Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів

Державний митний комітет України (Держмитслужба)

Наказ № 342/82/244/154-Б від 25.07.1996, нечин.

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
  КОМIТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 342/82/244/154-Б від 25.07.96   Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 серпня 1996 р.
 vd960725 vn342/82/244/154-Б     за N 425/1450
 
 
  Про затвердження Iнструкції про порядок застосування
  механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях
            підакцизних товарів
 
    { Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано
         на підставі Висновку Міністерства юстиції
     N 4/77 ( v4_77323-07 ) від 11.07.2007 }
 
    { Виключено з Державного реєстру нормативно-правових
     актів 02.08.2007 }
 
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету Міністрів України від
29 червня 1996 року N 700 ( 700-96-п ) "Про Положення про надання
митним органам фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки
товарів до митниць призначення", Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Iнструкцію про порядок застосування механізму
фінансових гарантій при транзитних  перевезеннях  підакцизних
товарів (додається).
 
 В.о.Голови Державного
 митного комітету України                 О.Єгоров
 
 Голова Комітету у справах нагляду
 за страховою діяльністю України              М.Мних
 
 Міністр транспорту України              I.Данькевич
 
 Міністр фінансів України                М.Гончарук
 
                     Затверджено
               наказом Держмиткому, Укрстрахнагляду,
               Мінтрансу і Мінфіну від 25.07.96 р.
               N 342/82/244/154-Б
 
   Iнструкція про порядок застосування механізму фінансових
   гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів
 
           I. Загальні положення
 
   1. Банк чи страхова компанія, що виявили бажання стати
гарантом при транзитних перевезеннях підакцизних товарів через
митну територію України, для отримання відповідних повноважень,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня
1996 року  N 700 ( 700-96-п ) "Про Положення про надання митним
органам фінансових гарантій щодо обов'язкової доставки товарів до
митниць призначення", звертаються до Держмиткому, подаючи при
цьому такі документи:
   1) заяву - у двох примірниках;
   2) фінансовий звіт (баланс) за минулий рік - в одному
примірнику;
   3) фінансовий звіт (баланс) за поточний рік на останню звітну
дату - в одному примірнику. Крім того, банки надають нотаріально
засвідчені копії відповідних ліцензій Національного банку України.
   2. Після  прийняття  Держмиткомом  рішення  про  надання
спеціальних повноважень, між Держмиткомом та гарантом укладається
відповідна угода.
   3. Крім того, гарант отримує від Держмиткому довідку про
внесення  його до Переліку уповноважених банків чи Переліку
страхових організацій.
   4. Держмитком двічі на місяць забезпечує розсилання оновлених
переліків до територіальних митних управлінь та митниць.
 
      II. Застосування фінансової гарантії у виді
           гарантійного листа банку
 
   У разі обрання власником вантажу чи уповноваженою ним особою
фінансової гарантії при транзитних  переміщеннях  підакцизних
товарів  із  застосуванням  гарантійного  листа банку, митне
оформлення таких товарів здійснюється із додержанням  такого
порядку:
 
   1. При ввезенні транзитних підакцизних товарів на територію
України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці на
митному кордоні такі документи:
   а) товаро-транспортні накладні на переміщувані товари із
зазначенням їх кількості та ваги;
   б) рахунки-фактури чи інші документи,  що  підтверджують
вартість переміщуваних товарів;
   в) гарантійний лист банку, виданий перевізнику (Додаток N 1);
   Гарантійний лист подається у двох примірниках:
   один - для митниці відправлення;
   другий - перевізнику товару.
   г) заповнені згідно з установленими правилами примірники
вантажної митної декларації (далі-ВМД) типу "Транзит" на бланках
форми МД-2 (МД-3);
   д) інші документи, передбачені чинним законодавством.
   2. У ВМД типу "Транзит" умовно нараховуються всі платежі,
передбачені для цих товарів у разі їх ввезення на митну територію
України для вільного використання, згідно з Порядком заповнення
вантажної митної декларації під час переміщення транзитом через
митну територію України підакцизних товарів (Додаток N 2).
   Сума умовно нарахованих платежів, яким присвоюється індекс
"Т" при заповненні ВМД вказується в гарантійному листі банку.
   Митні збори за оформлення транзиту іноземних товарів (згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. N 133
( 133-94-п ), сплачуються в загальному порядку до або на момент
проведення митного оформлення цих товарів.
   3. Починаючи   митне  оформлення,  інспектор  митниці
відправлення:
   - перевіряє всі подані документи;
   - проводить звірку відомостей про гаранта, зазначених у
гарантійному листі, з Переліком уповноважених банків, яким надано
право видавати гарантійні листи;
   - перевіряє  достовірність  даних,  заявлених  у  ВМД,
правильність нарахування платежів та заповнення ВМД, згідно з
Додатком N 2 до цієї Iнструкції;
   - попереджає про відповідальність перевізника за дотримання
умов доставки вантажу, вказаних у гр.29 "Митниця на кордоні" та
гр.51 "Дата доставлення" вантажної митної декларації;
   - засвідчує завершення митного оформлення проставленням на
ВМД відбитку номерного штампу "Під митним контролем";
   - в гарантійному листі банку вказує дату заповнення та номер
ВМД, яка була оформлена ним на ці товари. Цей запис завіряється
відбитком особистої номерної печатки інспектора.
   4. Після завершення митного оформлення інспектор митниці
відправлення залишає у справах митниці разом з примірником ВМД
гарантійний  лист  банку,  рахунок-фактуру, товаро-транспортні
накладні на оформлені підакцизні товари, що прямують транзитом.
Всі ці документи реєструються в окремому журналі для реєстрації
підакцизних товарів, що прямують транзитом, під одним номером.
   5. Повідомлення про направлення підакцизних товарів,  що
прямують транзитом, передається негайно митницею відправлення
митниці призначення каналами  електронного  зв'язку  (факсом,
телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше).
   Iнформація про такі вантажі є першочерговою і пріоритетною.
   6. Якщо, згідно з повідомленням митниці призначення, вантаж
прийшов до митниці призначення у встановлений термін, гарантійний
лист банку погашається митницею відправлення шляхом проставлення
на ньому дати перетину митного кордону та штампу "Погашено",
засвідченого підписом начальника митниці відправлення, або особою
що виконує його обов'язки.
   7. Якщо у встановлений термін вантаж не прийшов до митниці
призначення, ця митниця негайно направляє до митниці відправлення
каналами  електронного  зв'язку (факсом, телетайпом, каналами
модемного зв'язку чи інше) повідомлення про ненадходження вантажу.
   8. Митниця відправлення на протязі трьох робочих днів від
моменту отримання такої інформації направляє гарантові платіжне
доручення на списання коштів (згідно з гарантійним листом) на
депозитний рахунок митниці відправлення.
   Після надходження коштів в графі 51 ВМД, що зберігається в
митниці відправлення, в колонках, розташованих під літерною графою
"С" бланку МД-2, проставляється відмітка про фактичне надходження
коштів на депозитний рахунок митниці (дата, зазначена у витягу
банку).
   9. При вивезенні транзитних підакцизних товарів за межі
митної території України власник вантажу чи уповноважена ним особа
подає митниці призначення документи, зазначені у п.1  цього
розділу, та оформлену митницею відправлення ВМД типу "Транзит" на
бланку форми МД-2 (МД-3).
   10. Якщо  кількісні  та  якісні  характеристики  вантажу
відповідають тим, що були зазначені при ввезенні товарів на митну
територію України, інспектор митниці призначення приймає рішення
про закінчення митного оформлення товарів та випуск транзитних
підакцизних товарів за межі митної території України.
   11. Виконуючи  митне  оформлення,  інспектор  митниці
призначення:
   - перевіряє подані документи;
   - вилучає ВМД типу "Транзит", і, проставивши на ній поряд зі
штампом "Під митним контролем" митниці відправлення відбиток своєї
особистої номерної печатки, реєструє ВМД разом із поданими до неї
документами у окремому журналі для реєстрації підакцизних товарів,
що прямують транзитом, під одним номером;
   - на всіх примірниках товаро-транспортних документів  та
рахунків-фактур  на переміщувані підакцизні товари проставляє
відбиток своєї особистої номерної печатки.
   12. Митниця призначення в той же день надсилає митниці
відправлення повідомлення про доставлення підакцизних товарів, що
прямують транзитом, користуючись каналами електронного зв'язку
(факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше).
 
       III. Застосування фінансової гарантії
           у виді грошової застави
 
   У разі обрання власником вантажу чи уповноваженою ним особою
фінансової гарантії при транзитних  переміщеннях  підакцизних
товарів у виді грошової застави, митне оформлення таких товарів
здійснюється із додержанням такого порядку.
 
   1. При ввезенні підакцизних товарів, що прямують транзитом
через митну територію України, власник вантажу чи уповноважена ним
особа подає митниці на митному кордоні такі документи:
   а) заповнені згідно з установленими правилами примірники ВМД
типу "Транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3);
   б) товаро-транспортні накладні на переміщувані товари із
зазначенням їх кількості та ваги;
   в) рахунки-фактури  чи  інші документи, що підтверджують
вартість переміщуваних товарів;
   г) платіжне  доручення  банку про перерахування грошової
застави (у розмірі загальної суми митних платежів та податків,
нарахованих  у графі 47 ВМД) на депозитний рахунок митниці
відправлення;
   д) інші документи, передбачені чинним законодавством.
   2. У ВМД типу "Транзит" умовно нараховуються всі платежі,
передбачені для цих товарів, які підлягали б сплаті при ввезенні
їх на митну територію України для вільного використання.
   Сума умовно нарахованих платежів, яким присвоюється індекс
"Т", перераховується на депозитний рахунок митниці ввезення за
безготівковим розрахунком, або внесенням цієї суми готівкою до
каси митної установи.
   Митні збори за оформлення транзиту іноземних товарів (згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.94 р. N 133
( 133-94-п ), сплачуються в загальному порядку до або на момент
проведення митного оформлення цих товарів.
   3. Виконуючи   митне  оформлення,  інспектор  митниці
відправлення:
   - перевіряє всі подані документи;
   - перевіряє  достовірність  даних,  заявлених  в  ВМД,
правильність нарахування платежів, та заповнення ВМД, згідно
з Додатком N 2 до цієї Iнструкції;
   - перевіряє фактичне зарахування сум грошової застави на
рахунок митниці відправлення;
   - попереджає про відповідальність перевізника за недотримання
умов доставки вантажу, вказаних у гр.29 "Митниця на кордоні" та
гр.51 "Дата доставлення" ВМД;
   - засвідчує завершення митного оформлення проставленням на
ВМД відбитку номерного штампу "Під митним контролем".
   4. Після завершення митного оформлення інспектор митниці
залишає у справах митниці разом з примірником ВМД копію платіжного
доручення банку, рахунок-фактуру, товаро-транспортні накладні на
оформлені  підакцизні товари, що прямують транзитом. Всі ці
документи реєструються в  окремому  журналі  для  реєстрації
підакцизних товарів, що прямують транзитом, під одним номером.
   5. Повідомлення про направлення підакцизних товарів,  що
прямують транзитом, надсилається негайно митницею відправлення до
митниці призначення каналами  електронного  зв'язку  (факсом,
телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше).
   Iнформація про такі вантажі є першочерговою і пріоритетною.
   6. Якщо в призначений термін вантаж прийшов до митниці
призначення, сума застави перераховується на рахунок перевізника,
або за його заявою залишається на рахунку митниці відправлення як
попередня оплата для наступних розрахунків.
   7. Якщо в призначений термін вантаж не надійшов до митниці
призначення, ця митниця негайно направляє до митниці відправлення
каналами  електронного  зв'язку (факсом, телетайпом, каналами
модемного зв'язку чи інше) повідомлення про ненадходження вантажу.
   8. Митниця відправлення на протязі трьох робочих днів від
моменту отримання такої інформації вносить у ВМД відповідні
відмітки  шляхом  проставлення штампу "Сплачено", і ці суми
включаються в звітність по митним платежам.
   9. При вивезенні транзитних підакцизних товарів за межі
митної території України власник вантажу чи уповноважена ним особа
подає митниці на митному кордоні документи, що зазначені в
підпунктах б), в), г) і д) пункту 1 цього розділу, та ВМД типу
"Транзит" (підпункт а) п.1 цього розділу) на бланку форми МД-2
(МД-3), оформлену митницею відправлення.
   10. Якщо  кількісні  та  якісні  характеристики  вантажу
відповідають тим, що були зазначені при ввезенні товарів на митну
територію України, інспектор митниці призначення приймає рішення
про закінчення митного оформлення товарів та випуск транзитних
підакцизних товарів за межі митної території України.
   11. Завершуючи митне оформлення підакцизних товарів,  що
прямують транзитом, інспектор митниці призначення:
   - перевіряє подані документи;
   - вилучає ВМД типу "Транзит", і, проставивши на ній поряд зі
штампом "Під митним контролем" митниці відправлення відбиток своєї
особистої номерної печатки, реєструє ВМД разом із залученими до
неї документами в окремому журналі для реєстрації підакцизних
товарів, що прямують транзитом, під одним номером;
   - на всіх примірниках товаро-транспортних документів  та
рахунків-фактур на переміщувані товари проставляє відбиток своєї
особистої номерної печатки.
   12. Митниця призначення не пізніше наступного дня направляє
повідомлення про доставлення підакцизних товарів, що прямують
транзитом, до митниці їх відправлення, користуючись каналами
електронного зв'язку (факсом, телетайпом, каналами  модемного
зв'язку чи інше).
   13. Повернення грошової  застави  власнику  товарів  або
уповноваженій ним особі здійснюється на підставі повідомлення
митниці призначення про доставлення вантажу, тобто виконання
перевізником зобов'язання щодо вивезення підакцизних товарів, що
прямують транзитом через територію України.
 
   IV. Застосування фінансової гарантії у виді страхування
       фінансової відповідальності перевізника
 
   У разі обрання власником вантажу чи уповноваженою ним особою
фінансової гарантії при транзитних  переміщеннях  підакцизних
товарів у виді страхування фінансової відповідальності, митне
оформлення таких товарів здійснюється із додержанням  такого
порядку:
 
   1. При ввезенні транзитних підакцизних товарів на територію
України власник вантажу чи уповноважена ним особа подає митниці на
митному кордоні такі документи:
   а) товаро-транспортні накладні на переміщувані товари із
зазначенням їх кількості та ваги;
   б) рахунки-фактури чи інші документи,  що  підтверджують
вартість переміщуваних товарів, засвідчені закордонними митними
установами на шляху транзиту територією інших держав;
   в) страховий поліс, виданий страховою компанією на підставі
Договору про страхування фінансової відповідальності перевізника
(Додаток N 3).
   Страховий поліс  видається  в  трьох  примірниках,  які
розподіляються таким чином:
   один - для митниці відправлення;
   другий - перевізнику товару;
   третій - для митниці призначення;
   г) заповнені декларантом згідно з установленими правилами
примірники ВМД типу "Транзит" на бланках форми МД-2 (МД-3);
   д) інші документи, передбачені чинним законодавством.
   2. У вантажній митній декларації типу "Транзит"  умовно
нараховуються всі платежі, передбачені для цих товарів, які
підлягали б сплаті, у разі їх ввезення на митну територію України
для вільного використання згідно з встановленим діючими правилами
порядком заповнення ВМД.
   Сума умовно нарахованих платежів, яким присвоюється індекс
"Т" при заповненні ВМД вказується в страховому полісі, як страхова
сума.
   Митні збори за оформлення транзиту  товарів  (згідно  з
постановою Кабінету Міністрів України від  02.03.94 р. N 133
( 133-94-п ), сплачуються в загальному порядку до або на момент
проведення митного оформлення цих товарів.
   3. Виконуючи  митне  оформлення,  інспектор   митниці
відправлення:
   - перевіряє всі подані документи;
   - проводить звірку відомостей про гаранта, зазначених у
гарантійному листі, з Переліком страхових організацій, узгодженим
з Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю;
   - перевіряє  достовірність  даних,  заявлених  в  ВМД,
правильність нарахування платежів, та заповнення ВМД, згідно
з Додатком N 2 до цієї Iнструкції;
   - попереджає про відповідальність перевізника за недотримання
умов доставки вантажу, вказаних у графах 29 "Митниця на кордоні"
та 51 "Дата доставлення" ВМД;
   - засвідчує завершення митного оформлення проставленням на
ВМД відбитку номерного штампу "Під митним контролем";
   - в страховому полісі вказує дату та номер оформленої ним ВМД
на підакцизні товари, що прямують транзитом. Цей запис завіряється
відбитком його особистої номерної печатки.
   4. Після завершення митного оформлення інспектор митниці
залишає у справах митниці разом з примірником ВМД страховий поліс,
рахунок-фактуру,  товаро-транспортні  накладні  на  оформлені
транзитні підакцизні товари. Всі ці документи реєструються в
окремому журналі для реєстрації підакцизних товарів, що прямують
транзитом, під одним номером.
   5. Повідомлення  про направлення підакцизних товарів, що
прямують транзитом, негайно надсилається митницею відправлення до
митниці  призначення  каналами  електронного зв'язку (факсом,
телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше).
   Iнформація про такі вантажі є першочерговою і пріоритетною.
   6. Якщо в призначений термін вантаж прийшов до митниці
призначення, страховий поліс погашається шляхом проставлення на
ньому дати перетину митного кордону та  штампу  "Погашено",
засвідченного підписом начальника митниці відправлення.
   7. Якщо в призначений термін вантаж не надійшов до митниці
призначення, ця митниця направляє негайно до митниці відправлення
каналами електронного зв'язку (факсом,  телетайпом,  каналами
модемного зв'язку чи інше) повідомлення про ненадходження вантажу.
   8. Митниця відправлення в день отримання такої інформації
направляє повідомлення страховій організації про необхідність
сплати страхової суми на депозитний рахунок митниці відправлення.
   Якщо кошти  не  будуть  відшкодовані в день надходження
повідомлення, стягнення належних сум здійснюється  згідно  з
законодавством.
   Після надходження коштів в графі 51 ВМД, що зберігається в
митниці відправлення, в колонках, розташованих під літерною графою
"С" бланку МД-2, проставляється відмітка  про  фактичне  їх
надходження на депозитний рахунок митниці (дата, зазначена у
витягу банку).
   9. При вивезенні транзитних підакцизних товарів за межі
митної території України власник вантажу чи уповноважена ним особа
подає митниці на митному кордоні документи, що зазначені в
підпунктах б), в), г) і д) пункту 1 цього розділу, та ВМД типу
"Транзит" (підпункт а) п.1 цього розділу), оформлену митницею
відправлення.
   10. Якщо  кількісні  та  якісні  характеристики  вантажу
відповідають тим, що були зазначені при ввезенні товарів на митну
територію України, інспектор митниці призначення приймає рішення
про закінчення митного оформлення товарів та випуск транзитних
підакцизних товарів за межі митної території України.
   11. Завершуючи  митне  оформлення,  інспектор  митниці
призначення:
   - перевіряє подані документи;
   - вилучає ВМД типу "Транзит", проставивши на ній поряд зі
штампом "Під митним контролем" митниці відправлення відбиток своєї
особистої номерної печатки, після чого реєструє ВМД разом із
залученими до неї документами в окремому журналі для реєстрації
підакцизних товарів, що прямують транзитом, під одним номером;
   - на всіх примірниках товаро-транспортних документів  та
рахунків-фактур  на  переміщувані  товари проставляє відбиток
особистої номерної печатки;
   Цим підтверджується  вивезення  товарів  за  межі митної
території України та виконання перевізником своїх обов'язків щодо
вивезення підакцизних транзитних товарів за межі митної території
України.
   12. Митниця призначення не пізніше наступного дня направляє
повідомлення про доставлення підакцизних транзитних товарів до
митниці  їх  відправлення, користуючись каналами електронного
зв'язку (факсом, телетайпом, каналами модемного зв'язку чи інше).
 
                     Додаток N 1
              До Iнструкції про порядок застосування
              механізму фінансових  гарантій  при
              транзитних  перевезеннях підакцизних
              товарів,   затвердженої   наказом
              Держмиткому,     Укрстрахнагляду,
              Мінтрансу і Мінфіну від 25.07.96 р.
              N 342/82/244/154-Б
(Фірмовий бланк банку)
 
             Гарантійний лист
 
__________________________________________________________________
(Повна назва банку, код ЗУКПО, МФО, номер в Переліку уповноважених
__________________________________________________________________
банків Держмиткому, адреса, номер телефона, телекса, факса банку)
дійсним підтверджує, що __________________________________________
                    (перевізник)
__________________________________________________________________
перерахує ____________________________ в розмірі _________________
     (види обов'язкових платежів)       (сума по ВМД,
__________________________________________________________________
            цифрами та прописом)
не пізніше _________________________ на рахунок __________________
      (термін перетину кордону)       (номер рахунку
__________________________________________________________________
            митниці, її назва)
_________________________________________________________ митниці.
 
   У разі невиконання умов перевезення _________________________
                       (перевізник)
митна установа на підставі статті 25 Закону України "Про Єдиний
митний тариф" та листа Національного банку України від 02.02.95
N 231 має право списати обов'язкові платежі з рахунку банку ______
_________________________________________________________________.
             (рахунок банку)
Гарантійний лист дійсний до _____________________________________.
                 (момент перетину кордону)
 
 Голова правління банку          ________________________
                          (підпис)
 Печатка банку
 
                     Додаток N 2
              До Iнструкції про порядок застосування
              механізму фінансових  гарантій  при
              транзитних  перевезеннях підакцизних
              товарів,   затвердженої   наказом
              Держмиткому,     Укрстрахнагляду,
              Мінтрансу і Мінфіну від 25.07.96 р.
              N 342/82/244/154-Б
 
   Порядок заповнення вантажної митної декларації під час
   переміщення транзитом через митну територію України
            підакцизних товарів
 
   1. При заповненні вантажної митної декларації  під  час
переміщення через митну територію України підакцизних товарів
декларантом   заповнюються   такі   графи   Уніфікованого
адміністративного документа МД-2:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а,
18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 40,
41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, літерні графи В, С і
Д.
   2. Особливості заповнення деяких граф:
 
           Графа 1 "Тип декларації"
 
   У першому розділі  вказується  митний  режим,  в  якому
переміщуються задекларовані товари - (транзит) "ТР";
   У другому розділі зазначається цифровий код митного режиму
транзиту - 8;
   У третьому розділі графи проставляється символ "АК", що
говорить про транзитне переміщення підакцизних товарів.
 
         Графа 2 "Відправник/експортер"
 
   Вказується найменування, поштова адреса та країна іноземного
відправника товарів, зазначені в товаросупровідних документах на
переміщувані товари.
 
          Графа 8 "Отримувач/імпортер"
 
   Вказується найменування, поштова адреса та країна іноземного
отримувача товарів, зазначені в товаросупровідних документах на
переміщувані товари.
 
   Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання"
 
   Вказується код  ДРЗОУ,  найменування,  поштова  адреса
організації-резидента, яка виступатиме гарантом перед митними
органами під час транзитного переміщення підакцизних товарів, а
також розрахунковий рахунок, з якого будуть виплачені гарантійні
кошти у  разі  порушення  перевізником своїх обов'язків щодо
доставлення підакцизних товарів.
 
          Графа 11 "Торгова країна"
 
   У графі вказується цифровий код країни контракту.
 
         Графа 12 "Митна вартість товару"
 
   Вказується загальна митна вартість декларованих товарів, що
складається як сума митних вартостей товарів, вказаних в графах 45
основного та додаткових аркушів ВМД.
 
           Графа 13 "Тип гарантії"
 
   Вказується тип  гарантії, яку обрав власник товарів або
уповноважена ним особа:
   двозначний цифровий  код  згідно з "Класифікатором типів
гарантій, що надаються митним органам під  час  переміщення
транзитом підакцизних товарів" або позначення літерами:
   фінансові гарантії у вигляді гарантійного листа - ГЛ;
   фінансові гарантії у вигляді внесення грошової застави - ГЗ;
   фінансові гарантії у вигляді страхування відповідальності
перевізника  за  доставлення  підакцизних  товарів у митницю
призначення - СВ;
   охорона і  супроводження  товарів  митними  органами  із
залученням підрозділів митної варти - МВ.
 
         Графа 14 "Декларант/представник"
 
   Вказується код ДРЗОУ, назва та поштова адреса організаціі,
яка  декларує  товари.  Якщо декларування проводиться митним
брокером, крім того зазначається номер і дата видачі ліцензії на
право  здійснення  митної  брокерської  діяльності,  виданої
Держмиткомом.
 
     Графа 22 " Валюта та загальна вартість товару"
 
   В лівому підрозділі вказується цифровий код валюти, згідно з
"Класифікатором валют".
   В правому підрозділі - вказується цифрами загальна фактурна
вартість товарів, одержана як сума вартостей, вказаних в графах 42
основного та додаткових аркушів.
 
         Графа 29 "Митниця на кордоні"
 
   Вказується митний орган України, в якому для усієї кількості
товарів закінчується переміщення товарів транзитом через територію
України із застосуванням фінансових гарантій.
 
            Графа 37 "Процедура"
 
   Вказується код  митного  режиму  у  відповідності  з
"Класифікатором митних режимів" - "800000".
 
        Графа 42 "Фактурна вартість товару"
 
   Вказується фактурна вартість задекларованої партії товарів у
валюті України, розрахована за курсом Національного банку України
на день подання вантажної митної декларації.
 
         Графа 44 "Додаткова інформація"
 
   Під порядковим номером 6 вказується в залежності від вибраної
форми гарантії один з таких документів:
   - номер та дата видачі гарантійного листа уповноваженого
банку, який видається перевізнику транзитного товару;
   - витяг уповноваженого банку про внесення грошової застави на
депозитний рахунок прикордонного митного органу  відправлення
транзитного товару перевізником підакцизних товарів;
   - номер і дата страхового полісу;
   - договору про охорону і супроводження товарів  митними
органами.
 
         Графа 46 " Статистична вартість"
 
   Вказується вартість товару в цілих тисячах крб.
 
      Графа 47 "Нарахування мита та митних зборів"
 
   У першій графі "Вид" вказується шифр платежу за  митні
процедури.
   У випадку, коли вноситься грошова застава, порядок заповнення
графи "Вид" наступний:
   "14" - сплата в іноземній валюті митного збору за митне
оформлення транзиту іноземних товарів;
   "20 Т" - грошова застава на  умовно  нараховане  мито,
нараховане в національній валюті на основі Єдиного митного тарифу
України;
   "27 Т" - грошова застава на умовно нарахований акцизний збір
в національній валюті України;
   "28 Т" - грошова застава на умовно нарахований податок на
добавлену вартість в національній валюті України.
   У всіх інших випадках (надання гарантійного листа банку,
страхового полісу), в графі "Вид" вказується:
   "14" - сплата в іноземній валюті митного збору за митне
оформлення транзиту іноземного товару.
   В графі - "СП" вказується спосіб платежу:
   "БГ" - безготівковий;
   "КМ" - каса митниці.
 
         Графа 48 "Відстрочка платежів"
    (заповнюється у випадку надання грошової застави)
 
   Вказується розмір гарантії, наданої митним органам,  яка
підлягає поверненню перевізнику підакцизних товарів на вказаній в
декларації прикордонній митниці вивозу товару при умові виконання
зазначених в графах 50 та 51 ВМД умов доставки товару, або
стягується в безакцептному порядку прикордонною митницею ввозу
підакцизного товару при невиконанні перевізником умов транзиту
товарів.
 
         Графа 49 "Найменування складу"
 
   Зазначається цифровий код транзитного терміналу митниці, на
якому передбачено провести перевантаження чи іншу не заборонену
законом операцію з підакцизними транзитними товарами.
 
           Графа 50 "Довіритель"
 
   Зазначаються дані про підприємство-перевізника та персональні
дані безпосереднього виконавця перевезення транзитних товарів, що
вносяться на основі пред'явленого паспорту, а також вказується
письмове зобов'язання цього перевізника про доставлення товарів у
такій формі:
   "Я, (прізвище, ім'я та по батькові, номер і серія паспорту)
ознайомлений зі змістом статтей 109 та 114 Митного кодексу
України, і зобов'язуюсь доставити задекларовані товари в митницю
призначення в установлений термін".
   Це зобов'язання  затверджується  оригінальним  особистим
підписом представника перевізника на кожному аркуші форми МД-2.
 
               Графа 51
 
   В першій колонці графи зазначається дата, до якої включно
задекларовані  товари  повинні  бути  доставлені  до митниці
призначення.
   Якщо перевізником не виконані обов'язки щодо доставлення
підакцизних товарів до митниці призначення, в колонках гр.51, які
знаходяться  під  літерною  графою "С", проставляється номер
платіжного доручення та сума, яка списана в безспірному порядку на
депозитний рахунок прикордонної митниці ввозу товарів.
 
      Літерна графа "В" "Подробиці підрахунків"
 
   Вказується вид платежу "14", "20 Т", "27 Т", "28 Т", та суми,
які нараховані по цим видам.
 
            Літерна графа "С"
 
   Вказується платіжне доручення по списанню коштів окремо по
"14" виду платежа та грошової застави "20", "27" та "28" види
платежу разом.
 
     Літерна графа "Д" "Завершення митного контролю"
 
   Проставляються штампи  та  особисті  номерні  печатки
інспекторів, що проводили митне оформлення підакцизних товарів, що
прямують транзитом.
   У випадку, коли гарантія не виконана, на ВМД, яка залишається
у митниці  відправлення  в  гр.Д  робиться  запис  "Гарантії
перевізником  не виконані", і завіряється особистою номерною
печаткою інспектора, який проводив митне оформлення.
 
                     Додаток N 3
              До Iнструкції про порядок застосування
              механізму фінансових  гарантій  при
              транзитних  перевезеннях підакцизних
              товарів,   затвердженої   наказом
              Держмиткому,     Укрстрахнагляду,
              Мінтрансу і Мінфіну від 25.07.96 р.
              N 342/82/244/154-Б
 
               Договір
   про страхування фінансової відповідальності перевізника
   "___" _________ 199_ р.            N _______
               м._________
 
            I. Предмет Договору
 
Страхова організація _____________________________________________
               (назва та адреса страховика)
__________________________________________________________________
поіменована далі Страховик, та ___________________________________
                 (назва і адреса страхувальника -
__________________________________________________________________
   юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові і адреса
__________________________________________________________________
      страхувальника - дієздатного громадянина)
поіменований далі  Страхувальник,  уклали  цей  Договір  про
страхування фінансової відповідальності перевізника.
   Укладення цього Договору засвідчується страховим полісом,
який є для митних органів України підтвердженням фінансової
гарантії  у  виді  страхування  фінансової  відповідальності
перевізника.
 
           II. Об'єкт страхування
 
   Об'єктом страхування за  цим  Договором  є  зобов'язання
перевізника  перед  митними  органами  України щодо доставки
перелічених в цьому пункті підакцизних товарів, що переміщуються
транзитом через митну територію України, до митниці призначення у
терміни та шляхами, що встановлені чинним законодавством.
__________________________________________________________________
 (наіменування, кількісні та якісні характеристики переміщуваних
__________________________________________________________________
               товарів)
 
            III. Страхова сума
 
   Виходячи з вартості перелічених  товарів  та  визначених
законодавством ставок податків та зборів на них, страхова сума за
цим Договором становить __________________________________________
_____________________________________________________ крб.
       (сума цифрами та прописом)
   Розмір страхової  суми  дорівнює  розміру  передбачених
законодавством податків та зборів, нарахованих згідно з порядком,
встановленим для обкладення таких товарів податками і зборами в
разі їх ввезення в Україну для вільного використання.
 
           IV. Страховий випадок
 
   Страховим випадком  є  невиконання  перевізником  його
зобов'язання перед митними органами України щодо доставлення
товарів, що переміщуються транзитом через територію України, у
митницю  призначення у відповідності з чинним законодавством
стосовно дотримання терміну, маршруту та інших умов транзиту.
   Факт настання події, що матиме ознаки страхового випадку,
встановлюється митними органами України. Про настання такого
випадку митні органи сповіщають Страховика шляхом направлення
повідомлення в письмовій формі чи електронною поштою у вигляді,
погодженому Страховиком та митними органами.
   Це повідомлення є підставою для виплати митному  органу
страхової суми, зазначеної в цьому Договорі.
 
            V. Страхова премія
 
   Страхова премія визначається у розмірі ______________________
__________________________________________________________________
          (сума цифрами і прописом)
 
і вноситься Страхувальником ______________________________________
               (термін і порядок внесення страхової
_________________________________________________________________.
               премії)
 
           VI. Строк дії Договору
 
   Цей Договір набирає чинності з моменту сплати страхової
премії Страховику Страхувальником в повному обсязі.
   Строк дії цього договору закінчується в момент вивезення
Страхувальником або уповноваженою ним особою перелічених в цьому
Договорі підакцизних товарів, що прямують транзитом, за межі
митної території України.
 
      VII. Порядок зміни і припинення дії Договору
 
   Сторони, що уклали цей Договір, можуть його змінити чи
припинити його дію за письмовим погодженням, якщо це не завдасть
збитків жодній із Сторін, третім особам чи митним органам України.
 
           VIII. Обов'язки сторін
 
   Страховик зобов'язується  перерахувати  страхову  суму на
розрахунковий рахунок митного органу України (митниці відправлення
підакцизних товарів, що переміщуються транзитом) у день одержання
повідомлення митного органу про настання страхового випадку,
незалежно від наявності розбіжностей чи спору між суб'єктами
страхування.
   Страхувальник зобов'язується  сплатити  передбачену  цим
Договором страхову премію в повному обсязі, та не вчиняти на весь
термін дії Договору навмисних дій чи бездіяльності, спрямованих на
настання страхового випадку.
 
          IX. Порядок вирішення спорів
 
   Розбіжності сторін цього  Договору  розглядаються  шляхом
переговорів,  а  при  недосягненні згоди - згідно з чинним
законодавством України.
   При недосягненні згоди будь-який спір, що виникає за цим
Договором чи в зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд та
остаточне  вирішення в арбітражний суд за місцем реєстрації
страховика (при виникненні спору з резидентом), або в Міжнародний
комерційний арбітражний суд при Торговельно-промисловій палаті
України (при виникненні спору з нерезидентом).
 
          X. Форс-мажорні обставини
 
   У разі порушення Страхувальником умов Договору внаслідок дії
форс-мажорних  обставин  (обставин  непереборної  сили), коли
порушення ним зобов'язання про доставлення товарів у митницю
призначення відбулося не з його вини, заява Страховика про
відстрочення чи відмову сплати страхового відшкодування митним
органам України внаслідок дії форс-мажорних обставин приймається
до розгляду митними органами за умови, що  такі  обставини
підтверджуються митним органом, в зоні діяльності якого вони
виникли.
 
           XI. Iнші умови Договору
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
    XII. Адреси, банківські реквізити і підписи сторін
 
  Страховик                   Страхувальник
__________________               __________________
__________________               __________________
__________________               __________________
__________________               __________________
__________________               __________________
________ (_______)               ________ (_______)
    М.П.                       М.П.

<< Главная страницаУкраина онлайн