Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 195 від 07.06.1996, нечин.

<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 195 від 07.06.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 липня 1996 р.
 vd960607 vn195            за N 403/1428
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                        освіти і науки
    N 450 ( z0698-02 ) від 07.08.2002 )
 
 Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної
 роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й
 організаційної роботи  викладачів  і  Рекомендацій  щодо
 запровадження їх у вищих  закладах  освіти 3 і 4 рівнів
              акредитації
 
 
   З метою вдосконалення організації праці викладачів вищих
закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації та відповідно  до
"Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України від
2 червня 1993 року N 161 ( z0173-93 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
   1.1. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи
викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації, що
додаються.
   1.2. Переліки основних видів  методичної  ( z0404-96 ),
наукової ( z0405-96 ) й організаційної ( z0406-96 ) роботи
викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації.
   1.3. Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів і
запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної
роботи та Переліків основних видів методичної,  наукової  й
організаційної роботи у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів
акредитації ( z0406-96 ).
 
   2. Встановити, що Норми і Переліки поширюються на вищі
заклади освіти 3 і 4 рівнів акредитації та заклади післядипломної
освіти України незалежно від їх форми власності і підпорядкування.
   3. Запровадити Норми і Переліки у вищих закладах освіти та
закладах післядипломної освіти України з 1996/1997 навчального
року.
   4. З введенням в дію цього наказу не застосовуються у вищих
закладах освіти та закладах післядипломної освіти України наказ
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР  від
5 квітня 1984 року N 230 "Про затвердження Примірних норм часу для
розрахунку  обсягу  навчальної  роботи  і  основних  видів
навчально-методичної, науково-дослідної та інших  робіт,  які
виконуються  професорсько-викладацьким  складом  вузів"  та
інструктивний лист Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти СРСР від 9 квітня 1984 року N 20 "Про порядок запровадження
Примірних норм часу для розрахунку обсягу навчальної роботи і
основних видів навчально-методичної, науково-дослідної та інших
робіт, які виконуються професорсько-викладацьким складом вузів".
 
 Міністр                      М.З.Згуровський
 
                       Затверджено
                  наказом  Міністерства освіти
                  України від 7 червня 1996 року
                  N 195
 
    Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи
    викладачів  вищих  закладів освіти 3 і 4 рівнів
              акредитації
------------------------------------------------------------------
|   Вид роботи  | Норма часу (в годинах) |   Примітка   |
|-------------------+------------------------+-------------------|
|     1    |      2      |     3     |
|-------------------+------------------------+-------------------|
|1. Проведення спів-|0,25 години кожному чле-|Кількість членів  |
|  бесіди з вступ- |нові комісії на одного |комісії - не більше|
|  никами     |вступника        |трьох осіб     |
|          |            |          |
|2. Проведення випу-|            |          |
|  скних екзаменів |            |          |
|  довузівської  |            |          |
|  підготовки та  |            |          |
|  вступних екзаме-|            |          |
|  нів до вищих за-|            |          |
|  кладів освіти: |            |          |
|  - усних     |0,25 години кожному ек- |Кількість членів  |
|          |заменаторові на одного |комісії: із загаль-|
|          |слухача (вступника)   |ноосвітніх предме- |
|          |            |тів - не більше  |
|          |            |двох, фахових - не |
|          |            |більше трьох осіб |
|  - письмових:  |            |Кількість членів  |
|          |            |комісії - не більше|
|          |            |двох осіб     |
|          |            |Роботу перевіряє  |
|          |            |один викладач   |
| а) з мови та літе-|            |          |
|  ратури:    |            |          |
|  диктант    |1 година для проведення |          |
|          |екзамену на групу слуха-|          |
|          |чів (потік вступників); |          |
|          |0,33 години на перевірку|          |
|          |одного диктанту     |          |
|  переказ    |2 години для проведення |          |
|          |екзамену на групу слуха-|          |
|          |чів (потік вступників); |          |
|          |0,50 години на перевірку|          |
|          |однієї роботи      |          |
|  твір      |4 години для проведення |          |
|          |екзамену на групу слуха-|          |
|          |чів (потік вступників); |          |
|          |0,50 години на перевірку|          |
|          |однієї роботи      |          |
| б) з інших предме-|            |          |
|  тів      |3 години для проведення |          |
|          |екзамену на групу слуха-|          |
|          |чів (потік вступників); |          |
|          |0,50 години на перевірку|          |
|          |однієї роботи      |          |
|  - у формі тес- |Час для проведення тес- |          |
|   тів     |тування та перевірки  |          |
|          |тестів визначається ре- |          |
|          |комендаціями до тестів |          |
|          |            |          |
|3. Повторна пере- |0,15 години на кожну ро-|Вибірковій перевір-|
|  вірка письмових |боту, що перевіряється |ці підлягає до   |
|  робіт на вступ- |            |10 відсотків робіт |
|  них екзаменах  |            |від їх загальної  |
|          |            |кількості     |
|          |            |          |
|4. Читання лекцій |1 година за 1 академічну|          |
|          |годину         |          |
|          |            |          |
|5. Проведення прак-|1 година на академічну |З окремих навчаль- |
|  тичних занять  |групу за одну академічну|них дисциплін, що |
|          |годину         |регламентується  |
|          |            |відповідними норма-|
|          |            |тивними документа- |
|          |            |ми, допускається  |
|          |            |поділ академічної |
|          |            |групи на підгрупи з|
|          |            |чисельністю до од- |
|          |            |ного студента з  |
|          |            |урахуванням особли-|
|          |            |востей вивчення цих|
|          |            |дисциплін та техні-|
|          |            |ки безпеки     |
|          |            |          |
|6. Проведення лабо-|1 година на половину  |З окремих навчаль- |
|  раторних занять |академічної групи за од-|них дисциплін, що |
|          |ну академічну годину  |регламентується  |
|          |            |відповідними норма-|
|          |            |тивними документа- |
|          |            |ми, допускається  |
|          |            |поділ академічної |
|          |            |групи на підгрупи з|
|          |            |меншою чисельністю |
|          |            |з урахуванням особ-|
|          |            |ливостей вивчення |
|          |            |цих дисциплін та  |
|          |            |техніки безпеки  |
|          |            |          |
|7. Проведення семі-|1 година на академічну |          |
|  нарських занять |групу за одну академічну|          |
|          |годину         |          |
|          |            |          |
|8. Проведення нав- |до 6 годин на день   |Один викладач фі- |
|  чальних занять |            |зичного виховання |
|  зі студентами в |            |на 30 студентів.  |
|  спортивно-оздо- |            |При умові проведен-|
|  ровчому таборі |            |ня роботи без до- |
|          |            |даткової оплати  |
|          |            |          |
|9. Проведення інди-|до 10 відсотків від за- |Час для проведення |
|  відуальних за- |гального обсягу навчаль-|індивідуальних за- |
|  нять      |ного часу, відведеного |нять виділяється  |
|          |на вивчення навчальної |викладачам при на- |
|          |дисципліни       |явності індивіду- |
|          |            |ального графіку на-|
|          |            |вчальних занять  |
|          |            |студента, затверд- |
|          |            |женого в порядку, |
|          |            |визначеному вищим |
|          |            |закладом освіти  |
|          |            |          |
|10. Проведення кон-|Від загального обсягу  |          |
|  сультацій з  |навчального часу, відве-|          |
|  навчальних дис-|деного на вивчення нав- |          |
|  циплін протягом|чальної дисципліни на  |          |
|  семестру    |академічну групу: 4% - |          |
|          |денна (стаціонарна) фор-|          |
|          |ма навчання; 8% - вечір-|          |
|          |ня форма навчання; 12% -|          |
|          |заочна (дистанційна)  |          |
|          |форма навчання     |          |
|          |            |          |
|11. Проведення ек- |Вступний екзамен - 2 го-|          |
|  заменаційних  |дини на потік; семестро-|          |
|  консультацій  |вий екзамен - 2 години |          |
|          |на академічну групу;  |          |
|          |державний екзамен - 2  |          |
|          |години на академічну  |          |
|          |(екзаменаційну) групу з |          |
|          |кожної навчальної дисци-|          |
|          |пліни (розділу програми)|          |
|          |            |          |
|12. Перевірка і  |            |          |
|  приймання:   |            |          |
|  - контрольних |0,33 години на одну ро- |          |
|  (у тому числі |боту          |          |
|  модульних) ро- |            |          |
|  біт, передбаче-|            |          |
|  них навчальним |            |          |
|  планом     |            |          |
|  - розрахунково-|0,50 години на одну ро- |          |
|  графічних і  |боту          |          |
|  розрахункових |            |          |
|  робіт, передба-|            |          |
|  чених навчаль- |            |          |
|  ним планом   |            |          |
|          |            |          |
|13. Керівництво і |            |Кількість членів  |
|  проведення за- |            |комісії - не більше|
|  хисту курсових |            |трьох осіб     |
|  робіт:     |            |          |
|  - із загально- |2 години на курсову ро- |          |
|  освітніх навча-|боту, у тому числі 0,33 |          |
|  льних дисциплін|години кожному членові |          |
|          |комісії на проведення  |          |
|          |захисту         |          |
|  - із фахових  |3 години на курсову ро- |          |
|  навчальних дис-|боту, у тому числі 0,33 |          |
|  циплін (дисцип-|години кожному членові |          |
|  лін спеціаліза-|комісії на проведення  |          |
|  ції)      |захисту         |          |
|          |            |          |
|14. Керівництво і |            |Кількість членів  |
|  проведення за- |            |комісії - не більше|
|  хисту курсових |            |трьох осіб     |
|  проектів:   |            |          |
|  - із загально- |3 години на курсовий  |          |
|  інженерних нав-|проект, у тому числі  |          |
|  чальних дисцип-|0,33 години кожному чле-|          |
|  лін      |нові комісії на прове- |          |
|          |дення захисту      |          |
|  - із фахових  |4 години на курсовий  |          |
|  навчальних дис-|проект, у тому числі  |          |
|  циплін (дисцип-|0,33 години кожному чле-|          |
|  лін спеціаліза-|нові комісії на прове- |          |
|  ції)      |дення захисту      |          |
|          |            |          |
|15. Проведення за- |0,25 години на одного  |З навчальних дисци-|
|  ліків     |студента        |плін, з яких прак- |
|          |            |тичні, семінарські,|
|          |            |лабораторні заняття|
|          |            |становлять менше  |
|          |            |половини від всього|
|          |            |обсягу аудиторних |
|          |            |навчальних занять |
|          |2 години на академічну |З навчальних дисци-|
|          |групу          |плін, з яких прак- |
|          |            |тичні, семінарські,|
|          |            |лабораторні заняття|
|          |            |становлять більше |
|          |            |половини від всього|
|          |            |обсягу аудиторних |
|          |            |навчальних занять |
|          |2 години на академічну |З навчальних дисци-|
|          |групу          |плін, де використо-|
|          |            |вується модульна  |
|          |            |форма контролю   |
|          |            |          |
|16. Проведення за- |6 годин для кожного вик-|Планується виклада-|
|  лікового турис-|ладача, який бере участь|чам фізичного вихо-|
|  тського навча- |у поході        |вання один раз за |
|  льно-тренуваль-|            |весь період навчан-|
|  ного походу,  |            |ня студента    |
|  передбаченого |            |          |
|  навчальним пла-|            |          |
|  ном      |            |          |
|          |            |          |
|17. Проведення се- |            |          |
|  местрових екза-|            |          |
|  менів:     |            |          |
|  - в усній формі|0,33 години на одного  |          |
|          |студента        |          |
|  - в письмовій |керуватись нормами, пе- |          |
|   формі    |редбаченими пунктом 2  |          |
|          |            |          |
|18. Керівництво на-|Норми часу визначаються |          |
|  вчальною і ви- |нормативними документами|          |
|  робничою прак- |по організації практики |          |
|  тикою     |            |          |
|          |            |          |
|19. Проведення дер-|0,50 години на одного  |Не більше шести го-|
|  жавних екзаме- |студента кожному членові|дин на день    |
|  нів      |державної екзаменаційної|          |
|          |комісії         |          |
|          |            |          |
|20. Керівництво,  |до 40 годин на одного  |Кількість членів  |
|  консультування,|студента-дипломника. У |комісії - не більше|
|  рецензування, |тому числі: - голові ко-|чотирьох (у винят- |
|  проведення за- |місії - 1 година; - кож-|кових випадках   |
|  хисту дипломних|ному члену комісії -  |кількість членів  |
|  проектів (ро- |0,50 години; - керівнику|комісії може бути |
|  біт) у держав- |і консультантам - до  |збільшена до шести |
|  них екзамена- |30 годин; рецензенту - |осіб). За одним ке-|
|  ційних комісіях|4 години;        |рівником закріплю- |
|          |            |ється до 5 диплом- |
|          |            |них проектів (ро- |
|          |            |біт). Зазначена  |
|          |            |норма поширюється |
|          |            |на магістерські ро-|
|          |            |боти        |
|          |            |          |
|21. Рецензування  |3 години за один друко- |          |
|  рефератів із  |ваний аркуш       |          |
|  спеціальності |            |          |
|  при вступі до |            |          |
|  аспірантури  |            |          |
|          |            |          |
|22. Проведення   |1 година кожному екзаме-|Кількість членів  |
|  вступних екза- |натору на одного вступ- |комісії - не більше|
|  менів до аспі- |ника, аспіранта (здобу- |трьох. Проректору |
|  рантури та кан-|вача)          |вищого закладу ос- |
|  дидатських ек- |            |віти, який є голо- |
|  заменів    |            |вою комісії з прий-|
|          |            |няття вступних   |
|          |            |(кандидатських) ек-|
|          |            |заменів, можна за- |
|          |            |рахувати як навча- |
|          |            |льне навантаження, |
|          |            |що підлягає оплаті,|
|          |            |час, затрачений на |
|          |            |приймання екзаменів|
|          |            |з тієї дисципліни, |
|          |            |яку він веде як  |
|          |            |викладач кафедри  |
|          |            |          |
|23. Керівництво ас-|50 годин на кожного ас- |За одним керівником|
|  пірантами   |піранта щорічно     |закріплюється:   |
|          |            |- до 5 аспірантів |
|          |            |за доктором наук, |
|          |            |професором;    |
|          |            |- до 3 аспірантів |
|          |            |за кандидатом наук,|
|          |            |доцентом      |
|          |            |          |
|24. Наукове консу- |50 годин на кожного док-|За одним консуль- |
|  льтування док- |торанта щорічно     |тантом закріплюєть-|
|  торантів (до  |            |ся до 5 докторантів|
|  3 років)    |            |          |
|          |            |          |
|25. Керівництво  |25 годин на кожного здо-|За одним керівником|
|  здобувачами (до|бувача щорічно     |закріплюється:   |
|  3 років)    |            |- до 5 здобувачів |
|          |            |за доктором наук, |
|          |            |професором;    |
|          |            |- до 3 здобувачів |
|          |            |за кандидатом наук,|
|          |            |доцентом      |
|          |            |          |
|26. Керівництво  |8 годин на одного ста- |Для викладачів, які|
|  стажистами   |жиста за один місяць,  |направлені на ста- |
|          |але не більше 30 годин |жування в інші про-|
|          |на один рік       |відні вищі заклади |
|          |            |освіти терміном до |
|          |            |трьох місяців, ста-|
|          |            |жистів-викладачів |
|          |            |і стажистів-дослід-|
|          |            |ників, зарахованих |
|          |            |на ці посади термі-|
|          |            |ном до двох років |
|          |            |          |
|27. Проведення те- |1 година за одну акаде- |          |
|  матичних диску-|мічну годину для кожного|          |
|  сій, науково- |викладача, який бере  |          |
|  практичних кон-|участь у проведенні за- |          |
|  ференцій слуха-|нять          |          |
|  чів ІПК, ФПК, |            |          |
|  КПК і спецфаку-|            |          |
|  льтетів    |            |          |
|          |            |          |
|28. Керівництво  |5 годин на тиждень на  |Стажування проводи-|
|  стажуванням  |одного слухача     |ться штатними вик- |
|  слухачів ІПК, |            |ладачами за місцем |
|  ФПК, КПК, спец-|            |знаходження ІПК,  |
|  факультетів на |            |ФПК, КПК      |
|  підприємствах, |            |          |
|  в організаціях |            |          |
|  та установах  |            |          |
|          |            |          |
|29. Рецензування  |3 години на один друко- |          |
|  рефератів слу- |ваний аркуш       |          |
|  хачів ІПК, ФПК,|            |          |
|  КПК та спецфа- |            |          |
|  культетів   |            |          |
|          |            |          |
|30. Керівництво,  |до 10 годин на одну ви- |Доцільність виді- |
|  консультування,|пускну роботу, у тому  |лення часу на ре- |
|  рецензування  |числі 0,33 години кожно-|цензування визнача-|
|  випускних робіт|му членові комісії на  |ється вищим закла- |
|  слухачів ІПК, |проведення захисту та 2 |дом освіти. Кіль- |
|  ФПК, КПК та  |години рецензенту    |кісний склад комі- |
|  участь у їх за-|            |сії - не більше  |
|  хисті     |            |трьох осіб     |
|          |            |          |
|31. Керівництво,  |20 годин на одну випуск-|Кількісний склад  |
|  консультування,|ну роботу, у т.ч., - го-|комісії - не більше|
|  рецензування  |лові комісії - 1 година;|трьох осіб     |
|  випускних робіт|- кожному члену комісії |          |
|  слухачів спец- |- 0,50 години; - керів- |          |
|  факультетів та |нику - 15 годин; - ре- |          |
|  участь у їх за-|цензенту - 2 години   |          |
|  хисті     |            |          |
|          |            |          |
|32. Проведення ви- |0,50 години на одного  |Кількісний склад  |
|  пускних екзаме-|слухача кожному членові |комісії - не більше|
|  нів слухачів  |комісії         |трьох осіб     |
|  ІПК, ФПК та  |            |          |
|  спецфакультетів|            |          |
------------------------------------------------------------------

<< Главная страницаУкраина онлайн