Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади

Кабінет Міністрів України

Постанова № 912 від 02.08.1996

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 2 серпня 1996 р. N 912
                Київ
 
        Про затвердження Типового положення
      про кадрову службу органу виконавчої влади
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 2095 (  2095-98-п ) від 30.12.98 
      N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001
      N 892 ( 892-2003-п ) від 11.06.2003
      N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 
      N 1365 ( 1365-2003-п ) від 27.08.2003
      N 1558 ( 1558-2004-п ) від 17.11.2004
      N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005
      N 553 ( 553-2005-п ) від 12.07.2005
      N 961 ( 961-2005-п ) від 24.09.2005
      N 852 ( 852-2007-п ) від 20.06.2007 }
 
 
 
   З метою створення правових і організаційних  засад  для
ефективної діяльності кадрової служби, пов'язаної із забезпеченням
реалізації кадрової політики в органах виконавчої влади, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Типове положення про кадрову службу органу
виконавчої влади (додається).
   2. Органам виконавчої влади з урахуванням покладених на них
завдань, функціональних особливостей та особливостей  кадрової
роботи у відповідній галузі розробити та затвердити у тримісячний
термін Положення про кадрову службу.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Iнд.49
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 2 серпня 1996 р. N 912
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про кадрову службу органу виконавчої влади
 
 
   1. У міністерстві, іншому центральному та місцевому органі
виконавчої влади залежно від чисельності працівників апарату,
підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери його управління, а також від обсягу, характеру
та складності кадрової роботи утворюється відповідний структурний
підрозділ - департамент, управління, відділ, сектор, служба кадрів
або вводиться посада спеціаліста з цих питань (далі - кадрова
служба).
 
   В обласних, Київській та Севастопольській міських державних
адміністраціях у складі апарату утворюється відділ кадрової роботи
та з питань державної служби, в районних, районних у містах Києві
та Севастополі державних адміністраціях - відділ організаційної та
кадрової роботи (далі - кадрова служба).
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 )
 
   2. У своїй діяльності кадрова служба керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради  України, указами і розпорядженнями Президента України,
декретами,  постановами  і розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях
організації і застосування методики проведення кадрової роботи та
державної служби кадрова служба керується також відповідними
рекомендаціями Головдержслужби, Мінпраці, Мінюсту та Пенсійного
фонду. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
   3. Основним завданням кадрової служби є:
 
   реалізація державної політики у сфері державної служби та з
питань кадрової роботи;
 
   здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового
менеджменту;
 
   задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне
використання;
 
   прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до
службової кар'єри, забезпечення їх безперервного навчання;
 
   документальне оформлення проходження державної служби  та
трудових відносин.
( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 )
 
   4. Кадрова служба органу виконавчої влади:
   1) забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової
роботи та державної служби в апараті органу виконавчої влади, на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
управління  органу  виконавчої  влади (далі - підпорядковані
установи), і разом з відповідними  структурними  підрозділами
узагальнює практику роботи з кадрами, вносить керівнику органу
пропозиції щодо її вдосконалення;
   2) разом з іншими структурними підрозділами органу виконавчої
влади та підпорядкованими установами розробляє річні плани роботи
з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в
кадрах, формує замовлення на  підготовку,  перепідготовку  і
підвищення  кваліфікації  державних  службовців та керівників
підпорядкованих установ, забезпечує укладання відповідних угод із
закладами освіти;
   3)  здійснює організаційне забезпечення роботи галузевої
(регіональної) ради по роботі з кадрами, а також методичне та
інформаційне забезпечення роботи кадрових служб підпорядкованих
установ; ( Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
   4) веде встановлену звітно-облікову  документацію,  готує
державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний
склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих
установ;
   5)  проводить  роботу з резервом кадрів апарату органу
виконавчої  влади,  а  також здійснює організаційно-методичне
керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює
практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах
органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установах, вносить
керівнику органу пропозиції щодо її вдосконалення; ( Підпункт 5
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
   5-1)  вносить рекомендації керівнику відповідного органу
виконавчої влади про зарахування до кадрового резерву державних
службовців при плануванні періодичного переміщення по службі
(ротації); ( Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою
КМ N 1365 ( 1365-2003-п ) від 27.08.2003 )
   6) здійснює організаційно-методичне керівництво підвідомчими
закладами освіти, готує методичні матеріали з питань кадрової
роботи та державної служби; ( Підпункт 6 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 )
   7) вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні,
ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті
органу  виконавчої  влади,  попереджує  їх  про  встановлені
законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну
службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними
правилами  поведінки державного службовця, контролює добір і
розстановку  кадрів  в  апараті  органу виконавчої влади та
підпорядкованих установах; ( Підпункт 7 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
   8) приймає від претендентів на посади державних службовців
відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії,
здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
   9) розглядає та вносить керівнику органу пропозиції щодо
проведення стажування кадрів на посадах державних службовців,
готує разом з відповідними підрозділами документи для організації
стажування, здійснює контроль за його проведенням;
   10) готує матеріали про призначення на посади та звільнення з
посад  працівників  органів  виконавчої  влади та керівників
підпорядкованих установ;
   10-1)  планує  з  урахуванням індивідуальних здібностей,
професійної  підготовки та результативності роботи державного
службовця, періодичне переміщення його по службі у цьому органі
виконавчої влади, а також переведення до іншого державного органу
чи в іншу місцевість за його згодою; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 10-1 згідно з Постановою КМ N 1365 ( 1365-2003-п ) від
27.08.2003 )
   11) оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння
рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових
книжок;
   12) обчислює стаж роботи та державної служби,  здійснює
контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням
відпусток відповідної тривалості,  складає  графіки  щорічних
відпусток працівників апарату;
   13) розглядає матеріали та готує документи для заохочення та
нагородження працівників, веде відповідний облік;
   14) у  межах  своєї  компетенції  здійснює  заходи  для
забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов'язані з
проведенням службового розслідування та застосуванням заходів
дисциплінарного впливу;
   15) своєчасно готує документи щодо  продовження  терміну
перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам;
   16) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і
зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток)
працівників;
   17) оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця
роботи працівника, проводить  оформлення  листків  тимчасової
непрацездатності;
   18) готує документи для відрядження працівників за кордон;
( Підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
   19) у межах своєї компетенції бере участь у розробленні
структури апарату органу виконавчої влади та штатного розпису,
контролює  розроблення  посадових  інструкцій  у  структурних
підрозділах органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому
установах;
   20) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у
роботі  атестаційної  комісії  та проведенні щорічної оцінки
виконання державними службовцями покладених на них завдань і
обов'язків,  а  також  контролює  проведення  цієї роботи у
підпорядкованих установах; ( Підпункт 20 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
   21) забезпечує підготовку, перепідготовку  та  підвищення
кваліфікації  кадрів,  а  також разом з іншими структурними
підрозділами органу виконавчої влади організує регулярне навчання
працівників апарату;
   22) разом з іншими  структурними  підрозділами  здійснює
контроль в апараті органу виконавчої влади та підпорядкованих йому
установах за дотриманням Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 ) та інших актів законодавства з питань кадрової роботи
та державної служби;
   23) здійснює облік військовозобов'язаних і призовників та
бронювання  військовозобов'язаних в апараті органу виконавчої
влади,  забезпечує  контроль  за  станом  військового обліку
військовозобов'язаних і призовників в підпорядкованих установах,
закладах освіти, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
( Підпункт 23 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
   23-1) проводить разом з іншими підрозділами роботу щодо
укладення,  продовження терміну дії, розірвання контрактів з
керівниками державних підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління органу виконавчої влади, а також бере
участь у здійсненні організаційних заходів з перевірки виконання
умов та показників контрактів; ( Підпункт 23 пункту 4 доповнено
підпунктом 23-1 згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 )
   23-2) забезпечує планування службової кар'єри та аналізує
ефективність роботи персоналу; ( Підпункт 23 пункту 4 доповнено
підпунктом 23-2 згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 )
   23-3) здійснює разом з іншими підрозділами заходи щодо
ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ державних
службовців першої-сьомої категорії, використання його даних у
межах  повноважень  відповідного  органу  виконавчої  влади,
супроводження  і зберігання відомостей для формування єдиної
комп'ютерної системи "Кадри" та своєчасної підготовки і подання до
Головдержслужби та її територіальних органів необхідної інформації
у встановленому Головдержслужбою порядку; { Підпункт 23 пункту 4
доповнено  підпунктом  23-3  згідно  з Постановою КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001; в редакції Постанов КМ N 553
(  553-2005-п ) від 12.07.2005, N 852 ( 852-2007-п ) від
20.06.2007 }
   23-4) здійснює  організаційні  заходи  щодо  своєчасного
щорічного подання державними службовцями відомостей про доходи,
зобов'язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому
числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї (декларування
доходів); ( Підпункт 23 пункту 4 доповнено підпунктом 23-4 згідно
з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
   23-5) розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає
роз'яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до
компетенції кадрової служби; ( Підпункт 23 пункту 4 доповнено
підпунктом 23-5 згідно з Постановою КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 )
   24) проводить іншу роботу,  пов'язану  із  застосуванням
законодавства про працю та державну службу.
 
   5. Кадрова служба має право:
   1) перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього
трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну
службу в апараті органу виконавчої влади та в підпорядкованих йому
установах;
   2) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб
органу виконавчої влади та підпорядкованих йому установ документи,
необхідні для виконання покладених на кадрову службу функцій;
   3) брати участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової
роботи,  що  проводяться  в  органі  виконавчої  влади  та
підпорядкованих йому установах, скликати наради з питань, що
належать до компетенції кадрової служби;
   4) вносити керівнику органу виконавчої влади пропозиції з
питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності
державної служби.
 
   6. Покладення на кадрову службу обов'язків, не передбачених
цим Положенням, і таких, що не стосуються питань кадрової роботи
та державної служби, не допускається.
 
   7. Кадрова служба підпорядковується:
 
   у міністерстві - міністру або за рішенням міністра одному з
його заступників; ( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанов КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 1558 ( 1558-2004-п ) від
17.11.2004, N 371 ( 371-2005-п ) від 18.05.2005 )
 
   в інших центральних органах виконавчої влади - керівнику
органу виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його
заступників;
 
   у місцевих органах виконавчої влади - керівнику  органу
виконавчої влади або за рішенням керівника - одному з його
заступників чи керівнику апарату.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 876 ( 876-2001-п ) від
26.07.2001 )
 
   8.  Структура, чисельність працівників та Положення про
кадрову службу затверджуються відповідно до законодавства і мають
забезпечувати  якісне виконання покладених на кадрову службу
завдань і функцій. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
   9. На посади керівника кадрової служби, його заступника та
спеціалістів кадрової служби призначаються особи з відповідним
рівнем   кваліфікації   згідно   з   Довідником  типових
професійно-кваліфікаційних   характеристик  посад  державних
службовців. До роботи у кадровій службі залучаються психологи,
соціологи. ( Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ N 876
( 876-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
 
   ( Абзац другий пункту 9 виключено підставі Постанови КМ N 961
( 961-2005-п ) від 24.09.2005 )
 
 
   Призначення на посаду та звільнення з посади керівника
кадрової   служби  здійснюється  за  наявності  висновку
Головдержслужби. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 2095 ( 2095-98-п ) від 30.12.98 )
 
   10. Кадрова служба має свою печатку.
 
   11. Орган виконавчої влади створює умови для нормальної
роботи і підвищення кваліфікації працівників кадрової служби,
забезпечує  їх  приміщенням,  телефонним  зв'язком,  засобами
оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів,
а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими
матеріалами з питань кадрової роботи та державної служби.

<< Главная страницаУкраина онлайн