Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Положення про комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків

Національний банк

Положення № 184 від 23.07.1996, нечин.

<< Главная страница


 

       ПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


          
   П О Л О Ж Е Н Н Я

 N 184 від 23.07.96

   м.Київ

 vd960723 
vn184          
           
   Затверджено

          
          постановою 
Правління

          
          
Національного банку України

          
          N 184 від 
23.07.96 р.

  ( Положення втратило чинність на підставі 
Постанови Нацбанку

   N 470 ( 

v0470500-98,
 
v0613500-99 ) від 09.11.98 )


          
     Положення

         про 
комісію з питань нагляду та

         
 регулювання діяльності банків


    ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Нацбанку

     N 11 ( 

v0011500-97 ) від 20.01.97 )        
    1. Загальна частина


   1.1. Комісія з 
 питань нагляду та регулювання 
 діяльності
банків (далі - комісія)  є органом, 
 спеціально створеним для
проведення скоординованої, 
 зваженої і послідовної політики щодо
здійснення нагляду за 
діяльністю банків в Україні, яка сприятиме
успішному 
функціонуванню українських комерційних банків, надійному
захисту інтересів їх 
вкладників і кредиторів, прогнозуванню та
своєчасному 
 реагуванню на зміни, які відбуваються у банківській
системі 
України.

   1.2. У  своїй 
  діяльності  комісія  керується  
чинним
законодавством України, нормативними актами 
 Національного банку
України, а також цим 
Положенням.


        
    2. Завдання комісії


   2.1. Забезпечення  
стабільності і надійності банківського
сектора, а також 
захисту кредиторів банків.

   2.2. Визначення  і 
 проведення політики пруденційного або
розумного 
банківського нагляду для забезпечення підтримки 
 довіри
суспільства до банків.

   2.3. Розробка  цільної 
 стратегії  і  гнучкої  
 тактики
банківського нагляду, вибір дійових 
інструментів для здійснення
розумного нагляду за банками.

   2.4. Забезпечення 
 наявності достатніх фінансових та інших
ресурсів 
(у тому числі кваліфікованого персоналу) для 
 здійснення
банківського нагляду.

   2.5. Сприяння створенню 
правової основи і наданню необхідних
повноважень для 
 забезпечення чіткої роботи служби 
банківського
нагляду.

   2.6. Підвищення ефективності 
банківської діяльності.

   2.7. Розробка заходів 
 щодо  запобігання  злочинності  
та
правопорушенням у банківській системі.

   2.8. Накопичення  
міжнародного  досвіду  і  
 організація
співробітництва з питань банківського 
 нагляду з міжнародними
організаціями  та  
налагодження  контактів  з  національними
наглядовими 
інстанціями.


        
     3. Права комісії


   3.1. Проводити  
підготовку  кваліфікованих висновків щодо
проектів 
актів законодавства та нормативних актів 
 Національного
банку України.

   3.2. Приймати рішення 
 про реєстрацію комерційних банків,
створених за 
участю вітчизняного капіталу.

   3.3. Проводити комплексну 
оцінку фінансово-економічного стану
банківської системи в цілому, 
 визначати тенденції її розвитку та
надавати пропозиції Правлінню 
 Національного банку України щодо
адекватного 
реагування.

   3.4. Заслуховувати звіти 
начальників регіональних управлінь
Національного банку 
 України та начальників відділів банківського
нагляду регіональних 
управлінь про підсумки роботи регіональних
управлінь  
Національного банку України з питань 
 банківського
нагляду.

   3.5. У  разі 
 порушення  комерційними  банками  
чинного
законодавства і нормативних актів Національного 
 банку України
запрошувати керівників комерційних 
банків на засідання комісії з
метою здійснення аналізу 
 становища, що склалося в банку, 
 і
розробки відповідних заходів щодо усунення його негативних 
явищ.

   3.6. Виносити прийняті 
комісією висновки на розгляд Правління
Національного банку 
 України, зокрема про реєстрацію комерційних
банків, створених за 
участю іноземного капіталу.

   3.7. Розглядати пакети 
 документів комерційних банків щодо
надання їм ліцензії 
(дозволу) на здійснення банківських операцій.

   У разі  утворення  нового  
комерційного  банку внаслідок
реорганізації банку, що мав 
ліцензію на здійснення відповідних
операцій, Комісія 
 з питань нагляду та регулювання 
діяльності
банків,  враховуючи  досвід  роботи,  
 наявність  необхідних
спеціалістів відповідної 
кваліфікації, технічні умови здійснення
банківських операцій, має 
право прийняти відповідне рішення щодо
надання такому банку ліцензій на 
здійснення банківських операцій у
національній та іноземних 
 валютах, знизивши  при  цьому  до
встановленого 
 чинним законодавством рівня рівень вимог 
 щодо
розміру  статутного  фонду  та терміну 
 функціонування банку.
( Пункт 3.7 доповнено абзацом другим 
згідно з Постановою Нацбанку
N 11 ( 

v0011500-97 ) від 20.01.97 )

   3.8. Приймати рішення про 
відкликання у банку ліцензії на
здійснення однієї 
або декількох банківських операцій.

   3.9. Готувати необхідні 
 висновки Правлінню  Національного
банку України 
 про відкликання ліцензії на всі види 
банківських
операцій.

   3.10. Ставити  перед 
 комерційними банками обов'язкові до
виконання 
вимоги щодо усунення ними порушень правил та 
 умов
проведення операцій з валютними цінностями.

   3.11. Готувати висновки на 
 розгляд Правління Національного
банку України 
 про встановлення комерційним банкам 
 тимчасових
індивідуальних економічних нормативів.

   3.12. Надавати 
 комерційним банкам доручення і рекомендації
щодо 
усунення порушень в їх діяльності з питань, які не потребують
розгляду з боку 
Правління Національного банку України.

   3.13. За фактами 
 виявлення порушень у діяльності  
банку
рекомендувати  Правлінню Національного банку 
 України приймати
рішення  про  застосування  
 санкцій,  передбачених  
 чинним
законодавством.

   3.14. Одержувати від 
комерційних банків необхідну інформацію
на матеріальних та 
електронних носіях.

   3.15. Здійснювати 
 регулювання ризику  менеджменту  банків
шляхом 
 проведення  співбесід з кандидатами на 
 посади голів
правління та головних бухгалтерів 
 комерційних банків з метою
визначення їх професійної 
придатності, а також наданням пропозицій
Правлінню Національного банку 
 України про усунення керівництва
комерційного 
 банку від управління у разі виникнення становища в
банку, 
яке загрожує інтересам вкладників і кредиторів, та виносити
на розгляд 
 Правління Національного банку України пропозиції щодо
призначення 
тимчасової адміністрації для управління банком.


       4. 
Регламент і процедура роботи комісії


   4.1. Комісія утворюється у 
складі 14 (чотирнадцяти) чоловік.
Очолює роботу голова комісії. 
Обов'язки голови комісії у разі його
відсутності виконує заступник голови 
комісії.

   Персональний склад  комісії  
 затверджується  Правлінням
Національного банку України. 
 Роботу щодо підготовки матеріалів на
засідання комісії, в 
 тому числі проектів рішень, 
 запрошення
відповідальних  осіб  комерційних  
 банків  на  засідання,
протоколювання засідань 
та оформлення підсумків діяльності комісії
проводить відповідальний секретар 
на постійній основі.

   4.2. Організаційною 
 формою діяльності комісії є засідання,
які проводяться 
згідно з планом роботи один раз на місяць. 
 За
рішенням  голови  комісії  або  його  
заступника проводяться
позачергові засідання, якщо цього вимагають 
обставини.

   4.3. Про проведення 
 чергового або позачергового засідання
члени комісії та 
запрошені особи мають бути повідомлені не пізніше
ніж за три дні.

   4.4. Рішення комісії 
 приймаються на  засіданнях  простою
більшістю 
голосів за наявності двох третин її членів. При рівності
голосів перевага 
надається рішенню, за яке проголосував 
 голова
комісії.

   4.5. Рішення комісії, 
 прийняті у межах її компетенції, 
 є
обов'язковими для виконання банками і 
банківськими установами,
розташованими на території 
України.

<< Главная страницаУкраина онлайн