Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Кредитна угода про Позику на розвиток підприємств між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Міністерство закордонних справ України (МЗС)

Угода від 27.06.1996

<< Главная страница


 

       МІНІСТЕРСТВО 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ


          
    Кредитна угода

        про 
Позику на розвиток підприємств

        між 
Україною та Міжнародним банком

          
 реконструкції та розвитку


          
  від 27 червня 1996 р.


   ( Угоду ратифіковано Законом N 

309/96-ВР від 11.07.96 )
   Кредитна угода про Позику на 
 розвиток підприємств (далі -
Угода) від 27 червня 1996 року між 
Україною (далі - Позичальник) і
Міжнародним банком реконструкції та розвитку 
(далі - Банк).

   Оскільки:

   (А) Банк  отримав  від 
 Позичальника листа від 29 травня
1996 року за N 
 10-33-5454 з викладом програми дій, мети 
та
політики, спрямованої на  проведення  структурної 
 перебудови
виробничої  галузі  в економіці 
 країни - Позичальника (далі
згадується "Програма"), 
 і підтвердженням зобов'язань Позичальника
виконати таку 
Програму;

   (B) Позичальник, беручи на себе 
 зобов'язання  виконувати
Програму і, як її частину, 
здійснювати Проект "Позика на розвиток
підприємств" (далі - Проект), 
 описаний в Додатку 4 до цієї Угоди,
звернувся до Банку 
 з проханням підтримати Програму в ході її
виконання 
та надати допомогу у фінансуванні Проекту.

   На основі вищезазначеного, inter 
alia, Банк вирішив надати
таку допомогу Позичальнику на 
 умовах, які визначаються в цій
Угоді.

   Сторони домовляються про таке:


        
       Стаття I


          
 Загальні умови. Визначення


   Розділ 1.01. "Загальні умови 
стосовно позик та договорів про
надання гарантій"  Банку 
 від  1 січня 1985 р. із 
 змінами,
викладеними нижче (Загальні умови), є невід'ємною 
 частиною цієї
Угоди:

   (а) Розділ 2.01, пункт 11, 
 змінюється і його слід читати в
такій редакції:

   "Проект" означає  проект  технічної 
 допомоги, описаний в
Додатку 4 до Угоди.

   (b) Додається новий пункт 21 у такій 
редакції:

   "Програма" означає програму, визначену в 
преамбулі до Угоди.

   (c) Останнє речення розділу 3.02 
вилучено.

   (d) Розділ 4.01 змінюється, і 
 його слід читати в такій
редакції:

   "Окрім випадків, коли Банк і 
 Позичальник домовляються про
інше, зняття коштів з рахунка 
Позики здійснюється: (а) стосовно
частини А Позики у тих 
відповідних валютах, у яких були здійснені
або здійснюються 
 витрати, які мають фінансуватися за 
 рахунок
коштів частини А Позики, однак за 
 умови, що зняття коштів з
рахунка у відповідності до витрат 
 у валюті країни-члена Банку,
яким є 
 Позичальник або Гарант, здійснюються у такій валюті 
або
валютах, які періодично обгрунтовано визначаються Банком, та 
(b)
стосовно  частини  B  Позики  у валюті 
 депозитного рахунка,
визначеного у розділі 2.03 (а) 
Угоди.

   (e) Розділ 5.01 змінюється, і 
 його слід читати в такій
редакції:

   "Позичальник має право знімати кошти з рахунка 
Позики згідно
з положеннями Угоди та цими Загальними 
умовами. Окрім випадків,
коли Банк і Позичальник домовляться про 
 інше, зняття коштів з
рахунка Позики не може 
здійснюватися (а) для витрат цих коштів на
території будь-якої країни, 
 яка не є членом Банку, або на товари,
вироблені на такій 
території, або на забезпечення послуг з такої
території; (b) або 
для здійснення оплати фізичним чи юридичним
особам, 
 або оплати за імпорт товарів, якщо за відомостями 
Банку
такі платежі або імпорт заборонені  
рішенням  Ради  Безпеки
Організації Об'єднаних Націй, 
 які прийняті згідно з Розділом VII
Статуту Об'єднаних Націй."

   (f) У розділі 6.02 пункт (k) перейменовано 
 в пункт (l), а
також додано новий пункт (k) у такій 
редакції:

   "(k) У разі виникнення надзвичайної ситуації, 
подальше зняття
коштів у рамках Позики не 
відповідатиме статті III, розділу 3
Угоди про створення Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку."

   (g) Розділ 9.07 пункт (c) змінюється, 
 і його слід читати в
такій редакції:

   "(c) Не пізніше ніж через 
 шість (6) місяців після Дати
припинення витрат 
(надалі - Дата закриття) або іншої 
 пізнішої
дати, узгодженої Позичальником і Банком з цією метою, 
Позичальник
готує і подає Банку звіт в такому обсязі і 
 детальному викладі,
який обгрунтовано може запросити Банк, 
 щодо виконання Програми і
Проекту, щодо виконання Позичальником і 
Банком своїх зобов'язань,
взятих відповідно кожною із Сторін у рамках цієї 
Угоди про Позику,
та стосовно досягнення цілей цієї Позики."

   Розділ 1.02. Якщо тільки контекст 
не вимагає іншого, декілька
термінів мають ті значення, які 
визначені в Загальних умовах та у
преамбулі до цієї Угоди, а 
нижченаведені додаткові терміни мають
такі значення:

   (а) "Штучні монополії" означає монопольні 
утворення, описані
у  постанові Кабінету Міністрів 
від 22 лютого 1995 р. N 135
( 

135-95-п ) "Про положення про державне 
регулювання цін (тарифів)
на продукцію виробничо-технічного 
 призначення, товари народного
споживання, роботи 
 і послуги монопольних утворень" та наказі від
13 травня 1996 р. N 
59/3/Н ( 
z0285-96 ) Міністерства економіки 
 і
Антимонопольного комітету країни-Позичальника;

   (b) "Кабінет  Міністрів"  
 означає  Кабінет  
 Міністрів
країни-Позичальника;

   (c) "Депозитний рахунок" означає 
 рахунок, що згадується в
пункті (b) розділу 2.03 цієї 
Угоди;

   (d) "ДС" означає депозитарну систему цінних 
паперів, яку має
намір створити Позичальник в ході виконання Програми 
згідно з його
політикою розвитку фондового ринку, як 
це описано в листі, що
згадується в пункті (А) преамбули до цієї 
Угоди;

   (e) "Середні/великі  підприємства" 
 означають те саме, що
означають такі 
 терміни  в  Державній  програмі  приватизації
( 

2545-12 ) країни-Позичальника на 1992-1993 
рр.;

   (f) "ГВП"  означає  групу  
впровадження  проекту,  яку
забезпечують згідно 
 з положеннями пункту 1 Додатка 6 до 
цієї
Угоди;

   (g) "Спеціальний режим експорту" 
 означає спеціальний режим
експорту,  що  згадується  
в  Декреті  Кабінету  
 Міністрів
країни-Позичальника  від 26 грудня  
1992  р.  N 
16-92  "Про
встановлення спеціального 
режиму експорту окремих видів торгівлі";

   (h) "ФДМ" означає Фонд державного 
майна країни-Позичальника
або будь-який його наступник;

   (i) "УЦППП" означає Український 
 центр післяприватизаційної
підтримки підприємств, який 
 створений 24 лютого  1995  року
відповідно до 
законодавства України.


       
        Стаття 
II


          
      Позика


   Розділ 2.01.

   (а) Банк погоджується надати  
Позику  в  різній  валюті
Позичальникові, які 
 викладені в цій Угоді про надання Позики або
на які посилається ця 
Угода. Загальна вартість Позики у різних
валютах 
 еквівалентна сумі у триста десять мільйонів 
 доларів
(310000000 доларів США), що становитиме суму 
 зняття коштів з
рахунка надходжень за Позикою. Кожна сума 
зняття коштів оцінюється
Банком на дату такого зняття.

   (b) Без обмеження положень вищенаведеного пункту 
(а), Позика
складається з частини А (частина А) у розмірі 
 десяти мільйонів
доларів США (10 000 000 доларів США) та частини 
B (частина B), яка
еквівалентна сумі в триста мільйонів доларів (300 
000 000 доларів
США).

   Розділ 2.02. (а) Кошти 
 частини А можуть зніматися з рахунка
Позики згідно з 
положеннями Додатка 1 до цієї Угоди для покриття
здійснених 
 витрат (або, за згодою Банку, витрат, що мають 
бути
здійснені) на товари та послуги за 
 поміркованими цінами, що
необхідні для 
 здійснення Проекту, який описаний у Додатку 4 до
цієї 
Угоди, та повинні фінансуватись за рахунок Позики.

   (b) З метою здійснення Проекту, 
 Позичальник відкриває в
комерційному банку і утримує в 
доларах США спеціальний депозитний
рахунок (Спеціальний 
 рахунок) на умовах, які є прийнятними для
Банку, 
 включаючи відповідний  захист  від  судового 
 заліку,
конфіскації та накладення арешту. 
 Зарахування на депозит та
виплати із Спеціального 
рахунка здійснюються згідно з положеннями
Додатка 8 до цієї 
Угоди.

   Розділ 2.03.

   Для цілей використання частини B:

   (а) Відповідно до положень пунктів (b) і (c) 
цього розділу та
Додатка  1 до цієї Угоди, 
 Позичальник уповноважений знімати
надходження частини B з 
Рахунка Позики для підтримки 
 виконання
Програми.

   (b) До подання у Банк першого прохання про 
 зняття коштів з
Рахунка  Позики, Позичальник 
 відкриває і надалі використовує
депозитний 
 рахунок (Депозитний рахунок) у доларах у 
 своєму
центральному банку на прийнятих для 
Банку умовах. Усі витрати
частини B з Рахунка Позики 
 зараховуються Банком на Депозитний
рахунок.

   (c) Позичальник зобов'язується не використовувати 
 частину В
для фінансування витрат, які 
визначені положеннями Додатка 2 до
цієї Угоди. Якщо Банк у 
 будь-який час вирішить на підставі
доказів, 
 достатніх  Банкові,  та  після  обміну  
думками з
Позичальником, що будь-які надходження частини B 
використовувались
для фінансування витрат, які визначені 
положеннями Додатка 2 до
цієї Угоди, Позичальник в 
 короткий термін  після  одержання
повідомлення 
 про це від Банку може:

   (і) зарахувати на Депозитний 
 рахунок суму, що  дорівнює
вищезазначеним 
 витратам; або

   (іі) якщо про це запросить Банк, 
 відшкодувати цю суму Банку.
Повернені за такими вимогами кошти 
зараховуються на Рахунок Позики
для скасування.

   Розділ 2.04.

   Датою припинення витрат є 31 грудня 1999 р. або 
пізніша дата,
яку визначить Банк. Банк своєчасно 
повідомляє Позичальника про
таку пізнішу дату.

   Розділ 2.05.

   На підтвердження своїх зобов'язань Позичальник 
сплачує Банку
комісійні у розмірі трьох четвертих одного 
відсотка (3/4 від 1%)
щорічно з основної суми Позики, яка певний час не 
знімалась.

   Розділ 2.06.

   (а) Позичальник сплачує проценти за зняті та 
заборговані час
від часу кошти основної суми 
 Позики, при ставці для кожного
Процентного періоду, 
 що дорівнює Вартості кваліфікованих позик,
визначених 
 у відповідності з попереднім Семестром, плюс половина
відсотка 
(1/2 від 1%). У кожну з дат, визначених у Розділі 2.06
цієї 
 Угоди, Позичальник сплачує проценти, що наросли з 
основної
суми, заборгованої протягом попереднього 
 Процентного періоду,
розрахованих за ставкою, яка 
застосовувалась в цьому Процентному
періоді.

   (b) В короткий час після завершення 
 кожного Семестра Банк
повідомляє Позичальника 
 про Вартість кваліфікованих позик, які
визначені у 
відповідності до кожного Семестра.

   (c) Стосовно цього розділу:

   (і) "Процентний період" означає 
 шестимісячний період, який
завершується  датою, 
 що  безпосередньо передує кожній 
 даті,
зазначеній в Розділі 2.06 цієї Угоди, починаючи 
 з Процентного
періоду, в якому підписано цю Угоду.

   (іі) "Вартість кваліфікованих позик" означає 
вартість, яку в
прийнятних межах визначає Банк і виражає її 
у щорічних відсотках
від  суми  несплачених  позик Банку, 
 наданих після 30 червня
1982 року, за винятком таких 
позик або їх частин, якими Банк
вирішив 
фінансувати:

     (А) інвестиції Банку; та

     (B) позики, які Банк може надати 
після 1 липня 1989 року,
процентна ставка яких визначається інакше ніж 
зазначено в пункті
(а) цього Розділу.

   (ііі) "Семестр" означає перші 
 шість місяців або наступні
шість місяців календарного 
року.

   (d) В  дату,  яку  визначає 
 Банк,  повідомивши про це
Позичальника не менше як 
за шість місяців, пункти (а), (b) та
(c)(ііі) 
цього розділу змінюються і викладаються в такій редакції:

   "(а) Позичальник сплачує проценти за зняті та 
заборговані час
від часу кошти основної суми 
 Позики, при ставці для кожного
Кварталу, яка дорівнює 
Вартості кваліфікованих позик, визначених
відповідно до попереднього 
Кварталу, плюс половина одного відсотка
(1/2 від 1%). У кожну з дат, 
 зазначених у розділі 2.06. цієї
Угоди, 
 Позичальник сплачує проценти, які наросли з основної суми,
заборгованої 
 протягом  попереднього  Процентного  
 періоду,
розрахованих за ставкою, яка застосовувалась в 
цьому Процентному
періоді".

   "(b) Відразу по закінченню 
 кожного Кварталу Банк сповіщає
Позичальника про 
 Вартість  кваліфікованих  позик,  
визначених
відповідно до такого Кварталу".

   "(c) (ііі) "Квартал" означає  
тримісячний  період,  який
починається 1 січня, 1 
квітня, 1 липня або 1 жовтня календарного
року".

   Розділ 2.07.

   Проценти та інші нарахування 
сплачуються щороку кожні шість
місяців відповідно 15 лютого і 15 
серпня.

   Розділ 2.08.

   Позичальник виплачує основну суму Позики у 
 відповідності до
графіка поступового погашення, 
 викладеного в Додатку 3 до цієї
Угоди.

   Розділ 2.09.

   (а) Незважаючи на положення розділу 6.01 цієї 
 Угоди, Голова
Фонду державного майна 
 призначений представником Позичальника і
вповноважений проводити таку 
 діяльність, яка є необхідною або
дозволеною 
 згідно з положеннями розділу 2.02 цієї Угоди та статті
V Загальних 
умов, по відношенню до частини А Угоди.


       
        СТАТТЯ 
III


          
  Конкретні зобов'язання


   Розділ 3.01.

   Позичальник приймає на себе 
 зобов'язання щодо досягнення
цілей Проекту, що 
визначені у Додатку 4 до цієї Угоди, і з цією
метою 
 здійснює Проект [через ФДМ та УЦППП] з належною старанністю
та 
ефективністю у відповідності з адміністративними, фінансовими
та 
 економічними заходами, і по необхідності негайно 
забезпечує
обладнанням, обслуговуванням та іншими ресурсами, які потрібні 
для
виконання завдань Проекту.

   Розділ 3.02.

   За винятком випадків, коли Банк погодиться на 
інше, закупівля
товарів та послуг консультантів, необхідних для здійснення 
Проекту
і які фінансуються з надходжень Позики, 
 відповідає положенням
Додатка 5 до цієї Угоди.

   Розділ 3.03.

   (а) Позичальник веде (або забезпечить, щоб 
велися) документи
та бухгалтерські книги, які необхідні для того, 
 щоб відображати
згідно із  загально  прийнятними 
 бухгалтерськими  принципами
операції, ресурси та витрати 
стосовно Проекту з боку відомств або
агентств Позичальника, які 
відповідають за здійснення Проекту чи
будь-якої його частини.

   (b) Позичальник:

   (і) забезпечує проведення прийнятними 
для Банку незалежними
ревізорами ревізії документів та бухгалтерських книг, 
 про які йде
мова в пункті (a) цього розділу, в тому числі Спеціальних 
рахунків
на кожний фінансовий рік, згідно з 
 відповідними  послідовно
застосованими ревізорськими 
принципами;

   (іі) якомога швидше, але в кожному разі не 
пізніше, ніж через
шість (6) місяців після закінчення кожного року, дає 
Банку звіт з
такої перевірки бухгалтерських книг вищезазначеними ревізорами, 
 в
такому обсязі і в таких деталях, як цього вимагає Банк;

   (ііі) надає Банку іншу 
 інформацію стосовно  вищезгаданих
документів та 
 бухгалтерських книг та їх ревізорської перевірки,
яку періодично 
обгрунтовано потребує Банк;

   (c) Стосовно всіх витрат, на які з Рахунка Позики 
були зняті
кошти, на підставі документів про витрати 
Позичальник:

   (і) веде (або забезпечить, щоб 
велися) згідно з пунктом (а)
цього розділу документи та бухгалтерські книги, 
 які відображали б
такі витрати;

   (іі) зберігає, щонайменше на один рік після 
 того, як Банк
одержує звіт з ревізорської перевірки 
за фінансовий рік, в якому
здійснено останнє зняття коштів з Рахунка 
 Позики, всі документи
(контракти,  замовлення, 
 фактури, рахунки, квитанції та інші
документи), 
що підтверджують такі витрати;

   (ііі) дає представникові Банку 
 можливість розглядати такі
документи;

   (iv) забезпечує умови, щоб такі 
документи та бухгалтерські
книги підлягали щорічній ревізорській перевірці, 
 про яку мова в
пункті (b) цього розділу, 
 і щоб у звіті з такої перевірки були
висновки згаданих ревізорів щодо 
того, чи можна покладатися на те,
що подані протягом цього 
фінансового року документи про витрати,
разом з процедурами та внутрішнім 
контролем, що використовувались
у їх підготовці, підтверджують 
пов'язані з цим зняття коштів.

   Розділ 3.04.

   (а) Позичальник та Банк час від часу, на 
 прохання тієї чи
іншої сторони, обговорюють питання щодо 
ходу виконання Програми та
заходів, конкретно визначених у Додатку 7 до цієї 
Угоди.

   (b) Перед кожним таким обговоренням Позичальник 
дає Банку для
розгляду і зауважень звіт про  
хід  виконання  Програми  у
відповідності з обгрунтованими 
вимогами Банку.

   (c) Без будь-якого обмеження 
 положень пункту (а)  цього
розділу Позичальник 
обговорює з Банком запропоновані заходи, які
мали б 
 застосовуватися після видачі Позики і які б не суперечили
цілям 
Програми, або будь-які заходи, здійснені у рамках Програми,
включаючи 
заходи, визначені в Додатку 7 до цієї Угоди.

   Розділ 3.05.

   На прохання Банку Позичальник:

   (а) забезпечує ревізорську перевірку Депозитного 
рахунка, про
який йде мова в пункті (а) розділу 2.03 цієї 
 Угоди, згідно з
відповідними ревізорськими 
 принципами, послідовно застосованими
прийнятними Банку 
ревізорами;

   (b) не пізніше ніж через шість 
(6) місяців після звернення
Банку з проханням про проведення 
 такої ревізорської перевірки,
надає Банку 
 завірену копію звіту про її проведення зазначеними
вище 
 ревізорами, зміст та детальність інформації 
 якого буде
грунтовно визначатися Банком;

   (c) надасть  Банку  будь-яку  
іншу  інформацію  стосовно
Депозитного  рахунка  та 
 його  ревізорської  перевірки, яку
обгрунтовано 
вимагатиме Банк.


       
        СТАТТЯ 
IV


       Додаткова умова 
призупинення дії Угоди


   Розділ 4.01.

   Згідно з  розділом 6.02 (1) 
 Загальних умов визначається
нижченаведена додаткова умова, 
 а саме - виникнення ситуації, при
якій виконання Програми або її 
частини буде малоймовірним.


       
        СТАТТЯ 
V


          
  Припинення дії Угоди


   Розділ 5.01.

   Дата, що наступає через дев'яносто 
 (90) днів після дати
підписання цієї Угоди, 
 цим визначається для цілей, викладених у
Розділі 12.04 Загальних 
умов.


       
        СТАТТЯ 
VI


        
 Представники Позичальника. Адреси


   Розділ 6.01.

   Окрім того, що передбачено розділом 
2.08 (а) цієї Угоди для
цілей  розділу  11.03  Загальних 
 умов,  Міністр  фінансів
країни-Позичальника 
призначається як представник Позичальника.

   Розділ 6.02.

   Нижченаведені адреси визначаються для 
 цілей розділу 11.01
Загальних умов:

   Для Позичальника:


   252008

   Україна,

   Київ, вул. Грушевського, 12/2,

   Міністерство фінансів

          
           
   Телекс:

          
           
   131450


   Для Банку:

   International Bank for

   Reconstruction and Development

   1818 H Street, N.W.

   Washington, D.C. 20433

   United States of America


   Телеграфна адреса:     
       Телекс:

   INTBAFRAD      
          
 248423 (RCA)

   Washington, D.C.     
        82987 (FTCC)

          
           
   64145 (WUI) or

          
           
   197688 (TRT)


   На посвідчення чого сторони, діючи через своїх 
належним чином
уповноважених представників, погодились підписати 
 цю Угоду від
свого імені у Вашінгтоні, округ Колумбія, 
Сполучені Штати Америки,
у день і рік, що зазначені вище.

   Номер Позики 4057 UA

 За Україну 
           
   За Міжнародний Банк

          
          
 реконструкції та розвитку

 Уповноважений   
          
 Віце-президент по регіону
 представник    
          
 Європи та Центральної Азії        
       Додаток 1


          
Зняття надходжень за Позикою


   1. У наведеній нижче 
 таблиці визначається розподіл коштів
Позики на Проект і 
Програму по категоріях, відповідно до частин А
і В Позики і, що 
стосується Проекту, установлюються підкатегорії
витрат, 
 необхідних для здійснення Проекту, разом з 
 відсотками
витрат  на  такі  потреби в 
 кожній такій підкатегорії, які
фінансуватимуться за 
рахунок надходжень з частини А.


   Категорія      Сума 
коштів  % витрат, що має

          
   (у доларовому фінансуватись з Позики

          
   еквіваленті)

(1) Витрати на Проект, що 
мають

   фінансуватись з надходжень

   частина А

   (а) Товари     1 
000 000   100% закордонних витрат,

          
           100% 
місцевих витрат

          
          
 (витрати за собівартістю)

          
           та 
75% місцевих витрат на

          
           інші 
товари і послуги,

          
          
 закуплені на місці

   (b) Послуги     9 000 000 
   100%

   консультантів

(2) Частина В Позики 
  300 000 000


   Загальна сума    310 000 
000


   2. Для цілей цього 
Додатка:

   (а) термін "закордонні витрати" 
 означає витрати у валюті
будь-якої країни, крім 
країни-Позичальника, на товари та послуги,
що  постачаються  з 
  території  будь-якої  країни,  
 крім
країни-Позичальника;

   (b) термін "місцеві витрати" 
 означає витрати  у  валюті
країни-Позичальника 
 або на товари чи послуги, що постачаються з
території 
країни-Позичальника.

   3. (а) Незважаючи  на 
 положення наведеного вище пункту 1,
ніякі зняття коштів 
 не дозволяються щодо платежів за 
 витрати
згідно з Категорією (1), що передують даті підписання цієї 
Угоди.

   (b) Банк може вимагати, щоб зняття з 
надходжень з частини А
(Категорія  (1) таблиці, 
 поданої в пункті 1 цього 
 Додатка)
здійснювались на основі підтверджень про витрати за 
 витрати на:
(а) товари за контрактами, які згадуються в 
параграфі 2 частини В
Розділу I Додатка 5 до цієї Угоди, кошти яких 
оцінюються на суму,
еквівалентну 300 000 доларів США, або менше; та (b) 
консультаційні
послуги за контрактами, вартість яких не перевищує 
еквіваленту в
100 000 доларів США для консультаційних фірм 
та в 50 000 доларів
США для  індивідуальних  консультантів, 
 згідно  з  умовами,
визначеними Банком у повідомленні про 
це Позичальникові.

   4. (а) Ніякі зняття коштів у 
відношенні до Категорії (2) не
дозволяються після того, 
 як загальна сума, знята в цій Категорії,
досягнула еквівалента в сто 
мільйонів доларів США (100 000 000
доларів США), 
 хіба що Банк, після обміну поглядами, як це описано
в розділі 3.04 цієї 
Угоди, і на основі прийнятних Банкові доказів,
буде задоволений: 
 (і) прогресом, що його досягнув Позичальник у
здійсненні 
Програми; і (іі) що вжито заходів, які 
 описані в
розділі I Додатка 7 до 
 цієї Угоди. Якщо після такого обміну
поглядами Банк 
повідомляє Позичальника про те, що хід виконання та
здійснені заходи 
 незадовільні, а за дев'яносто (90) днів після
такого 
повідомлення Позичальник не досяг прогресу і не 
 здійснив
заходів, які задовольняють Банк, тоді Банк може скасувати 
суму, не
зняту з частини В чи будь-яку її частину, 
 повідомивши про це
Позичальника.

   (b) Ніякі зняття коштів у відношенні 
 до Категорії (2) не
дозволяються після 
 того, як загальна сума, знята згідно з цією
Категорією, 
 досягнула еквівалента в двісті мільйонів доларів США
(200 000 000 
доларів США), хіба що Банк, після обміну поглядами,
як це описано 
в розділі 3.04 цієї Угоди, і на основі прийнятних
Банку 
 доказів,  буде  задоволений: (і) поступом, 
 досягнутим
Позичальником у здійсненні Програми; (іі) здійсненням 
заходів, які
описані в частині II Додатка 7 до цієї Угоди. 
 Якщо після такого
обміну поглядами Банк повідомить 
 Позичальника  про  те,  що
досягнутий прогрес 
 і ужиті заходи незадовільні, а за дев'яносто
(90) днів 
 після такого повідомлення Позичальник не 
 досягнув
прогресу і не ужив заходів, які задовольнили 
б Банк, тоді Банк
може скасувати суму, не зняту з частини B 
Позики або будь-яку її
частину, повідомивши про це 
Позичальника.


        
       Додаток 2


          
  Недозволені витрати


   Для цілей,  що визначені в 
 Розділі 2.03(с) цієї Угоди,
надходження частини В не 
використовуються для фінансування таких
витрат:

   1. витрат у валюті 
країни-Позичальника чи витрат на товари
або послуги, 
які походять з території країни-Позичальника;

   2. витрат на товари чи послуги, 
 які поставляються згідно з
контрактом, який 
 будь-яка національна або міжнародна фінансова
установа чи 
агентство, крім Банку, фінансувала або 
 погодилась
фінансувати, або який Банк фінансував або 
погодився фінансувати,
але в рамках іншої позики;

   3. витрат на товари, 
 що входять до наведених нижче груп або
підгруп Стандартної 
міжнародної торговельної класифікації - третя
редакція (SITC, 
 Rev.3), яка опублікована у United Nations 
in
Statistical Papers, Series М, 34/Rev.3 (1986) (SITC), 
 або інших
груп чи підгруп-наступниць, які підлягають 
майбутньому перегляду
щодо їх відповідності СМТК, як це їх визначив 
Банк у повідомленні
до Позичальника:

   Група   Підгрупа   
   Опис найменувань


   112      --  
     Алкогольні напої

   121      --  
     Тютюн, необроблений тютюн,

          
        тютюнові 
відходи

   122      --  
     Тютюн, оброблений (незалежно

          
        від наявності 
тютюнозамінників)

   525      --  
     Радіоактивні та споріднені

          
        матеріали

   667      --  
     Перлини, дорогоцінне та

          
        напівдорогоцінне 
каміння,

          
        необроблене або 
оброблене

   718     718,70  
    Ядерні реактори, їх складові

          
        компоненти, елементи 
палива

          
        (стержні), без 
випромінювання

          
        для ядерних 
реакторів

   728     728,43  
    Устаткування для обробки тютюну

   897     897, 30  
    Ювелірні вироби з золота,

          
        срібла,або платини (за 
винятком

          
        годинників і корпусів для 
них),

          
        ювелірні прикраси 
(включаючи

          
        самоцвіти в оправі з 
золота або

          
        срібла)

   971      --  
     Золото, що не є грошима (за

          
        винятком золотої руди 
та

          
        концентратів, що містять 
у собі

          
        золото)


   4. витрат на товари для військових 
або напіввійськових цілей
та на предмети розкоші;

   5. витрат на екологічно небезпечні 
товари (для цілей цього
пункту термін 
 "екологічно небезпечні товари" означає 
 товари,
виробництво, використання або імпорт яких забороняється 
 законами
країни-Позичальника  або  міжнародними  
договорами,  до  яких
приєдналась країна-Позичальник);

   6. для сприяння цілям розділу 5.01 
Загальних умов, витрат (а)
на території будь-якої країни, яка не 
 є членом Банку, або на
закупівлю товарів 
 на такій території, або постачання послуг з
такої 
території, або (b) на оплату фізичним або юридичним особам,
або 
 оплати за імпорт товарів, якщо такі 
 платежі або імпорт
заборонені рішеннями Ради Безпеки 
 Організації Об'єднаних Націй,
які прийняті згідно з 
розділом VII Статуту Організації Об'єднаних
Націй.


        
       Додаток 3


          
 Графік погашення Позики


   Дата виплати      
     Виплата основної суми Позики

          
           
 (у доларах США)*


   15 лютого 2001     
       7 515 000

   15 серпня 2001     
       7 775 000

   15 лютого 2002     
       8 050 000

   15 серпня 2002     
       8 330 000

   15 лютого 2003     
       8 620 000

   15 серпня 2003     
       8 920 000

   15 лютого 2004     
       9 230 000

   15 серпня 2004     
       9 555 000

   15 лютого 2005     
       9 885 000

   15 серпня 2005     
       10 230 000

   15 лютого 2006     
       10 590 000

   15 серпня 2006     
       10 960 000

   15 лютого 2007     
       11 340 000

   15 серпня 2007     
       11 735 000

   15 лютого 2008     
       12 145 000

   15 серпня 2008     
       12 570 000

   15 лютого 2009     
       13 010 000

   15 серпня 2009     
       13 465 000

   15 лютого 2010     
       13 935 000

   15 серпня 2010     
       14 240 000

   15 лютого 2011     
       14 925 000

   15 серпня 2011     
       15 445 000

   15 лютого 2012     
       15 980 000

   15 серпня 2012     
       16 540 000

   15 лютого 2013     
       17 115 000

   15 серпня 2013     
       17 715 
000
_______________

   *Цифри, що наведені у цій 
 колонці, дано  у  доларовому
еквіваленті, який 
визначається на відповідну дату зняття коштів з
рахунка. (Дивись Загальні 
умови, розділи 3.04 та 4.03.)


         
 Премії за дострокові виплати


   Згідно з  розділом  3.04(b)  
Загальних умов, премія, що
виплачується за дострокову 
виплату основної суми Позики будь-якого
строку, відповідає 
 відсоткові, який визначається відповідно до
строку 
попередньої виплати, як це наведено нижче:

   Дата дострокових виплат    
      Преміальна сума


          
           
  Процентна   ставка

          
           
  (визначена як річний

          
           
  процент),     що

          
           
  застосовується в день

          
           
  дострокової  виплати

          
           
  Позики, помножена на:

   Не більше трьох років

   до закінчення строку     
          
0,18

   Більше трьох років, але

   не більше шести років до

   закінчення строку     
           
 0,35

   Більше шести років, але

   не більше 11 років до

   закінчення строку     
           
 0,65

   Більше 11 років, але не

   більше 15 років до

   закінчення строку     
           
 0,88

   Більше 15 років до

   закінчення строку     
           
 1,00


        
       Додаток 4


          
    Опис Проекту


   Мета Проекту полягає в тому, 
 щоб посилити  інституційну
спроможність Позичальника 
здійснювати заходи у рамках Програми.

   Проект включає наведені далі частини, 
 які, для досягнення
зазначеної  вище  мети, 
 можуть час від часу змінюватися 
 за
домовленістю між Позичальником і Банком:

   Частина А: Структурні перебудови 
підприємств

   Забезпечення технічної допомоги для 
 підтримки структурних
перебудов окремих підприємств з 
демонстраційними цілями, а також
проведення аналізу таких випадків для 
навчання керівних кадрів.

   Частина В: Критично  важливі  
фінансові та організаційні
послуги

   Забезпечення технічної допомоги та устаткування 
для підтримки
розвитку ринкової індустрії  фінансового 
 та  організаційного
обслуговування, яка забезпечує критично 
важливі функції, необхідні
в умовах ринкової економіки, включно з 
професійними асоціаціями,
комерційними базами даних про приватні 
підприємства та програмами
навчання керівних кадрів, які грунтуються на 
 аналізі діяльності
українських підприємств.

   Частина С: Керівництво 
 Проектом

   Забезпечення технічної і матеріальної 
допомоги, спрямованої
на укріплення урядових 
 структур,  створених  для  проведення
підтримки 
приватизації і у післяприватизаційний період, включаючи
ФДМ та 
УЦППП.

   ***

   Проект має бути завершеним до 31 грудня 1998 
року.


        
       Додаток 5


       Закупки товарів та 
послуги консультантів


   Розділ I. Закупівля товарів для 
здійснення Проекту

   Частина А: Загальні 
положення

   Закупівля товарів  здійснюється  
відповідно  до  вимог,
викладених у розділі I 
Положення про закупівлю в рамках позик МБРР
та кредитів Міжнародної асоціації 
розвитку (МАР), яке опубліковане
Банком у січні 1995 року 
та переглянуте у січні 1996 року (далі
цитуються як Положення), а також 
з використанням, де необхідно,
таких положень цього 
розділу:

   Частина Б: Процедури 
закупівлі

   1. Міжнародні 
закупки

   Якщо інше не передбачене пунктом 2 цієї частини 
В, закупівля
товарів здійснюється відповідно до контрактів, які 
укладаються на
основі процедур міжнародної закупки згідно з вимогами пунктів 
 3.5
і 3.6 Положення.

   2. Внутрішні закупки

   Товари, вартість яких оцінюється 
сумою, яка є меншою, ніж
еквівалентна 50 000 доларів США 
 за один контракт, а загальна
вартість не 
 перевищує еквівалента у 300 000 доларів США, 
 можуть
закуповуватись по контрактам, що були укладені на основі 
процедур
внутрішніх закупок згідно з вимогами пунктів 3.5 і 3.6 
Положення.

   Частина В: Розгляд Банком рішень щодо 
закупок

   1. До розгляду

   По відношенню до перших двох 
 контрактів, які укладаються
відповідно до процедур, описаних у 
пунктах 1 і 2 частини В розділу
I цього Додатка, а 
 також будь-якого контракту, вартість якого
оцінюється 
 сумою, еквівалентною 300 000 доларів  
Позичальник
забезпечує  Банк кожним таким контрактом 
 перед набуттям ним
чинності. Будь-яка зміна в такому 
контракті підлягає процедурам,
визначеним у пункті 3 Додатка 1 до 
Положення.

   2. Після розгляду

   Стосовно кожного контракту, що 
 виходить за рамки положень
пункту 1 частини С, застосовуються 
процедури, визначені у пункті 4
Додатка 1 до Положення.

   Розділ II. Наймання консультантів 
для Проекту

   1. Закупівля  послуг 
  консультантів  здійснюється  
 за
контрактами, які укладаються згідно з "Guidelines 
for the Use of
Consultants by World Bank Borrowers and by 
 The World Bank as
Executing  Agency" 
 (Положенням про використання 
 консультантів
Позичальниками Світового банку або Світовим 
 банком, що діє як
виконавчий  орган), 
 опублікованим Банком у серпні 1981 
 року
(Положення про консультантів). У випадку складних 
 довгострокових
завдань такі контракти базуються на 
стандартній формі контракту
щодо послуг консультантів, яка 
 видана Банком та із змінами
погодженими  
Банком.  У випадках, коли не існує 
 відповідних
стандартних  контрактових   
документів   виданих   Банком,
використовуються інші 
прийняті Банком стандартні форми.

   2. Незважаючи на положення пункту 
1 цього розділу, правила
Положення про 
консультантів, які вимагають попереднього розгляду
Банком або 
затвердження бюджетів, номенклатури, процедур відбору
пропозицій, 
 листів запрошень до участі в торгах, 
 пропозицій,
звітів з оцінкою та контрактів, не стосуються: (а) 
контрактів про
наймання  консультаційних  фірм, вартість 
 яких є меншою ніж
еквівалент в 100 000 доларів США 
кожний; або (b) контрактів про
наймання окремих 
 консультантів, вартість яких, за оцінкою, 
 є
меншою ніж еквівалент в 50 000 доларів США кожний. 
 Одначе, ці
винятки до попереднього розгляду Банком не стосуються: 
 (а) змісту
функціональних  обов'язків  таких  
контрактів;  (b)  випадків
безальтернативного  вибору 
 консультаційних фірм; (c) завдань
ключового 
характеру, що обгрунтовано визначаються Банком; 
 (d)
доповнень до контрактів з консультаційними 
фірмами про наймання
консультантів, в результаті яких вартість 
 контракту зростає до
суми, еквівалентної 100 000 доларів 
США або вище; (e) доповнень до
індивідуальних контрактів з 
 консультантами, в результаті яких
вартість 
 контракту зростає до суми, еквівалентної 50 000 доларів
США або 
вище.


        
       Додаток 6


          
 Проект технічної допомоги:

          
  Програма впровадження


   1. Група впровадження 
проекту

   Для сприяння виконанню Проекту, Позичальник 
забезпечує Групу
впровадження  проекту  (ГВП),  що  
створена при ФДМ, штатом
працівників, ресурсами 
 та  функціональними  обов'язками,  які
прийнятні 
Банком.

   2. Нагляд та оцінка

   Позичальник:

   (а) додержується політики та процедур, 
 достатніх для того,
щоб забезпечити нагляд 
 за виконанням завдань Проекту, а також
своєчасну оцінку 
прогресу в здійсненні Проекту та досягненні його
цілей, на основі 
прийнятних для Банку показників;

   (b) готує на основі прийнятного 
 для Банку функціонального
обов'язку та подає Банкові 
 до 15 жовтня 1997 р. звіт, який
узагальнює 
 результати заходів щодо нагляду за виконанням завдань
Проекту 
 та своєчасної оцінки досягнутого в  цьому 
 напрямку
прогресу, які здійснювались згідно з положеннями пункту (а) 
 цього
розділу протягом періоду до дати подання такого 
 звіту, а також
визначає  дії, які 
 рекомендуються для того, щоб 
 забезпечити
ефективне здійснення Проекту та досягнення його 
 цілей протягом
наступного періоду;

   (c) разом  з  представниками  
Банку  проводить  розгляд
зазначеного у пункті 
(b) цього Розділу звіту до 1 грудня 1997 р.
або до пізнішої дати, яку 
визначить Банк, а потім, на основі
висновків і 
рекомендацій, що сформульовані у цьому звіті, а також
пропозиції Банку 
з цього питання, вживає всіх необхідних заходів,
щоб забезпечити 
 ефективне виконання завдань Проекту та досягти
його 
цілей.


        
       Додаток 7


   Заходи, які були розглянуті в 
параграфі 4 Додатка 1 до цієї
Угоди

   Розділ I. Заходи, передбачені 
пунктом 4 (а) Додатка 1 до цієї
Угоди

   1. Лібералізація торгівлі і 
ціноутворення

   Позичальник вдався до таких 
 кроків з метою створення і
підтримання 
відповідного клімату, що сприяє розвитку конкурентного
середовища:

   (а) скасування всіх експортних мит;

   (b) ліквідація індикативних цін на весь експорт, 
крім тих, що
стосуються добровільних експортних обмежень, антидемпінгових 
справ
та міжнародних контингентних угод;

   (c) анулювання Спеціального режиму 
експорту;

   (d) ліквідація всіх вимог про реєстрацію 
експорту, крім тих,
що  стосуються  добровільних 
 експортних обмежень, міжнародних
контингентних угод та 
антидемпінгових справ;

   (e) відміна існуючих вимог щодо сертифікації 
якості товарів,
які застосовуються до товарів іноземного 
виробництва, на стадії
імпорту, і заміна їх 
 недискримінаційною системою перевірок на
оптовому та 
роздрібному рівнях;

   (f) ліквідація всіх внутрішніх заходів контролю 
над цінами у
випадку штучних монополій, обмежень підвищення 
цін та лімітів на
прибуток із відповідних товарів;

   (g) розробка нормативних актів про 
обмеження регулювання цін
до  конкретного  списку  товарів 
 і  послуг,  та  обмеження
функціональних 
 обов'язків Державної інспекції по контролю 
 за
цінами моніторингом тих товарів  і  
послуг,  ціни  на  які
встановлюватимуться в 
адміністративному порядку.

   2. Приватизація

   (а) Протягом періоду, що 
 почався 1  січня  1995  року,
Позичальник 
 провів приватизацію щонайменше семидесяти відсотків
(70%) 
акцій кожного із 3 500 середніх та 
 великих державних
підприємств, з яких 
 щонайменше тридцять відсотків (30%) повинні
бути підриємствами, 
 що на 1 січня 1995 року були класифіковані
Кабінетом 
Міністрів як підприємства агропромислового комплексу.

   (b) Позичальник застосував методологію 
приватизації об'єктів
АПК, яка (і) дозволяє скоротити термін 
корпоратизації підприємств
агропромислового комплексу з метою наближення його 
до аналогічних
періодів корпоратизації підприємств інших галузей; 
 (і) забезпечує
реалізацію акцій підприємств агропромислового комплексу 
 первинним
товаровиробникам  сільськогосподарської  сировини 
 на пільгових
умовах не юридичним, а фізичним особам.

   3. Розвиток фондових 
ринків

   Позичальник схвалив ряд заходів з 
 метою сприяти дальшому
розвитку фондових ринків 
шляхом:

   (а) забезпечення безперешкодної 
 передачі існуючих Списків
власників акцій приватним і 
незалежним реєстраторам в межах, які
дозволяє розвиток системи 
приватних, незалежних реєстраторів, про
що описано в листі, який 
згадується в пункті А преамбули до цієї
Угоди.  Відповідно 
 до цього положення, реєстратор 
 вважається
"приватним і незалежним", коли ані уряд, ані 
будь-який видавець
акцій не контролює кожен 
 більше як двадцять відсотків цінних
паперів цього 
реєстратора;

   (b) прийняття  ряду  актів  
законодавства про управління
фондовими ринками, що описано 
в листі, який згадується в пункті А
Преамбули до цієї Угоди;

   (c) схвалення  Кабінетом  
 Міністрів  плану  створення
Депозитарної 
системи для цінних паперів.

   Розділ II. Заходи, що 
 мають бути запроваджені згідно з
пунктом 4 
(b) Додатка 1 до цієї Угоди.

   1. Приватизація

   (а) Протягом періоду, що почався 1 січня 1995 р., 
Позичальник
провів приватизацію щонайменше 5 000 
великих/середніх державних
підприємств шляхом передачі в приватні руки 
 щонайменше сімдесяти
відсотків (70%) акцій в таких підприємствах. 
Із цих приватизованих
підприємств, щонайменше тридцять п'ять 
 відсотків (35%) повинні
бути підприємствами,  що 
 на 1 січня 1995 р. були 
 визначені
Кабінетом Міністрів як підприємства агропромислового 
комплексу.

   (b) Кабінет Міністрів затвердив список щонайменше 
10 великих
монопольних підприємств та розпочав розробку 
планів приватизації
таких підприємств.

   2. Фондові ринки

   (а) Позичальник  прийняв  ряд  
актів  законодавства, які
вимагають від учасників ринку 
 (посередників, брокерів, ділерів,
реєстраторів та 
депозиторських контор) обов'язкової належності до
Організацій, які 
саморегулюються (ОСР).

   (b) ДС розпочала свою діяльність.


        
       Додаток 8


          
  Спеціальний рахунок


   1. Для цілей цього 
Додатка:

   (а) термін  "дозволена Категорія" 
 означає Категорію (1),
визначену в пункті 1 Додатка 1 до 
цієї Угоди;

   (b) термін  "дозволені  
витрати"  означає  витрати,  за
поміркованими цінами 
 на товари і роботи, які необхідні 
 для
здійснення Проекту і мають фінансуватися за 
рахунок надходжень
частини А, що видаються на 
 дозволену  Категорію  згідно  з
положеннями Додатка 1 
до цієї Угоди;

   (с) термін "затверджений розподіл" означає суму, 
еквівалентну
1 000 000 доларів США, яка має бути знятою з 
Рахунка Позики та
покладена на Спеціальний рахунок згідно з 
 пунктом 3 (а) цього
Додатка.

   2. Платежі із Спеціального рахунка 
здійснюються виключно на
дозволені витрати відповідно до 
положень цього Додатка.

   3. Після одержання Банком 
достатнього для нього підтвердження
про те, що 
 Спеціальний рахунок був відкритий належним 
чином,
зняття Затвердженого розподілу та наступні зняття для 
 поповнення
Спеціального рахунка здійснюються таким чином:

   (а) для зняття суми затвердженого розподілу 
Позичальник подає
у Банк заяву або заяви з 
 проханням про зарахування коштів на
Спеціальний рахунок у сумі або 
сумах, які не перевищують загальної
суми затвердженого розподілу. На 
основі такої заяви або заяв Банк
від імені Позичальника знімає з Рахунка 
 Позики та переказує на
Спеціальний  рахунок 
 суму  або  суми,  які  були 
 зазначені
Позичальником.

   (b) (і) Для поповнення Спеціального рахунка 
Позичальник подає
до Банку заяви про переказ коштів на 
 Спеціальний рахунок через
інтервали часу, які визначає 
Банк.

   (іі) До або одночасно з 
 поданням  кожної  такої  заяви
Позичальник подає до 
Банку документи та інші докази, що, згідно з
пунктом 4 цього Додатка, 
 є необхідними для здійснення платежу або
платежів, на покриття 
яких проситься поповнення. На основі кожної
такої заяви Банк від імені 
Позичальника знімає з Рахунка Позики та
переказує на Спеціальний 
 рахунок таку суму, яка була зазначена
Позичальником та 
використання якої для покриття дозволених витрат
за  рахунок 
 коштів Спеціального рахунка було обгрунтоване 
 у
вищезазначених документах та інших доказах. 
 Усі такі  кошти
знімаються Банком з Рахунка Позики у рамках 
відповідної дозволеної
Категорії та в сумах  
відповідних  еквівалентів,  які  були
обгрунтовані у 
вищезазначених документах та інших доказах.

   4. У випадку кожного 
 платежу, здійсненого Позичальником 
 з
використанням Спеціального рахунка, Позичальник, у такі 
дати, які
будуть обгрунтовано визначатись Банком, 
 подає до Банку такі
документи та інші 
 докази, які свідчать про те, що платіж був
здійснений 
виключно для покриття дозволених витрат.

   5. Незважаючи на 
 положення пункту 3 цього Додатка, Банк не
буде вимагати 
зарахування подальших коштів на Спеціальний рахунок,
якщо:

   (а) у будь-який час Банк прийме 
 рішення, що всі подальші
зняття коштів 
 будуть здійснюватись Позичальником безпосередньо з
Рахунка Позики 
згідно із статтею V Загальних умов та пункту (а)
розділу 
2.02 цієї Угоди;

   (b) Позичальник,  протягом  часу, 
 визначеного  в розділі
3.03 (b) (іі) цієї 
 Угоди, не зможе надати Банкові будь-який із
звітів про 
аудиторську перевірку, які він повинен надавати Банкові
згідно із зазначеним 
вище розділом стосовно аудиторської перевірки
бухгалтерських книг для 
Спеціального рахунка;

   (c) у будь-який час Банк 
 повідомить Позичальника про свій
намір призупинити частково або 
 повністю право Позичальника на
зняття коштів з 
Рахунка Позики, як це передбачається розділом 6.02
Загальних умов; 
або

   (d) загальна  сума незнятих у 
 рамках Позики коштів, що
передбачені на 
 дозволену Категорію, мінус загальні суми 
 всіх
невиплачених платежів по спеціальних зобов'язаннях, узятих на 
себе
Банком по відношенню до Проекту, згідно з розділом 5.02 
Загальних
умов, стане рівною еквівалентові подвоєної 
 суми Затвердженого
Розподілу. Після цього зняття коштів з Рахунка 
Позики залишки від
усієї невиплаченої суми з частини А, призначеної 
 для дозволеної
Категорії, здійснюється згідно з такими 
процедурами, які визначені
Банком і повідомляє про це 
 Позичальника. Такі подальші зняття
коштів 
здійснюватимуться тільки після того і в такій мірі, як Банк
переконається, 
 що суми, які залишились на депозиті Спеціального
рахунка на 
дату зазначеного вище повідомлення, будуть використані
для здійснення 
платежів на покриття дозволених витрат.

   6. (а) Якщо в любий час Банк 
визначить, що будь-які платежі
із Спеціального 
рахунка:

   (і) були  зроблені для покриття 
 витрат або в сумі, що
суперечить положенням 
пункту 2 цього Додатка; або

   (іі) не були обгрунтовані 
 поданими до Банку документами,
Позичальник має невдовзі 
після одержання повідомлення про це від
Банку:

     (А) забезпечити Банк 
 додатковими документами, які він
може вимагати; 
або

     (В) зарахувати на депозит 
Спеціального рахунка (чи, якщо
цього вимагатиме Банк, 
 компенсувати Банкові) суму, що дорівнює
вартості таких витрат або 
їх частки, які виявились недозволеними
або невиправданими. 
 Якщо Банк не погодиться на інше, 
 ніякі
подальші перекази Банком коштів на 
 Спеціальний  рахунок  не
здійснюватимуться доти, доки 
Позичальник, відповідно до випадку,
не надасть відповідних доказів, 
 не зарахує на Спеціальний рахунок
потрібну суму, або не компенсує її 
Банкові.

   (b) Якщо Банк у будь-який 
 час прийме рішення, що сума
невикористаних 
 коштів на Спеціальному рахунку не буде потрібною
для 
 фінансування подальших платежів для покриття 
 дозволених
витрат, Позичальник, невдовзі після одержання 
повідомлення про це
від Банку, повертає Банкові таку невикористану 
суму.

   (c) Позичальник може, повідомивши про це Банк, 
повернути йому
всі кошти або їх частину з депозиту Спеціального 
рахунка.

   (d) Кошти, повернуті Банкові відповідно до 
пунктів 6(а), (b)
і (c) цього Додатка зараховуються на Рахунок Позики для 
подальшого
зняття або їх анулювання згідно з відповідними 
положеннями цієї
Угоди, включаючи Загальні умови.


          
           
 Засвідчую

          
           
 правильність перекладу

          
           
 даного тексту

          
           
 з англійської на

          
           
 українську мову

 Голова Фонду державного майна України  
       
 Ю.Єхануров

<< Главная страницаУкраина онлайн