Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Інструкція про умови і правила здійснення посередницької діяльності у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном та контроль за їх дотриманням

Ліцензійна палата

Інструкція № ЛП-26/51 від 15.08.1996, нечин.

<< Главная страница


 

    ЛІЦЕНЗІЙНА ПАЛАТА ПРИ МІНІСТЕРСТВІ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

   ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ МІНІСТЕРСТВА 
ПРАЦІ УКРАЇНИ


          
  І Н С Т Р У К Ц І Я

 N ЛП-26/51 від 15.08.96  
      Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          3 вересня 
1996 р.
 vd960815 vnЛП-26/51       
   за N 498/1523


          
           
 Затверджено

          
       наказом Ліцензійної 
 палати  при

          
       Мінекономіки України і 
Державного

          
       центру зайнятості Мінпраці 
України

          
       від 15.08.96 ЛП-26/51 ( 

z0497-96 )


 ( Інструкція 
втратила чинність на підставі Наказу Ліцензійної

          
           
        палати

  N 19/15 ( 

z0215-99 ) від 22.02.99 )


          
     Інструкція

  про умови і правила здійснення посередницької 
діяльності у

  працевлаштуванні на роботу, в тому числі 
 за кордоном та

          
 контроль за їх дотриманням


   1. Ця Інструкція розроблена 
відповідно до Закону України "Про
внесення змін і 
 доповнень до статті 4 Закону України 
 "Про
підприємництво" від 22 грудня 1995 року N 

497/95-ВР, постанов
Кабінету  
Міністрів України  від  17 травня  1994 р.  
N 316
( 
316-94-п )  "Про Положення  про 
 порядок  видачі суб'єктам
підприємницької діяльності 
 спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих 
видів діяльності", від 27 березня 1996 р. N 358
( 

358-96-п ) "Про внесення 
 доповнень до Положення про порядок
видачі суб'єктам 
 підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на 
здійснення окремих видів діяльності", від 8 серпня
1995 р.  
N 618 ( 
618-95-п ) "Питання Ліцензійної 
 палати  при
Міністерстві економіки".

   Ця Інструкція погоджена з Міністерством праці, 
 Міністерством
внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ, 
 Міністерством
охорони здоров'я, Антимонопольним комітетом 
 і Службою безпеки
України.

   2. Суб'єкти підприємницької 
 діяльності можуть здійснювати
діяльність, 
 пов'язану з посередництвом у працевлаштуванні, 
 за
умов, якщо:

   службові приміщення відповідають 
 санітарним нормам, мають
зручний підхід для населення та 
обладнані телефонним зв'язком;

   фахівці, які займаються посередницькою 
діяльністю мають вищу
освіту і певний досвід роботи.

   3. Особливими  умовами  
посередництва  у працевлаштуванні
громадян України за 
кордоном є наявність:

   зовнішньоекономічного договору  (контракту) 
 з  іноземними
суб'єктами господарської діяльності про 
працевлаштування громадян
України;

   дозволу компетентних органів  влади 
 іноземним  суб'єктам
господарської діяльності на 
прийняття на роботу громадян України
(крім суб'єктів підприємницької 
діяльності, які працевлаштовують
моряків на судна 
 іноземних власників) оформленого згідно  
з
законом країни, де офіційно зареєстровано 
 контору іноземного
суб'єкта господарської діяльності і 
легалізованого належним чином
консульською установою України у відповідній 
державі перебування,
якщо інше не передбачено 
законодавством України або міжнародним
договором учасником якого є Україна і 
держава перебування.

   4. Під час здійснення підприємницької 
діяльності, пов'язаної
з посередництвом у 
 працевлаштуванні, суб'єкти підприємницької
діяльності 
повинні додержуватись таких правил:

   ознайомлювати кожного клієнта з послугами, 
 що надаються, та
їх вартістю, повідомляти на його вимогу адресу і 
телефон місцевого
центру зайнятості;

   вести повний облік своїх клієнтів та наданих їм 
послуг;

   зберігати у  таємниці  всю  
 інформацію,  пов'язану  з
обслуговуванням 
  претендентів  на  працевлаштування,  та  
не
використовувати її з корисливою метою.

   Крім того,  суб'єкти  
 підприємницької  діяльності,  які
здійснюють посередництво 
у працевлаштуванні громадян за кордоном,
повинні:

   надавати один примірник трудового договору 
 або повідомляти
громадянина  у письмовій формі 
 про загальні умови праці та
обставини, що 
стосуються його особисто, або групи громадян, членом
якої він є;

   заповнювати реєстраційні   картки 
  громадян   України,
працевлаштованих  
 за  кордоном  при  посередництві  
суб'єкта
підприємницької діяльності за типовою формою N 1-ЕМ (додається) 
та
подавати форми статистичної звітності відповідно 
 до порядку,
встановленого наказом Мінстату 
 України від  31.01.96 р. N 28
( 

z0054-96 )  "Про затвердження 
 форм  державної  статистичної
звітності про зовнішню 
 трудову міграцію для Міністерства праці
України", 
 зареєстрованого в Міністерстві юстиції за N 54/1079 від
6 лютого 1996 
року.

   5. Під час здійснення зазначеної 
діяльності не допускається:

   надавати громадянам недостовірну 
 інформацію щодо характеру,
умов та оплати праці, яка 
пропонується;

   дискримінувати претендентів на 
 працевлаштування за віком,
статтю, походженням, за 
релігійними переконаннями, національністю,
місцем проживання та іншими 
обставинами;

   стягувати будь-які види попередніх оплат за 
 посередництво у
працевлаштуванні до укладання громадянином 
трудового договору;

   продаж адрес іноземних працедавців, 
 посередницьких  фірм,
державних органів зайнятості інших країн 
без їхньої на те згоди;

   продаж опублікованих у закордонних засобах 
масової інформації
адрес іноземних працедавців, які 
 не орієнтовані на залучення
іноземної робочої 
сили.

   6. Контроль  за  
додержанням  суб'єктами  підприємницької
діяльності  
особливих  умов  і  правил  
 посередництва  у
працевлаштуванні на роботу, в тому числі 
за кордоном, здійснюється
Державним центром зайнятості 
 Міністерства праці,  Ліцензійною
палатою при Мінекономіки 
та територіальними державними інспекціями
праці Головної Державної інспекції 
праці Мінпраці.

   7. У разі виявлення 
 порушення умов і правил 
 здійснення
зазначеної діяльності орган, який проводить 
перевірку, повідомляє
про це Державний центр зайнятості Міністерства 
праці і Ліцензійну
палату при Мінекономіки у письмовій формі.


        
           
    Додаток

          
      до Інструкції про 
 умови і правила

          
      здійснення посередницької 
діяльності

          
      у працевлаштуванні на роботу, в 
тому

          
      числі за кордоном


          
  Типова форма N 1-ЕМ

Ідентифікаційний    
       Затверджена наказом 
 Мінстату
код ЄДРПОУ ___________     
  України від 31.01.1996 р. N 28

          
         Код за УКУД 
__________________


          
  Реєстраційна картка N

   громадянина України, працевлаштованого за 
кордоном за

   наймом органом служби зайнятості або 
 посередницькою

   комерційною організацією, що має 
відповідний дозвіл

         
 на здійснення такої діяльності

Прізвище 
_________________________________________________________
Ім'я 
_________________________ По батькові _______________________
Паспорт серії 
______________________________ N ___________________
Ким виданий 
______________________________________________________
Коли виданий 
_____________________________________________________
Місце постійного 
проживання ______________________________________

          
           
 
(адреса)
__________________________________________________________________
Стать 
_______________ Рік народження _____________________________
Освіта 
___________________________________________________________
Працював (не 
працював) на момент виїзду, раніше ніде не працював
(необхідне 
підкреслити) __________________________________________
Професія (посада) на 
момент виїзду 
_______________________________
__________________________________________________________________
Вид 
діяльності ___________________________________________________
Країна, що 
надає роботу __________________________________________
Реквізити роботодавця 
____________________________________________

          
        (повна назва, 
країна,
__________________________________________________________________

      адреса, телефон, факс, 
банківські 
реквізити)
__________________________________________________________________
Вид 
діяльності в країні, що надає роботу 
_________________________
__________________________________________________________________
Професія 
(посада) у іноземного роботодавця _______________________
Строк трудового 
договору (контракту) _____________________________
Дата початку трудового 
договору (контракту) ______________________
Дата закінчення трудового 
договору (контракту) ___________________
Форма працевлаштування: 
трудящі-мігранти;  сезонні  працівники;
прикордонні 
 працівники; стажисти,  які  працюють  за  
наймом
(необхідне підкреслити).

 "___" ______________ 199__ р. 
         
 Підпис

          
          
 __________________________

          
           
 (прізвище виконавця)

<< Главная страницаУкраина онлайн