Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Комплексної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та створення Національної наглядової ради з її реалізації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 918 від 05.08.1996

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 5 серпня 1996 р. N 918
                Київ
 
     Про затвердження Комплексної програми соціальної
   та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених
     у запас або відставку, та створення Національної
         наглядової ради з її реалізації
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 1275 ( 1275-96-п ) від 17.10.96 
     N 696 ( 696-98-п ) від 18.05.98 )
   З  метою  забезпечення  правового  та соціального захисту
звільнених у запас військовослужбовців Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Комплексну програму соціальної та професійної
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
(додається).
   2. Створити  Національну  наглядову  раду  з  реалізації
Комплексної  програми  соціальної  та  професійної  адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.
   Затвердити склад Національної наглядової ради (додається).
   3. Затвердити Положення про Національну наглядову раду з
реалізації Комплексної  програми  соціальної  та  професійної
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
(додається).
   4. Міністерству фінансів профінансувати у 1996 році виконання
зазначеної Комплексної програми у сумі 33 млрд. карбованців.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П. ЛАЗАРЕНО
 
   Інд. 69
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 серпня 1996 р. N 918
 
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
   соціальної та професійної адаптації військовослужбовців,
         звільнених у запас або відставку
 
   1. Загальні положення
 
   Концепцією військової  реформи  передбачається  скорочення
чисельності особового складу Збройних  Сил.  Звільнювані  та
звільнені у запас або відставку військовослужбовці (далі - колишні
військовослужбовці) потребують соціальної адаптації та професійної
переорієнтації  в  умовах ринкової економіки. Близько 80 їх
відсотків - особи віком до 45 років, на утриманні яких перебувають
сім'ї.  На ринку праці при зростаючій кількості безробітних
колишнім військовослужбовцям доведеться конкурувати з фахівцями,
які  мають  схожі  характеристики  за освітою й професійною
кваліфікацією.
   Цією Програмою, розробленою на основі Закону України "Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ), Указу Президента України від 21 серпня 1993 р.
N 352 ( 352/93 ) "Про невідкладні заходи  щодо  посилення
соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей",
передбачається   організація   перепідготовки    колишніх
військовослужбовців та працевлаштування їх як в державному, так і
в недержавному секторі економіки.
   Програму передбачено реалізувати протягом 1996 - 1998 років.
 
   2. Мета Програми
 
   Метою Програми є забезпечення створення умов для отримання
звільнюваними у запас або відставку військовослужбовцями допомоги
з питань професійної орієнтації, проходження ними перепідготовки
для роботи в умовах ринкової економіки.
   Реалізація Програми  дасть  змогу максимально використати
інтелектуальний потенціал колишніх військовослужбовців в інтересах
держави  і  планомірно  здійснити  формування  працездатного
підприємницького складу.
 
   3. Учасники Програми
 
   Міноборони бере участь у фінансуванні Програми, здійснює
планування дій, спрямованих на реалізацію Програми, співпрацює з
міжнародними організаціями у питаннях соціального захисту колишніх
військовослужбовців,  визначає  військові вищі заклади освіти
(установи,  організації),  на  базі  яких  здійснюватиметься
перепідготовка колишніх військовослужбовців, співпрацює з Мінпраці
та Міносвіти з питань обміну необхідною інформацією про колишніх
військовослужбовців.
   Мінпраці разом  з  державною  службою  зайнятості  надає
Міноборони інформацію про стан ринку праці по регіонах, а також
сприяє колишнім військовослужбовцям у пошуку робочих місць.
   Міносвіти співпрацює  з  Міноборони  з питань визначення
закладів освіти, відбору викладачів та організації навчального
процесу.
   Національне агентство реконструкції  та  розвитку  сприяє
Міноборони у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги.
   З метою координації діяльності міністерств та відомств щодо
реалізації Програми створюється Національна наглядова рада.
 
   4. Виконавчі органи Програми
 
   Для ефективної реалізації Програми створюється Національний
координаційний центр (далі - НКЦ).
   НКЦ надається статус юридичної особи з правом розпорядника
виділених для виконання Програми коштів та право  створення
регіональних   центрів   соціальної   адаптації   колишніх
військовослужбовців (далі - регіональні центри адаптації) в межах
штатної  чисельності  Комітету  з питань соціального захисту
військовослужбовців Міноборони (далі - Комітет).
   Положення про  НКЦ  затверджується  Кабінетом  Міністрів
України.  ( Абзац  пункту 4 в редакції Постанови  N 1275
( 1275-96-п ) від 17.10.96 )
 
   5. Джерела фінансування Програми
 
   Для фінансування Програми НКЦ залучаються як бюджетні, так і
позабюджетні кошти. Джерелами позабюджетного фінансування будуть
кошти недержавних інвестиційних фондів, у тому числі іноземних.
   Фінансування передбачається провадити за рахунок:
                           ( млрд. крб.)
------------------------------------------------------------------
          | 1996 рік   | 1997 рік   |  Разом
------------------------------------------------------------------
 бюджетних        33      57,6      90,6
 коштів:
 Комітету Міноборони  16,8             16,8
 Міносвіти       13,4     24,1      37,5
 Міноборони       72,2     220,5     292,7
 Мінпраці        5,5      5,5      11
 інвестиційних фондів  901     1019      1920
---------------------
 Усього        1041,9    1326,7     2368,6
 
   Визначення джерел і розмірів фінансування Програми у 1998
році буде здійснено в 1997 році.
   Фінансування Програми передбачається здійснювати за такими
напрямами:
   покриття витрат на оренду приміщень, комунальні послуги,
заробітну плату викладачів та обслуговуючого персоналу виконавчих
органів Програми;
   надання стипендій - слухачам закладів освіти, звільненим із
Збройних Сил та інших військових формувань без права на пенсію та
направленим державною службою зайнятості для навчання;
   покриття поточних витрат;
   підтримка створення випускниками нових підприємств;
   створення нових робочих місць;
   надання матеріальної допомоги.
   6. Структура Програми
 
   Ця Програма  розрахована  на  три  роки.  За  цей  час
передбачається перепідготовити 8000 колишніх військовослужбовців.
Протягом першого року необхідно виконати всю підготовчу роботу для
забезпечення реалізації Програми, в наступні два роки слід щорічно
проводити перепідготовку 4000 колишніх військовослужбовців.
   Відомості про колишніх військовослужбовців вивчатимуться на
підставі їх особових справ у виконавчих органах Програми за участю
спеціалістів Збройних Сил та інших військових формувань.
   Перепідготовка колишніх військовослужбовців буде проводитися
шляхом їх навчання в 15 закладах освіти Міноборони та Міносвіти,
відбір яких здійснюється на конкурсній основі. Початком участі
закладу освіти у Програмі вважається дата укладення відповідного
договору з НКЦ.
   Виконавчі органи Програми у співпраці з центрами зайнятості
Автономної Республіки Крим і областей проводять аналіз стану
регіональних  ринків  праці  з подальшою оцінкою вакансій і
розподілом робочих місць для колишніх військовослужбовців.
   Перед навчанням колишні військовослужбовці будуть отримувати
консультації з професійної орієнтації, а після навчання - допомогу
в пошуку нової роботи.
   Програмою передбачається:
   організація перепідготовки військовослужбовців у регіонах з
найбільшою концентрацією тих, що підлягають  звільненню  або
звільнені в запас;
   підготовка 8 тис. спеціалістів, які  були  б  спроможні
створювати  нові  підприємства  та  брати участь у процесах
приватизації;
   підготовка 200 викладачів для роботи в закладах освіти, які
будуть здійснювати перепідготовку колишніх військовослужбовців;
   підготовка штатних працівників виконавчих органів Програми.
 
   7. Основними   напрямами  надання  допомоги  колишнім
військовослужбовцям є:
   надання допомоги в працевлаштуванні тих з них, що пройшли
перепідготовку;
   надання консультацій з питань професійної переорієнтації і
працевлаштування;
   сприяння у  виборі з тим, щоб використати їх військову
професійну  освіту  і  досвід  у  роботі  за  новообраними
спеціальностями;
   надання допомоги в організації нових підприємств.
 
   8. Основні спеціальності перепідготовки
 
   Перепідготовка колишніх військовослужбовців передбачається за
такими спеціальностями:
   менеджмент і маркетинг;
   бухгалтерський облік;
   організація діяльності приватизованих і спільних підприємств
з новими технологічними процесами;
   техніка безпеки і збереження екології;
   комп'ютерні технології;
   інженер-контролер (аудитор технологічних процесів).
   Середній термін перепідготовки - чотири місяці, в тому числі
один місяць навчання з ринкової економіки і з комп'ютерної
грамотності, три місяці - за обраною спеціальністю.
   Конкретний термін в ході перепідготовки може визначатися з
урахуванням отриманого досвіду перепідготовки.
 
   9. Соціальна   адаптація  колишніх  військовослужбовців
передбачає:
   працевлаштування колишніх  військовослужбовців,  які  не
потребують перепідготовки за новими спеціальностями;
   перепідготовку колишніх  військовослужбовців за цивільними
спеціальностями і їх працевлаштування;
   співпрацю з  громадськими  організаціями та фондами, які
займаються питаннями соціальної адаптації військовослужбовців.
 
   10. Співробітництво з Європейським союзом за проектом TACIS
 
   Надана в рамках проекту TACIS технічна допомога спрямована на
вирішення таких основних питань:
   поставка виконавчим органам Програми і відібраним закладам
освіти комп'ютерної техніки і технічних засобів навчання для
забезпечення виконання проектних завдань;
   проведення аналізу даних регіональних ринків праці;
   надання колишнім  військовослужбовцям  консультацій   з
професійної переорієнтації та організації нових підприємств;
   забезпечення перепідготовки  відібраних  викладачів   і
спеціалістів регіональних центрів адаптації в закладах освіти
України та за кордоном;
   надання методичної допомоги в розробленні навчальних програм
перепідготовки колишніх військовослужбовців.
   По закінченні виконання цієї Програми подальше використання
усіх матеріалів і обладнання, які будуть надані регіональним
центрам адаптації, провадиться за рішенням Кабінету Міністрів
України.
   11. Заходи з виконання Програми
 
   З метою виконання Програми слід:
   забезпечити провадження діяльності Національної наглядової
ради з реалізації Комплексної програми соціальної та професійної
адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку.
     Міноборони, Мінпраці, Міносвіти.
     Постійно;
   створити центри адаптації в Автономній Республіці  Крим,
обласних центрах, мм. Києві та Севастополі, на які покласти
організаційно-методичне та інформаційне забезпечення реалізації
Програми.
     НКЦ, Міноборони.
     1996 рік;
   забезпечити надання  приміщень  для  розміщення  центрів
адаптації та експертів Європейського союзу в м. Києві, Автономній
Республіці Крим і областях, створення необхідних умов для їх
роботи.
     НКЦ, Міноборони, Міносвіти.
     1996 рік;
   провести аналіз ринку праці в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, дати прогнозну оцінку потреби
в кадрах.
     НКЦ,  Міноборони,  Мінпраці  разом з  експертами
     Європейського союзу.
     1996 рік;
   провести вивчення  можливостей  закладів   освіти   з
перепідготовки  колишніх  військовослужбовців  за  цивільними
спеціальностями. Розробити систему критеріїв  визначення  цих
закладів шляхом конкурсного відбору, а також забезпечити укладення
з ними договорів для перепідготовки колишніх військовослужбовців.
     НКЦ, Міносвіти, Міноборони, експерти   Європейського
     союзу.
     1996 рік;
   для забезпечення   організації   навчання   колишніх
військовослужбовців  на високому рівні провести перепідготовку
відібраних на конкурсній основі 200 викладачів на базі НКЦ і
регіональних центрів адаптації та, за погодженням з Європейським
союзом, за кордоном. Створити центральну та регіональні робочі
групи з організації курсів перепідготовки викладачів.
     НКЦ, Міносвіти, експерти Європейського   союзу.
     1996 рік;
   у закладах  освіти  системи  перепідготовки  колишніх
військовослужбовців запровадити автоматизовані системи навчання і
тестування, використовувати сучасні технології навчання.
     Міносвіти, НКЦ, регіональні центри   адаптації.
     1996 - 1997 роки;
   визначити кількість колишніх військовослужбовців, які виявили
бажання пройти перепідготовку.
     Міноборони, регіональні центри адаптації.
     1996 рік;
   визначити можливості  військових  вищих  закладів освіти,
центрів культури, просвіти та дозвілля окремих гарнізонів щодо
створення на їх базі регіональних центрів адаптації.
     Міноборони, НКЦ
     III квартал 1996 року;
   підготовити пропозиції щодо пошуку та залучення позабюджетних
коштів для сприяння колишнім військовослужбовцям у перепідготовці
та працевлаштуванні.
     НКЦ,  регіональні  центри  адаптації,   експерти
     Європейського союзу.
     1996 - 1997 роки;
   використовувати можливості преси, радіо і телебачення для
пропагування  державної  політики щодо розв'язання соціальних
проблем військовослужбовців, які звільняються із Збройних Сил,
інших військових формувань.
     НКЦ, Міноборони, Мінпресінформ, інші   центральні та
     місцеві органи державної виконавчої влади.
     Постійно.
 
   12. Контроль виконання Програми
 
   У період реалізації Програми НКЦ разом з  регіональними
центрами  адаптації  звітують  про  хід  її виконання перед
Національною наглядовою радою, Урядом України в установленому
порядку.
   Загальний контроль за реалізацією цієї Програми та проекту
TACIS Кабінет Міністрів України здійснює через віддід з питань
оборони.
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                  від 5 серпня 1996 р. N 918
              ( Склад в редакції Постанови КМ
               N 696 ( 696-98-п ) від 18.05.98 )
               
               СКЛАД
      Національної наглядової ради з реалізації
     Комплексної програми соціальної та професійної
 адаптації військовослужбовців, звільнених в запас або відставку
 
 
ГОЛУБЧЕНКО        -  Перший віце-прем'єр-міністр України,
Анатолій Костянтинович    голова Ради
 
ЯКОВЕНКО         -  керівник служби Міністра Кабінету
Олександр Степанович     Міністрів України, заступник голови
               Ради
 
СІМАК           -  начальник Головного управління
Анатолій Данилович      професійно-технічної освіти
               Міносвіти
 
БЕЛЯЄВ          -  заступник Голови Держкомкордону
Анатолій Семенович
 
ДРАЧУК          -  начальник управління Мінфіну
Микола Іванович
 
МАРІ           -  головний спеціаліст Відділу з
Владислав Ігорович      оборонних питань Кабінету
               Міністрів України
 
МОРГУН          -  начальник головного управління
Микола Іванович        економіки оборони та безпеки
               Мінекономіки
 
РЯБЦЕВА          -  начальник управління Національного
Наталія Володимирівна     агентства з реконструкції та
               розвитку
 
СИТНИК          -  начальник головного управління
Володимир Степанович     Міноборони
 
САХАНЬ          -  перший заступник Міністра праці
Іван Якович          та соціальної політики
 
СОЛДАТЕНКО        -  начальник Головного управління
Микола Олексійович      політики доходів та зайнятості
               населення Мінекономіки
 
ШИКАЛОВ          -  голова Національного координаційного
Олександр Степанович     центру соціальної та професійної
               адаптації військовослужбовців,
               звільнених у запас або відставку
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 серпня 1996 р. N 918
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Національну наглядову раду з реалізації
     Комплексної програми соціальної та професійної
      адаптації військовослужбовців, звільнених у
            запас або відставку
 
 
   1. Національна  наглядова  рада з реалізації Комплексної
програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку (далі - Національна наглядова
рада) створюється Кабінетом Міністрів України з метою координації
діяльності виконавчих органів Програми, пов'язаної із створенням і
впровадженням  системи  перепідготовки  та  працевлаштування
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (далі -
колишні військовослужбовці).
 
   2. Національна наглядова рада є органом, який  діє  на
громадських засадах.
 
   3. Основними завданнями Національної наглядової ради є:
   координація діяльності виконавчих органів Програми;
   контроль використання коштів, що виділяються у рамках проекту
TACIS -EDUK 9301 "Перепідготовка колишніх офіцерів України" (далі
- проект TACIS );
   здійснення контролю за ефективним  використанням  наявної
матеріальної бази для перепідготовки та працевлаштування колишніх
військовослужбовців;
   координація дій міністерств та відомств, які беруть участь в
реалізації Програми та проекту TACIS;
   погодження робочого плану виконання Програми;
   здійснення загального керівництва реалізацією проекту TACIS
та проведення оцінки її результатів;
   визначення напрямів створення нормативно-правової бази для
реалізації проекту TACIS;
   розроблення рекомендацій з питань фінансування перепідготовки
та працевлаштування колишніх військовослужбовців.
 
   4. Національна  наглядова рада щоквартально звітує перед
Кабінетом Міністрів України з питань реалізації Програми та
проекту TACIS, а також інформує Агентство координації технічної
допомоги про хід виконання проекту TACIS.
 
   5. Голова Національної наглядової ради може залучати в разі
потреби спеціалістів центральних та місцевих органів державної
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за погодженням
їх керівниками) до реалізації Програми та проекту TACIS, а також
проведення експертних оцінок.

<< Главная страницаУкраина онлайн