Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про підготовку підприємств Міністерства енергетики та електрифікації до роботи в осінньо-зимовий період 1996/97 року

Кабінет Міністрів України

Постанова № 672 від 26.06.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 1996 р. N 672
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
       Про підготовку підприємств Міністерства
       енергетики та електрифікації до роботи в
        осінньо-зимовий період 1996/97 року
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 849 ( 849-96-п ) від 30.07.96 
      N 983 ( 983-96-п ) від 19.08.96
      N 1342 ( 1342-96-п ) від 02.11.96
      N 487 ( 487-97-п ) від 21.05.97 )
 
 
   Кабінет Міністрів  України  відзначає,  що  керівництвом
Міністерства енергетики та електрифікації, особисто  колишнім
Міністром  Шеберстовим  О.М.  допущено серйозні прорахунки у
енергозабезпеченні суспільного виробництва і населення.
 
   Практика безоплатного  відпуску  споживачам електричної і
теплової енергії, що вкоренилася протягом тривалого періоду,
невжиття  з  боку керівників галузі ефективних заходів щодо
управління фінансовими ресурсами,  послаблення  дисципліни  у
збиранні плати із споживачів енергії і контролю за діяльністю
генеруючих компаній, обласних ланок розподілу електричної  і
теплової енергії призвели до значного погіршення фінансового стану
галузі (заборгованість споживачів за використану електричну і
теплову енергію на 1 червня ц.р. дорівнювала 233,7 трлн.крб.) і
забезпечення електричною енергією підприємств і  організацій,
нерегульованого відключення від джерел електропостачання великої
кількості виробництв, у тому числі із складною технологією, а
також тих, що не мають заборгованості і своєчасно сплачують за
використану енергію.
 
   Все це  гальмує  впровадження  ринкових  перетворень  у
електроенергетичній  галузі,  знижує  показники  ефективності
виробництва, призводить до втрат у суспільному виробництві, які
оцінюються майже в 15 відсотків валового внутрішнього продукту.
 
   Міністерствами і відомствами, в першу чергу Міністерством
промисловості,      Міністерством      машинобудування,
військово-промислового  комплексу  і  конверсії, Міністерством
сільського господарства і продовольства, Державним комітетом по
житлово-комунальному  господарству,  не вживаються заходи для
своєчасних розрахунків за використані енергоносії, їх ефективного
використання,  а  також  проведення  цілеспрямованої політики
енергозбереження з метою повного забезпечення підприємств  і
організацій, що належать до сфери їх управління, всіма видами
палива і енергії.
 
   Недостатня робота   ведеться   Міністерством  фінансів,
Міністерством економіки, іншими міністерствами і відомствами щодо
розроблення і впровадження системи заходів з подолання кризи
платежів, припинення постачання споживачам продукції без  її
оплати,  запровадження  нормальних  ринкових  відносин  між
товаровиробниками.
 
   В існуючих умовах без вжиття рішучих заходів до оздоровлення
фінансово-економічного стану електроенергетичної галузі подальша
її робота перебуватиме під загрозою.
 
   З метою надійної експлуатації підприємств електроенергетики
та забезпечення суспільного виробництва і населення електричною і
тепловою енергією в осінньо-зимовий період 1996/97 року Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  завдання  міністерствам, відомствам, Уряду
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській   та
Севастопольській міським державним адміністраціям із забезпечення
погашення  бюджетними  організаціями,  підприємствами   та
організаціями, що належать до сфери їх управління, за використану
електричну і теплову енергію згідно з додатками N 1 та 2.
 
   2. Міністерству  вугільної  промисловості,  Міністерству
економіки,  Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та
електрифікації виконати у двотижневий термін розрахунок реального
надходження в поточному році на теплові електростанції вугілля, що
видобувається в Україні.
 
   3. Міністерству енергетики та електрифікації,  Державному
комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
вжити заходів для накопичення до 15 вересня 1996 р. на складах
теплових електростанцій 0,8 млн. тонн топкового мазуту, для чого
розробити у червні ц.р. схему розрахунків, у тому числі шляхом
проведення взаємозаліків сум заборгованості між постачальниками та
споживачами;
 
   4. Міністерству енергетики та електрифікації:
   забезпечити виконання планів ремонту енергоблоків, парових і
водогрійних котлів, турбо- і гідроагрегатів,  електричних  і
теплових мереж. Витрати на капітальний ремонт тимчасово, до
затвердження механізму відшкодування витрат з капітального ремонту
відповідно до статті 3 Указу Президента України від 5 квітня
1996 р. N 243 ( 243/96 ), відносити на собівартість електричної і
теплової енергії в межах амортизаційних відрахувань на капітальний
ремонт основних фондів, що обчислені за нормами, визначеними
підприємствами самостійно, та обсяги яких не повинні перевищувати
суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних
фондів. Такий порядок фінансування застосовується також під час
проведення ремонту технологічного обладнання  на  промислових
теплоелектроцентралях;
   завершити до   10   жовтня   1996   р.   підготовку
паливно-транспортних цехів електростанцій, ремонт і випробування
систем теплопостачання та утворити комісії з визначення готовності
підприємств електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період
1996/97 року;
   провести до  15  листопада 1996 р. перевірку готовності
підприємств електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період
із видачею їм відповідного акта;
   перевірити до 1 вересня 1996 р.  виконання  споживачами
технічних умов на їх енергопостачання і видати відповідні приписи
Державного енергетичного нагляду на усунення виявлених порушень,
звернувши особливу увагу на наявність резервних джерел живлення та
їх технічний стан;
   здійснити до  1  листопада 1996 р. заходи для зниження
собівартості електроенергії з приведенням чисельності працівників
електроенергетичної галузі до рівня на 1 січня 1995 року;
 
 
   (  Абзац сьомий пункту 4 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 487 ( 487-97-п ) від 21.05.97 )
 
 
   відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1995 р. N 705 ( 705-95-п ) відключати з 1 серпня 1996 р.
від джерел енергопостачання підприємства і організації незалежно
від форм власності, які порушують терміни та  періодичність
розрахунків за використану енергію. ( Абзац восьмий пункту 4 
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 849 ( 849-96-п )
від 30.07.96 )
   Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям не втручатися в
дії  енергопостачальних  компаній  Міністерства енергетики та
електрифікації у разі запровадження ними в установленому порядку
такого заходу, як обмеження і відключення споживачів-неплатників
від джерел енергопостачання за неоплату електричної і теплової
енергії;
   розробити і узгодити до 1 вересня 1996 р. з Урядом Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями графіки обмеження енергоспоживання і
відключення споживачів-неплатників від джерел енергопостачання у
разі нестачі палива та під час аварійних ситуацій (відповідно до
укладених договорів);
   разом з міністерствами і відомствами переглянути  обсяги
технологічної та аварійної броні підприємств, які належать до
сфери їх управління;
   разом з  Міністерством  зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі, Міністерством економіки проаналізувати стан справ з
експортом  електроенергії,  визначити  комплекс  заходів  для
збільшення його обсягів до 700 - 800 млн. кВт.год на місяць.
 
   5. Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству
фінансів і Міністерству економіки:
   подати у десятиденний термін Кабінетові Міністрів України
узгоджені пропозиції щодо  внесення  змін  і  доповнень  до
законодавчих та інших нормативних актів з метою впорядкування
відрахування коштів підприємств електроенергетики  до  фондів
охорони праці, Державного інноваційного фонду, на будівництво і
ремонт автомобільних доріг;
   подати у  місячний  термін  Кабінетові Міністрів України
пропозиції з техніко-економічним обгрунтуванням щодо віднесення
витрат на розширення і експлуатацію золошлаковідвалів теплових
електростанцій як невід'ємної частини технологічного  процесу
виробництва  енергії  на собівартість електричної і теплової
енергії;
 
   6. Міністерству економіки і Міністерству фінансів разом з
іншими міністерствами і відомствами сформувати та подати на
затвердження Кабінетові Міністрів України державне замовлення на
друге півріччя 1996 р. на постачання електричної і теплової
енергії споживачам, які фінансуються з державного бюджету.
 
   7. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству сільського
господарства  та  продовольства,  Державному  комітетові  по
житлово-комунальному господарству, Державному комітетові нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості у IV кварталі 1996 р.
внести  Кабінетові  Міністрів  України  пропозиції  щодо
реструктуризації  боргів  за  використану  енергію бюджетними
організаціями всіх рівнів, житлово-комунальними організаціями,
підприємствами агропромислового комплексу та боргів електростанцій
і котелень Міністерства енергетики та електрифікації за газ.
 
   8. Міністерствам і відомствам:
   за погодженням  з Державним комітетом з енергозбереження
розробити і до 1 вересня 1996 р. ввести в дію норми питомих витрат
електричної і теплової енергії на виробництво основних видів
енергоємної продукції;
   забезпечити до  1 жовтня 1996 р. приведення в належний
технічний стан дизельних та інших резервних джерел живлення на
підприємствах  і  в  організаціях, що належать до сфери їх
управління;
   провести до  1  жовтня 1996 р. паспортизацію готовності
підприємств, що входять до сфери їх управління, а також окремих
енергоємних виробництв до роботи в осінньо-зимовий період 1996/97
року, в ході якої підтвердити наявність достатніх фінансових
ресурсів для розрахунків за енергоносії.
 
   9. Утворити постійно діючу Міжвідомчу робочу групу з питань
енергозабезпечення суспільного виробництва і населення у складі
згідно з додатком N 3.
   Голові Міжвідомчої робочої групи з питань енергозабезпечення
суспільного виробництва і населення подати у двотижневий термін до
Кабінету Міністрів України проект положення про зазначену робочу
групу.
 
   10. Керівникам міністерств і відомств подати до 1 серпня ц.р.
Міжвідомчій робочій групі з питань енергозабезпечення суспільного
виробництва і населення узгоджені з Міністерством енергетики та
електрифікації переліки підприємств, які в аварійних умовах роботи
енергосистеми повинні бути переведені на особливий режим роботи
(аварійна броня або повне зупинення).
 
   11. Державному комітетові з енергозбереження, Міністерству
енергетики та електрифікації, Державному комітетові нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості установити контроль за
ефективним  використанням  електричної і теплової енергії та
починаючи з жовтня ц.р. щомісяця інформувати Міжвідомчу робочу
групу  з питань енергозабезпечення суспільного виробництва і
населення про стан і вжиті заходи для дотримання споживачами норм
питомих витрат електричної і теплової енергії на виробництво
основних видів енергоємної продукції.
 
   12. Контроль за виконанням цієї постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра Євтухова В.I.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд.37
 
                    Додаток N 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                від 26 червня 1996 р. N 672
 
               ЗАВДАННЯ
       з погашення заборгованості підприємств
       і організацій за використану електричну
            і теплову енергію
                         (млрд. крб.)
 -----------------------------------------------------------------
         ¦ Заборгованість¦   Завдання з погашення
         ¦  станом на ¦     заборгованості
 Найменування  ¦---------------+--------------------------------
   галузі   ¦1 січня¦ 6 чер-¦    ¦  у тому числі за
         ¦ ц.р. ¦ вня  ¦Всього ¦   місяцями
         ¦    ¦ ц.р. ¦    ¦------------------------
         ¦    ¦    ¦    ¦червень¦ липень¦ серпень
 ----------------------------------------------------------------
 Вугільна
 промисловість   24269  37907  10800  2400  4200  4200
 
 Хімічна
 промисловість   4248  5390  3600   900  1350  1350
 
 Металургійна
 промисловість   12717  26333  12600  2700  4900  5000
 
 Мінмашпром     8082  10232  7000  1500  2700  2800
 
 Мінсільгосппрод  20852  37480  10000  2300  3800  3900
 
 Місцеві бюджети
 і житлово-
 комунальні орга-
 нізації      42126  84899  32000  7840  11650  12510
 
 Державний бюджет  5301  12657  4000  1000  1500  1500
 
 Iнші       16669  20377   -    -    -    -
 -----------------
 Всього      134264 235275  80000  18640  30100  31260
 
 
 __________________
   Примітка. Завдання з погашення заборгованості встановлюються
        додатково до повної поточної оплати використаної
        електричної і теплової енергії.
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
 
                    Додаток N 2
             до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 1996 р. N 672
 
               ЗАВДАННЯ
       з погашення заборгованості підприємств і
     організацій, які належать до сфери управління
     обласних державних адміністрацій, за використану
          електричну і теплову енергію
                        (млрд. крб.)
------------------------------------------------------------------
            ¦Заборого-¦   Завдання з погашення
            ¦ваність ¦    заборгованості
            ¦  на  ¦-------------------------------
    Регіон     ¦6 червня ¦    ¦  у тому числі за
            ¦  ц.р. ¦Всього ¦    місяцями
            ¦     ¦    ¦-----------------------
            ¦     ¦    ¦червень¦липень ¦серпень
------------------------------------------------------------------
 Автономна Республіка
 Крим           2560   1100   250   400   450
    Області:
 Вінницька         720   400   100   150   150
 Тернопільська       720   400   100   150   150
 Чернівецька        400   150   30   60   60
 Хмельницька        1030   400   100   150   150
 Запорізька        2070   900   250   300   350
 Дніпропетровська     4300   1900   500   650   750
 Кіровоградська       500   200   50   70   80
 Донецька          720   400   100   150   150
 Луганська         754   400   100   150   150
 Київська          290    50   10   20   20
 Житомирська         -    -    -    -    -
 Черкаська         2650   1100   250   400   450
 Чернігівська       1620   800   200   300   300
 Львівська         3500   1100   250   400   450
 Волинська         430   150   30   60   60
 Закарпатська        380   100   20   40   40
 Iвано-Франківська     475   150   30   60   60
 Рівненська         380   100   20   40   40
 Одеська          5500   2100   450   800   850
 Миколаївська       1300   400   100   150   150
 Херсонська        3400   1100   250   400   450
 Харківська        13700   4900   900  2000  2000
 Полтавська        3660   1100   250   400   450
 Сумська          970   500   100   200   200
 м. Київ         32170  11700  3300  4000  4400
 м. Севастопіль       700   400   100   150   150
 --------------------
 Всього          84899  32000  7840  11650  12510
 ___________________
 Примітка. Завдання  з  погашення заборгованості встановлюються
      додатково до повної  поточної  оплати  використаної
      електричної і теплової енергії.
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
 
                      Додаток N 3
             до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 26 червня 1996 р. N 672
 
                СКЛАД
     постійно діючої Міжвідомчої робочої групи з питань
    енергозабезпечення суспільного виробництва і населення
 
   МIНЧЕНКО А.К.     -   голова робочої групи
 
   ГУРЕЄВ В.М.      -   Міністр економіки
 
   ЛУЧНIКОВ В.А.     -   перший заступник Міністра
                 енергетики та електрифікації
 
   ГОЛУБОВ О.Г.     -   перший заступник Міністра
                 промисловості
 
   ГОНЧАРУК М.О.     -   перший заступник Міністра
                 фінансів
 
   СУПIХАНОВ Б.К.    -   перший заступник Міністра
                 сільського господарства і
                 продовольства
 
   ЖЕЛЕЗНЯК Л.Л.     -   перший заступник Міністра
                 транспорту
 
   ТИМОЩЕНКОВ В.Г.    -   заступник Міністра машинобудува-
                 ння, військово-промислового
                 комплексу і конверсії
 
   ЧЕБРОВ В.Д.      -   голова Держкоматому
 
   ОНИЩУК Г.I.      -   голова Держжитлокомунгоспу
 
   СЛУЧ В.О.       -   заступник Голови правління
                 Промінвестбанку (за згодою)
 
   БУЦЬО З.Ю.      -   голова Національної комісії з
                 питань регулювання електроенер-
                 гетики
 
   КОВАЛКО М.П.     -   голова Держкоменергозбереження
 
   ЛИТВИНОВ О.М.     -   завідуючий сектором Відділу з
                 питань паливно-енергетичного
                 комплексу  Кабінету Міністрів
                 України
 
   ПIДГАЙНИЙ Я.М.    -   перший заступник Міністра
                 вугільної промисловості
 
   БАБIЙ Б.А.      -   голова Державного комітету 
                 нафтової, газової та
                 нафтопереробної промисловості
 
( Склад групи із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 983
( 983-96-п ) від 19.08.96, N 1342 ( 1342-96-п ) від 02.11.96 )
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО

<< Главная страницаУкраина онлайн