Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі орендних підприємств

Фонд державного майна

Положення № 903 від 09.08.1996, нечин.

<< Главная страница       
   ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


          
   П О Л О Ж Е Н Н Я

 N 903 від 09.08.96  
        Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          3 вересня 
1996 р.
 vd960809 vn903        
    за N 496/1521


          
           
    Затверджено

          
          
 наказом Фонду державного

          
          
 майна України

          
           9 
серпня 1996 р. N 903

          
           ( 

z0494-96 )


   ( Положення втратило чинність на підставі 
Наказу Фонду

          
           
  державного майна

    N 1718 ( 

z0666-00 ) від 17.08.2000)


          
     Положення

    про порядок приватизації майна 
 радгоспів та інших

    державних сільськогосподарських 
підприємств, а також

      заснованих на їх базі 
орендних підприємств


      ( В редакції Наказу Фонду 
державного майна

       N 1398 ( 

z0045-98 ) від 08.12.97 )        
  Розділ 1. Загальні положення


   1. Це Положення розроблено 
відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 

2163-12 ), Закону України 
 "Про
особливості приватизації  майна в 
 агропромисловому комплексі"
( 

290/96-ВР ) і визначає порядок приватизації майна 
 радгоспів та
інших державних сільськогосподарських підприємств і 
організацій, а
також заснованих на їх базі 
 орендних підприємств (надалі -
Положення).

   2. Відповідно до цього Положення, 
приватизації підлягає майно
радгоспів та інших державних 
сільськогосподарських підприємств і
організацій (надалі - радгоспи), а 
також створених на їх базі
орендних  
 підприємств,  які  за  основним  напрямком  
своєї
господарської    діяльності    
здійснюють    виробництво
сільськогосподарської 
  продукції,  та  згідно  із  
Загальним
класифікатором  галузей  народного  
 господарства  України
( 

v0021202-94 ) (ЗКГНГ) мають коди від 21000 до 
21260.

   3. Об'єктом приватизації, 
 відповідно до цього Положення, є
майно  радгоспів 
 як цілісних майнових комплексів. При 
 цьому
державний житловий фонд та інші об'єкти (включно з побудованими 
за
рахунок  коштів фонду соціального розвитку), що 
 не підлягають
приватизації відповідно до умов приватизації майна 
 радгоспів та
інших  державних сільськогосподарських 
 підприємств, визначених
Законом  України  "Про  
особливості  приватизації  майна  в
агропромисловому 
 комплексі", передаються органами приватизації у
комунальну 
власність за згодою власників підприємств.

   Об'єктом приватизації орендних підприємств, 
створених на базі
радгоспів, є майно цілісних майнових комплексів цих 
радгоспів.

   4. Покупцями  об'єктів 
 приватизації,  при  перетворенні
радгоспів у 
колективні сільськогосподарські підприємства, або 
 у
відкриті  акціонерні товариства,  є  
працівники радгоспів та
прирівняні до них особи, визначені у 
частині 3 статті 3 та статтях
6 і 7 Закону України 
 "Про особливості приватизації майна 
в
агропромисловому комплексі" ( 
290/96-ВР ).

   5. Приватизація  майна 
  радгоспів  здійснюється  шляхом
перетворення їх 
у колективні сільськогосподарські підприємства,
або у 
відкриті акціонерні товариства за рішенням загальних зборів
(зборів  
 уповноважених).  При  цьому   таке 
  колективне
сільськогосподарське  підприємство 
 або  відкрите  акціонерне
товариство є 
 правонаступником майнових прав  та  
зобов'язань
радгоспу, що приватизується.

   Радгоспи, що приватизуються за 
 погодженням  з  Кабінетом
Міністрів  України,  
або  створені  на базі міжгосподарських
підприємств, 
 заснованих  колгоспами  та  іншими 
 недержавними
сільськогосподарськими  підприємствами,  
радгоспами,  а  також
орендні підприємства, створені 
 на базі радгоспів, підлягають
приватизації  
шляхом  їх  перетворення у відкриті 
 акціонерні
товариства.

   6. Право на пільгове 
 придбання майна (акцій) підприємств,
створених  на 
 базі  радгоспів,  за  приватизаційні  
майнові
сертифікати, мають працівники радгоспу; колишні 
працівники, які
вийшли на пенсію або ж звільнені на підставі пункту 
 1 статті 40
Кодексу законів про працю 
 України ( 
322-08 ) і не працюють з
моменту 
звільнення на інших підприємствах; особи, які мають право
відповідно до 
законодавства України повернутися на попереднє місце
роботи на цьому 
підприємстві; інваліди, звільнені у зв'язку 
 з
каліцтвом або професійним захворюванням, за станом 
здоров'я, а
також спеціалісти ветеринарної медицини 
 за місцерозташуванням
радгоспів, що приватизуються.

   У разі  перетворення  радгоспу  
у  відкрите  акціонерне
товариство, право придбання 
акцій на пільгових умовах мають також
члени сімей працівників радгоспу, 
 які проживають разом з ними, та
особи, зайняті в соціальній сфері 
на селі, що визначені частиною
восьмою статті 6 Земельного кодексу 
України ( 
561-12 ),  а саме:
працівники 
 освіти,  охорони  здоров'я,  культури, 
 побутового
обслуговування населення, зв'язку, 
 торгівлі  та  громадського
харчування, правоохоронних 
органів, місцевих рад та їх виконавчих
органів, пенсіонери з 
 числа цих осіб, за 
 місцерозташуванням
радгоспів, що приватизуються.    Розділ 2. Порядок прийняття 
рішення про приватизацію


   1. Ініціатива щодо 
приватизації майна радгоспу може виходити
від органу 
 приватизації, а також покупців, визнаних  
такими
відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію 
державного
майна" ( 
2163-12 ),  шляхом  подання 
 останніми  до  органу
приватизації заяви на 
приватизацію.

   Якщо ініціатива щодо приватизації майна радгоспу 
виходить від
органу приватизації, останній протягом 
 10 днів після прийняття
рішення про приватизацію, пропонує на 
 розгляд загальних зборів
(зборів уповноважених) вибір 
способу приватизації.

   2. Заява на приватизацію майна 
радгоспу подається відповідно
до Порядку подання та розгляду заяв 
на приватизацію, затвердженого
наказом Фонду  державного 
 майна України від 01.07.97 р. N 683
( 

z0362-97 ).

   Якщо покупець претендує на 
 приватизацію майна радгоспу на
безоплатній основі за прискореною 
процедурою відповідно до статті
23  Закону  України 
 "Про  особливості приватизації майна 
 в
агропромисловому комплексі"  ( 

290/96-ВР ), то до заяви 
 про
приватизацію додаються документи, які підтверджують таке 
право:

   - копія рішення, прийнятого у свій час у 
формі постанови чи
розпорядження  виконкомом  обласної 
 (районної, міської) Ради
народних депутатів трудящих чи 
іншим органом виконавчої влади,-
прийнятого окремо 
 чи спільно з відповідними органами КПРС, про
створення 
цього радгоспу на базі майна колгоспів та 
 заснованих
ними міжгосподарських підприємств без 
викупу державою майна цих
господарств (підприємств);

   - довідка, що видається 
 уповноваженим органом про те, що
держава не витрачала 
 (витрачала) бюджетні кошти для 
 придбання
(введення в дію) основних фондів 
 і будівництва в зазначеному
радгоспі. Ця довідка видається 
у порядку, встановленому Фондом
державного  майна 
 України  та Міністерством агропромислового
комплексу 
України;

   - копія рішення про включення 
населених пунктів радгоспу до
відповідних переліків зони гарантованого 
добровільного відселення
внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, затверджених постановою
Кабінету  Міністрів  
УРСР  від  23 липня 1991 р.  N 
106
( 
106а-91-п, 

106б-91-п ) і розпорядженням  
Кабінету Міністрів
України від 12 січня 1993 р. N 17 ( 
17-93-р 
), або зон відселення
у зв'язку з державними і громадськими потребами за 
рішенням Уряду
або місцевих органів виконавчої влади 
(для радгоспів, що мають
зазначені ознаки).

   3. За  результатами  
розгляду  заяви на приватизацію та
документів, 
 що до неї додаються, орган приватизації 
 протягом
одного місяця приймає рішення про приватизацію цього 
радгоспу.

   У разі подання разом із заявою про 
 приватизацію документів,
які засвідчують право 
 покупця на приватизацію його майна 
на
безоплатній основі, орган приватизації приймає 
 рішення  про
приватизацію майна радгоспу за 
прискореною процедурою відповідно
до статті 23 Закону України "Про 
особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ( 

290/96-ВР ).

   Якщо відповідні документи не було подано органу 
 приватизації
разом із заявою про приватизацію, то 
приватизація майна радгоспу
здійснюється у порядку, встановленому у 
 розділах 3 і 4 цього
Положення.


      Розділ 3. 
Порядок проведення приватизації


   1. Про прийняте 
 рішення щодо приватизації радгоспу 
орган
приватизації у 5-денний термін повідомляє 
 адміністрацію  та
трудовий колектив відповідного радгоспу, 
місцеву раду, відповідний
орган управління сільського  
господарства  та  продовольства,
фінансовий орган, 
 відповідний орган Антимонопольного комітету
України, 
а також покупців, які подали заяви про приватизацію.

   2. Орган приватизації, 
 протягом 30 днів з дня прийняття
рішення 
про приватизацію радгоспу, створює комісію з 
приватизації
підприємства.

   3. До складу комісії з 
 приватизації входять, за принципом
однакового 
 представництва,  представники  трудового 
 колективу
радгоспу, що приватизується (в тому числі й від 
 представницького
органу трудового колективу - 
профспілкового комітету або іншого
уповноваженого ним органу); 
 покупці, які  подали  заяви  на
приватизацію; 
 представники місцевих рад, фінансових 
 органів,
державного органу приватизації, Антимонопольного 
комітету України
або  його територіального відділення 
 та відповідного органу,
уповноваженого управляти державним 
майном.

   За рішенням  комісії  до  її 
 роботи  можуть залучатися
представники землевпорядного та 
інших державних органів, експерти,
консультанти та інші 
 спеціалісти, яким на засіданнях комісії з
приватизації надається 
право дорадчого голосу.

   Головою комісії  з приватизації 
 призначається представник
органу приватизації або уповноважена 
ним особа.

   4. Загальні збори (збори 
уповноважених) працівників радгоспу,
протягом 10 днів з 
 дня отримання від  органу  
приватизації
повідомлення  про  прийняте  рішення 
 щодо приватизації цього
радгоспу, приймають рішення про 
вибір способу приватизації в разі,
якщо колектив згідно з 
 чинним законодавством України має право
такого вибору. 
 Протокол  рішення  загальних  зборів  
(зборів
уповноважених) подається до відповідного органу 
приватизації.

   На підставі рішення загальних зборів 
 (зборів уповноважених)
щодо  вибору способу 
 приватизації, орган приватизації приймає
рішення  
 про   перетворення   радгоспу   у 
  колективне
сільськогосподарське  підприємство  або 
 у відкрите акціонерне
товариство. В разі 
 неприйняття загальними  зборами  
(зборами
уповноважених) рішення з цього питання, орган приватизації 
приймає
рішення про  перетворення  радгоспу  у  
відкрите  акціонерне
товариство.

   5. Проект плану 
 приватизації та документи, що до 
 нього
додаються, розроблені комісією з 
 приватизації, подаються для
розгляду трудовому 
 колективу. Трудовий колектив, у разі 
 його
незгоди  з  проектом  плану  приватизації, 
 подає до органу
приватизації  альтернативний  
проект  плану  приватизації  у
двотижневий 
 термін з дня одержання колективом проекту 
 плану
приватизації, розробленого комісією з приватизації.

   Проект плану  приватизації  та  
документи,  що до нього
додаються, розглядаються 
 і затверджуються відповідним органом
приватизації 
 протягом  10 календарних днів з дня 
 отримання
зазначених документів.


   6. У   разі  
 перетворення  радгоспу  у  
 колективне
сільськогосподарське підприємство відповідно до рішення 
 загальних
зборів,   орган   приватизації  
 укладає  з  колективним
сільськогосподарським 
 підприємством,  створеним  працівниками
радгоспу 
 та прирівняними до них особами, договір про 
безоплатну
передачу майна або договір купівлі-продажу.

   6.1. Якщо частка державного 
майна, розмір якої визначається
відповідно до 
 статтей 6, 8 Закону України "Про 
 особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 

290/96-ВР ) або
з урахуванням 
 особливостей, визначених статтею 10 цього Закону,
перевищує 
вартість майна радгоспу, яка підлягає 
 приватизації,
згідно з актом оцінки вартості цілісного майнового 
комплексу, то
укладається договір безоплатної передачі майна.

   6.2. У  всіх  
 інших   випадках  укладається  
договір
купівлі-продажу державного майна (додаток 2).

   6.3. У договорі 
 про безоплатну передачу державного 
майна
зазначається частка державного майна, що передається 
 безоплатно
для подальшого розподілу серед працівників радгоспу та 
прирівняних
до них осіб, відповідно до рішення 
 загальних зборів (зборів
уповноважених);

   6.4. У  
 договорі  купівлі-продажу  державного  
 майна
визначається:

   - частка державного майна, що 
 передається безоплатно для
подальшого розподілу серед 
працівників радгоспу та прирівняних до
них осіб, відповідно 
 до рішення  загальних  зборів  
(зборів
уповноважених);

   - частка державного майна, що відчужується 
за приватизаційні
майнові сертифікати, у разі, якщо 
 зазначена частка залишилася
після безоплатної передачі державного 
майна. Право на першочергове
придбання цього майна мають 
працівники радгоспу та прирівняні до
них особи;

   - частка державного майна, що 
передається на виплат строком
до 5 років за власні 
 кошти, в  тому  числі  
компенсаційні
сертифікати, у разі, якщо зазначена 
 частка залишилася після
безоплатного передання 
 державного майна та придбання  
частки
державного майна за приватизаційні майнові сертифікати.


   7. У разі перетворення 
 радгоспу у  відкрите  акціонерне
товариство, 
орган приватизації:

   - у 10-денний термін з дня затвердження 
 плану приватизації
радгоспу затверджує статут відкритого 
акціонерного товариства;

   - після  державної  реєстрації  
відкритого  акціонерного
товариства, а також реєстрації випуску 
акцій та інформації про їх
випуск, здійснює розміщення акцій.

   8. Розміщення  акцій  
відкритого акціонерного товариства,
створеного  на 
 базі  радгоспу,  здійснюється  на  
 підставі
затвердженого органом приватизації плану приватизації 
шляхом:

   - укладення  договору  про  
безоплатну  передачу  акцій
працівникам радгоспу та 
прирівняним до них особам (додаток 3);

   - пільгового  продажу  акцій  
працівникам  радгоспу  та
прирівняним до них особам за 
приватизаційні майнові сертифікати, у
разі, якщо залишилися акції після 
проведення безоплатної передачі.
В  цьому випадку право 
 на придбання акцій на пільгових умовах
мають також члени сімей 
працівників радгоспу, які проживають разом
з ними, особи, 
 які зайняті у соціальній сфері на селі, а також
спеціалісти 
 ветеринарної  медицини.  Список  зазначених  
осіб
засвідчується відповідним органом місцевого самоврядування. 
Продаж
акцій здійснює комісія з пільгового продажу;

   - придбання акцій працівниками радгоспу та 
 прирівняними до
них особами за власні 
 кошти та компенсаційні сертифікати, на
виплат до 5 років, 
 на підставі договору купівлі-продажу акцій - у
разі, якщо 
 залишилися акції після їх безоплатної передачі, 
 та
використання працівниками радгоспу та прирівняними до них 
 особами
свого  права  на  придбання акцій 
 за приватизаційні майнові
сертифікати (додаток 
3);

   - продажу акцій на загальних 
 підставах після реалізації
працівниками радгоспу 
 та прирівняними до них особами свого права
на придбання акцій на 
зазначених пільгових умовах.


     Розділ 4. Порядок 
роботи комісії з приватизації


   1. Комісія з приватизації здійснює 
свою роботу протягом двох
місяців, відповідно до 
 Положення про комісію з приватизації,
затвердженого 
 наказом  Фонду  державного  майна України 
 від
15.07.97 р. N 743 ( 

z0361-97 ), із врахуванням 
 особливостей,
визначених цим Положенням.

   2. Комісія  з  
 приватизації  розробляє  проект  
плану
приватизації, відповідно до Положення про 
 план приватизації,
затвердженого  наказом Фонду 
 державного  майна  України від
10.11.92 р. N 476 ( 

v0476224-92 ).

   3. За рішенням органу 
 приватизації може проводитися повна
інвентаризація майна 
радгоспу.

   Інвентаризація здійснюється   
інвентаризаційною  комісією,
відповідно до Положення 
 про  інвентаризацію майна  державних
підприємств, 
 що  приватизуються,  а  також  майна 
 державних
підприємств  та  організацій,  яке  
передається  в  оренду,
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 2 березня
1993 року N 158 ( 
158-93-п 
).

   4. Передавальний 
 бухгалтерський баланс складається на перше
число того місяця, 
 в якому здійснюється оцінка вартості 
 майна
радгоспу, що приватизується, на основі 
даних інвентаризаційних
відомостей та  протоколу  про 
 результати  інвентаризації  і
підписується головним 
бухгалтером та керівником радгоспу.

   5. Оцінка вартості радгоспного 
майна як цілісного майнового
комплексу, здійснюється комісією 
з приватизації згідно з Методикою
оцінки вартості  майна під 
 час приватизації, яка затверджена
постановою Кабінету 
Міністрів України від 15 серпня 1996 року N
961 ( 

961-96-п ), без урахування вартості 
нематеріальних активів,
не відображених у балансі підприємства.

   Якщо радгосп було створено на 
 базі колгоспів без викупу
державою їх 
 майна, то комісія з приватизації здійснює 
оцінку
вартості майна, що підлягає оплаті, відповідно до Методики 
оцінки
вартості основних фондів, придбаних (введених у дію) 
за рахунок
бюджетних  коштів  у  
 радгоспах  та  інших   
державних
сільськогосподарських  підприємствах,  організованих 
 на  базі
колгоспів   та   
 заснованих   ними    
міжгосподарських
сільськогосподарських підприємств без 
 викупу державою їх майна,
яка  затверджена  постановою 
 Кабінету Міністрів України від
21 червня 1995 року N 
447 ( 
447-95-п ).

   6. Розмір платежів за 
 об'єкт  приватизації  визначається
комісією з 
 приватизації як різниця між вартістю майна радгоспу
згідно 
з актом оцінки вартості цілісного майнового комплексу 
 та
сумарною вартістю майна, що відчужується працівникам 
радгоспу та
прирівняним до них особам відповідно до 
 статей 6, 8 Закону
України "Про особливості 
 приватизації майна в агропромисловому
комплексі" ( 
 
290/96-ВР  ),  або з 
 урахуванням особливостей,
визначених статтею 10 цього 
Закону.

   7. Комісія з приватизації 
використовує дані про ту частку
державного  
майна, що припадає на одного члена 
 колективного
сільськогосподарського  підприємства  по 
 області  (Автономній
Республіці Крим); період 
 дії вартісного значення частки повинен
збігатися з датою проведення 
оцінці вартості майна радгоспу, на
підставі відомостей, 
 складених відповідним органом, уповноваженим
управляти державним 
 майном. Відомості  подаються  до  
органу
приватизації у 20-денний термін з моменту 
отримання зазначеним
органом повідомлення від органу приватизації про 
рішення, прийняте
щодо приватизації радгоспу.

   Розмір частки державного майна 
 (акцій),  що  передається
безоплатно, визначається як 
добуток вартості майна, що припадає на
одного члена колективного 
 сільськогосподарського підприємства по
області  (Автономній 
 Республіці  Крим), і наявної 
 кількості
працівників радгоспу, що приватизується, та 
прирівняних до них
осіб на дату оцінки майна.

   Якщо за результатами розрахунків 
 працівникам радгоспу та
прирівняним  до  них 
 особам передбачається надання пільг 
 на
придбання державного майна, розмір яких дорівнює 
 або перевищує
вартість майна радгоспу, що приватизується, то 
планом приватизації
передбачається приватизація майна радгоспу на безоплатній 
основі.

   У разі перевищення розміру пільг, 
 що надаються працівникам
радгоспу та прирівняним до 
 них особам, над вартістю  майна
радгоспу, 
 що  приватизується,  виплата  компенсації за 
 таке
перевищення не передбачається.

   8. При приватизації 
 радгоспу платежі за майно (акції), яке
приватизується,  
 здійснюються  за  приватизаційні  
 майнові
сертифікати, а у разі укладання 
договору купівлі-продажу майна
(акцій) на виплат до 5 років, також власними 
коштами, в тому числі
компенсаційними   сертифікатами.  
 Компенсаційні  сертифікати
використовуються як засіб 
 платежу протягом терміну їх обігу,
відповідно 
до законодавства України.

   9. Залежно від способу 
 приватизації, комісія з приватизації
складає та подає до 
органу приватизації такі документи:

   - у разі, якщо приватизація відбувається 
шляхом перетворення
у колективне сільськогосподарське 
 підприємство - проекти плану
приватизації радгоспу, акта 
оцінки об'єкта приватизації, договору
безоплатної передачі державного майна 
або договору купівлі-продажу
та акта прийому-передачі майна радгоспу за цими 
договорами;

   - у разі, якщо приватизація відбувається 
шляхом перетворення
у відкрите акціонерне товариство 
 - проекти плану приватизації,
акту оцінки об'єкта приватизації, 
 статуту відкритого акціонерного
товариства, договору про 
 безоплатну передачу акцій, договору
купівлі-продажу 
 акцій та акта прийому-передачі акцій ВАТ за 
цими
договорами.


      Розділ 5. 
Прискорена процедура приватизації


   1. Приватизація  
 радгоспу  здійснюється  за  
прискореною
процедурою у разі прийняття органом приватизації 
 такого рішення
відповідно до пункту 3 розділу 2 цього 
Положення.

   2. Орган приватизації протягом 
 15 днів від дня прийняття
рішення про 
приватизацію майна за прискореною процедурою, створює
комісію з 
приватизації у складі керівника (голова комісії) 
та
головного  бухгалтера  радгоспу,  що 
 приватизується, а також
представників органу  
приватизації  та  відповідного  органу,
уповноваженого 
управляти державним майном.

   3. Комісія з 
 приватизації у місячний  термін  від  
дня
затвердження її складу розробляє проект плану приватизації.

   При розробці проекту плану приватизації 
комісія:

   - здійснює оцінку вартості об'єкта 
приватизації на підставі
даних балансу на початок відповідного 
 року та за результатами
останньої повної 
інвентаризації майна радгоспу;

   - розробляє проекти необхідних 
 документів відповідно  до
пункту 9 розділу 4 цього 
Положення, залежно від обраного способу
приватизації;

   - здійснює  інші  функції,  
передбачені законодавством з
приватизації.

   4. Проекти плану 
 приватизації та документів, які до нього
додаються, 
 розроблені комісією з приватизації, розглядаються 
 і
затверджуються  відповідним  органом  приватизації 
 у терміни,
зазначені у пункті 5 розділу 3 цього 
Положення.


      Розділ 6. 
Перетворення радгоспу у колективне

        
 сільськогосподарське підприємство


   1. Загальні збори (збори 
уповноважених) працівників радгоспу
приймають рішення про вибір способу 
приватизації радгоспу шляхом
його перетворення у 
колективне сільськогосподарське підприємство
(надалі - КСП). Рішення 
оформлюється протоколом загальних зборів
(зборів 
уповноважених).

   2. Відповідно до Державної 
програми приватизації на 1997 рік,
затвердженої  Законом  
України від 03.06.97 р. N 

294/97-ВР,
працівники радгоспу та прирівняні 
до них особи для спільної участі
у приватизації радгоспу створюють та 
реєструють КСП. Створення КСП
не обумовлюється будь-яким рішенням 
 державних, господарських та
інших органів.

   КСП вважається створеним і набуває прав юридичної 
 особи від
дня  його державної реєстрації. 
 Порядок державної реєстрації
визначається Законом України 
"Про підприємництво" ( 
698-12 ).

   3. Статут  КСП та 
 розмір пайових внесків затверджується
загальними 
зборами (зборами уповноважених) працівників радгоспу та
прирівняних до 
 них осіб. При створенні КСП мінімальний пайовий
фонд чинним 
законодавством України не обмежується.

   4. Державне майно радгоспу 
передається до пайового фонду КСП.
Пай є власністю члена КСП. 
 Пайові внески членів КСП збільшуються
за рахунок майна радгоспу, 
що передано в пайовий фонд КСП.

   5. Пай кожного члена КСП 
формується за рахунок:

   - безоплатно переданого майна;

   - майна,  придбаного  за  
рахунок  приватизаційних  та
компенсаційних 
сертифікатів;

   - майна, переданого КСП на виплат до 5 
років.

   6. Передача  державного 
 майна  працівникам  радгоспу та
прирівняним 
 до них особам здійснюється на підставі 
 договору
безоплатної передачі  майна  (додаток 
  3)  або  договору
купівлі-продажу майна 
між органом приватизації та працівниками
радгоспу 
(додаток 2).

   7. Загальні збори КСП 
 затверджують нові розміри внесків
членів 
 КСП, з урахуванням вартості майна радгоспу, 
 переданого
безоплатно та на платній основі.

   Розподіл безоплатно  переданого  
майна  між  працівниками
радгоспу та прирівняними до них особами 
здійснюється відповідно до
їх трудової участі.

   Загальні збори КСП затверджують 
 положення  про  порядок
розподілу майна 
 радгоспу, переданого безоплатно та на платній
основі. 
 Відповідно до цього положення правління КСП визначає нові
розміри 
пайових внесків членів КСП.

   8. КСП, створене працівниками 
радгоспу та прирівняними до них
особами для спільної участі в 
процесі приватизації, є (з моменту
набуття права власності 
 на майно радгоспу)  правонаступником
майнових прав і 
зобов'язань радгоспу, що приватизується.

   У зв'язку з переходом всіх 
 майнових прав та зобов'язань
радгоспу до 
 КСП та на підставі договору безоплатної 
передачі
державного майна радгоспу або договору купівлі-продажу 
 державного
майна радгоспу вносяться відповідні зміни 
до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України ( 

118-96-п ).

   9. Після завершення 
 процесу приватизації радгоспу КСП діє
відповідно до 
Закону України "Про колективне сільськогосподарське
підприємство" ( 
2114-12 
).


    Розділ 7. Розміщення 
акцій відкритого акціонерного

    товариства, створеного в 
 процесі  приватизації

          
    майна радгоспу


   1. Загальні збори (збори 
уповноважених) працівників радгоспу
та прирівняних до них осіб відповідно 
до цього Положення приймають
рішення про перетворення 
 радгоспу в процесі його приватизації у
відкрите  акціонерне 
 товариство  (надалі  -  ВАТ).  
Рішення
оформлюється протоколом загальних зборів.

   2. Перетворення радгоспу у ВАТ 
 здійснюється, відповідно до
Порядку перетворення 
 у процесі приватизації державних, орендних
підприємств і 
підприємств із змішаною формою власності у відкриті
акціонерні 
товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 
вересня 1996 року N 1099 ( 
1099-96-п ).

   3. Пільгове  розміщення 
 акцій ВАТ, створеного в 
 процесі
приватизації майна радгоспу, здійснює комісія з пільгового 
продажу
акцій, яка утворюється в порядку, 
 встановленому Положенням про
порядок проведення пільгового продажу 
акцій відкритих акціонерних
товариств, затвердженим наказом Фонду 
державного майна України від
8 липня 1997 року N 705 ( 

z0325-97 ).

   4. Комісія з 
 пільгового продажу акцій здійснює 
пільговий
продаж акцій працівникам радгоспу та прирівняним до 
 них особам,
зазначеним в пункті 6 розділу 1 цього 
Положення.

   Пільговий продаж акцій за приватизаційні майнові 
 сертифікати
здійснюється  протягом 2 місяців з 
 дня створення комісії з
пільгового продажу.

   5. Комісія з 
 пільгового продажу акцій здійснює 
пільговий
продаж акцій на підставі поданих комісії у 10-денний термін з 
 дня
її створення керівником радгоспу відповідних списків:

   N 1 - список працівників радгоспу;

   N 2 - список осіб, прирівняних до працівників 
радгоспу;

   N 3 - список членів сімей 
 працівників  радгоспу,  які
проживають разом з 
ними;

   N 4 - список осіб, зайнятих в 
 соціальній сфері на селі,
визначених  частиною 
 восьмою статті 6 Земельного кодексу України
( 
561-12 
 ) (працівники освіти, охорони  здоров'я,  
культури,
побутового  обслуговування  населення,  зв'язку, 
 торгівлі та
громадського харчування, правоохоронних 
 органів, Рад народних
депутатів та їх виконавчих 
комітетів, а також пенсіонери з числа
цих осіб);

   N 5 - список  працівників 
 ветеринарної  медицини,  які
проживають за 
 місцерозташуванням радгоспу та виявили 
 бажання
придбати його акції;

   Списки N  1,  2  підписуються 
 керівником  радгоспу  та
засвідчуються печаткою. 
 Решта списків засвідчується місцевими
органами 
самоврядування.

   6. Безоплатна передача 
 акцій  працівникам  радгоспу  та
прирівняним 
 до них особам здійснюється на підставі 
 договору
безоплатної передачі акцій,  який  
укладається  між  органом
приватизації та ВАТ.

   Розподіл акцій,  що  безоплатно 
 передаються  працівникам
радгоспу та прирівняним до них особам, 
 здійснюється відповідно до
рішення загальних зборів 
 (зборів  уповноважених)  працівників
радгоспу та 
прирівняних до них осіб.

   7. Безоплатна передача 
 акцій  працівникам  радгоспу  та
прирівняним 
 до них особам здійснюється протягом місяця від 
дня
укладання договору безоплатної передачі акцій.

   8. Працівники радгоспу та 
прирівняні до них особи реалізують
право на придбання акцій ВАТ 
 за власні кошти та компенсаційні
сертифікати на 
виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з
урахуванням зміни цін на 
момент викупу майна на підставі індексу
інфляції, 
 визначеного Державним комітетом статистики 
 України)
шляхом укладання на їх користь договору купівлі-продажу акцій 
 між
органом приватизації та ВАТ.

   9. Якщо після 
 реалізації членами трудового колективу 
 та
прирівняними до них особами їх права на 
безоплатну приватизацію
частки майна, його викуп з використанням 
приватизаційних майнових
сертифікатів, а також права викупу майна 
на виплат, залишається
частка державного майна, то 
 вона приватизується на загальних
підставах відповідно 
до законодавства України.

   Відкритий продаж  акцій  створеного 
 на  базі  радгоспу
акціонерного  товариства 
 проводиться  відповідно  до чинного
законодавства 
про приватизацію.


      Розділ 8. 
Договірні відносини приватизації


   1. Сторонами при укладанні угод 
приватизації виступають:

   - відповідний  орган  приватизації 
 та КСП, що створене
працівниками радгоспу та 
 прирівняними до них особами (у 
разі
перетворення радгоспу у КСП);

   - відповідний орган приватизації та ВАТ (у разі 
 перетворення
радгоспу у ВАТ).

   2. Договір купівлі-продажу 
державного майна радгоспу (додаток
N 2) укладається між 
 органом приватизації та КСП, що створене
працівниками 
радгоспу та прирівняними до них особами.

   Договір купівлі-продажу державного 
 майна має містити такі
дані:

   - назву об'єкта приватизації та його 
адресу;

   - відомості про сторони, що укладають 
договір;

   - вартість майна, що безоплатно 
передається;

   - вартість майна, що передається за 
 приватизаційні майнові
сертифікати;

   - вартість майна, що передається за компенсаційні 
сертифікати
та грошові кошти на виплат;

   - порядок здійснення розрахунків за 
майно;

   - зобов'язання сторін;

   - зобов'язання КСП щодо  
 обов'язкової передачі майна  в
статутний фонд 
 відкритого акціонерного товариства, на 
випадок
розірвання договору купівлі-продажу державного майна і 
 в разі,
якщо орган приватизації ухвалить рішення про 
створення відкритого
акціонерного товариства на базі майна 
радгоспу;

   - зобов'язання працівників КСП 
 та прирівняних до них осіб
безоплатно прийняти акції 
 відкритого акціонерного товариства,
створеного на базі 
майна радгоспу, на суму вартості майна, що було
передано безоплатно, 
 та  майна,  сплаченого  приватизаційними
майновими 
 сертифікатами за договором купівлі-продажу 
державного
майна;

   - умови   збереження  
  та   експлуатації   
об'єктів
соціально-побутового призначення, які не включені у пайовий 
 фонд
КСП;

   - застереження про відповідальність 
сторін;

   - інші умови.

   3. При перетворенні радгоспу у 
відкрите акціонерне товариство
укладається договір про безоплатну 
передачу акцій (додаток 3), а
також договір купівлі-продажу акцій, 
 у разі наявності залишків
акцій  після  
безоплатної  передачі та пільгового продажу 
 за
приватизаційні майнові сертифікати (додаток 4).


   4. Договір про 
 безоплатну передачу акцій (майна) 
повинен
містити:

   - назву об'єкта приватизації та його 
адресу;

   - відомості про сторони, що укладають 
договір;

   - вартість акцій (майна), що безоплатно 
передається;

   - зобов'язання сторін;

   - застереження про відповідальність 
сторін;

   - інші умови.

   4.1. Договір 
купівлі-продажу акцій додатково повинен містити:

   - вартість  акцій,  що  
відчужуються  за  компенсаційні
сертифікати та грошові кошти на 
виплат;

   - порядок здійснення розрахунків за 
акції.


   5. За результатами розподілу 
майна (акцій) серед працівників
та прирівняних до них осіб 
 приватизованого підприємства, останнє
подає до органу 
 приватизації відомості про проведення розподілу
майна (акцій) у 
встановленій формі (додатки N 5 та N 6).

   6. Результати пільгового 
 продажу акцій працівникам радгоспу
та прирівняним до них особам 
оформлюються відповідно до Положення
про  порядок  
проведення  пільгового продажу акцій 
 відкритих
акціонерних товариств, затвердженого 
 наказом Фонду державного
майна України від 8 липня 1997 
року N 705 ( 
z0325-97 ).

   7. Розрахунки за придбане майно 
 здійснюються відповідно до
Положення  про 
 порядок  розрахунків  за  придбані  
об'єкти
приватизації, затвердженого Національним банком України 30 
жовтня
1992 року і наказом Фонду державного майна України від 2 
листопада
1992 року N 467 ( 

v0467224-92 ) (зі змінами та доповненнями) 
та
Положення про порядок обліку, умови 
 зберігання та погашення
компенсаційних  сертифікатів 
 в установах банківської системи,
затвердженого 
постановою Правління Національного банку України від
5 липня 1996 року N 137 
( 
v0370500-96 ).

   При цьому термін здійснення платежів 
за майно радгоспу, що
приватизується приватизаційними майновими 
сертифікатами, не може
перевищувати двох місяців.

   При укладанні договорів, що передбачають 
розрахунки за майно
(акції) на виплат, оплата 
 вартості майна (акцій) здійснюється
рівними частками в строк, 
 зазначений в договорі, але не більше
п'яти 
 років з дня укладання договору. При цьому перший 
платіж
здійснюється протягом одного року з дня 
 укладання зазначених
договорів.

   8. Покупець набуває 
 права власності на  майно  
(акції),
придбане (придбані) на підставі відповідних договорів.


  Розділ 9. Особливості приватизації радгоспів за 
погодженням

         з 
Кабінетом Міністрів України


   1. Підприємства, 
 приватизація майна яких здійснюється 
 за
погодженням з Кабінетом Міністрів України, зазначені у 
додатку до
Постанови Верховної Ради України від 10 липня 1996 р. N 

291/96-ВР
Про порядок введення 
 в дію Закону України "Про 
 особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі".

   2. В проекті плану приватизації 
радгоспів, що приватизуються
за погодженням з 
 Кабінетом Міністрів  України,  
першочергово
визначається пакет акцій, що тимчасово 
залишається у державній
власності.

   Решта акцій  підлягає розміщенню 
 відповідно до пункту 8
розділу 4 цього 
Положення.

   3. Пакет  акцій,  що 
 тимчасово залишається у державній
власності, при 
приватизації майна становить:

   - дорівнює вартості зазначених багаторічних 
насаджень, але не
може бути меншим 25 відсотків розміру 
 статутного фонду - для
сільськогосподарських  
 підприємств,  які  спеціалізуються  на
вирощуванні 
 багаторічних  насаджень  (хміль,  ефіроолійні  
та
лікарські рослини тощо);

   - не менше 51 відсотка 
 розміру статутного фонду - для
дослідних  
господарств,  експериментальних виробництв і 
 інших
підприємств, підпорядкованих  навчальним та 
 науково-дослідним
установам;

   - для всіх інших радгоспів, приватизація яких 
здійснюється за
погодженням  з Кабінетом Міністрів 
 України, пакет акцій, що
тимчасово залишається у 
державній власності, визначає комісія з
приватизації  
за  погодженням  з  органом  управління  
цього
підприємства.

   4. Проект  плану 
  приватизації  погоджується  
 органом
приватизації з Кабінетом Міністрів 
 України  у  встановленому
порядку.

   5. Якщо план приватизації 
 підлягає погодженню з Кабінетом
Міністрів 
 України, то орган приватизації у 10-денний 
 термін
затверджує вже погоджений з Кабінетом Міністрів 
 України проект
плану приватизації.


  Розділ 10. Особливості приватизації 
орендних підприємств,

          
створених на базі радгоспів


   1. Приватизація орендних 
 підприємств, створених на  базі
радгоспів, 
здійснюється виключно шляхом їх перетворення у відкриті
акціонерні 
товариства.

   Засновниками відкритого акціонерного 
 товариства виступають
орган приватизації та організація орендарів 
 відповідно до своїх
внесків до статутного фонду цього 
товариства. У разі, якщо сума
вартості майна є недостатньою 
 для формування статутного фонду
акціонерного  
товариства,  орендне підприємство приватизується
шляхом 
викупу майна членами трудового колективу підприємства 
 за
приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні 
сертифікати та
грошові кошти.

   2. В проекті плану приватизації 
визначається пакет акцій, що
належить організації 
орендарів.

   Розмір цього пакета визначається комісією з 
приватизації при
розробці плану приватизації. З цією метою комісія з 
приватизації:

   організує проведення повної 
 інвентаризації майна радгоспу
відповідно до пункту 3 
розділу 4 цього Положення;

   здійснює оцінку  вартості  майна 
 орендного підприємства,
створеного на базі радгоспу, як 
 цілісного майнового комплексу,
відповідно до Методики 
оцінки вартості майна під час приватизації,
затвердженої постановою 
 Кабінету Міністрів України від 15 серпня
1996 року N 961 ( 

961-96-п );

   здійснює оцінку вартості орендованого майна 
радгоспу;

   визначає розмір  пакета  акцій, 
 що належить організації
орендарів.

   3. Акції,  що  
належать  державі,  підлягають реалізації
працівникам 
радгоспу та прирівняним до них особам із врахуванням
пільг, 
зазначених у пункті 7 розділу 4 цього Положення.

   Члени організації орендарів, які не є 
працівниками радгоспу
або прирівняними до них особами, мають право на 
пільгове придбання
акцій, що належать державі, відповідно до статті 25 Закону 
України
"Про приватизацію державного майна" ( 
2163-12 
).

   4. Якщо орендне підприємство, 
 яке створено на базі майна
радгоспу,  
підлягає  приватизації за погодженням з 
 Кабінетом
Міністрів України, то в плані приватизації 
 визначається пакет
акцій, що тимчасово залишається у державній 
власності.

   5. Комісія з приватизації, 
 разом з проектами документів,
зазначених у пункті 
11 розділу 4 цього Положення, розробляє також
проект рішення про 
створення акціонерного товариства (установчого
договору акціонерного 
товариства).


        
           
   Додаток 1

          
     до Положення про порядок 
приватизації

          
     радгоспів   та  інших 
 державних

          
     сільськогосподарських підприємств, 
а

          
     також заснованих на їх базі 
орендних

          
     підприємств


          
     Довідка


   Видана радгоспу (іншому державному 
 
сільськогосподарському
підприємству)
__________________________________________________________________

      (повна назва та 
юридична адреса радгоспу)
про те, що за період його діяльності 
_____________________________
__________________________________________________________________

         (період 
діяльності підприємства)
цьому підприємству (господарству) 
передано:
бюджетних коштів для придбання (введення в дію) 
 основних фондів
підприємства на суму _________________ 
грн.;

          
    (прописом)
основних фондів і об'єктів будівництва 
на суму ___________ грн.;

          
           
    (прописом)
коштів з централізованих фондів, 
 наданих внаслідок перерозподілу
амортизаційних відрахувань на суму 
____________ грн.

          
        
 (прописом)

   Довідка видана для подання до органу 
приватизації.

 Керівник органу, що
 здійснює 
управління
 державним майном об'єкта      
 ____________________________

          
          (підпис; 
прізвище, ініціали)
 М.П.
 "___" __________ 199_ р.
 N 
__________        
           
   Додаток 2

          
     до Положення про порядок 
приватизації

          
     радгоспів   та  інших 
 державних

          
     сільськогосподарських підприємств, 
а

          
     також заснованих на їх базі 
орендних

          
     підприємств


        
 Примірний дововір купівлі-продажу

      (державного майна з 
розстрочкою 
платежів)

__________________________________________________________________

     (місце укладання; число, місяць, 
рік - прописом)

   Ми, що нижче підписалися: 
___________________________________
__________________________________________________________________

     (назва та місцезнаходження органу 
приватизації)
в особі 
_________________________________________________________,

       (посада; прізвище, 
ім'я та по батькові)
який/а/ діє на підставі 
__________________________________________

          
         (назва 
документа)
(надалі - Продавець), з однієї сторони, та 
_______________________

          
           
(назва 
та
_________________________________________________________________,
місцезнаходження 
колективного сільськогосподарського підприємства)
який/е/ 
зарєєстрований/е/_________________________________________

          
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі 
_________________________________________________________,

       (посада; прізвище, 
ім'я та по батькові)
який/а/ діє на підставі 
__________________________________________

          
        (назва 
документа)
(надалі - Покупець), з другої сторони, уклали 
 цей Договір про
наступне:


        
    1. Предмет договору


   1.1. Продавець 
зобов'язується передати Покупцю державне майно
цілісного   
майнового  комплексу  радгоспу  (або  
 іншого
сільськогосподарського підприємства) 
_____________________________
_________________________________________________________________,

       (повна назва 
підприємства, код ЄДРПОУ)
який знаходиться за адресою: 
__________________________________ та
розташований на земельній ділянці 
_____________________________ га

          
         (розмір земельної 
ділянки)
(надалі - "Об'єкт приватизації"),  згідно з планом 
приватизації,
затвердженим наказом Органу приватизації 
_________________________
_____________________________________, а 
 Покупець зобов'язується
(дата, номер наказу про 
приватизацію)
прийняти державне майно Об'єкта приватизації 
 в порядку і на
умовах, передбачених цим 
Договором.

   1.2. Згідно з актом оцінки 
цілісного майнового комплексу 
____
_________________________________________________________________,

          
  (назва підприємства)
який затверджений 
_______________________________________________,

          
    (ким та коли затверджений)
вартість відчужуваного 
цілісного майнового комплексу становить 
___
__________________________________________________________ 
гривень

          
 (сума цифрами і прописом)

   1.3. Вартість майна, яке 
викуповується відповідно до цього
Договору, становить 
______________________________________ гривень

          
    (сума цифрами і прописом)


        
 2. Передача Об'єкта приватизації


   2.1. Передача Об'єкта 
 приватизації здійснюється Продавцем
Покупцю в 
 десятиденний термін з дня нотаріального 
посвідчення
цього Договору шляхом підписання акту прийому-передачі.

   2.2. З моменту передачі 
майна, що є предметом цього Договору,
Покупець стає 
 правонаступником майнових прав та  
зобов'язань
Об'єкта приватизації.


   3. Порядок розрахунків за 
придбаний Об'єкт приватизації


   3.1. Розрахунки за 
 майно, що є предметом цього 
Договору,
здійснюються наступним чином:

   3.1.1. Майно, 
вартістю __________ (________________) гривень,

          
     (сума цифрами та прописом)
передається за 
 приватизаційні майнові сертифікати 
 Працівників
Покупця, не пізніше 60 днів від дати укладання 
 цього Договору,
тобто "___" ______________ 199_ р.;

   3.1.2. Майно, 
вартістю __________ (________________) гривень,

          
     (сума цифрами та прописом)
передається за 
компенсаційні сертифікати Працівників Покупця, які
вносяться не 
 пізніше 60 днів від дати укладання цього Договору,
тобто "___" 
______________ 199_ р., але не більше строку 
 обігу
компенсаційних сертифікатів;


   3.1.3. Майно, 
вартістю ____________ (_______________________)

          
       (сума цифрами та 
прописом)
гривень, передається на виплат строком на ________________ років 
з
моменту укладення цього Договору (але не більш ніж 
5 років) за
грошові кошти Покупця з урахуванням 
 зміни  цін  на  момент
розрахунків і 
 сплачується Покупцем за наступними термінами та в
таких 
обсягах:

   
3.1.3.1. _______ відсотків  належної  до  
 сплати  суми
перераховуються Покупцем не пізніше 12 місяців 
від дати укладання
цього Договору, тобто не 
 пізніше "___" _________ 199_ року з
урахуванням індексу 
інфляції за зазначений період. Індекс інфляції
визначається згідно з 
офіційним повідомленням Державного комітету
статистики України.

   
3.1.3.2. _______  відсотків  належної  до  сплати  
 суми
перераховуються Покупцем не пізніше 24 місяців від дати 
підписання
цього Договора, тобто не пізніше "___" _________ 
 199_ року з
урахуванням індексу інфляції за зазначений 
період. Індекс інфляції
визначається згідно з офіційним повідомленням 
Державного комітету
статистики України;

   
3.1.3.3. _______  відсотків  належної  до  сплати  
 суми
перераховуються Покупцем не пізніше 36 місяців від дати 
підписання
цього Договору, тобто не пізніше "___" _________ 
 199_ року з
урахуванням індексу інфляції за зазначений 
період. Індекс інфляції
визначається згідно з офіційним повідомленням 
Державного комітету
статистики України;

   
3.1.3.4. _______  відсотків  належної  до  сплати  
 суми
перераховуються Покупцем не пізніше 48 місяців від дати 
підписання
цього Договора, тобто не пізніше 
 "___"_________ 199_ року з
урахуванням індексу 
інфляції за зазначений період. Індекс інфляції
визначається згідно з 
офіційним повідомленням Державного комітету
статистики 
України.

   
3.1.3.5. _______  відсотків  належної  до  сплати  
 суми
перераховуються Покупцем не пізніше 60 місяців від дати 
підписання
цього Договору, тобто не пізніше "___" _________ 
 199_ року з
урахуванням індексу інфляції за зазначений 
період. Індекс інфляції
визначається згідно з офіційним повідомленням 
Державного комітету
статистики України.


   3.2. Майно, вартістю 
____________ (________________) гривень,

          
     (сума цифрами і прописом)
передається 
Покупцю безоплатно відповідно до ст.ст.6, 8 
 Закону
України "Про особливості приватизації майна в 
 агропромисловому
комплексі" для подальшого розподілу серед Працівників 
Покупця.


        
  4. Права та обов'язки сторін


   4.1. Сторони  цього 
 Договору зобов'язуються належним чином
виконувати обов'язки, 
 покладені на них цим Договором, та сприяти
одна одній у виконанні 
обов'язків.

   4.2. Сторони  несуть 
 матеріальну  відповідальність  
 за
невиконання або неналежне виконання умов цього 
Договору.

   4.3. Сторона, яка 
порушила зобов'язання відповідно до цього
Договору, повинна усунути 
ці порушення.


        
    5. Обов'язки Покупця


   5.1. У встановлені цим 
Договором терміни, порядку та обсягах
здійснити розрахунки за 
придбаний Об'єкт приватизації.

   5.2. У разі невиконання 
Покупцем зобов'язань щодо розрахунків
за Об'єкт приватизації 
приватизаційними майновими сертифікатами та
компенсаційними сертифікатами у 
встановлені п.п.3.1.1, 3.1.2 цього
Договору строки та 
 встановленому обсязі здійснити  зазначені
платежі 
 (вартість приватизаційних майнових та 
 компенсаційних
сертифікатів) грошовими коштами 
 рівними частками у визначені
п.3.1.3 
терміни.

   5.3. У встановлений 
 цим Договором строк прийняти  
Об'єкт
приватизації.

   5.4. Надавати Продавцю 
необхідні відомості, документи тощо
про виконання умов 
цього Договору.

   5.5. Договори щодо 
відчуження, передання в оренду, а також
застави 
 Покупцем Об'єкта приватизації можливі за наявності 
згоди
Продавця. Умови цього Договору зберігають 
 силу  для  нового
власника,  заставодержателя 
 у разі  набуття  останнім права
власності на предмет 
застави за умовами договору застави.

   5.6. У разі передачі 
придбаного Об'єкта приватизації в оренду
виконання умов цього Договору 
може бути покладено на орендаря.

   5.7. Протягом 
 термінів, зазначених в плані 
 приватизації,
затвердженому органом приватизації (наказ від 
"___"_____ 199_ року
N ______) виконувати такі умови:

   а) 
_________________________________________________________;

   б) 
_________________________________________________________;

   в) 
_________________________________________________________;

   г) 
_________________________________________________________.


        
    6. Обов'язки Продавця


   6.1. Передати Об'єкт 
приватизації Покупцю у встановлений цим
Договором термін.

   В разі  необхідності - сприяти 
 Покупцю у переоформленні
документів на право 
 власності на земельну ділянку, на 
 якій
розташований Об'єкт приватизації.

   Повідомляти Покупця про несвоєчасне  
внесення платежів за
Об'єкт приватизації.


        
  7. Відповідальність Покупця


   7.1. У разі порушення 
термінів оплати за Об'єкт приватизації,
визначених у 
 пп.3.1.3, 5.2 цього Договору,  Покупець 
сплачує
Продавцю пеню у розмірі ____ відсотків від 
несплаченої суми за
кожен день прострочення.

   7.2. За невиконання 
 умов, зазначених у пункті 5.7 
цього
Договору, Покупець сплачує Продавцю такі штрафи:

   а) за ________________________________ - штраф у 
розмірі __ %
від вартості Об'єкта приватизації;

   б) за ________________________________ - штраф у 
розмірі __ %
від вартості Об'єкта приватизації;

   в) за ________________________________ - штраф у 
розмірі __ %
від вартості Об'єкта приватизації;

   г) за ________________________________ - штраф у 
розмірі __ %
від вартості Об'єкта приватизації.

   Штраф сплачується Покупцем у 
 повному обсязі протягом 30
календарних днів від дня 
письмового повідомлення керівного органу
Покупця Продавцем щодо 
порушення умов цього Договору.


   7.3. У разі невиконання 
умов цього Договору Продавець має
право в 
 установленому чинним законодавством України  
порядку
розірвати цей Договір у наступних випадках:

   7.3.1. Якщо 
 протягом 60 днів з моменту завершення, згідно з
п.3.1 цього 
Договору, терміну чергових платежів та після одержання
письмового 
повідомлення, Покупець не внесе цих платежів.

   7.3.2. Якщо 
протягом 60 днів з моменту завершення 
 терміну
сплати пені, відповідно до пп.7.1, 7.2 цього 
Договору, та після
одержання письмового повідомлення, Покупець не внесе 
цих платежів.

   7.3.3. Якщо 
   Покупець відмовиться   прийняти   
Об'єкт
приватизації, що є предметом цього Договору.


   7.4. У випадках, 
передбачених пп.7.3.1, 7.3.2 Покупець:

   повертає Продавцю все майно, що було 
передано йому згідно з
актом прийому-передачі;

   відшкодовує Продавцю збитки, заподіяні 
 внаслідок порушення
умов цього Договору, в 
 тому числі амортизаційні відрахування,
нараховані Покупцем на 
придбані на підставі акту прийому-передачі
основні фонди.


        
     8. Особливі умови


   8.1. У випадку розірвання 
договору купівлі-продажу майна, та
прийняття органом приватизації 
рішення про створення відкритого
акціонерного  
товариства  на базі майна Об'єкта 
 приватизації
Покупець зобов'язаний передати майно, 
 яке є предметом цього
Договору, в статутний фонд 
відкритого акціонерного товариства.

   При цьому Покупець зобов'язаний безоплатно 
прийняти на умовах
цього  Договору  у  власність за 
 номінальною вартістю акції
відкритого акціонерного 
товариства, що створюється на базі майна
Об'єкта 
 приватизації, на суму вартості майна, що 
передавалось
безоплатно та сплачено за  рахунок 
 приватизаційних майнових
сертифікатів,  компенсаційних 
 сертифікатів та власних коштів
Покупця.

   8.2. Зобов'язання, 
 передбачені в пункті 8.1 зберігають силу
для нових власників 
майна, яке є предметом цього Договору, у разі
відчуження цього майна 
Покупцем на користь третіх осіб.


        
   9. Гарантії та претензії


   9.1. Покупець гарантує, 
 що Об'єкт приватизації не входить до
переліку об'єктів, які 
не підлягають приватизації, не є проданим,
переданим, заставленим, під 
арештом не знаходиться, судових справ
щодо нього немає.

   9.2. Якщо будь-які 
умови цього Договору стають незаконними з
будь-яких обставин, то це 
не впливає на чинність та силу інших
умов цього 
Договору.


    10. Ризик випадкової 
загибелі Об'єкта приватизації


   10.1. Продавець  
несе  ризик випадкової загибелі 
 Об'єкта
приватизації від моменту підписання акта 
прийому-передачі.


       
     11. Додаткові умови


   11.1. Всі спори, 
 що виникають при виконанні умов 
 цього
договору або у зв'язку з тлумаченням його 
пунктів, вирішуються
шляхом переговорів.

   Якщо сторони протягом 20 днів 
не досягли домовленості, то
спір передається на 
 розгляд до судових органів у  
порядку,
встановленому чинним законодавством.

   11.2. Всі витрати, 
 пов'язані з укладанням цього Договору та
виконанням його 
умов, несе Покупець.


      12. 
Зміни умов договору та його розірвання


   12.1. Зміна умов 
 Договору, або внесення доповнень до нього
можливі тільки за 
згодою сторін.

   12.2. Всі  зміни 
 та доповнення до Договору можуть 
 бути
зроблені тільки у письмовій формі.

   12.3. У випадку 
 невиконання однією із сторін умов 
цього
Договору, він може бути розірваний за рішенням судових 
органів у
порядку, передбаченому чинним законодавством 
України.


       
     13. Додаткові умови


   Цей Договір підлягає нотаріальному 
 посвідченню у місячний
термін з моменту підписання.

   Договір складений  у 4 
 примірниках, кожний із яких має
рівнозначну 
юридичну силу.

   Один примірник договору зберігається у справах 
______________
_________________________________________________________________,

          
 (назва органу нотаріату)
інші видаються Сторонам.

   Місце розташування та реквізити 
сторін:


     Продавець    
           
 Покупець
 ____________________________    
 ____________________________

     (адреса)    
           
 (адреса)
 ____________________________    
 ____________________________
 (підпис; прізвище, ініціали)  
   (підпис; прізвище, ініціали)        
           
   Додаток 3

          
     до Положення про порядок 
приватизації

          
     радгоспів   та  інших 
 державних

          
     сільськогосподарських підприємств, 
а

          
     також заснованих на їх базі 
орендних

          
     підприємств


          
   Примірний договір


   безоплатної передачі майна (акцій) 
__________________________
__________________________________________________________________

   (назва підприємства, майно (акції) якого 
передається)
__________________________      
     ____________________
(місце укладення 
договору)          
 (число, місяць, рік)


   Ми, що нижче підписалися: 
___________________________________
__________________________________________________________________

     (назва та місцезнаходження органу 
приватизації)
в особі 
_________________________________________________________,

       (посада; прізвище, 
ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі 
__________________________________________

          
        (назва 
документа)
(надалі - Орган приватизації), з однієї сторони, 
 та працівники
______________________________________________ і 
прирівняні до них

     (назва підприємства)
особи 
відповідно до частини третьої статті 3 Закону України 
 "Про
особливості  приватизації майна в 
 агропромисловому комплексі"
(надалі - Працівники) в особі 
___________________________________,

          
    (посада; прізвище, ім'я та по 
батькові)
уповноваженій на підставі рішення 
________________________________

          
        (назва документа, дата, 
номер)
загальних зборів (зборів уповноважених) підприємства підписати 
цей
Договір, з другої сторони (надалі - Сторони), уклали цей 
Договір
про наступне:


        
    1. Предмет договору


   1.1. Орган приватизації 
зобов'язується безоплатно передати у
власність  Працівникам 
 майно  (акції)  радгоспу  (відкритого
акціонерного 
товариства) 
_________________________________________
_________________________________________________________________,
 
 (повна назва радгоспу (акціонерного товариства); код ЄДРПОУ)
що 
знаходиться за адресою: _______________________________________
(надалі - 
Товариство) на підставі плану приватизації ____________,
затвердженого 
наказом ____________________________________________

          
     (повна назва органу приватизації)
від 
"___"________ 199_ року N _______, а Працівники зобов'язуються
прийняти майно 
(акції) в порядку і на умовах, передбачених 
 цим
Договором.

   1.2. Вартість майна (акцій) 
(надалі - об'єкт приватизації),
що безоплатно 
передаються відповідно до статті 6 (8, 10) Закону
України "Про 
особливості приватизації майна в 
 агропромисловому
комплексі" Працівникам, становить 
(______________________________)

          
         (сума цифрами і 
прописом)
гривень.

   1.3.* Вид акцій: прості іменні.

   1.4.* Кількість акцій: _________ 
(______________________) шт.

          
       (сума цифрами і 
прописом)

   1.5.* Номінальна вартість однієї акції ______ 
(____) гривень.

          
         (сума цифрами і 
прописом)
_______________

   * П.1.3, п.1.4 та п.1.5 оформляються при 
укладенні договорів
безоплатної передачі акцій.    2. Передача об'єкта 
приватизації та право власності


   2.1. Передача об'єкта 
 приватизації  здійснюється  Органом
приватизації 
 Працівникам в десятиденний термін з дня 
укладання
цього Договору шляхом підписання акта прийому-передачі.

   2.2. Право власності 
 на об'єкт приватизації переходить до
Працівників з 
моменту підписання акта прийому-передачі.


        
  3. Права та обов'язки сторін


   3.1. Сторони цього 
 Договору зобов'язуються належним чином
виконувати 
обов'язки, покладені на них цим Договором, та сприяти
одна одній 
у виконанні їхніх обов'язків.

   3.2. Сторони  
 несуть  матеріальну  відповідальність  
за
невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

   3.3. Сторона, яка 
порушила зобов'язання, повинна усунути ці
порушення відповідно до 
цього Договору.


   3.4. Працівники 
зобов'язані:

   3.4.1. У 
 встановлений цим Договором строк прийняти 
об'єкт
приватизації.

   3.4.2. Протягом 
 термінів, зазначених в плані 
приватизації,
затвердженому Органом приватизації (наказ від "___" ____ 
199_ року
N ______), виконувати умови, передбачені планом 
приватизації.

   3.4.3. Надавати 
 Органу приватизації необхідні  
відомості,
документи тощо стосовно до виконання умов цього 
Договору;


   3.5. У випадку передачі 
 придбаного об'єкта приватизації в
оренду, 
 виконання умов цього Договору може бути 
покладено на
орендаря.

   3.6. У випадку 
 відчуження Працівниками об'єкта приватизації
умови цього Договору 
зберігають силу для нового власника.


   3.7. Орган приватизації 
зобов'язаний:

   3.7.1. Передати 
  об'єкт  приватизації  Працівникам  
у
встановлений цим Договором термін;

   3.7.2. В  
разі  необхідності  -  сприяти  Працівникам 
 у
переоформленні документів на право власності на земельну 
 ділянку,
на якій розташований об'єкт приватизації.


        
   4. Гарантії та претензії


   4.1. Орган 
 приватизації гарантує, що об'єкт приватизації не
входить до 
переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є
проданим, 
 переданим, заставленим, під арештом не 
знаходиться,
судових справ щодо нього немає.

   4.2. Якщо будь-які умови 
цього Договору стають незаконними з
будь-яких обставин, то це 
не впливає на чинність та силу інших
умов цього 
Договору.


    5. Ризик випадкової 
загибелі об'єкта приватизації


   5.1. Працівники 
 несуть ризик випадкової загибелі 
 об'єкта
приватизації з моменту підписання акта 
прийому-передачі.


        
     6. Додаткові умови


   6.1. Всі спори, 
 що виникають при виконанні умов  
цього
договору або у зв'язку з тлумаченням його 
пунктів, вирішуються
шляхом переговорів.

   Якщо сторони протягом 20 днів 
не досягли домовленості, то
спір передається на 
 розгляд до судових органів у  
порядку,
встановленому чинним законодавством.

   6.2. Всі витрати, 
 пов'язані з укладанням цього Договору та
виконанням 
його умов, несуть Працівники.


      7. 
Зміни умов договору та його розірвання


   7.1. Зміна умов 
 Договору або внесення доповнень до нього,
можливі 
тільки за згодою сторін.

   7.2. Всі зміни та 
доповнення до Договору здійснюються тільки
у письмовій формі.

   7.3. У випадку 
 невиконання однією зі сторін умов 
 цього
Договору, він може бути змінений або 
 розірваний за рішенням
судових органів у 
 порядку, передбаченому чинним законодавством
України.

   Цей Договір складено в чотирьох 
примірниках, кожний із яких
має рівнозначну юридичну силу.

   Місце розташування та реквізити 
сторін:


    Орган приватизації   
         
Працівники
  ____________________________    
  _________________________
 
 ____________________________     
 _________________________

   (підпис представника)    
        
(підписи)        
           
   Додаток 4

          
     до Положення про порядок 
приватизації

          
     радгоспів   та  інших 
 державних

          
     сільськогосподарських підприємств, 
а

          
     також заснованих на їх базі 
орендних

          
     підприємств


        
 Примірний договір купівлі-продажу

         
 (акцій з розстрочкою 
платежів)

__________________________________________________________________

          
  (назва підприємства)
_____________________________________ 
    _____________________
(місце укладення договору - 
прописом)    (число, місяць, рік -

          
           
  прописом)


   Ми, що нижче підписалися: 
___________________________________
__________________________________________________________________

     (назва та місцезнаходження органу 
приватизації)
в особі 
_________________________________________________________,

       (посада; прізвище, 
ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі 
__________________________________________

          
         (назва 
документа)
(надалі - Орган приватизації), з однієї 
 сторони, та відкрите
акціонерне товариство 
____________________________________________

          
        (назва 
товариства)
(надалі - Товариство) в особі 
___________________________________,

          
    (посада; прізвище, ім'я та по батькові)
який 
 діє на  підставі статуту Товариства, з 
 другої сторони
(надалі - Сторони), уклали цей Договір про викладене 
нижче:


        
    1. Предмет договору


   1.1. Орган 
 приватизації продає, а Товариство купує 
акції
відкритого акціонерного товариства (надалі - Акції Товариства) 
___
_________________________________________________________________,

    (повна назва акціонерного 
товариства, код ЄДРПОУ)
що знаходиться за адресою: 
______________________________________,
на підставі плану приватизації 
__________________________________,

          
        (повна назва 
підприємства)
затвердженого наказом 
____________________________________________

          
     (повна назва органу приватизації)
від "___" 
_______ 199_ року N _______, на користь 
 працівників
Товариства та прирівняних до них 
осіб (надалі - Працівники) та
зобов'язується оплатити їх 
 вартість в порядку і на 
 умовах,
передбачених цим Договором.

   1.2. Вид акцій: прості 
іменні.

   1.3. Кількість акцій: 
_________ (___________________) шт., що

          
    (цифрами)    
(прописом)
становить _____ відсотків від статутного фонду 
Товариства.

   1.4. Номінальна вартість 
однієї акції становить _____________

          
           
       (цифрами)
(________________) 
гривень.

  (прописом)

   1.5. Ціна Акцій Товариства, 
що є предметом купівлі-продажу за
цим Договором, визначається 
 як добуток кількості акцій, які
продаються за 
цим Договором, та номінальної вартості однієї акції,
і становить 
_________(_______________________) гривень.

        (сума 
цифрами і прописом)

   Якщо на  момент  здійснення  
чергового платежу відбулося
збільшення статутного 
 фонду Товариства, в зв'язку зі 
 зміною
вартості  майна  Товариства,  то 
 несплачені Акції Товариства
викуповуються за ціною, що 
визначена з урахуванням таких змін.


     2. Передача Акцій 
Товариства та право власності


   2.1. Право власності 
 на Акції Товариства переходить  
до
Працівників з моменту підписання Сторонами цього Договору. 
Право
власності підтверджується відповідним записом у реєстрі 
 власників
іменних цінних паперів.

   2.2. Акції, вартість 
яких не сплачена Товариством, не беруть
участі при голосуванні на зборах 
акціонерів Товариства.


        
    3. Порядок розрахунків


   3.1. Товариство 
 зобов'язане в порядку, передбаченому 
 цим
Договором, сплатити _____ 
(_____________________________)

          
   (сума цифрами та прописом)

   гривень за Акції Товариства протягом 
 ____ місяців з дня
укладення цього 
 Договору. Якщо на момент здійснення чергового
платежу 
відбулося збільшення статутного фонду Товариства в зв'язку
з зміною вартості 
майна Товариства, то несплачені Акції Товариства
викуповуються за ціною, що 
визначена з урахуванням таких змін.

   3.2. Засобом платежу 
 за Акції Товариства є грошові кошти та
компенсаційні сертифікати. 
 Товариство має право використовувати
власні і запозичені 
грошові кошти та компенсаційні сертифікати. У
разі використання 
 власних засобів платежу, Товариство 
 стягує
відповідні суми з Працівників в порядку, 
 встановленому чинним
законодавством.

   Використання компенсаційних сертифікатів, 
 як засобу платежу
за Акції Товариства, здійснюється в строки 
 обігу компенсаційних
сертифікатів, встановлені чинним 
законодавством.


   3.3. Ціна продажу Акцій 
Товариства, вказана в п.1.5 цього
Договору, 
сплачується таким чином:

   3.3.1. Акції 
вартістю ____________ (________________) гривень

          
     (сума цифрами та прописом)
передаються за 
компенсаційні сертифікати Працівників Підприємства,
які вносяться 
 не пізніше 60 днів від дати укладення 
 цього
Договору, тобто "___" ___________ 199_ р., але не 
більше строку
обігу компенсаційних майнових сертифікатів.


   3.3.2. Акції 
вартістю ______________ (______________________)

          
       (сума цифрами та 
прописом)
гривень передаються на виплат строком на _____________ 
 років з
моменту укладення цього Договору 
 (але не більш ніж 5 років) за
грошові кошти Підприємства з 
 урахуванням зміни цін на момент
розрахунків, 
 і вартість цих акцій сплачується Підприємством 
за
наступними термінами та обсягами.

   
3.3.2.1. _______ відсотків  належної  до  сплати 
  суми
перераховуються Підприємством не 
 пізніше 12 місяців від дати
укладання цього Договору, 
тобто не пізніше "___"_______ 199_ року,
з урахуванням індексу 
 інфляції за зазначений період. Індекс
інфляції 
визначається згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету 
статистики України.

   
3.3.2.2. _______  відсотків  належної  до  сплати  
 суми
перераховуються Підприємством не пізніше 
 24 місяців від дати
підписання цього Договору, тобто не 
пізніше "___" _____ 199_ року,
з урахуванням  індексу інфляції 
 за зазначений період. Індекс
інфляції визначається 
згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики 
України.

   
3.3.2.3. _______  відсотків  належної  до  сплати  
 суми
перераховуються Підприємством не пізніше 
 36 місяців від дати
підписання цього Договору, тобто не 
пізніше "___" _____ 199_ року,
з урахуванням  індексу інфляції 
 за зазначений період. Індекс
інфляції визначається 
згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики 
України.

   
3.3.2.4. _______  відсотків  належної  до  сплати  
 суми
перераховуються Підприємством не пізніше 
 48 місяців від дати
підписання цього Договору, тобто не 
пізніше "___" _____ 199_ року,
з урахуванням  індексу інфляції 
 за зазначений період. Індекс
інфляції визначається 
згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики 
України.

   
3.3.2.5. _______  відсотків  належної  до  сплати  
 суми
перераховуються Підприємством не пізніше 
 60 місяців від дати
підписання цього Договору, тобто не 
пізніше "___" _____ 199_ року,
з урахуванням  індексу інфляції 
 за зазначений період. Індекс
інфляції визначається 
згідно з офіційним повідомленням Державного
комітету статистики 
України.


        
    4. Обов'язки сторін


   4.1. Кожна  сторона 
 зобов'язується виконувати обов'язки,
покладені на 
 неї цим Договором, та сприяти іншій 
 стороні у
виконанні її обов'язків.

   4.2. Сторони несуть майнову 
відповідальність за невиконання
або неналежне 
 виконання умов цього Договору, згідно з 
чинним
законодавством України.


        
   5. Обов'язки Товариства


   5.1. Розподілити  
Акції  Товариства  серед  
 Працівників
відповідно до порядку, затвердженого 
загальними зборами (зборами
уповноважених).

   5.2. В установлені 
 цим Договором терміни сплатити в повному
обсязі ціну продажу Акцій 
Товариства.

   5.3. Надати  Органу 
 приватизації  відомості, затверджені
протоколом 
загальних зборів, про розподіл Акцій Товариства серед
Працівників 
 Товариства, а також надавати інші документи 
 про
виконання умов цього Договору.        
 6. Обов'язки Органу приватизації


   Повідомляти Товариство про несвоєчасне внесення 
 платежів за
Акції Товариства.


        
  7. Відповідальність Товариства


   7.1. У  разі  
порушення  термінів оплати вартості 
 Акцій
Товариства, визначених у п.3.3 цього Договору, 
Товариство сплачує
Органу приватизації пеню у розмірі ___ 
відсотків від несплаченої
суми за кожний день прострочення.

   7.2. Орган 
 приватизації має право у порядку, встановленому
чинним 
законодавством України, розірвати Договір у разі, 
 якщо
Товариство не внесло черговий платіж у встановлений згідно з 
п.3.5
цього Договору термін.

   7.3. У разі невиконання або 
неналежного виконання Товариством
обов'язків, покладених цим 
 Договором, Товариство  відшкодовує
Органу 
 приватизації та/або Працівникам збитки, завдані 
внаслідок
порушення умов цього Договору.


        
     8. Додаткові умови


   8.1. Відступлення прав та 
обов'язків за цим Договором третім
особам є 
неприпустимим.

   8.2. Всі спори, 
 що виникають при виконанні умов  
цього
Договору, або у зв'язку з тлумаченням його пунктів, 
 вирішуються
шляхом переговорів.

   8.3. Якщо Сторони 
 протягом 20 днів не досягли домовленості,
то спір 
 передається на розгляд судових органів у 
 порядку,
встановленому чинним законодавством.

   8.4. Всі витрати, 
 пов'язані з укладенням цього Договору та
виконанням 
його умов, несе Товариство.


      9. 
Зміни умов Договору та його розірвання


   9.1. Зміна умов 
 Договору або внесення доповнень до нього
можливі 
тільки за згодою Сторін.

   9.2. Всі зміни та 
доповнення до Договору здійснюються тільки
у письмовій формі.

   9.3. У випадку 
 невиконання однією зі Сторін умов 
 цього
Договору він може бути розірваний за рішенням судових 
 органів у
порядку, передбаченому чинним законодавством 
України.

   Договір складено в 4 
 примірниках, які мають рівнозначну
юридичну 
силу.

   Місце розташування та реквізити 
Сторін:


    Орган приватизації    
        Товариство
 
 ____________________________     
 _________________________
  ____________________________ 
     _________________________

   (підпис представника)    
        
(підписи)        
           
   Додаток 5

          
     до Положення про порядок 
приватизації

          
     радгоспів   та  інших 
 державних

          
     сільськогосподарських підприємств, 
а

          
     також заснованих на їх базі 
орендних

          
     підприємств


          
   Відомість N ___

   про розподіл акцій на безоплатній ( платній 
* ) основі

          
 (необхідне підкреслити)

Акції ВАТ ————————————————— 
_______________________ розподіляються

     —————————————————  
  (назва ВАТ)

      (код ЄДРПОУ)
серед 
працівників ————————————————— _______________ та прирівняних

         
 ————————————————— (назва радгоспу)

          
 (код ЄДРПОУ)
до них осіб
"___" ________ 199_ р.


   Номінальна вартість однієї акції становить 
_____________ грн.

   Всього до розподілу запропоновано акцій 
_________________ шт.
_______________

   * Особа, що отримала у власність акції 
 відповідно до цієї
відомості, бере на себе зобов'язання 
відшкодувати товариству (ВАТ)
загальну вартість акцій в частині, що була 
сплачена товариством за
рахунок власних коштів (у разі отримання акцій на 
платній 
основі).
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
|Прізвище, ім'я, по |Кількість |На загальну|З результатами роз-
п/п|батькові 
працівника|акцій, шт.|вартість, |поділу ознайомлений
  | 
         |   
   |грн.    |———————————————————
 
 |          |  
    |      | дата 
 | 
підпис
———+———————————————————+——————————+———————————+—————————+—————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————

 Всього 
розподілено _____ шт. акцій загальною вартістю ______ грн.
 Всього 
________ працівників та прирівняних до них осіб.
 Підпис керівника 
підприємства __________________

          
           
        М.П.        
           
   Додаток 6

          
     до Положення про порядок 
приватизації

          
     радгоспів   та  інших 
 державних

          
     сільськогосподарських підприємств, 
а

          
     також заснованих на їх базі 
орендних

          
     підприємств


          
   Відомість N ___
 про розподіл майна радгоспу на 
безоплатній ( платній * ) основі

          
 (необхідне підкреслити)

Майно КСП ————————————————— 
_______________________ розподіляється

     —————————————————  
  (назва КСП)

      (код ЄДРПОУ)
серед 
працівників ————————————————— _______________ та прирівняних

         
 ————————————————— (назва радгоспу)

          
 (код ЄДРПОУ)
до них осіб
"___" _________ 199_ р.


   Загальна вартість майна радгоспу, що підлягає 
розподілу _____
____________ (________________________) грн.

   (сума цифрами та 
прописом)
_______________

   * Особа, що отримала у 
 власність майно відповідно до цієї
відомості, бере на себе 
зобов'язання відшкодувати КСП загальну
вартість майна в 
частині, що була сплачена КСП за рахунок власних
коштів (у разі 
отримання майна на платній 
основі).
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
|Прізвище, ім'я, по |Вартість майна, що пе-|З результатами роз-
п/п|батькові 
працівни- |редається грн.    |поділу 
ознайомлений
  |ків та прирівняних |     
       |———————————————————
 
 |до них осіб    |     
       | дата  | 
підпис
———+———————————————————+——————————————————————+—————————+—————————
——————————————————————————————————————————————————————————————————

 Всього 
розподілено майна загальною вартістю _____ (________) грн.
 Всього 
__________________ працівників та прирівняних до них осіб.
 Підпис 
керівника підприємства __________________

          
           
       
М.П.

<< Главная страницаУкраина онлайн