Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації на базі майна підприємств, що мають особливе значення для економіки та безпеки держави, на некомерційних конкурсах під інвестиц

Кабінет Міністрів України

Постанова № 687 від 27.06.1996, нечин.

<< Главная страница


 

          
   П О С Т А Н О В А

          
від 27 червня 1996 р. N 687

          
      Київ


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ 

    N 1594 ( 

1594-96-п ) від 31.12.96 )


     Про затвердження Положення 
про порядок продажу

     пакетів акцій відкритих 
акціонерних товариств,
  створених у процесі приватизації на базі 
майна підприємств,
 що мають особливе значення для економіки та 
безпеки держави,

   на некомерційних конкурсах під інвестиційні 
зобов'язання


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ 

    N 1594 ( 

1594-96-п ) від 31.12.96 )


   З метою розширення можливостей 
 інвесторів щодо участі в
приватизаційних  
процесах,  створення  сприятливих  умов  
для
подальшого розвитку підприємств, що приватизуються, та 
відповідно
до статті 12 Указу Президента України від 19 березня 1996 р. N 
194
( 
194/96 ) "Про завдання та особливості 
приватизації державного
майна   у   1996  
 році"  Кабінет   Міністрів  
 України
п о с т а н о в л я є:


   1. Затвердити Положення 
 про порядок продажу пакетів акцій
відкритих акціонерних 
товариств, створених у процесі приватизації
на  базі майна 
 підприємств, що мають особливе значення 
 для
економіки та безпеки держави, на 
 некомерційних конкурсах під
інвестиційні зобов'язання 
(додається).

   2. Фонду державного майна 
 у місячний термін  затвердити
типовий  
 договір  купівлі-продажу  пакетів  акцій  
відкритих
акціонерних товариств на некомерційному конкурсі під 
 інвестиційні
зобов'язання та положення про 
 порядок залучення на конкурсних
засадах для організації та 
проведення некомерційних конкурсів під
інвестиційні  
 зобов'язання  юридичних  осіб  (радників).

   3. Уповноважити Фонд державного майна 
 давати роз'яснення з
питань застосування зазначеного 
Положення.   Прем'єр-міністр України    
       П.ЛАЗАРЕНКО


       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      В.ПУСТОВОЙТЕНКО


   Інд.25   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ 

    N 1594 ( 

1594-96-п ) від 31.12.96 )


          
           
ЗАТВЕРДЖЕНО

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 27 червня 1996 р. N 
687


          
     ПОЛОЖЕННЯ

   про порядок продажу пакетів акцій відкритих 
акціонерних

  товариств, створених у процесі приватизації на 
базі майна
 підприємств, що мають особливе значення для економіки та 
безпеки

    держави, на некомерційних конкурсах під 
інвестиційні

          
    зобов'язання          
   Загальні питання


   1. У цьому 
 Положенні нижченаведені терміни вживаються 
у
такому значенні:

   некомерційний конкурс під інвестиційні 
зобов'язання (далі -
конкурс) - визначення на 
конкурсних засадах інвестора, який за
умови сплати вартості пакета 
акцій запропонує кращу інвестиційну
програму;

   інвестиційна програма - план, у якому 
встановлюються терміни
та обсяги інвестицій;

   претендент - юридична або фізична особа, яка 
визнана покупцем
відповідно до законодавства про 
приватизацію і подала конкурсну
заяву;

   конкурсна заява - документи, які конкурсант 
подає конкурсній
комісії;

   конкурсант - претендент, який 
 подав конкурсну пропозицію;

   конкурсна пропозиція - документи, що 
містять пропозиції, на
яких конкурсант згоден виконати умови 
конкурсу;

   конкурсна документація - комплект 
 документів, які містять
умови проведення 
 конкурсу, завдання та вимоги до конкурсантів,
проект 
договору купівлі-продажу та інформаційне повідомлення 
 про
відкрите акціонерне товариство, пакет акцій якого 
пропонується до
продажу за конкурсом;

   граничний термін  - термін, що 
 встановлюється конкурсною
комісією для подання конкурсантом 
конкурсної пропозиції;

   радник - юридична особа, яка 
 на підставі угоди з Фондом
державного майна надає послуги в 
процесі організації та проведення
конкурсу.


   2. Рішення  про  
проведення  конкурсу приймається Фондом
державного 
майна або за його дорученням регіональними відділеннями
(далі - 
 Фонд) на підставі плану приватизації (плану 
розміщення
акцій). При цьому пакет акцій, що виставляється на конкурс (далі 
-
пакет акцій), повинен становити, як правило, 
 не менше як 26
відсотків статутного фонду.


   3. Термін проведення конкурсу з 
моменту публікації оголошення
про нього і до моменту 
підписання з переможцем конкурсу договору
купівлі-продажу не повинен 
перевищувати шести місяців.

   У разі потреби цей термін може 
бути продовжено за рішенням
Фонду.


          
  Підготовка до конкурсу


   4. Для проведення конкурсу Фонд 
:

   утворює конкурсну комісію (далі - комісія) 
у складі непарної
кількості осіб (5-9), призначає голову і відповідального 
секретаря
комісії. До складу комісії обов'язково входять представники 
Фонду,
Антимонопольного комітету, відкритого акціонерного 
 товариства,
пакети  акцій  якого  пропонуються 
 до продажу за конкурсом,
міністерства, іншого 
 центрального органу державної виконавчої
влади, 
  уповноваженого  управляти  майном  підприємства, 
 що
приватизується. У разі потреби до складу 
 комісії включаються
представники відповідного 
 місцевого органу державної виконавчої
влади або органу місцевого 
самоврядування;

   може залучати на конкурсних засадах 
радників.


   5. Засідання комісії 
 вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше 2/3 
членів комісії. Рішення комісії приймається
2/3 голосів членів комісії, 
присутніх на засіданні.


   6. Комісія протягом трьох місяців 
після прийняття рішення про
проведення  конкурсу  розробляє 
  та  затверджує  конкурсну
документацію, 
готує текст оголошення про проведення конкурсу.


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ 

    N 1594 ( 

1594-96-п ) від 31.12.96 )


          
   Проведення конкурсу


   7. Оголошення про 
 проведення конкурсу друкується не пізніше
ніж за 60 
 календарних днів до граничного  терміну  
подання
конкурсної заяви в "Урядовому кур'єрі" та "Інвестиційній газеті" 
і
обов'язково має  містити  відомості  про:

   найменування і  місцезнаходження  
відкритого  акціонерного
товариства;

   основну номенклатуру та обсяги продукції (робіт, 
 послуг), у
тому числі експортної, за останні три роки в 
порівняльних цінах;

   кількість робочих місць;

   баланс активів і пасивів, 
 рентабельність основних  видів
продукції за останні три 
роки;

   будівлі (споруди, приміщення) та земельну 
ділянку, відведену
товариству, умови користування ними;

   участь товариства в об'єднаннях 
 підприємств;

   пакет акцій  (його  розмір у 
 відсотках статутного фонду
товариства, кількість 
акцій);

   вартість пакета  акцій  
 та  платіжні  засоби,  
якими
здійснюватимуться розрахунки;

   основні вимоги до інвестиційної 
програми;

   суму застави або гарантію першокласного 
 банку;

   повну назву банку, адресу та номер 
рахунку, відкритого для
розрахунків за придбані пакети акцій;

   граничний термін  та  місце 
 подання конкурсної заяви та
конкурсної 
пропозиції;

   порядок отримання конкурсної документації та її 
вартість;

   час ознайомлення з відкритим акціонерним 
товариством;

   час та місце проведення конкурсу;

   адресу, номер телефону, час роботи 
комісії;

   необхідність одержання згоди 
 Антимонопольного комітету на
придбання пакета акцій (у 
випадках, передбачених законодавством).

   У разі  потреби радник 
 відповідно до договору з Фондом
забезпечує 
публікацію оголошення в іноземній пресі.


   8. Протягом двох тижнів 
 з моменту подання  претендентом
належним 
 чином заповненої конкурсної заяви комісія або радник за
її 
дорученням надає йому конкурсну документацію.


   9. Комісія або за її дорученням 
радник відповідають на запити
конкурсантів щодо умов 
 конкурсу. Інформація, яка надається на
запит будь-якого 
претендента, доводиться до відома всіх 
 інших
претендентів.  Комісія  також  
 надає  дозвіл  претендентам
(конкурсантам) на ознайомлення 
з акціонерним товариством.


   10. Для участі  у  
конкурсі  претендент  до  закінчення
зазначеного 
 в оголошенні граничного терміну подає до 
комісії
конкурсну пропозицію.


   11. Конкурсна  пропозиція 
 подається  претендентом  або
уповноваженою 
ним особою обов'язково в опечатаному пакеті разом із
супроводжувальним 
листом, в якому зазначається найменування 
 та
місцезнаходження  (для  юридичних  осіб), 
 прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання (для фізичних 
осіб), прізвище, ім'я, по
батькові  представника  
 конкурсанта.  Розкриття  пакетів  і
протоколювання 
умов кожної конкурсної пропозиції здійснюється на
закритому 
засіданні конкурсної комісії.


   12. Претендент може подати 
тільки одну конкурсну пропозицію.


   13. Конкурсна пропозиція 
повинна містити:

   проект договору купівлі-продажу із 
 змінами і доповненнями
до варіанту, запропонованого 
Фондом;

   інвестиційну програму. Інвестиції, 
передбачені інвестиційною
програмою, можуть бути внесені у вигляді:

   іноземної валюти, що визнається 
 конвертованою Національним
банком;

   валюти України;

   будь-якого рухомого і нерухомого майна та 
 пов'язаних з ним
майнових прав;

   знаків для товарів і послуг, "ноу-хау" 
(разом з необхідним
для його реалізації обладнанням);

   документ про внесення застави у розмірі, 
 визначеному Фондом,
або  гарантію  одного  з  
вітчизняних  банків, перелік яких
визначається 
 Національним банком, чи першокласного 
 іноземного
банку;


   14. Конкурсна  
 пропозиція  повинна  відповідати  
вимогам
конкурсної документації, зокрема враховувати передбачені 
 обсяги,
терміни та особливості здійснення інвестицій.

   У разі  невідповідності  конкурсної 
 пропозиції  вимогам
конкурсної документації така 
пропозиція комісією відхиляється, про
що йому повідомляється в письмовій 
формі в триденний термін після
прийняття комісією відповідного 
рішення.

   Конкурсант або уповноважена ним особа може 
 в будь-який час
відкликати конкурсну пропозицію.

   У такому разі застава або документи, що 
засвідчують гарантію
банку, повертаються у десятиденний термін.


   15. Фонд не має зобов'язань щодо 
вибору переможця конкурсу з
числа конкурсантів, що подали конкурсні 
пропозиції.


   16. Протягом місяця 
 після закінчення граничного  терміну
подання 
 конкурсних пропозицій комісія повинна розглянути 
 всі
пропозиції конкурсантів. При цьому комісія має право вимагати 
від
конкурсантів  надання  пояснень,  додаткових  
відомостей  або
документів, що  стосуються  поданих 
 конкурсантом  конкурсних
пропозицій.


   17. У разі якщо до 
 закінчення граничного терміну надійшла
лише одна конкурсна 
 пропозиція, Фонд може починати 
 переговори
стосовно умов підписання договору купівлі-продажу з 
конкурсантом,
що подав цю заяву.


   18. Конкурсні пропозиції, які 
надійшли після встановленого
граничного терміну, 
 не розглядаються. Датою подання конкурсної
пропозиції 
вважається дата її реєстрації комісією.


   ( Постанова втратила чинність на підставі 
Постанови КМ 

    N 1594 ( 

1594-96-п ) від 31.12.96 )


          
  Визначення переможця


   19. Рішення про визначення кращих 
пропозицій приймається на
закритому засіданні комісії і 
оформлюється протоколом за підписом
усіх членів комісії, які брали участь у 
голосуванні.


   20. Рішення комісії про визначення 
переможця затверджує Фонд
у тижневий термін з моменту подання 
протоколу комісією у разі якщо
не потрібна згода Антимонопольного комітету 
 на придбання пакета
акцій.


   21. Якщо  на  
придбання  пакета  акцій  відповідно  
до
законодавства потрібна згода Антимонопольного комітету, 
переможець
конкурсу у тижневий термін подає до органів 
зазначеного комітету
заяву за встановленою ним формою. У цьому 
 разі Фонд затверджує
рішення про визначення переможця у 
тижневий термін після одержання
згоди органів Антимонопольного комітету на 
придбання пакета акцій
попереднім переможцем конкурсу. 
 У разі неподання до комісії
висновку 
 Антимонопольного комітету у 10-денний термін 
 з дня
надходження до нього документів за встановленою 
формою попередній
переможець визнається таким, що одержав 
 згоду Антимонопольного
комітету.


   22. Після визначення переможця 
конкурсу комісія уточнює з ним
умови підписання договору купівлі-продажу 
пакета акцій.


   23. Договір купівлі-продажу з 
 переможцем конкурсу підписує
Голова Фонду державного 
майна.


   24. Не пізніше десяти 
 робочих днів після прийняття рішення
про переможця конкурсу комісія 
повинна:

   письмово поінформувати  про  
 результати  конкурсу  всіх
конкурсантів;

   повернути конкурсантам, які не 
 стали переможцем конкурсу,
заставу або документи, що засвідчують 
гарантію банку.


   25. Інформація про 
 результати  конкурсу  публікується  в
"Урядовому 
 кур'єрі"  та  "Інвестиційній газеті" протягом 
 15
календарних днів з моменту укладення договору 
 купівлі-продажу з
переможцем конкурсу і обов'язково повинна 
містити відомості про:

   найменування і місцезнаходження акціонерного 
товариства;

   пакет акцій, що пропонувався на 
 конкурс (розмір його у
відсотках статутного фонду 
товариства, кількість акцій);

   вартість пакета акцій, придбаного 
 переможцем конкурсу, та
платіжні засоби, якими здійснюватимуться 
розрахунки;

   переможця конкурсу;

   обсяг, терміни внесення та вид 
 інвестицій, запропонованих
переможцем конкурсу;

   умови переходу до переможця 
 конкурсу права власності на
придбаний пакет 
акцій.


   26. Фонд має право скасувати 
повністю або частково рішення
комісії у разі порушення 
вимог цього Положення та з інших підстав,
передбачених 
законодавством.


   27. Терміни та умови передачі 
переможцю пакета акцій, права,
обов'язки та відповідальність сторін 
у разі невиконання договірних
зобов'язань  визначаються в 
 договорі купівлі-продажу. Договір
купівлі-продажу повинен 
 містити положення щодо переходу права
власності 
на пакет акцій до переможця конкурсу після повної сплати
ним вартості цього 
пакета.


          
  Підсумкові положення


   28. Витрати на організацію та 
проведення конкурсу несе Фонд
та (або) інші 
 юридичні особи на підставі відповідних угод 
із
Фондом.


   29. Використання відомостей 
 стосовно конкурсних пропозицій,
отриманих комісією, здійснюється з 
дотриманням вимог законодавства
про інформацію, а порушення 
 їх тягне за собою відповідальність
згідно із 
законодавством.


   30. Конкурсанти мають 
 право оскаржувати Фонду до моменту
укладення 
 договору купівлі-продажу між Фондом та  
переможцем
конкурсу рішення комісії протягом десяти днів після їх 
прийняття.


   31. Спори, що виникають 
 у процесі проведення конкурсів,
вирішуються в 
установленому порядку.

<< Главная страницаУкраина онлайн