Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)

Наказ № 503 від 03.08.1996, нечин.

<< Главная страница


 МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 503 від 03.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          8 серпня 
1996 р.
 vd960803 vn503        
    за N 432/1457


   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
Міністерства

        
 економіки та з питать європейської інтеграції

    N 218 ( 

z0679-02 ) від 24.07.2002 )


        Про 
затвердження Правил роздрібної

          
торгівлі тютюновими виробами


    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
МЗЕЗторгу

     N 128 ( 

z0191-98 ) від 09.03.98 

     N 402 ( 

z0468-98 ) від 07.07.98 

     N 844 ( 

z0845-98 ) від 25.12.98 

     N 87 ( 

z0111-99 ) від 12.02.99 )   Відповідно до постанови Кабінету 
 Міністрів  України  від
08.02.95 N 108 ( 

108-95-п ) "Про Порядок заняття 
торговельною
діяльністю і правила торговельного 
 обслуговування  населення",
Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити погоджені з 
 Міністерством фінансів України,
Міністерством охорони 
 здоров'я  України,  Державним комітетом
України у 
справах захисту прав споживачів, Центральною 
 спілкою
споживчих товариств України Правила роздрібної торгівлі 
тютюновими
виробами.

   2. Головному  управлінню  
з  питань внутрішньої торгівлі
(Родіонов Ю.Ф.) спільно 
з Головним договірно-правовим управлінням
(Нестер Л.Д.) зареєструвати 
Правила роздрібної торгівлі тютюновими
виробами в Міністерстві юстиції 
України.

   3. Управлінню  інформації 
 та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити 
публікацію Правил роздрібної  торгівлі  
тютюновими
виробами в газеті "Урядовий кур'єр".

 В.о.Міністра 
           
          
 С.Г.Осика


          
           
  Затверджено

          
        наказом Міністерства 
 зовнішніх

          
        економічних зв'язків і 
торгівлі

          
        України від 03.08.96 N 
503


          
     Правила

       роздрібної торгівлі 
тютюновими виробами


   1. Ці  Правила  
визначають  порядок  роздрібної торгівлі
сигарами, 
 сигариллами, сигаретами, цигарками, тютюном курильним,
люльковим, 
 жувальним,  нюхальним, "гомогенізованим", 
 махоркою
курильною і нюхальною (далі - тютюнові вироби) та 
 спрямовані на
дотримання прав споживачів щодо 
 належної якості товару і рівня
торговельного обслуговування.

   2. Роздрібна торгівля 
 тютюновими виробами - діяльність з
продажу 
 тютюнових виробів безпосередньо громадянам та 
 іншим
кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного 
використання.

   3. Роздрібна торгівля тютюновими 
виробами здійснюється через
спеціалізовані  підприємства, 
 в тому числі фірмові, відділи
(секції) 
підприємств з універсальним асортиментом продовольчих та
непродовольчих 
 товарів,  стаціонарні  пункти 
 дрібнороздрібної
торговельної мережі, підприємства громадського 
харчування, а також
магазини "Товари повсякденного попиту" і 
автомагазини, автокафе,
авторозвозки, лавки-автопричепи системи 
споживчої кооперації, що
здійснюють продаж їх у сільській 
місцевості.

   4. Правила поширюються на 
 всі господарюючи суб'єкти  на
території 
 України незалежно від форм власності, які 
 пройшли
реєстрацію в установленому порядку і мають 
 спеціальний дозвіл
(ліцензію) на право 
 роздрібної торгівлі тютюновими виробами,
отриманий у 
відповідності з вимогами чинного 
законодавства.*
___________________

   * Сертифікати на право здійснення суб'єктами 
 підприємницької
діяльності роздрібної торгівлі 
 тютюновими виробами, які були
видані до введення в 
дію Закону України "Про державне регулювання
виробництва і 
 торгівлі спиртом етиловим, коньячним і 
плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 

481/95-вр ), дійсні
протягом терміну, на який 
їх видано, і в межах обсягів, визначених
сертифікатом, але не пізніше 31 
грудня 1996 року.


   5. Господарюючий суб'єкт  
зобов'язаний  забезпечити  стан
приміщень для 
 роздрібної торгівлі тютюновими виробами згідно 
з
технічними,   санітарно-гігієнічними,   
технологічними   та
протипожежними нормами і 
 правилами, мати складські приміщення,
забезпечити належне 
зберігання матеріальних цінностей, створення
умов для 
 використання електронних контрольно-касових апаратів та
додержання 
інших вимог згідно з чинним законодавством.

   6. Графік роботи 
 спеціалізованих магазинів встановлюється
господарюючим 
 суб'єктом за погодженням з місцевими  
органами
виконавчої влади.

   7. Забороняється 
 ввезення, зберігання та реалізація  
на
території України тютюнових виробів, на  
яких  немає  марок
акцизного збору встановленого зразка. ( Абзац 
перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу 
N 128 ( 
z0191-98 )
від 09.03.98 )

   Порядок наклеювання марок акцизного 
 збору регламентується
Правилами виготовлення, зберігання 
 та продажу марок акцизного
збору й 
 маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів 
та
порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв 
і
тютюнових виробів, затвердженими постановою 
 Кабінету Міністрів
України від 11.12.95 N 996 ( 

996-95-п ).

   8. Тютюнові вироби, що 
 надходять до підприємств роздрібної
торгівлі та громадського 
харчування, мають бути з супровідними
документами, 
   передбаченими    чинним   
 законодавством:
товарно-транспортними    накладними 
   (рахунками-фактурами,
прибутково-видатковими 
накладними), документами, що підтверджують
належну якість виробів, 
 чи їх копіями, засвідченими підписом і
печаткою 
постачальника.

   На продукцію, що надійшла в Україну за 
 імпортом, має бути
гігієнічний висновок 
 державної санітарно-гігієнічної експертизи,
що видається в 
установленому порядку.

   9. Тютюнові вироби 
 підлягають обов'язковій сертифікації в
порядку та у 
строки, визначені законодавством.

   10. Господарюючим  суб'єктам 
 забороняється  приймати для
продажу та зберігання 
тютюнові вироби від фізичних осіб, крім тих,
які зареєстровані як 
 підприємці та мають спеціальний 
 дозвіл
(ліцензію) на здійснення оптової торгівлі тютюновими 
виробами.

   11. Роздрібна торгівля тютюновими 
виробами забороняється:

   з рук, лотків та в непристосованих для 
зберігання і продажу
приміщеннях, що не відповідають вимогам пункту 4 
цих Правил;

   на території дошкільних, навчальних і лікувальних 
закладів та
прилеглих територіях;

   в місцях проведення спортивних 
 змагань,  гуртожитках  та
прилеглих територіях, в інших 
місцях, визначених місцевими Радами;

   громадянам, які не досягли 18-річного 
віку;

   працівниками  господарюючого 
 суб'єкта, яким не виповнилося
18 років.

   12. Пакування,  маркування, 
 приймання, зберігання, продаж
тютюнових  виробів 
 та  наклеювання  марок  акцизного  
збору
здійснюються відповідно до вимог, передбачених 
законодавством та
нормативними документами.

   13. Маркування  тютюнових 
  виробів  передбачає наявність
наступної 
інформації:

   на кожній одиниці тютюнової 
 продукції (сигареті, цигарці
тощо) має бути вказана власна 
назва виробу.

   На кожній пачці, коробці або сувенірній 
коробці повинні бути
вказані:

   найменування підприємства-виробника або тютюнової 
компанії;

   загальна та власна назви;

   наявність фільтруючого мундштука;

   кількість одиниць в пачці, коробці чи сувенірній 
коробці;

   вміст смоли та нікотину в 
 одиниці продукції (для сигарет);
( Абзац восьмий пункту 13 
із змінами, внесеними згідно з Наказом
МЗЕЗторгу N 87 ( 

z0111-99 ) від 12.02.99 )

   попередження про шкідливість паління тютюну для 
здоров'я;

   позначення нормативного документа (для продукції 
вітчизняного
виробництва);

   штриховий код.

   На упаковці, в якій вироби знаходяться в пачках 
або коробках,
повинні бути вказані:

   загальна та власна назви виробу;

   кількість одиниць продукції в упаковці;

   штриховий код.

   На транспортній тарі повинні бути 
вказані:

   загальна та власна назви виробу;

   найменування підприємства-виробника та його 
місцезнаходження;

   кількість одиниць продукції в упаковці;

   дата виготовлення;

   позначення нормативного документа (для продукції 
вітчизняного
виробництва).

   Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах 
повинні бути
виконані мовою та у вигляді зареєстрованого 
оригіналу.

   На етикетках тютюнових виробів може бути 
 вказана додаткова
інформація щодо характеристики 
продукту.

   Вимога щодо нанесення на пачку 
тютюнових виробів (сигарет)
позначення стосовно вмісту 
 смоли і нікотину в одиниці продукції
застосовується з 1 
 липня 1999 року. ( Абзац двадцять четвертий
пункту 13 
 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 87 ( 

z0111-99 ) від
12.02.99 )


   (  Абзац  двадцять п'ятий 
 виключено на підставі Наказу
МЗЕЗторгу N 
 87 ( 
z0111-99 ) від 12.02.99 ) До 1 травня 1999 
року
дозволяється продаж вітчизняних тютюнових виробів, які 
вироблені
до 1 січня 1999 року, з існуючими 
етикеточними та пакувальними
матеріалами. ( Абзац двадцять п'ятий 
пункту 13 в редакції Наказу
МЗЕЗторгу N 844 ( 

z0845-98 ) від 25.12.98 )

( Пункт 13 в 
редакції Наказу МЗЕЗторгу N 128 ( 

z0191-98 ) від
09.03.98 
)


   14. Перевозять  тютюнові 
 вироби  критими  транспортними
засобами, які 
повинні бути сухими, чистими, без стороннього запаху
з додержанням принципу 
товарного сусідства.

   15. Приміщення для зберігання 
тютюнових виробів повинні бути
відділені від торговельного залу 
протипожежними перегородками 1-го
типу, оснащені охоронною 
 та протипожежною сигналізацією, бути
сухими, чистими, 
 добре вентильованими, затемненими, з відносною
вологістю повітря 
60-70% та без різких коливань температури.

   Підлога в приміщеннях повинна бути на висоті не 
нижче 50 см
від землі. Ящики з тютюновими 
виробами викладають на дерев'яних
брусках на висоті 10 см від підлоги з 
 проміжками для циркуляції
повітря в штабелі 
 не більше ніж у шість ящиків по висоті 
з
проходами між двома-трьома рядами. Відстань від 
 джерела тепла
повинна бути не менше 1 м.

   16. Не допускається зберігання 
 тютюнових виробів в одному
приміщенні разом із 
продуктами, що швидко псуються, та товарами,
що мають запах та 
властивість самим вбирати запах.

   17. Гарантійні строки 
 зберігання тютюнових виробів мають
відповідати 
 строкам, зазначеним у нормативних документах 
(ТУ,
ДСТУ) на тютюнові вироби. ( Пункт 17 в редакції Наказу 
 МЗЕЗторгу
N 402 ( 
z0468-98 ) від 07.07.98 )

   18. Перед продажем тютюнових 
 виробів продавцем обов'язково
перевіряється  їх 
 якість  за  зовнішнім  виглядом  
упаковки
(забруднення, розриви та розклеювання коробок, пачок і 
 пакетів,
перекіс розривної стрічки тощо).

   19. У торговельному залі 
 тютюнові вироби  повинні  бути
виставлені  
у повному асортименті, наявному у 
 господарюючого
суб'єкта. Їх розміщують за видами, класами, 
 сортами на столах,
прилавках-вітринах, пристінних 
гірках.

   20. Господарюючий суб'єкт 
 повинен забезпечити інформування
споживача про 
 роздрібні ціни за допомогою ярликів цін (цінників)
на зразках тютюнових 
виробів, що знаходяться у продажу. На ціннику
чітко зазначається назва, 
 ціна за одиницю товару. На зворотньому
боці цінника 
 повинен бути підпис особи,  відповідальної  
за
формування  ціни,  і  дата, завірені 
 печаткою господарюючого
суб'єкта.

   21. Господарюючий  
 суб'єкт  зобов'язаний  забезпечити  
в
установленому  законодавством  порядку  
 надання  споживачам
необхідної, доступної та 
 достовірної інформації про товари, а
також на вимогу 
споживачів - додаткової інформації про документи,
що підтверджують 
якість та ціну товару.

   22. При продажу тютюнових 
виробів розрахунки зі споживачами
проводяться через 
 належним чином зареєстровані та внесені 
до
Державного реєстру  електронні  контрольно-касові  
апарати  з
обов'язковою  видачею  касового  чека 
 відповідно до чинного
законодавства.

   Оформлення та  облік  руху  
товарів  і  готівки на тих
підприємствах споживчої 
кооперації, для яких термін впровадження
електронних 
 контрольно-касових апаратів продовжено, 
 проводиться
відповідно до  пункту  17  Порядку 
 реєстрації  та  ведення
товарно-касової книги 
 при розрахунках готівкою у сфері торгівлі,
громадського  
харчування  та  послуг,  затвердженого  
наказом
Міністерства фінансів України та Міністерства статистики 
України
від 25.02.97 N 48/53 ( 
z0123-97 ).
( Пункт 22 в редакції Наказу 
МЗЕЗторгу N 128 ( 
z0191-98 ) від
09.03.98 
)

   23. У разі виявлення недоліків 
 чи фальсифікації тютюнових
виробів, продажу їх 
неналежної якості споживач має право вимагати
від господарюючого 
суб'єкта:

   заміни на аналогічний товар належної 
якості;

   заміни на товар іншого виду, 
 класу, групи з відповідним
перерахуванням купівельної 
ціни;

   повернення коштів;

   відшкодування заподіяних йому збитків 
 та шкоди в порядку,
передбаченому чинним 
законодавством.

   24. Тютюнові вироби 
 належної якості обміну та поверненню не
підлягають.

   25. Працівники 
 господарюючого суб'єкта у своїй 
діяльності
повинні керуватися Законами України "Про захист прав 
 споживачів"
( 
1023-12 ), "Про державне 
 регулювання виробництва і торгівлі
спиртом етиловим, 
 коньячним і плодовим, алкогольними напоями та
тютюновими 
виробами" ( 
481/95-вр ), "Про забезпечення 
санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ( 

4004-12 ), Порядком
заняття  
торговельною  діяльністю  і  правилами 
 торговельного
обслуговування  населення,  затвердженим 
 постановою  Кабінету
Міністрів України від 08.02.95 
 N 108 ( 
108-95-п ),  Правилами
роботи 
дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом
Міністерства 
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від
08.07.96 N 369, цими 
Правилами та іншими нормативними документами,
які прямо чи/та побічно 
регламентують торговельну діяльність.

   За їх порушення господарюючи суб'єкти 
 та їх уповноважені
особи несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавством.

   26. Контроль  за  
дотриманням  цих  Правил  здійснюється
посадовими 
 особами органів державної виконавчої влади у 
межах
їхньої компетенції та в установленому 
порядку.


<< Главная страницаУкраина онлайн