Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про порядок передачі державного майна

Кабінет Міністрів України

Постанова № 678 від 26.06.1996, нечин.

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
від 26 червня 1996 р. N 678

          
      Київ


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ

    N 1482 ( 

1482-98-п ) від 21.09.98 )

    

       Про порядок 
передачі державного майна   З метою  удосконалення порядку 
 передачі державного майна
Кабінет Міністрів України п 
о с т а н о в л я є:


   1. Затвердити Положення 
 про порядок передачі  державного
майна, що 
додається.


   2. Визнати  такою, що 
 втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР 
від 28 квітня 1980 р. N 285 "Про порядок передачі
підприємств, 
об'єднань, організацій, установ, будинків і споруд"
( 
285-80-п 
) (ЗП УРСР, 1980 р., N 5, ст.43).   Прем'єр-міністр України    
        П.ЛАЗАРЕНКО


       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.25

          
           
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 26 червня 1996 року N 
678


          
     ПОЛОЖЕННЯ

       про порядок 
передачі державного майна


   1. Це Положення визначає порядок 
 передачі державного майна
із загальнодержавної 
власності у власність Автономної Республіки
Крим, областей, міст 
Києва та Севастополя, районів, районів у
містах 
 Києві та Севастополі,  міст,  селищ,  сіл 
 (далі  -
адміністративно-територіальні одиниці) та 
 навпаки, із власності
одних адміністративно-територіальних 
 одиниць у власність 
 інших
адміністративно-територіальних одиниць,  із  
сфери  управління
міністерств, відомств, інших  
центральних  органів  державної
виконавчої влади, об'єднань 
підприємств, яким делеговано функції
з управління майном 
 підприємств і організацій, заснованих 
 на
загальнодержавній власності (далі - центральні органи 
 державної
виконавчої влади), до сфери управління інших 
 центральних органів
державної виконавчої влади та в інших 
випадках.

   Дія Положення не поширюється на 
 об'єкти житлового фонду,
соціально-культурного та 
 побутового призначення, які  належать
підприємствам, 
заснованим  на  загальнодержавній власності, 
 що
передаються в порядку, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів
України від 6 листопада 1995 р. N 891 ( 

891-95-п ), та на об'єкти
капітального 
будівництва, які передаються в експлуатацію 
 після
завершення їх будівництва.


   2. Предметом передачі згідно з цим 
Положенням можуть бути:

   а) цілісні  майнові  комплекси 
  підприємств,  установ,
організацій або їх 
структурних підрозділів (далі - підприємства);

   б) об'єкти незавершеного будівництва;

   в) окремі  інвентарні об'єкти, 
 що належать підприємствам
(будівлі, споруди, машини, 
 устаткування, інші облікові одиниці
основних 
засобів).


   3. Передача майна 
провадиться:

   а) із   загальнодержавної  
 власності   у   
власність
адміністративно-територіальних одиниць та навпаки 
 - на підставі
рішень Кабінету Міністрів України;


   б) із власності одних 
адміністративно-територіальних одиниць
у власність інших 
 адміністративно-територіальних одиниць - на
підставі 
 рішень органів, уповноважених розпоряджатися 
 майном
відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць;


   в) із сфери управління одних 
центральних органів державної
виконавчої влади до сфери управління 
 інших центральних органів
державної виконавчої 
влади:

   підприємств, у тому числі незавершених 
 будівництвом, - на
підставі рішень Кабінету Міністрів 
України;

   іншого майна, зазначеного у підпунктах "б" 
і "в" пункту 2
цього Положення, - на підставі рішень цих 
органів за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном;


   г) від самоврядних організацій (Національна 
 академія наук,
інші аналогічні організації), 
 яким передано  в  користування
державне майно, до 
сфери управління центральних органів державної
виконавчої влади - на 
підставі рішень самоврядної організації та
Кабінету Міністрів 
України, якщо інше не випливає із законодавчих
актів та актів 
Президента України, якими встановлено спеціальний
режим 
використання цього майна;   д) від одних підприємств іншим підприємствам, 
 що належать до
сфери управління одних і тих же 
 центральних органів державної
виконавчої влади, - на підставі рішень 
цих органів.


   4. Передача майна повинна бути 
погоджена з:

   відповідними центральними  органами  
державної  виконавчої
влади, органами,   уповноваженими 
  розпоряджатися   
 майном
адміністративно-територіальних одиниць, - у разі передачі 
майна у
випадках, передбачених у підпункті "а"  
та  абзаці  другому
підпункту "в" пункту 3 цього 
Положення;

   орендодавцями майна - у разі передачі 
орендованого державного
майна;

   комісіями з проведення приватизації 
 об'єктів незавершеного
будівництва - у разі передачі об'єктів 
незавершеного будівництва,
з поданням комісіям 
 техніко-економічного обгрунтування стосовно
завершення 
будівництва;

   органами приватизації - у разі передачі 
 майна підприємств,
щодо яких прийнято рішення про 
приватизацію;

   підприємствами - у разі передачі закріпленого за 
ними майна;

   трудовими колективами підприємств - у разі 
передачі об'єктів
житлового фонду, соціально-культурного та побутового 
призначення,
споруджених за рахунок коштів підприємств.


   5. У разі якщо для передачі майна 
необхідно прийняття рішення
Кабінету Міністрів України, узгоджені 
 ініціаторами такої передачі
(органами державної виконавчої 
 влади, об'єднаннями підприємств,
яким делеговано функції 
 з управління  майном  підприємств  
і
організацій, заснованих на загальнодержавній власності, 
 органами
Автономної Республіки  Крим  та  
 місцевого  самоврядування,
уповноваженими розпоряджатися 
 майном, що перебуває у власності
Автономної 
Республіки Крим та комунальній власності, самоврядними
організаціями), 
 пропозиції подаються до Мінекономіки.


   У пропозиціях зазначається:

   у разі передачі підприємства - його 
 найменування (назва та
вид), місцезнаходження, найменування 
органу, що здійснює функції з
управління майном підприємства, стан 
приватизації (корпоратизації)
підприємства, у разі прийняття 
 рішення про його приватизацію
(корпоратизацію), на 
поточний момент;

   у разі передачі закріпленого за 
підприємством майна - назва
майна, його місцезнаходження (для будівель і 
споруд), найменування
підприємства, його  місцезнаходження,  
найменування органу, що
здійснює функції з управління майном 
підприємства.


   До пропозицій щодо передачі майна у власність (із 
 власності)
районів, районів у містах Києві та Севастополі, міст, 
селищ, сіл
додаються висновки відповідної обласної, міської у містах Києві 
та
Севастополі державної адміністрації стосовно доцільності 
 такої
передачі.


   Мінекономіки на підставі внесених із дотриманням 
вимог цього
Положення пропозицій готує і подає за 
погодженням з Мінфіном та
Фондом державного майна проекти 
 відповідних  рішень  Кабінету
Міністрів 
України.


   6. Передача підприємств провадиться 
разом з усіма їх активами
і пасивами, лімітами, фондами, 
 планами фінансово-господарської
діяльності тощо, а 
 об'єктів незавершеного будівництва - також з
проектно-кошторисною 
документацією  і   оформляється   
актом
приймання-передачі, який  підписується  уповноваженими 
 особами
сторін.


   Органи, до сфери  управління  
яких  передано  майно,  в
двотижневий термін  з 
 дня підписання акта приймання-передачі
зобов'язані 
повідомити про  таку  передачу  органи  
державної
статистики, податкові та фінансові органи, а 
стосовно об'єктів,
передача яких провадилася на підставі рішень 
 Кабінету Міністрів
України, - також 
Мінекономіки.

<< Главная страницаУкраина онлайн