Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості

Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)

Наказ № 64 від 02.08.1996

<< Главная страница

          МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 64 від 02.08.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 серпня 1996 р.
 vd960802 vn64            за N 440/1465
 
 
     Про затвердження Положення про навчальний заклад
          державної служби зайнятості
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                праці та соціальної політики
    N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
 
 
 
   Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
27 березня 1996 року N 235-р ( 235-96-р ) щодо реалізації заходів,
передбачених Концепцією професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення  кваліфікації  незайнятого  населення,  схваленої
постановою Кабінету Міністрів України  від 1 лютого 1996 року
N 150 ( 150-96-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення про навчальний заклад державної
служби зайнятості (додається).
   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
праці України від 29 березня 1993 року N 18 ( z0020-93 ) "Про
затвердження  Положення  про  Учбовий центр державної служби
зайнятості".
   3. Державному  центру  зайнятості  Мінпраці  забезпечити
виконання вимог даного Положення.
 
 Міністр                       М.Г.Каскевич
 
                      Затверджено
                наказом Міністерства праці України
                від 02.08.96 р. N 64
 
              Положення
    про навчальний заклад державної служби зайнятості
 
 { У тексті Положення слова "незайняті громадяни" та "незайняте
  населення" в усіх відмінках замінено словом "безробітні" у
  відповідному відмінку; слово "Міносвіти" в усіх відмінках
  замінено словом "МОН" згідно з Наказом Міністерства праці та
  соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Навчальний заклад державної служби зайнятості (надалі -
навчальний заклад) створюється відповідно до Закону України "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) та з метою реалізації Концепції
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
незайнятого населення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 1996 року N 150 ( 150-96-п ).
   1.2. Створення,  реорганізація та ліквідація навчального
закладу здійснюється центрами зайнятості Автономної Республіки
Крим, обласними, міст Києва та Севастополя (далі - регіональні
центри зайнятості) у порядку, визначеному чинним законодавством,
за погодженням з правлінням Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.
{ Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   1.3. Організаційно-методичне керівництво навчальним закладом
здійснюється відповідним регіональним центром зайнятості.
{ Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   1.4. У  своїй  діяльності  навчальний  заклад  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України,  наказами Міністерства праці та соціальної
політики України, Міністерства освіти і науки України, Державного
центру  зайнятості Міністерства праці та соціальної політики
України,  постановами  правління  Фонду  загальнообов'язкового
державного  соціального  страхування  України  на  випадок
безробіття, рішеннями місцевих державних адміністрацій, центрів
зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва і
Севастополя та цим Положенням.
{ Пункт 1.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   1.5. Навчальний заклад відповідно до Закону України "Про
внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту"
( 100/96-ВР ) має статус державного закладу освіти.
   1.6. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, штамп і круглу печатку із
зображенням Державного Герба України і з своїм найменуванням.
   1.7. Центри зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні,
міст Києва і Севастополя розробляють на підставі цього Положення
відповідний статут навчального закладу, в якому вказується його
власна назва та тип. Власний статут затверджується Державним
центром зайнятості за погодженням з МОН.
 
    2. Основні завдання та функції навчального закладу
 
   2.1. Основним завданням навчального закладу є забезпечення
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
безробітних за професіями (спеціальностями), в яких є потреба на
ринку праці, та підвищення кваліфікації працівників місцевих
центрів зайнятості.
   2.2. Відповідно до основного завдання навчальний заклад:
   1)  здійснює  підготовку,  перепідготовку  та підвищення
кваліфікації безробітних, які зареєстровані в службі зайнятості,
відповідно до ліцензованих в установленому порядку професій,
спеціальностей та обсягів навчання;
   2) проводить в межах ліцензованих професій, спеціальностей і
обсягів навчання на договірних умовах підготовку, перепідготовку
та підвищення кваліфікації працівників підприємств, організацій,
установ, а також приватних осіб;
   3) здійснює планування та організацію навчального процесу
відповідно до вимог діючих нормативних документів;
   4) розробляє за погодженням з регіональним центром зайнятості
робочу навчально-програмну документацію; { Підпункт 4 пункту 2.2 в
редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 597
( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   5) укладає  договори  з  підприємствами,  установами  та
організаціями  для  проведення виробничого навчання (практики)
слухачів;
   6) запроваджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід
щодо навчання дорослого населення;
   7) здійснює  роботу  по  створенню  і  розвитку власної
навчально-матеріальної бази;
   8) проводить спостереження за процесом адаптації випускників
навчального  закладу  до  роботи  за  набутою  професією
(спеціальністю);
   9) сприяє  підвищенню  професійно-кваліфікаційного  рівня
викладачів та майстрів виробничого навчання;
   10) веде облік навчальної роботи згідно з вимогами діючих
нормативних документів;
   11) веде статистичний облік професійного навчання безробітних
та відповідний бухгалтерський облік і звітність щодо діяльності
навчального закладу.
 
   3. Керівництво навчального закладу та його працівники.
        Самоврядування трудового колективу
 
   3.1. Навчальний заклад очолює директор, який обирається за
конкурсом, призначається на посаду (за попереднім погодженням з
Державним  центром  зайнятості) центром зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласного, міст Києва та Севастополя шляхом
укладання з ним контракту, із числа осіб, які мають вищу освіту і
досвід інженерно-педагогічної роботи.
   3.2. Директор навчального закладу:
   1) несе відповідальність за діяльність навчального закладу,
виконання покладених на нього завдань і функцій;
   2) здійснює витрати в межах затверджених кошторисів;
   3) видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження,
обов'язкові для всіх працівників навчального закладу та осіб, які
навчаються;
   4) забезпечує виконання викладачами і майстрами виробничого
навчання  навчальних  планів  і  програм  та  дотримання
штатно-фінансової дисципліни;
   5) представляє  навчальний  заклад  на  підприємствах, в
установах і організаціях.
   3.3. Заступник  директора  призначається  на  посаду  і
звільняється з неї наказом директора центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласного, міст Києва та Севастополя за поданням
директора навчального закладу із числа осіб, які мають вищу освіту
та досвід інженерно-педагогічної роботи.
   3.4. Заступник директора  є  безпосереднім  організатором
навчально-виробничої і методичної роботи в навчальному закладі.
Він несе відповідальність за якість навчальної роботи, виконання
навчальних планів і програм, стан навчально-методичної роботи.
   3.5. Головний  бухгалтер  призначається  на  посаду  і
звільняється з неї наказом директора центру зайнятості Автономної
Республіки Крим, обласного, міст Києва та Севастополя за поданням
директора навчального закладу із числа осіб, які мають вищу
фінансову або економічну освіту та досвід практичної роботи.
   3.6. Прийом на роботу педагогічних працівників здійснюється
директором  навчального  закладу  відповідно  до  чинного
законодавства.
   3.7. Штатні викладачі навчального закладу призначаються із
числа осіб, які мають відповідну вищу освіту, майстри виробничого
навчання - із числа осіб з вищою освітою та досвідом роботи за
професією не менше 3 років.
   3.8. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають
атестації, порядок якої встановлюється МОН.
   3.9. Права, обов'язки та функції педагогічних працівників
визначаються чинним законодавством.
   3.10. Адміністративно-господарський, навчально-допоміжний та
обслуговуючий персонал призначається та звільняється директором
навчального закладу.
   3.11. Навчальний заклад може залучати, у разі необхідності,
до педагогічної роботи на умовах сумісництва або погодинної оплати
праці працівників інших навчальних закладів, а також провідних
спеціалістів та керівників підприємств, установ та організацій,
які мають відповідну вищу освіту та високу кваліфікацію.
   3.12. Вищим органом громадського самоврядування навчального
закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не рідше
одного разу на рік.
{ Пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   3.13. Наказом директора навчального  закладу  створюється
педагогічна рада, яка розглядає питання організації та проведення
навчального процесу.
 
          4. Права навчального закладу
 
   4.1. Навчальний заклад має право:
   1) вносити   в   установленому   порядку  в  типову
навчально-програмну  документацію  для  професійного  навчання
безробітних обгрунтовані зміни та доповнення;
   2) розробляти та в установленому порядку подавати пропозиції
щодо подальшого удосконалення навчально-методичної роботи;
   3) обмінюватись досвідом навчально-методичної роботи з іншими
навчальними закладами;
   4) проводити  в  установленому  порядку   педагогічні
експерименти;
   5) виготовляти з навчальною метою силами слухачів та майстрів
(інструкторів)  виробничого  навчання  в  навчально-виробничих
майстернях продукцію та реалізовувати її в установленому порядку;
   6) витрачати в установленому порядку прибуток від реалізації
продукції на розширення матеріальної бази навчального закладу, на
придбання обладнання та преміювання працівників.
 
      5. Контингент (слухачі) навчального закладу
 
   5.1. Слухачами навчального закладу є громадяни, зараховані на
навчання за направленням служби зайнятості, а також  особи,
направлені  на  навчання  за  рахунок  підприємств, установ,
організацій та власні кошти.
   5.2. Прийом до навчального закладу здійснюється в порядку,
що затверджується директором навчального закладу за погодженням з
регіональним центром зайнятості, відповідно до Типових правил
прийому до професійно-технічних навчальних закладів  України,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
06.06.2006 N 441 ( z0790-06 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 05.07.2006 за N 790/12664.
{ Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   5.3. Права  і  обов'язки  слухачів  визначаються  чинним
законодавством і статутом навчального закладу.
   5.4. За порушення навчальної дисципліни та  систематичну
неуспішність з ряду предметів навчального циклу до слухачів можуть
бути застосовані заходи, передбачені чинним законодавством.
 
 
   { Пункт 5.5 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
 
 
   6. Організація навчального процесу в навчальному закладі
 
   6.1. Професійне навчання в навчальному закладі проводиться,
як  правило,  за  денною  курсовою  формою навчання або за
індивідуальними навчальними планами і програмами. Вечірня форма
навчання може використовуватися лише для груп, що навчаються на
договірних умовах за погодженням із замовником.
{ Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   6.2. Терміни  навчання  визначаються навчальним закладом
відповідно  до  Положення  про  порядок  надання  Фондом
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на  випадок  безробіття  послуг  з  професійної  підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства
освіти і науки України від 13.02.2001 N 53/59 ( z0345-01 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2001  за
N 345/5536.
{ Пункт 6.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   6.3. Зміст  навчального  процесу визначається навчальними
планами та програмами, що розробляються і затверджуються  в
установленому порядку.
   6.4. Планування та облік навчальної  роботи  проводиться
відповідно до вимог нормативних та методичних матеріалів з цих
питань.
   6.5. Кількість і послідовність занять, час їх проведення
визначаються розкладом занять, що  затверджується  директором
навчального закладу.
   6.6. Успішність слухачів оцінюється балами: "5" (відмінно),
"4" (добре), "3" (задовільно), "2" (незадовільно). Найвищим балом
є "5", бал "3" є заліковим.
   6.7. Професійне навчання слухачів закінчується екзаменами,
заліками, випускними роботами, іншими формами атестації знань, що
передбачені  навчальними  планами та програмами. Особам, які
закінчили повний курс професійного навчання та успішно пройшли
атестацію, видається документ, передбачений пунктом 3.19 Положення
про  порядок  надання Фондом загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття послуг з
професійної   підготовки,  перепідготовки  або  підвищення
кваліфікації,  затвердженого  наказом  Міністерства  праці та
соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України
від  13.02.2001  N  53/59  ( z0345-01 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13.04.2001 за N 345/5536. Слухачам,
які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли атестації,
видається довідка.
{ Пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
 
      7. Матеріально-технічна база та фінансування
            навчального закладу
 
   7.1. Навчально-матеріальна база навчального закладу включає
споруди, навчально-виробничі та культурно-побутові приміщення, що
обладнуються і експлуатуються відповідно до безпечних і здорових
умов праці і навчання.
   7.2. Для забезпечення якісної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації слухачів навчальний заклад повинен мати
навчальні кабінети і лабораторії, навчально-виробничі майстерні,
дільниці, обладнані відповідними засобами навчання та необхідною
навчальною технікою.
   7.3. Навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні та інші
будівлі та споруди, комунікації, обладнання, засоби навчання,
транспортні засоби та інше майно навчального закладу є державною
власністю і перебуває у користуванні навчального закладу.
   7.4. Професійне навчання безробітних, а також їх матеріальне
забезпечення у період навчання здійснюються відповідно до Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 ).
{ Пункт 7.4 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 597 ( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   7.5. Джерелами фінансування навчального закладу є: { Абзац
перший  пункту  7.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 597 ( z1291-07 ) від
05.11.2007 }
   1) кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття на організацію та
проведення професійної підготовки або перепідготовки, підвищення
кваліфікації безробітних; { Пункт 7.5 доповнено підпунктом 1
згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики N 597
( z1291-07 ) від 05.11.2007 }
   2) кошти,  одержані  за  підготовку,  перепідготовку  та
підвищення кваліфікації працівників інших підприємств, установ,
організацій та приватних осіб відповідно до укладених договорів;
   3) доходи від реалізації продукції, виготовленої у навчальних
майстернях в період навчання;
   4) добровільні грошові внески, одержані від підприємств,
установ, організацій, окремих громадян, іноземних юридичних і
фізичних осіб;
   5) інші кошти.
 
           8. Міжнародні зв'язки
 
   8.1. Навчальний заклад за погодженням з Державним центром
зайнятості може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на
підставі угод, інших юридичних актів, укладених з іноземними
юридичними  і  фізичними  особами,  відповідно  до  чинного
законодавства.

<< Главная страницаУкраина онлайн