення меж при можливому їх порушенні, необхідно передбачити
встановлення не менш 2 межових знаків, виготовлених з матеріалів,
які тривалий час не піддаються руйнуванню. Вказані межові знаки
необхідно встановити у місцях, де є можливість простими методами
відновити усі межові знаки земельних ділянок. Обов'язковою умовою
розміщення знаків є забезпечення неушкодження їх при виконанні
польових механізованих робіт.
   3.5. Встановлення і закріплення меж земельної ділянки в
натурі провадиться за участю громадянина,  якому  передається
земельна ділянка,  та представника від підприємства, а також
власників землі і землекористувачів суміжних ділянок.
   3.6. Заінтересовані  власники  землі  і  землекористувачі
суміжних земельних  ділянок  заздалегідь  оповіщаються  про
землевпорядні дії по встановленню меж земельної ділянки в натурі.
Повістка доводиться за формою, наведеною в додатку N 3.
   3.7. При  встановленні в натурі зовнішніх меж земельної
ділянки виконується прив'язка їх до пунктів державної геодезичної
мережі, інших координованих знаків і об'єктів, вимірюються кути
поворотних точок і міри ліній між ними, вираховуються координати
поворотних точок.
   3.8. Після визначення меж в натурі складається акт передачі
земельної ділянки із земель колективної власності у власність
громадянину за формою, наведеною в додатку N 4.
   3.9. Технічна документація щодо передачі земельної частки
(паю) в натурі оформляється в трьох  примірниках  в  обсязі
відповідно переліку, що наведений в додатку N 5. Перший примірник
видається власнику  земельної  ділянки,  другий  з  журналом
геодезичних вимірювань  - зберігається в районному (міському)
відділі земельних ресурсів, третій - залишається у землевпорядній
або іншій організації, що виконує ці роботи.
   Вказана технічна документація є підставою для  прийняття
рішення місцевою  радою про видачу державного акта на право
приватної  власності  на  землю,  з  визначенням  цільового
призначення -  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва.
   Після видачі громадянинові державного акта на право приватної
власності на земельну ділянку, сертифікат на право на земельну
частку (пай) повертається  до  районної  (міської)  державної
адміністрації (виконавчого комітету міської Ради).
   (пункт 3.9. із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держкомзему N 23/65/30 ( v0023219-98 ) від 3 березня 1998 р.)
   3.10. У підприємстві ведеться журнал реєстрації заяв про
передачу земельних часток (паїв) в натурі та видачі відповідних
витягів з протоколу загальних зборів (зборів уповноважених) за
формою, наведеною в додатку 6.
 
  4. Організація робіт щодо передачі земельних часток (паїв)
       в натурі із земель колективної власності
 
   4.1. Складання Схем здійснюється  за  рахунок  бюджетних
асигнувань, а також за рахунок підприємств або громадян, які
виявили бажання одержати земельні частки (паї) в натурі.
   4.2. Розробка проекту організації території земельних ділянок
першочергової передачі земельних часток (паїв) в натурі із земель
колективної власності та оформлення державного акта на право
власності на землю здійснюється за замовленням громадян.
   4.3. Спори, пов'язані із передачею земельних часток (паїв) в
натурі, вирішуються згідно з чинним законодавством в судовому
порядку.
   (розділ 4 доповнений  пунктом  4.3.  згідно  з  Наказом
Держкомзему N 23/65/30 ( v0023219-98 ) від 3 березня 1998 р.)
 
                  Додаток N 1
         до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі
         земельної  частки (паю) в натурі із земель
         колективної  власності  членам  колективних
         сільськогосподарських підприємств і організацій
 
   Загальним зборам (зборам уповноважених) членів колективного
сільськогосподарського підприємства (організації) ________________
__________________________________________________________________
     (назва КСП, організації, якій подається заява)
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові заявника)
__________________________________________________________________
            (адреса заявника)
 
               Заява
 
   Прошу вивести   мене   з   членів    колективного
сільськогосподарського підприємства  (організації)  з  належним
майновим паєм та погодити передачу в натурі належну мені згідно з
сертифікатом серії ___________ N ________ земельну частку (пай)
площею __________ умовних кадастрових гектарів. Бажане  місце
розташування земельної ділянки (паю) відповідно до Схеми поділу
земель колективної власності на земельні частки (паї) ____________
__________________________________________________________________
   Бажане співвідношення сільськогосподарських угідь ___________
__________________________________________________________________
   Бажаний термін передачі земельної ділянки ___________________
                         (місяць, рік)
 
__________________________          _____________________
  (дата подання заяви)            (підпис заявника)
 
                  Додаток N 2
         до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі
         земельної  частки (паю) в натурі із земель
         колективної  власності  членам  колективних
         сільськогосподарських підприємств і організацій
 
               Витяг
 
з протоколу N ____________________________________________ рішення
загальних зборів (зборів уповноважених) членів ___________________
__________________________________________________________________
           (назва КСП, організації)
Голова зборів ____________________________________________________
           (прізвище та ініціали)
Секретар _________________________________________________________
           (прізвище та ініціали)
Загальна кількість членів КСП (уповноважених) ____________________
Присутні _____________________ членів (уповноважених)
Порядок денний: Розгляд заяв про вихід із членів _________________
_______________________________________________ та погодження щодо
     (назва КСП, організації)
передачі земельних часток (паїв) в натурі.
СЛУХАЛИ: Заяву ___________________________________________________
           (прізвище, ім'я, по батькові заявника)
ВИРІШИЛИ: 1. Задовольнити прохання _______________________________
                    (прізвище, ініціали)
про вихід його із членів колективного  сільськогосподарського
підприємства (організації) _______________________________________
                 (назва КСП, організації)
з належним майновим паєм та з передачею йому в натурі земельної
ділянки (паю) згідно з сертифікатом серія ____________ N _________
2. Погодити передачу громадянину _________________________________
                    (прізвище, ініціали)
в натурі земельної ділянки (паю) N ________________, яка розміщена
__________________________________________________________________
          (вказується місцеположення)
Згідно зі Схемою поділу земель колективної власності на земельні
ділянки (паї) загальною площею в фізичних гектарах ___________ га,
в тому числі: рілля _____________ га, сінокіс __________ га,
пасовища ___________ га, багаторічні насадження ____________ га.
3. Доручити правлінню в особі голови правління ___________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
           (назва КСП, організації)
здійснювати передачу  земельних  часток  (паїв)  в  натурі з
відповідним оформленням актів, які є підставою для оформлення в
установленому порядку державних актів на право приватної власності
на землю.
 
Голова зборів _______________     ____________________________
         (підпис)         (прізвище, ініціали)
 
Секретар зборів _____________     ____________________________
         (підпис)         (прізвище, ініціали)
 
З оригіналом вірно:
 
   М.П. ____________________    ____________________________
        (підпис)          (прізвище, ініціали)
 
                Дата видачі "___" _________ 199_ р.
                Реєстраційний N _________ в журналі
                реєстрації
 
                  Додаток N 3
         до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі
         земельної  частки (паю) в натурі із земель
         колективної  власності  членам  колективних
         сільськогосподарських підприємств і організацій
 
               Повістка
 
   Громадянину(нці) ____________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
який(а) проживає в _______________________________________________
                (місце проживання)
   Виконком __________________________ сільської (селищної) Ради
пропонує Вам прибути "___" ____________ 199_ р. о _________ годині
до ________________________ (вказується конкретне місце прибуття)
для погодження меж при виділенні в натурі земельних ділянок (паїв)
громадянам _______________________________________________________
              (прізвище, ініціали)
   У разі Вашої неявки без поважних причин, претензії щодо
встановлення меж прийматися не будуть.
Голова сільської (селищної) Ради __________  ____________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Підтвердження
Я, _______________________________________________ підтверджую, що
      (прізвище, ім'я, по батькові)
повістку про участь в погодженні меж громадянам: _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
при виділенні їм земельних ділянок (паїв) в натурі одержав(ла).
При моїй неявці претензії щодо встановлення  межових  знаків
пред'являти не буду.
 
   _________________________         __________________
     (дата одержання)               (підпис)
 
Підпис громадянина(ки) ___________________________________ завіряю
Голова сільської (селищної) Ради
        ________________      _______________________
          (підпис)         (прізвище, ініціали)
 М.П.
 
                  Додаток N 4
         до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі
         земельної  частки (паю) в натурі із земель
         колективної  власності  членам  колективних
         сільськогосподарських підприємств і організацій
 
                  Погоджено:
                   Голова
         ________________________________________________
            (сільської, селищної, міської Ради)
         _________________________________________ району
         ________________________________________ області
         ____________ __________________________________
          (підпис)      (прізвище, ініціали)
   М.П.     "___" ________________ 199_ р.
 
                Акт
   про передачу та прийом земельної частки (паю) в натурі
      "___" ___________ 199_ р., село (смт, місто)
         ______________________________
 
   Передачу та прийом земельної частки (паю) в натурі із земель
колективної власності ____________________________________________
               (назва КСП, організації)
власнику сертифіката серії __________________ N __________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________________________________
          (адреса місця проживання)
здійснено на  підставі  рішення  загальних  зборів  (зборів
уповноважених) протокол N _________ від "___" ____________ 199_ р.
та у відповідності з рішенням N ______________________________ від
_____________________ районної (міської) державної адміністрації
(виконавчого комітету міської Ради) щодо погодження Схеми поділу
земель колективної власності на земельні частки (паї).
   Акт складений про те, що голова правління КСП (організації)
_________________________     _______________________________
     (назва)             (прізвище, ініціали)
в присутності: представника ______________________________________
                   (прізвище, ініціали)
сільської (селищної,  міської)  Ради  народних  депутатів,
представників суміжних власників землі (землекористувачів):
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
за участю виконавця польових робіт
___________________________________     ______________________
(назва спеціалізованої організації)     (прізвище, ініціали)
передав земельну ділянку в натурі власнику сертифіката на земельну
частку (пай) громадянину _________________________________________
                  (прізвище, ініціали)
в розмірі __________________ га (фізичних), з таким складом угідь:
__________________________________________________________________
Межі земельної ділянки проходять _________________________________
_____________________________________________________ і закріплені
__________________ межовими знаками довгострокового зберігання,
які передані під охорону власнику земельної ділянки. Зовнішні межі
погоджені з суміжними власниками землі і  землекористувачами.
Спірних питань немає.
   Акт складено в чотирьох примірниках;
   примірник 1 - власнику сертифіката;
   примірник 2 -  районному  (міському)  відділу  земельних
ресурсів;
   примірник 3 - сільськогосподарському підприємству;
   примірник 4 - сільській (селищній, міській) Раді.
 
Земельну ділянку передав:      Земельну ділянку прийняв:
                  із встановленими межовими
                  знаками
________ ___________________    ________ ____________________
(підпис) (прізвище, ініціали    (підпис) (прізвище, ініціали
     голови правління          власника сертифіката)
М.П.   КСП, організації)
 
     Підписи:             Прізвища, ініціали:
суміжних власників землі та землекористувачів
1. ________________________     ______________________________
2. ________________________     ______________________________
3. ________________________     ______________________________
 
представника сільської (селищної, міської) Ради:
___________________________     ______________________________
виконавця польових робіт
___________________________     ______________________________
 
                  Додаток N 5
         до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі
         земельної  частки (паю) в натурі із земель
         колективної  власності  членам  колективних
         сільськогосподарських підприємств і організацій
 
               Перелік
 
документів у справі щодо передачі земельної частки (паю) в натурі
із  земель  колективної  власності  сільськогосподарського
підприємства (організації) громадянину(ці)________________________
__________________________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
   1. Копія  заяви  про  вихід  із  сільськогосподарського
підприємства (організації).
   2. Витяг із рішення загальних зборів (зборів уповноважених)
членів сільськогосподарського підприємства (організації).
   3. Витяг з рішення районної (міської) державної адміністрації
(виконавчого комітету міської Ради) щодо погодження Схеми поділу
земель колективної власності на земельні частки (паї).
   4. Акт передачі земельної ділянки (паю) в натурі.
   5. План земельної ділянки (паю) з визначенням площі по
угіддях.
   6. Інші документи: __________________________________________
                  (назва документів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
                  Додаток N 6
         до Методичних рекомендацій щодо порядку передачі
         земельної  частки (паю) в натурі із земель
         колективної  власності  членам  колективних
         сільськогосподарських підприємств і організацій
 
               Журнал
       реєстрації заяв щодо передачі в натурі
           земельних часток (паїв)
в ________________________________________________________________
           (назва КСП, організації)
__________________________ району ________________________ області
 
------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище, ім'я,|Дата подачі|N/дата про-|Дата ви-|Розпис гро-|
|п/п|по батькові  |  заяви  |токолу збо-|дачі ви-|мадянина  |
|  |заявника    |      |рів    |тягу  |про одер- |
|  |        |      |      |    |жання витя-|
|  |        |      |      |    |гу     |
|---+---------------+-----------+-----------+--------+-----------|
| 1 |    2   |   3   |   4   |  5  |   6   |
------------------------------------------------------------------
 
 Надруковано: Земельні відносини в Україні. Законодавчі акти і
       нормативні документи. Державний комітет України по
       земельних ресурсах, Київ "Урожай" 1998 р.

<< Главная страницаУкраина онлайн