Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження примірного договору на проведення оцінки майна та форми акта приймання-передачі звіту з оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємства з іноземними інвестиціями

Фонд державного майна

Наказ № 913 від 12.08.1996

<< Главная страница


 

         
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


          
      НАКАЗ

 N 913 від 12.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          29 серпня 
1996 р.
 vd960812 vn913        
    за N 464/1489    Про затвердження примірного договору 
на проведення

    оцінки майна та форми акта 
приймання-передачі звіту

    з оцінки майна, що 
перебуває у загальнодержавній

    власності,  під  час 
  створення  підприємства

          
 з іноземними інвестиціями   На виконання  постанови 
 Кабінету  Міністрів України від
20 липня 1996 року N 
813 ( 
813-96-п ) "Про затвердження 
Положення
про порядок залучення експертів до оцінки майна, що 
перебуває у
загальнодержавній власності, під час 
 створення підприємства з
іноземними інвестиціями", Н А К А 
З У Ю:


   1. Затвердити примірний договір на 
проведення оцінки майна та
форму акта приймання-передачі звіту 
 з оцінки майна, що перебуває
у загальнодержавній власності, 
 під час створення підприємств з
іноземними інвестиціями 
(додаються).

   2. Управлінню  
нормативно-методичного  забезпечення оцінки
майна 
(Н.П.Лебідь) зареєструвати наказ в Міністерстві 
 юстиції
України.

   3. Контроль за виконанням 
 наказу покласти на Заступника
Голови Фонду 
О.М.Бондаря.

 Голова Фонду       
           
    Ю.Єхануров


          
           
    Затверджено

          
           
 наказом Фонду державного

          
           
 майна України

          
           
 від 12 серпня 1996 року

          
           
 N 913


          
   Примірний договір

     на проведення 
 оцінки майна, що перебуває у

     загальнодержавній власності, 
під час створення

       підприємств з 
іноземними інвестиціями


    м.Київ     
         "____" _________ 
199 р.

   
_____________________________________________________________

          
  (назва підприємства)

   в особі 
_____________________________________________________

   що діє на підставі _______________________ (далі 
- Замовник),

   з одного боку, та 
___________________________________________

   в особі 
____________________________________________________,

   який діє на підставі ______________________ (далі 
- Експерт),

   з другого боку, уклали між собою цей Договір про 
наступне.


        
    1. Предмет договору


   1.1. Замовник доручає, а 
Експерт приймає на себе обов'язки по
виконанню робіт 
__________________________________________________

          
      (види робіт)

   
_____________________________________________________________


   1.2. Термін виконання робіт 
за Договором ____________________       2. 
Вартість робіт та порядок розрахунків


   2.1. Вартість  
 робіт,  зазначених  у  п.1.1  
Договору,
визначається в розмірі ______________________________ 
карбованців.

          
     (цифрами та прописом)

   2.2. Вартість робіт 
 включає розмір податку на 
 добавлену
вартість.

   2.3. Розмір авансу 
 становить 25% від загальної вартості
робіт, 
що становить _________________________________ карбованцям.

          
    (цифрами та прописом)

   2.4. Аванс підлягає 
 перерахуванню на розрахунковий рахунок
Експерта 
_________________________________________________________
протягом 
__________________ днів з моменту підписання Договору.

       (прописом)

   2.5. Остаточний розрахунок 
проводиться у термін _____________

          
           
       (прописом)
днів від 
 дати  погодження  Фондом  державного майна 
України
висновків експерта.


        
  3. Права та обов'язки сторін


   3.1. Експерт зобов'язаний 
виконати оцінку за станом на _____.

   3.2. Експерт 
 зобов'язаний доводити у разі потреби 
 Фонду
державного майна  та  іноземному  
співзасновнику  підприємства
правильність оцінки.

   3.3. У разі 
 потреби Експерт зобов'язаний надавати висновки
щодо 
можливості використання експертної оцінки майна для цілей 
 не
передбачених договором.

   3.4. У разі коли у процесі 
роботи Експерта виникає потреба у
проведенні аудиту,  термін 
 оцінки  продовжується  на  термін
проведення 
аудиту.

   3.5. Замовник 
 зобов'язаний сприяти наданню експерту 
усієї
інформації, що стосується об'єкта оцінки.

   3.6. Експерт не несе 
відповідальності за наслідки, що виникли
внаслідок використання 
результатів оцінки з метою, що не 
 була
предметом Договору.


        4. 
Порядок приймання-передачі звіту

          
   з оцінкою майна


   4.1. За результатами 
 оцінки Експерт складає та  
передає
Замовнику звіт про оцінку, оформлений у 
встановленому порядку.
Експерт на вимогу Замовника дає роз'яснення щодо 
звіту.

   4.2. Одночасно з передачею 
звіту про оцінку Експерт подає всю
інформацію щодо об'єкта оцінки, 
 яка була зібрана ним в процесі
виконання 
роботи.

   4.3. У разі 
 відмови ФДМУ від погодження звіту  
експерт
протягом десяти днів з дня отримання 
відповідного повідомлення
вносить до звіту  корективи  та 
 подає  доопрацьований  звіт
замовникові, а також 
повідомляє про це Фонд державного майна.

   4.4. Після  погодження 
 звіту  Фондом  державного  майна
уповноважені 
замовником  і  експертом  особи  підписують  
акт
приймання-передачі звіту з оцінки майна за формою, 
 затвердженою
Фондом державного майна.


        
   5. Відповідальність сторін


   5.1. За невиконання або 
неналежне виконання оцінки у термін,
передбачений цим Договором, з 
Експерта стягується штраф у 
розмірі
___________________________________.

   5.2. Додаткові зобов'язання 
________________________________.

   5.3. Експерт не несе 
відповідальності за неналежне виконання
своїх обов'язків 
 за цим Договором, якщо воно стало 
наслідком
неналежного виконання Замовником обов'язків, зазначених 
 у п.3.4
Договору.


        
  6. Умови розірвання договору


   6.1. Цей Договір 
 може бути розірвано за взаємною 
згодою
сторін, або з ініціативи будь-якої з сторін у порядку, 
визначеному
чинним законодавством.


        
      7. Інші умови


   В Договір можуть включатися 
 інші умови, що не суперечать
чинному законодавству та 
Положенню про порядок залучення експертів
до оцінки майна, що перебуває 
у загальнодержавній власності, під
час створення підприємств з 
іноземними інвестиціями.


        
    8. Термін дії Договору


   8.1. Договір діє з 
________________ по ______________________


        
   9. Юридичні адреси сторін


       Замовник  
           
  Експерт

   __________________________    
 ___________________________

   __________________________    
 ___________________________

   __________________________    
 ___________________________

       (підпис)  
           
  (підпис)


    М.П.     
           
М.П.


          
           
   Затверджено

          
           
 наказом Фонду державного

          
           
 майна України

          
           
 від 12 серпня 1996 року

          
           
 N 913


          
      Акт

      приймання-передачі 
 звіту з оцінки майна,

      що перебуває у 
загальнодержавній власності,

      під час створення 
підприємств з іноземними

          
    інвестиціями


      
__________________________________________

          
 (назва об'єкта оцінки)


   
_____________________________________________________________

          
  (назва підприємства)

   в особі 
____________________________________________________,

   що діє на підставі _______________________ (далі 
- Замовник),

   з одного боку, та 
___________________________________________

          
  (назва юридичної особи, що виконував оцінку)

   в особі 
___________________________________________________,

   що діє на підставі ________________________ (далі 
- Експерт),

   з другого боку, засвідчують про 
наступне:

   1. Експерт передає, а 
 Замовник приймає виконаний згідно з

   Договором від "___"____________________ 199_ року 
N _________

   звіт з оцінки майна 
_________________________________________

          
      (назва об'єкта оцінки)

   на _____________________________ 
аркушах.

   2. Вартість майна 
___________________________________________

          
      (назва об'єкта оцінки)

   згідно з проведеною оцінкою становить 
_______________________

   ________________________________________________ 
карбованців.

   3. Вартість робіт щодо оцінки 
майна _________________________

   
___________________________________________________ становить

         (назва 
об'єкта оцінки)

   ________________________________________________ 
карбованців.

         
(цифрами та літерами)

   На момент підписання акта 
приймання-передачі звіту з оцінки

   майна виконавцю сплачено _______________________ 
карбованців,

          
      (цифрами та літерами)

   що становить ________ відсотків від загальної 
вартості робіт.

   Експерту належить сплатити _____________________ 
карбованців.

          
       (цифрами та 
літерами)      Замовник   
           
   Експерт

   ________________________    
   ________________________

    (назва та реквізити    
      (назва та реквізити

   ________________________    
   ________________________

     Замовника)    
           
 Експерта)

   ________________________    
   ________________________


   М.П. ___________________    
   М.П. ___________________

        (підпис) 
           
    (підпис)

<< Главная страницаУкраина онлайн