Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку проведення робіт з сертифікації продукції іноземних виробництв за схемами з обстеженням, атестацією та сертифікацією систем якості

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт)

Наказ № 329 від 02.08.1996, нечин.

<< Главная страница


 

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ, 
МЕТРОЛОГІЇ

          
   ТА СЕРТИФІКАЦІЇ


          
     Н А К А З

 N 329 від 02.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          16 серпня 
1996 р.
 vd960802 vn329        
    за N 458/1483


   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
Держстандарту

    N 633 ( 

z0657-98 ) від 18.08.98 )

    

   Про затвердження Порядку проведення робіт з 
сертифікації

   продукції іноземних виробництв за схемами з 
обстеженням,

      атестацією та 
сертифікацією систем якості   Відповідно до вимог Положення 
 про Держстандарт  України,
затвердженого Указом Президента 
 від 24.05.96 N 
375/96, з метою
забезпечення  
організаційно-методичного  керівництва  державною
системою  
 сертифікації,  координації  робіт,  пов'язаних 
 з
акредитацією, сертифікацією продукції  і  
систем  якості  та
забезпечення постійного дотримання 
 правил і процедур державної
системи сертифікації при 
 обстеженні та  атестації  іноземних
виробництв і 
сертифікації їх систем якості Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити  Порядок  
проведення  робіт з сертифікації
продукції 
 іноземних виробництв  за  схемами  з  
обстеженням,
атестацією та сертифікацією систем якості, що 
додається.

   2. Органам з сертифікації 
 проводити роботи з сертифікації
продукції  
за  схемами  з  обстеженням, атестацією 
 іноземних
виробництв та сертифікацією їх систем якості у 
 відповідності з
затвердженим  Порядком.  Органи, 
 які  допустили  порушення
встановленого 
порядку, будуть позбавлятись атестату акредитації.

   3. Контроль за виконанням цього 
наказу залишаю за собою.

 Перший заступник 
Голови
 Держстандарту України       
           
Ю.Г.Рубан


          
           
   Затверджено

          
         наказом 
Держстандарту України

          
         від 2 серпня 1996 
року N 329


          
     Порядок

    проведення робіт з сертифікації продукції 
іноземних

    виробництв за схемами з обстеженням, 
 атестацією та

          
сертифікацією систем якості


        
    1. Галузь застосування


   Цей документ  встановлює загальні 
 вимоги щодо проведення
сертифікації продукції в 
 державній  системі  сертифікації  з
обстеженням, 
 атестацією іноземних виробництв та сертифікацією їх
систем 
якості.

   Документ розроблено на підставі 
Положення про Держстандарт
України, затвердженого Указом Президента від 
24.05.96 N 
375/96.


        
       2. Терміни


   Поняття, терміни та їх визначення, 
 що використовуються в
документі відповідають Настанові 
ISO/IEC 2, ДСТУ 2462-94.


        
    3. Загальні положення


   3.1. Сертифікація продукції 
іноземних виробництв за схемами з
обстеженням, атестацією та 
сертифікацією систем якості (далі -
сертифікація  
 продукції  іноземних  виробництв)  
проводиться
комісіями, які призначаються наказами 
 Національного органу з
сертифікації - Держстандарту 
України.

   3.2. Порядок проведення 
 сертифікації продукції  іноземних
виробництв містить 
наступні етапи:

   - подання та розгляд заявки на сертифікацію 
продукції;

   - прийняття рішення за заявкою;

   - створення комісії для проведення робіт з 
сертифікації;

   - розробка програми проведення робіт;

   - обстеження, атестація іноземних виробництв, 
сертифікація їх
систем якості;

   - відбір, ідентифікація та випробування зразків 
продукції;

   - аналіз отриманих результатів та оформлення 
висновків;

   - розробка програми технічного 
 нагляду за сертифікованою
продукцією, атестованим 
 виробництвом,  сертифікованою системою
якості;

   - оформлення та реєстрація сертифікатів 
відповідності;

   - оформлення ліцензійної угоди  
та  видача  сертифікатів
відповідності;

   - технічний нагляд за сертифікованою продукцією, 
 атестованим
виробництвом, сертифікованою системою якості;

   - інформація про результати робіт з 
сертифікації.

   3.3. Випробування 
 продукції з метою сертифікації проводяться
акредитованими в 
державній системі сертифікації 
 випробувальними
лабораторіями, які вказані в рішенні за 
заявкою.

   3.4. Технічний  нагляд 
 за  сертифікованою  
 продукцією,
атестованим виробництвом, сертифікованою системою 
якості здійснює
орган з сертифікації продукції, вказаний в рішенні за 
заявкою.


        
  4. Порядок проведення робіт


   4.1. Подання та розгляд 
 заявки на сертифікацію продукції
іноземних 
виробництв:

   4.1.1. Заявки на 
проведення сертифікації продукції іноземних
виробництв  
подаються іноземними замовниками до 
 Національного
органу з сертифікації - Держстандарту України.

   4.1.2. За  
дорученнями  іноземних  замовників  заявки 
 на
сертифікацію продукції іноземних виробництв можуть передаватись 
до
Держстандарту України органами з сертифікації продукції, до 
яких
звернулись іноземні замовники.

   4.1.3. Разом  
з  заявкою,  яка  подається за 
 дорученням
іноземного замовника, орган з сертифікації 
 надає обгрунтування
вибраної схеми сертифікації.


   4.2. Прийняття рішення за 
заявкою:

   4.2.1. Держстандарт 
України розглядає заявку, обгрунтування
вибору схеми 
сертифікації та в місячний термін з дня подачі заявки
приймає рішення про 
проведення сертифікації.

   4.2.2. У  
рішенні  вказується  орган,  якому 
 доручається
проведення робіт з  сертифікації 
 за  заявкою,  акредитована
випробувальна 
 лабораторія, де будуть проведені 
 сертифікаційні
випробування зразків продукції, організація, 
 що буде здійснювати
технічний  нагляд  за  
сертифікованою продукцією, атестованим
виробництвом,  
сертифікованою  системою  якості.  У  
 випадку
передбаченому п.4.1.1 Держстандарт України за необхідністю 
доручає
органу  з  сертифікації  вказаному  в  
рішенні  підготувати
обгрунтування вибраної схеми 
сертифікації.


   4.3. Створення комісії для 
проведення робіт з сертифікації:

   4.3.1. Орган, 
 якому доручено проведення робіт з сертифікації
продукції іноземних 
виробництв, готує проект наказу Держстандарту
України, яким 
затверджується склад комісії для проведення робіт за
заявкою.

   4.3.2. Орган з 
сертифікації, вказаний в рішенні, оформляє
проект 
договору з замовником і подає його до Держстандарту України
на 
узгодження.

   4.3.3. Копії  
рішень  Держстандарту  України надсилаються
замовнику і 
 всім організаціям-учасникам робіт, які вказані 
 в
рішенні.


   4.4. Розробка програми 
проведення робіт:

   4.4.1. Комісія, 
 створена  наказом  Держстандарту  
України
розробляє  програму  обстеження  іноземного 
 виробництва, яка
затверджується Держстандартом 
України.

   4.4.2. При 
 атестації виробництв та сертифікації їх 
систем
якості комісія  вимагає  від  замовника 
 надання  необхідних
матеріалів, за якими  
проводить  попередню  (заочну)  оцінку
виробництва або 
системи якості.

   4.4.3. За  
результатами попередньої оцінки комісія 
 готує
висновок про доцільність проведення подальших робіт і 
 надає його
Держстандарту України для узгодження.

   4.4.4. При 
позитивному рішенні про подальше проведення робіт
комісія 
 розробляє програму та методику атестації виробництв 
або
остаточної  перевірки  системи  якості.  
Розроблені  програми
затверджуються Держстандартом 
України.


   4.5. Обстеження, атестація 
іноземних виробництв, сертифікація
їх систем якості:

   4.5.1. Обстеження, 
  атестація  іноземних  виробництв  
та
сертифікація їх систем якості проводиться тільки з виїздом 
комісії
на виробництво.

   4.5.2. Обстеження 
 іноземних виробництв, їх атестацію  
та
сертифікацію систем якості проводить комісія 
 за затвердженими
Держстандартом України програмами.

   4.5.3. За  
результатами  проведених  робіт комісія 
 готує
відповідні матеріали і надає їх 
 Держстандарту  України  на
затвердження з 
 урахуванням порівняльного аналізу вимог іноземних
та національних 
нормативних документів.


   4.6. Випробування зразків 
продукції з метою сертифікації:

   4.6.1. Випробування 
  зразків   продукції   
проводиться
акредитованою в державній системі 
 сертифікації випробувальною
лабораторією, яка вказана в рішенні 
Держстандарту України.

   4.6.2. Заявник 
надає зразки продукції для випробувань 
 та
технічну  документацію  до них. Склад 
 технічної документації
визначає комісія, призначена наказом 
 Держстандарту України для
проведення робіт.

   4.6.3. 
Ідентифікація продукції  та  відбір  зразків  
для
проведення випробувань і їх пломбування 
 проводиться комісією
безпосередньо на виробництві.

   4.6.4. Кількість 
 зразків для випробувань та правила 
 їх
відбору встановлюються комісією.

   4.6.5. Заявник 
 за рекомендаціями комісії забезпечує доставку
зразків продукції до 
акредитованої випробувальної лабораторії.

   4.6.6. 
Випробувальна  лабораторія  проводить  
випробування
наданих зразків продукції з урахуванням 
 рекомендацій комісії і
надає їй протоколи 
випробувань.


   4.7. Розробка програми 
 технічного нагляду за сертифікованою
продукцією, атестованим 
 виробництвом, сертифікованою  системою
якості:

   4.7.1. Комісія 
розробляє проект програми технічного нагляду і
надає його Держстандарту 
України на затвердження.

   4.7.2. В 
 програмі повинні бути передбачені процедури  
і
методика  проведення  технічного нагляду, їх 
 періодичність і
конкретні виконавці.


   4.8. Аналіз результатів 
проведення робіт з сертифікації:

   4.8.1. Комісія 
 проводить аналіз отриманих результатів, 
 а
саме:

   - результатів експертизи документації;

   - результатів ідентифікації продукції;

   - протоколів випробувань зразків 
продукції;

   - результатів обстеження виробництв;

   - звітів та висновків за результатами 
підтвердження технічних
можливостей виробництв;

   - звітів про остаточну перевірку системи 
якості.

   4.8.2. За 
результатами аналізу комісія готує висновок 
 про
можливість видачі сертифікату відповідності на продукцію, 
 систему
якості чи атестату виробництва і надає його Держстандарту 
 України
на затвердження.


   4.9. Видача атестату 
виробництва, сертифікату відповідності
на продукцію, систему 
якості:

   4.9.1. Після  
затвердження Держстандартом України наданих
матеріалів 
орган з сертифікації оформляє атестат 
 виробництва,
сертифікат відповідності на продукцію чи систему 
якості, укладає
ліцензійну угоду з замовником 
 та  подає  ці  документи  до
Держстандарту 
України.

   4.9.2. Реєстрація 
 сертифікатів відповідності чи 
 атестатів
виробництва проводиться тільки при 
безумовному дотриманні цього
Порядку.

   4.9.3. Держстандарт 
 України  видає  оригінал 
 сертифікату
відповідності і атестату виробництва 
 замовнику.  Одна  копія
документу залишається в 
Держстандарті України, друга - в органі з
сертифікації, якому доручено 
проведення робіт.


   4.10. Технічний 
нагляд:

   4.10.1. Технічний 
 нагляд  за  сертифікованою продукцією,
системою 
якості чи атестованим виробництвом здійснює організація,
вказана 
 в рішенні за процедурами і в терміни, 
 регламентовані
затвердженою Держстандартом України програмою технічного 
нагляду.

   4.10.2. 
Організація, вказана в рішенні готує проект контракту
на здійснення 
технічного нагляду, який надається 
 Держстандарту
України для узгодження.

   4.10.3. 
Інформація про результати технічного  нагляду  
і
коригуючі заходи постійно надається Держстандарту України.

   4.10.4. При 
  виявленні  невідповідності  
 сертифікованої
продукції чи її виробництва 
встановленим вимогам, Держстандарт
України анулює сертифікати 
відповідності чи атестати виробництва.


   4.11. Інформація про 
 результати  робіт  з  сертифікації
продукції 
іноземних виробництв:

   4.11.1. 
Держстандарт   України   реєструє   
сертифікати
відповідності і атестати іноземних виробництв у загальному 
реєстрі
державної системи сертифікації.

   4.11.2. 
Держстандарт  України  на підставі реєстру 
 видає
довідники, що містять інформацію про сертифіковану 
продукцію.

<< Главная страницаУкраина онлайн