Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 961 від 15.08.1996

<< Главная страница


 

          
  П О С Т А Н О В А

          
від 15 серпня 1996 р. N 961

          
      Київ


         Про 
затвердження Методики оцінки

        вартості майна 
під час приватизації


     ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ 

      N 865 ( 

865-97-п ) від 08.08.97 

      N 1114 ( 

1114-98-п ) від 22.07.98 )

      


   З метою удосконалення механізму оцінки вартості 
майна під час
приватизації Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л 
я є:


   1. Затвердити  Методику  
оцінки  вартості майна під час
приватизації 
(додається).


   2. Фонду державного майна розробити і 
затвердити:

   у двомісячний  термін  Положення 
 про порядок продажу на
фондовій біржі пакетів 
 акцій, що належать державі, 
 відкритих
акціонерних товариств;


   до 1 грудня 1996 р. Положення про 
порядок експертної оцінки
пакетів акцій, що належать  
державі,  відкритих  акціонерних
товариств.


   3. Міністерству фінансів 
 за погодженням з Фондом державного
майна у двомісячний термін 
розробити і затвердити Положення про
порядок оцінки 
 дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння під
час 
приватизації.


   4. Міністерствам та відомствам у 
двомісячний термін привести
свої нормативні акти 
 у відповідність з Методикою, затвердженою
цією 
постановою.


   5. Визнати такими, що втратили 
чинність, постанови Кабінету
Міністрів України від 18 
 січня 1995 р. N 36 ( 
36-95-п 
) "Про
затвердження Методики оцінки вартості об'єктів 
 приватизації" (ЗП
України, 1995 р., N 4, ст.82) 
 та від 20 червня 1995 р. N 437
( 

437-95-п ) "Про внесення змін і доповнень 
 до Методики оцінки
вартості об'єктів приватизації, 
 затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 1995 р. 
N 36" (ЗП України, 1995 р.,
N 9, ст. 226).


   6. Ця постанова набуває чинності з 1 
липня 1996 року.   Прем'єр-міністр України    
       П.ЛАЗАРЕНКО          
          
 ЗАТВЕРДЖЕНЕ

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 15 серпня 1996 р. N 
961


    ( Методика втратила чинність на підставі 
Постанови КМ

     N 1114 ( 

1114-98-п ) від 22.07.98 )


          
     МЕТОДИКА

      оцінки вартості майна 
під час приватизації          
  I. Загальні положення


   1. Ця Методика встановлює порядок 
оцінки вартості майна, що
підлягає  приватизації, 
 залежно  від  застосування  способів
приватизації та 
засобів платежу.

   Майном, що оцінюється згідно із 
цією Методикою, є цілісні
майнові комплекси, індивідуально 
 визначене майно  (інвентарні
об'єкти), частки 
 (паї, акції), а також інше майно, що 
може
оцінюватися  в  процесі  приватизації  
відповідно  до  актів
законодавства.


   2. Методика використовується для 
визначення:

   статутного фонду  відкритих  
акціонерних  товариств,  що
створюються в процесі 
приватизації (корпоратизації);

   вартості майна, що приватизується шляхом 
викупу;

   початкової вартості майна, що 
 підлягає продажу на аукціоні
або за конкурсом;

   початкової вартості інвестиційних 
зобов'язань у разі продажу
об'єктів малої приватизації за 
конкурсом;

   ціни пакетів  акцій,  що  
належать  державі,  відкритих
акціонерних товариств;

   вартості майна  підприємств,  
визнаних  арбітражним судом
банкрутами.


   3. Методика не 
 поширюється на оцінку вартості 
 земельної
ділянки, на якій розташований об'єкт приватизації, а 
також надр та
інших складових навколишнього природного середовища, за 
 винятком
оцінки прав користування ними.


   4. Якщо приватизація 
 державного майна здійснюється шляхом
його продажу з 
розстрочкою платежу, на суму відстроченого платежу
нараховуються 
відсотки за обліковою ставкою Національного банку.


   5. У цій Методиці наведені 
нижче терміни вживаються у такому
значенні:

   цілісний майновий  комплекс  -  
господарський  об'єкт із
завершеним циклом виробництва продукції 
(робіт, послуг). Цілісними
майновими  комплексами  можуть 
 бути  структурні  підрозділи
підприємств (цехи, 
 виробництва, дільниці тощо), які виділяються в
установленому  
порядку  в  самостійні об'єкти приватизації 
 з
подальшим складанням розподільчого балансу;

   індивідуально визначене майно (інвентарний 
об'єкт) - будівлі,
споруди, машини, устаткування та інші 
облікові одиниці основних
засобів, нематеріальні активи, 
 малоцінні  та  швидкозношувані
предмети,  виробничі 
 запаси, незавершене виробництво, готова
продукція, 
незавершене капітальне будівництво та інші цінності, що
реалізуються окремо 
як самостійний об'єкт продажу;

   оцінка - визначення вартості майна;

   масова оцінка - визначення вартості майна, що 
приватизується,
з використанням стандартної методології 
 та стандартного набору
вихідних даних;

   експертна оцінка  -  визначення 
 оціночної вартості майна
експертом відповідно до договору з 
державним органом приватизації;

   ціна майна - грошовий еквівалент майна, 
 розрахований шляхом
масової або експертної оцінки;

   початкова ціна - ціна, з 
 якої починаються торги під час
продажу майна на аукціоні, 
за конкурсом та на фондовій біржі;

   інвестиційні зобов'язання  -  
зобов'язання  покупця  щодо
внесення інвестицій у 
 вигляді коштів та інших видів 
 майна,
необхідних  для ефективного функціонування 
 об'єкта оцінки та
випуску ним конкурентоспроможної 
продукції;

   відновна вартість основних засобів 
 - вартість відтворення
основних засобів на дату оцінки з 
урахуванням затрат, пов'язаних
із закінченим капітальним 
ремонтом, відповідно до вимог пункту 6
постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 1996 р. N 523
( 

523-96-п );

   залишкова вартість  основних засобів 
 - відновна вартість
основних засобів на дату оцінки за 
вирахуванням їх зносу;

   дооцінка залишкової вартості основних 
засобів - різниця між
проіндексованою станом на 1 квітня 1996 р. 
 залишковою вартістю
основних  засобів,  наявних 
 на дату складання передаточного
(розподільчого) 
балансу, та їх залишковою вартістю без урахування
зазначеної 
індексації;

   оціночна вартість майна - вірогідна ціна, 
 за яку майно може
бути продане на ринку на дату оцінки з 
урахуванням вимог договору
купівлі-продажу майна;

   ліквідаційна вартість майна - вірогідна 
ціна, за якою майно
може бути продане на ринку на дату оцінки з 
 урахуванням терміну
продажу, визначеного ліквідаційною 
комісією;

   дата оцінки - визначена наказом керівника 
 державного органу
приватизації дата (перше число місяця), на яку 
проводиться оцінка;

   експерт - юридична особа, яка відповідно до 
угоди, укладеної
з Фондом державного майна, має 
 право на проведення експертної
оцінки та дооцінки об'єктів 
приватизації;

   розподільчий баланс підприємства - баланс, що 
складається під
час відокремлення (виділення) об'єктів із 
 цілісного майнового
комплексу;

   передаточний баланс підприємства 
 - баланс  підприємства,
складений на дату оцінки, або 
баланс за останній звітний період
для підприємств, 
 які  приватизуються  відповідно  до  
Указу
Президента України від 26 листопада 1994 р. N 699 ( 
699/94 
) "Про
заходи  щодо  забезпечення  прав  
громадян  на  використання
приватизаційних майнових  
сертифікатів",  на  підставі  якого
проводиться 
оцінка.


      II. Порядок проведення 
оцінки вартості майна


   6. Оцінку вартості майна проводить 
у разі:

   приватизації майна підприємств шляхом продажу 
акцій відкритих
акціонерних товариств, створених на базі майна цих 
підприємств, а
також  шляхом  перетворення  радгоспів 
 та  інших  державних
сільськогосподарських 
 підприємств та організацій у 
 колективні
сільськогосподарські підприємства - комісія, створена 
 відповідно
до статті 13 Закону України "Про 
приватизацію державного майна"
( 
2163-12 ); ( Абзац другий пункту 6 із змінами, 
внесеними згідно
з Постановою КМ N 865 ( 

865-97-п ) від 08.08.97 )

   приватизації майна підприємств згідно 
 з Указом Президента
України від 26 листопада 1994 р. N 699 
 ( 
699/94 ) - комісія,
створена 
відповідно до цього Указу;

   приватизації іншими способами, 
 передбаченими законодавством,
- державний орган 
 приватизації. У випадках, передбачених цією
Методикою, 
 державний орган приватизації залучає експертів 
 на
підставі договору про проведення експертної оцінки майна;

   продажу державного майна підприємства-банкрута - 
ліквідаційна
комісія, створена відповідно до Закону України "Про 
 банкрутство"
( 
2343-12 ).


   7. Оцінка вартості майна проводиться 
у такій послідовності:

   складання передаточного   або  
 розподільчого   балансу
підприємства та 
 підготовка інших документів, необхідних  
для
проведення оцінки вартості майна, згідно з додатком N 1;

   проведення масової або  експертної 
 оцінки  на  підставі
вищезазначених документів;

   складання акта оцінки вартості майна 
 або звіту про його
експертну оцінку та 
 висновків експерта про оціночну 
вартість
майна;

   затвердження державним  органом  
приватизації  результатів
оцінки.


   8. За рішенням державних органів 
приватизації оцінці вартості
об'єкта приватизації може передувати його 
повна інвентаризація, що
проводиться відповідно до 
 Положення про інвентаризацію майна
державних 
підприємств, що приватизуються, а також майна державних
підприємств 
 та  організацій,  яке  передається  в  
 оренду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 
березня
1993 р. N 158 ( 
158-93-п ).

   У разі  порушення  порядку 
 проведення інвентаризації або
виявлення фактів 
 невідповідності документів,  необхідних  
для
проведення оцінки, даним передаточного 
 (розподільчого) балансу
державний орган приватизації може призначити 
 повну або часткову
повторну інвентаризацію.


   9. Документи, перелік 
яких зазначено в додатку N 1 до цієї
Методики,  передаються 
 керівником підприємства до комісії, що
проводить 
 оцінку, або державного органу приватизації не пізніше
ніж 
 через  30  днів  від  призначеної дати оцінки. 
Керівники
підприємств, що приватизуються згідно з Указом Президента 
України
від 26 листопада 1994 р. N 699, передають зазначені 
документи у
термін, визначений цим Указом.

   У разі потреби для проведення 
 оцінки  державний  орган
приватизації може затребувати 
інші документи, не зазначені в цьому
переліку.


   10. Акти оцінки, складені 
згідно з додатками N 2, 3, 4 при
проведенні масової 
 оцінки, або висновки експерта про оціночну
вартість 
 майна затверджуються  керівником  державного  
органу
приватизації  у  термін,  що не 
 перевищує двох місяців від
призначеної дати оцінки. 
 Датою затвердження акта оцінки вартості
майна або висновків 
експерта є дата, що зазначається в акті оцінки
або у висновках 
 експерта посадовою особою державного 
 органу
приватизації, яка їх затвердила.

   За достовірність документів, зазначених у додатку 
N 1, несуть
відповідальність згідно із законодавством 
 керівник та головний
бухгалтер підприємства, а також комісія з 
інвентаризації - щодо
інвентаризаційних описів та аудитор - щодо 
аудиторського висновку.

   Термін дії акта оцінки (висновку 
 експерта) для реєстрації
статуту відкритого акціонерного 
товариства або підписання договору
купівлі- продажу майна - два місяці від 
дати його затвердження.

   У разі повторного проведення аукціону 
чи конкурсу з продажу
об'єктів приватизації або у 
 разі  потреби  погодження  умов
приватизації 
 об'єкта оцінки з Кабінетом Міністрів України 
 у
випадках, передбачених законодавчими та  
іншими  нормативними
актами, термін дії акта оцінки продовжується 
на термін повторного
проведення аукціону, конкурсу або погодження.

   Термін дії акта оцінки вартості майна 
підприємства-банкрута
визначається ліквідаційною комісією.


   11. У разі порушення вимог пункту 10 
цієї Методики державний
орган приватизації має 
 право прийняти рішення про скасування
результатів 
оцінки та призначити нову дату оцінки.


   12. Експертна оцінка 
 вартості майна, яке приватизується,
проводиться у 
порядку, що встановлюється Фондом державного майна.
За результатами 
експертної оцінки складаються звіт про експертну
оцінку майна та 
висновки експерта про оціночну вартість майна, які
передаються до державного 
органу приватизації на затвердження.

   Звіт про  експертну  оцінку 
 майна підписується фізичними
особами, що 
 проводили оцінку, кваліфікація яких 
 підтверджена
відповідними кваліфікаційними документами (із 
зазначенням номера,
дати видачі та реквізитів юридичної особи, що їх видала). 
Висновки
експерта про оціночну вартість майна підписуються 
уповноваженою
особою експерта і скріплюються печаткою.


   13. До актів оцінки, складених 
згідно з додатками N 2, 3, 4,
додаються документи згідно з 
додатком N 1. До висновку експерта
про оціночну вартість майна також 
 додається звіт про експертну
оцінку.

   Перший примірник документації про 
 оцінку вартості  майна
зберігається у відповідних державних 
органах приватизації, другий
- у покупця або у 
 відкритому акціонерному  товаристві,  що
створюється 
в процесі приватизації.


    III. Оцінка вартості цілісного 
майнового комплексу


   14. До переліку майна 
 об'єктів приватизації як цілісних
майнових 
комплексів включаються:

   основні засоби та інші позаоборотні 
активи;

   оборотні засоби (запаси і затрати, грошові 
кошти, розрахунки
та інші активи).

   Належність майна  до  основних  
та  оборотних  засобів
визначається  
 відповідно  до  Положення  про  
організацію
бухгалтерського обліку і звітності в 
 Україні,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 квітня 1993 р. N 250
( 
250-93-п 
).


   15. Оцінка вартості цілісного 
 майнового комплексу (масова
оцінка) проводиться за 
формулою:


   Вцмк = Оз + На + Вкі + Уні + Вдв + (Зз + Фа - 
Кр),   (1)


   де Вцмк - вартість цілісного майнового 
комплексу;


   Оз -  залишкова вартість 
 основних засобів з урахуванням
індексації їх 
балансової вартості станом на 1 квітня 1996 року;

   На - залишкова вартість нематеріальних активів, 
 відображених
у балансі;

   Вкі - відновна вартість незавершених капітальних 
вкладень;

   Уні - відновна вартість устаткування 
(невстановленого);

   Вдв - довгострокові фінансові 
вкладення;

   Зз  - запаси і затрати, які 
включаються у валюту балансу;

   Фа - фінансові активи (інші 
 позаоборотні активи, грошові
кошти, розрахунки та інші 
активи);

   Кр -  кредиторська  заборгованість 
 (довгострокові пасиви,
розрахунки та інші пасиви, резерви 
майбутніх витрат і платежів).


   16. Розрахунок залишкової 
 вартості основних засобів (Оз)
проводиться за 
встановленою в додатках N 5 і 6 формою.

   Розрахунок відновної вартості основних 
 засобів, введених у
дію після 1 січня 1995 р., 
 проводиться за встановленою в додатку
N 7 формою відповідно до 
коефіцієнтів індексації згідно з додатком
N 10 у такому порядку:

   будівель, споруд, передавальних 
 пристроїв - за видом та
терміном освоєння 
витрат;

   машин, обладнання, транспортних 
 засобів та  інших  видів
основних засобів - 
відповідно до дати придбання.

   Визначення залишкової  вартості  цих 
  основних  засобів
здійснюється  в  
загальному порядку виходячи з розрахованої
відновної 
вартості.


   17. Вартість  нематеріальних 
 активів,  відображених  у
передаточному 
 балансі підприємства  та  придбаних до 1 
квітня
1996 р., визначається під час складання 
 передаточного балансу
відповідно до вимог пункту 21 
Положення про інвентаризацію майна
державних підприємств, що 
приватизуються, а також майна державних
підприємств  та  
організацій,  яке  передається  в  
оренду,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 
 березня
1993 р. N 158 ( 
158-93-п ).

   Нематеріальні активи, придбані після 
 1 квітня 1996  р.,
включаються до акта оцінки за 
ціною їх придбання.


   18. Визначення відновної 
 вартості незавершених капітальних
вкладень, зазначених 
у передаточному балансі, здійснюється 
 за
формулою:


          
 Вкі = Вк х Кі,         
 (2)

   де Вкі - відновна вартість незавершених 
капітальних вкладень
на дату оцінки;

   Вк - вартість незавершених капітальних 
 вкладень за даними
бухгалтерського обліку;

   Кі - коефіцієнт індексації.


   Незавершені капітальні вкладення, відображені у 
передаточному
балансі, розподіляються за видом та терміном освоєння 
витрат.

   Вартість незавершених капітальних вкладень 
 збільшується на
коефіцієнт індексації ( Кі 
 ) відповідного кварталу згідно з
додатком N 11. 
Коефіцієнт індексації відображає усереднений індекс
цін на будівництво і 
промислову продукцію.

   Вартість незавершених капітальних вкладень, 
 здійснених після
1 квітня 1996 р., не індексується. 
 Розрахунок відновної вартості
незавершених капітальних вкладень 
проводиться за формою згідно з
додатком N 9.


   19. За  рішенням  органу 
 приватизації  або  комісії  з
приватизації у 
разі включення незавершеного будівництвом об'єкта
до складу 
цілісного майнового комплексу його вартість, розрахована
відповідно до 
 пункту 18 цієї Методики, за згодою 
 керівника
підприємства може бути скоригована з 
 урахуванням коефіцієнта
фізичного зносу, що відображає його 
технічний стан. У цьому разі
експертна  оцінка технічного 
 стану незавершеного будівництвом
об'єкта з метою визначення 
такого коефіцієнта проводиться за кошти
підприємства, що 
 приватизується, у порядку, визначеному Фондом
державного 
майна.


   20. За рішенням державного органу 
приватизації або комісії з
приватизації незавершений будівництвом 
об'єкт може бути виключений
із складу цілісного майнового 
 комплексу. При цьому у  разі
прийняття 
 державним органом приватизації рішення про його 
викуп
вартість  незавершеного  будівництвом  об'єкта 
  визначається
відповідно  до  Методичних  
вказівок  по визначенню вартості
незавершених будівництвом 
об'єктів, що підлягають приватизації,
затверджених  
  наказом   Фонду   державного   
майна   і
Держкоммістобудування від 14  вересня 
 1995  р.  N  1175/189
( 

z0365-95 ). У разі продажу 
 вилученого із складу цілісного
майнового комплексу 
незавершеного будівництвом об'єкта на аукціоні
або за конкурсом 
 його початкова вартість визначається згідно з
Указом Президента 
України від 14 жовтня 1993 р. N 456 ( 
456/93 
)
"Про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва".


   21. Відновна  вартість 
  устаткування  (невстановленого)
визначається за 
формулою:


         
 Уні = Ун х Кі,         
 (3)

   де Уні - відновна вартість устаткування 
(невстановленого);

   Ун  -  вартість  устаткування 
 (невстановленого) за цінами
придбання;

   Кі - коефіцієнт індексації.

   Устаткування (невстановлене),  відображене 
 у передаточному
балансі, розподіляється за термінами 
 його придбання. Вартість
устаткування 
 (невстановленого) збільшується залежно від терміну
його 
придбання на коефіцієнт індексації (Кі) відповідного кварталу
згідно з 
додатком N 11 (графа 2).

   Вартість устаткування 
 (невстановленого), придбаного після
1 квітня 1996 р., 
 не індексується. Розрахунок відновної вартості
устаткування 
(неустановленого) проводиться за формою згідно 
 з
додатком N 9.


   22. За рішенням державного 
органу приватизації або комісії з
приватизації  та  за  
згодою  керівника  підприємства,  
 що
приватизується,   вартість  устаткування 
  (невстановленого),
розрахована згідно з пунктом 21 цієї 
Методики, може бути зменшена
на коефіцієнт придатності 
устаткування для експлуатації. У цьому
разі  експертна 
  оцінка  технічного  стану  
 устаткування
(невстановленого) з метою визначення коефіцієнта 
його придатності
для експлуатації  здійснюється  за  
кошти  підприємства,  що
приватизується, у порядку, визначеному 
Фондом державного майна.

   Якщо державний орган приватизації або комісія з 
 приватизації
прийняли рішення про виключення незавершеного будівництвом 
об'єкта
із складу цілісного майнового комплексу, виключенню і включенню 
до
вартості  незавершеного  будівництвом об'єкта як 
 самостійного
об'єкта приватизації  підлягає  також 
 вартість  устаткування
(невстановленого),   
придбаного   для   забезпечення  
 його
функціонування.


   23. Вартість оборотних 
 засобів визначається  виходячи  з
вартості 
 їх придбання відповідно до передаточного 
 балансу з
урахуванням вимог постанови Кабінету 
 Міністрів  України  та
Національного банку  України 
 від  19 квітня 1993 р. N 279
( 
279-93-п 
) "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей
державних 
 підприємств і організацій та джерела їх покриття" 
та
інших нормативних документів. Дооцінка проводиться 
 під  час
складання передаточного (розподільчого) балансу 
підприємства.

   До складу фінансових активів включаються 
 інші позаоборотні
активи, кошти, розрахунки та інші активи 
(за вирахуванням залишку
використання позикових коштів у разі коли цю суму 
було спрямовано
до фонду розвитку виробництва).


   24. Оцінка вартості 
 дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння 
здійснюється у порядку, що встановлюється Мінфіном.


   25. Оцінка вартості предметів 
прокату, у тому числі зданих в
оренду, здійснюється 
 виходячи із ступеня їх придатності на дату
оцінки, що 
визначається за діючими нормами для предметів прокату,
та терміну зарахування 
на баланс підприємства шляхом збільшення їх
первісної вартості на 
 коефіцієнт індексації оборотних засобів,
зданих в 
оренду, відповідно до вимог пункту 31 цієї Методики.


   26. Вартість  оборотних  
засобів зменшується на вартість
кредиторської 
заборгованості відповідно до передаточного балансу.
У разі 
 коли сума кредиторської заборгованості перевищує 
розмір
оборотних засобів,  вартість  цілісного  
майнового  комплексу
визначається за формулою:


      Вцмк = Оз + На + Вкі + 
Уні + Вдв      (4).


   27. Якщо  приватизуються 
 підприємства,  діяльність  яких
пов'язана з державною 
таємницею, державні органи приватизації або
комісії  з 
  приватизації  за  погодженням  з  
відповідними
міністерствами (відомствами) та замовниками відповідної 
 продукції
можуть приймати рішення про включення 
до акта оцінки цілісного
майнового  комплексу  вартості  
науково-технічної  продукції,
матеріальних  об'єктів, 
 які містять секретну інформацію, 
 та
документації, що є державною таємницею. 
 Оцінка цього  майна
здійснюється експертним 
 шляхом згідно з вимогами пункту 12 цієї
Методики. Результати 
оцінки зазначаються в акті оцінки залежно від
виду оцінюваного 
 майна. Термін дії акта оцінки відповідно 
до
пункту 10 цієї Методики продовжується на термін, необхідний 
 для
погодження відповідних рішень.

   У разі відсутності згоди міністерств (відомств) 
або замовника
орган приватизації або комісія з приватизації вирішує 
питання про
виключення цього майна із складу цілісного майнового комплексу, 
що
приватизується, та визначає умови його подальшого 
використання.


         IV. 
Особливості оцінки вартості

          
   орендованого майна


   28. Оцінка  вартості  
орендованого  майна,  що  підлягає
приватизації,  
 здійснюється  на  підставі  договору  
оренди,
передаточного балансу підприємства та балансу, що 
 додається до
договору  оренди.  Склад  
орендованого  майна,  що  підлягає
приватизації, 
 визначається згідно із законодавством і 
 включає
основні та оборотні засоби, майно, придбане 
орендарем за рахунок
державних коштів, наданих для фінансової 
 підтримки підприємства
або виконання цільових державних 
програм тощо, та амортизаційних
відрахувань на повне відновлення 
орендованих основних засобів , а
також  залишок  
амортизаційного  фонду  на повне 
 відновлення
орендованих основних засобів на дату оцінки.


   29. Вартість майна, яке 
належить орендарю, визначається як
сума  залишкової 
 вартості основних засобів та 
 нематеріальних
активів, відображених у передаточному 
 балансі та придбаних за
рахунок  власних 
 коштів,  відновної  вартості  
незавершених
капітальних вкладень та устаткування (невстановленого), 
здійснених
та  придбаних за рахунок власних 
 коштів, вартості оборотних
засобів, визначеної 
 відповідно до вимог пунктів 23-26  
цієї
Методики з вирахуванням кредиторської заборгованості.

   Вартість орендованого майна,  що 
 підлягає  приватизації,
визначається за формулою:


   Вом = Оз(д) + На(д) + 
Вкі(д) + Уні(д) + Вдв(д) + Обі(д) +

      + Аз(д),   
           
 (5)


   де Вом - вартість  орендованого 
 майна  (з  урахуванням
придбаного за державні кошти), що 
підлягає приватизації;

   Оз(д) - залишкова вартість основних 
засобів;

   На(д) -  залишкова  
 вартість  нематеріальних  активів,
відображених у 
передаточному балансі;

   Вкі(д) - відновна вартість незавершених 
капітальних вкладень;

   Уні(д) - відновна вартість устаткування 
(невстановленого);

   Вдв(д) - вартість довгострокових фінансових 
вкладень, що не
виключаються;

   Обі(д) - вартість оборотних 
 засобів, зданих в оренду, з
вирахуванням 
кредиторської заборгованості;

   Аз(д) - залишок амортизаційного 
 фонду на повне відновлення
орендованих основних засобів на дату 
оцінки.


   30. У разі якщо були освоєні і 
 введені в дію незавершені
капітальні 
 вкладення, здані в оренду, або капітальні 
вкладення,
здійснені за час оренди за рахунок 
 державних  коштів,  для
визначення державної 
 частки у вартості введеного в дію об'єкта
проводиться 
перерахунок витрат за їх видами та терміном освоєння
за 
формулою:


        В(д) = В 
- В(о),          
 (6)


   де В(д) - відновна вартість капітальних вкладень, 
 здійснених
за рахунок державних коштів;

   В  - відновна вартість капітальних 
вкладень;

   В(о) - відновна вартість капітальних вкладень, 
 здійснених за
рахунок коштів орендаря.


   Результати розрахунку оформляються згідно з 
додатком N 9.

   Відновна та залишкова вартість основних засобів 
 визначається
з урахуванням затрат, пов'язаних з 
 їх капітальним ремонтом,
завершеним після 1 січня 1996 
року.


   31. Вартість оборотних засобів, 
зданих в оренду, визначається
на  підставі  балансу,  
що додається до договору оренди, з
урахуванням 
умов договору оренди за формулою:


   Обі(д) = ( Зз(д) + Фа(д) - Кр(д) ) х К,  
      (7)


   де Зз(д) - запаси і затрати;

   Фа(д) - фінансові активи;

   Кр(д) - кредиторська заборгованість;

   К - коефіцієнт індексації вартості 
оборотних засобів залежно
від дати укладення договору 
 оренди,  що  розраховується  та
встановлюється 
 Фондом державного майна станом на 1 січня та 
1
липня кожного року за поданням Мінстатом інформації про 
 фактичну
вартість оборотних засобів у народному господарстві.

   У разі коли сума кредиторської заборгованості 
перевищує суму
запасів  і  затрат та фінансових 
 активів, зданих в оренду,
проіндексована 
 вартість оборотних засобів, зданих в  
оренду,
дорівнює нулю.


   32. Залишок  амортизаційного 
 фонду на повне відновлення
орендованих 
 основних засобів ( Аз(д) ) визначається згідно 
 з
передаточним балансом підприємства на підставі довідки 
керівника
підприємства про рух коштів амортизаційного фонду за час 
оренди.

   Майно, придбане за рахунок державних коштів, 
відображується в
акті оцінки відповідно до призначення як 
 основні чи оборотні
засоби.


   33. У разі приватизації цілісних 
майнових комплексів, зданих
в оренду, до статутного фонду 
відкритого акціонерного товариства
включається державне майно та майно, 
що є власністю орендаря.

   За результатами  оцінки  майна  
 орендного  підприємства
складається акт установленого 
зразка (додаток N 3).


      V. Зміна вартості 
майна, що приватизується


   34. Вартість цілісного 
 майнового комплексу зменшується на
вартість 
майна:

   що належить орендарю;

   щодо якого покупцям встановлено 
пільги;

   на яке поширюється особливий режим 
приватизації (виключення
об'єктів незавершеного будівництва; 
 часток (паїв, акцій), що
належать державі в майні 
підприємств тощо);

   державного житлового фонду, який приватизується 
відповідно до
Закону України "Про приватизацію 
 державного житлового фонду"
( 
2482-12 
);

   об'єктів, що не підлягають 
приватизації;

   дооцінки залишкової вартості основних 
засобів.


   35. Вартість майна об'єктів 
приватизації, крім об'єктів, що
приватизуються згідно з 
Указом Президента України від 26 листопада
1994 р. N 699 ( 
699/94 
), збільшується на вартість нематеріальних
активів, не відображених у 
передаточному балансі підприємства. При
цьому проводиться 
 експертна  оцінка  вартості  нематеріальних
активів, 
 не відображених у балансі підприємства, відповідно 
до
Порядку, що визначається Фондом державного майна та 
Міністерством
у справах науки і технологій.


   36. У разі створення 
 відкритих акціонерних товариств на
основі майна, 
 що належить державі, та майна орендаря 
 державна
частка у статутному фонді збільшується 
на вартість орендованих
оборотних засобів, визначену згідно з пунктом 31 цієї 
Методики.


        VI. 
Оцінка вартості і індивідуально

       визначеного майна 
(інвентарних об'єктів)


   37. Оцінка  вартості 
  індивідуально  визначеного  майна
проводиться 
 щодо  кожного  інвентарного  об'єкта  або  
групи
інвентарних об'єктів. До групи інвентарних об'єктів, що 
підлягають
оцінці, належать дільниці підприємств, комплекси споруд, 
будівель,
обладнання та інше майно, щодо якого не 
складається самостійний
бухгалтерський баланс.


   38. Оцінка вартості інвентарних 
об'єктів проводиться у разі:

   викупу будівель, споруд, машин, обладнання, 
літаків, суден,
дільниць підприємств, нематеріальних активів та майна, 
зазначеного
в пункті 27 цієї Методики, - органом 
приватизації із залученням
експерта;

   викупу оборотних  засобів  
(матеріалів, сировини тощо) -
органом приватизації за 
даними постачальника на дату оцінки або з
урахуванням ринкових цін, що 
склалися в регіоні на дату оцінки;

   продажу інвентарних об'єктів та 
 їх груп (крім оборотних
засобів) на 
 аукціоні або за конкурсом - органом приватизації у
порядку, 
 передбаченому розділом VIII та пунктами 20 і 22 
 цієї
Методики. При цьому можуть бути використані дані 
бухгалтерського
обліку без урахування індексації балансової 
 вартості основних
фондів станом на 1 квітня 1996 року.

   В інших випадках оцінка 
 інвентарних об'єктів проводиться
органом приватизації 
на підставі даних бухгалтерського обліку без
урахування індексації балансової 
вартості основних фондів станом
на 1 квітня 1996 року.

   За результатами оцінки інвентарних об'єктів на 
підставі даних
бухгалтерського обліку складається акт за формою згідно з 
додатком
N 4.


   39. У разі приватизації 
 майна підприємства-банкрута оцінка
інвентарних об'єктів 
проводиться згідно з пунктом 38 цієї Методики
шляхом визначення їх 
ліквідаційної вартості.


     VII. Оцінка вартості майна, 
що приватизується

          
    шляхом викупу


   40. Оцінка вартості майна, 
 що приватизується шляхом викупу,
проводиться залежно від складу 
майна, зазначеного в передаточному
балансі підприємства.


   41. У разі викупу 
 майна, до складу якого не включаються
будівлі та 
споруди, та майна підприємств, що перетворюються 
 в
процесі  приватизації  в  
 колективні  сільськогосподарські
підприємства, його 
вартість визначається на підставі передаточного
балансу без 
 урахування індексації балансової вартості основних
фондів 
станом на 1 квітня 1996 року.

   За результатами оцінки складається 
акт установленого зразка
(додатки N 2 і 3).

   За рішенням державного органу 
 приватизації у разі повної
амортизації 
 високоліквідного обладнання (транспортних 
 засобів,
аудіо-,  відео-,  оргтехніки та 
 обчислювальної техніки тощо)
проводиться їх дооцінка з 
урахуванням рівня цін, що склалися на
ринку на дату оцінки, 
на підставі підтвердних документів.


   42. У разі викупу майна, до 
складу якого включаються будівлі
та споруди, його вартість 
визначається за результатами експертної
оцінки цілісного майнового комплексу, 
а в разі оцінки орендованого
майна - також з урахуванням умов договору 
оренди.


     VIII. Оцінка вартості майна, що 
підлягає продажу

          
на аукціоні та за конкурсом


   43. Визначення початкової ціни 
майна, що підлягає продажу на
аукціоні або за конкурсом, 
 здійснюється на підставі передаточного
балансу підприємства без 
урахування індексації балансової вартості
основних фондів станом на 1 квітня 
1996 року.

   У разі продажу на аукціоні або за конкурсом 
майна, за даними
бухгалтерського обліку повністю  
зношеного,  державний  орган
приватизації приймає 
 рішення про призначення початкової ціни у
розмірі 30 
 відсотків його балансової вартості без 
 урахування
індексації балансової вартості основних фондів станом 
на 1 квітня
1996 року.


   44. У разі проведення конкурсу з 
продажу цілісного майнового
комплексу, до складу 
 якого включаються будівлі та споруди, або
конкурсу з 
 продажу майна разом з  будівлями  та  
спорудами
обов'язково  визначається  початковий 
 розмір  інвестиційних
зобов'язань.


   45. Оцінку початкового 
 розміру інвестиційних  зобов'язань
проводить 
 конкурсна комісія із залученням експерта. 
 Експертна
оцінка початкового розміру інвестиційних зобов'язань 
проводиться у
порядку,  визначеному Фондом державного 
 майна для проведення
експертної оцінки державного майна, 
 що приватизується. Замовником
проведення експертної оцінки 
 інвестиційних зобов'язань виступає
державний орган 
приватизації.


   46. Визначення початкової вартості 
інвестиційних зобов'язань
може  здійснюватися  шляхом 
 визначення різниці між оціночною
вартістю 
 об'єкта та його початковою ціною, а 
 також  шляхом
визначення  сукупної  вартості 
 інвестицій,  необхідних  для
забезпечення 
 ефективного функціонування об'єкта, за 
 напрямами
(реконструкція, капітальний ремонт, переобладнання, 
удосконалення
технологій, удосконалення менеджменту тощо) й іншими 
способами.


   47. Початкова вартість інвестиційних 
зобов'язань за рішенням
конкурсної комісії 
 розподіляється за етапами внесення. Термін
внесення 
інвестицій не повинен перевищувати п'яти років. Рішення
про 
 етапність  внесення  оформлюється  протоколом  
засідання
конкурсної комісії, яким затверджується  
звіт  експерта  про
визначення початкової вартості інвестиційних 
зобов'язань.

   Орган приватизації здійснює контроль за 
 відповідністю звіту
експерта нормативним та 
 методологічним вимогам і на підставі
протоколу 
 конкурсної комісії про погодження  звіту  
експерта
підписує акт приймання-передавання робіт з експертної 
оцінки.


   48. До  запропонованих  
учасниками конкурсу інвестиційних
зобов'язань, 
 розподілених поетапно, повинен додаватися розрахунок
дисконтованих 
 на дату оцінки інвестицій (у грошовому виразі) за
етапами 
їх внесення. Розрахунок дисконтованих на дату 
 оцінки
початкових  інвестиційних  зобов'язань  (у 
 грошовому виразі)
здійснюється експертом і додається до звіту 
про експертну оцінку.


    IX. Визначення розміру статутного 
фонду відкритих

     акціонерних товариств, що 
створюються в процесі

    приватизації та корпоратизації, і ціни 
пакетів акцій


   49. У разі створення відкритих 
акціонерних товариств на базі
майна державних або 
 орендних підприємств з метою забезпечення
використання 
приватизаційних   паперів   та   
компенсаційних
сертифікатів розмір статутного фонду визначається 
шляхом масової
оцінки відповідно до вимог розділів III-V цієї 
Методики.

   У разі створення відкритих 
 акціонерних товариств з метою
продажу акцій 
 виключно за кошти розмір їх статутного 
 фонду
визначається з урахуванням ринкової вартості активів 
на підставі
їх експертної оцінки.


   50. Початкова ціна пакета акцій у 
разі їх продажу за кошти на
аукціоні та фондовій біржі 
у порядку, що затверджується Фондом
державного майна, 
 встановлюється відповідно до вартості 
 частки
визначеного статутного фонду відкритого акціонерного 
товариства.


   51. Пакети акцій 
 відкритих акціонерних товариств, статутні
фонди яких 
визначені під час проведення їх оцінки без урахування
індексації 
 балансової вартості основних засобів за 
 станом на
1 січня 1995 р., які не розпочали пільговий продаж 
акцій за кошти
членам трудового колективу, прирівняним до них фізичним 
особам та
керівникам підприємства, реалізуються за  
ціною  виходячи  з
номінальної вартості 
 приватизаційного майнового сертифіката (50
млн.карбованців). 
 Номінальна вартість простих іменних акцій таких
відкритих акціонерних 
товариств не змінюється.


   52. У  разі продажу 
 пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств 
 за конкурсом за кошти оціночна  вартість 
 пакетів
визначається на підставі експертної 
 оцінки, яка проводиться у
порядку, що затверджується 
 Фондом державного майна, на дату,
визначену 
 державним органом приватизації або конкурсною комісією.
Початкова ціна 
пакета не може перевищувати 70 відсотків 
 його
оціночної вартості.


   53. У разі викупу 
 пакета акцій за кошти (крім пільгового
продажу, 
 передбаченого законодавством)  ціна  продажу  
пакета
встановлюється на підставі експертної оцінки, яка 
проводиться у
порядку, що затверджується Фондом державного 
майна.        
           
     Додаток N 1

          
          до Методики 
оцінки вартості

          
          майна під 
час приватизації


          
  ПЕРЕЛІК

    документів, необхідних для 
проведення оцінки

       вартості 
цілісного майнового 
комплексу

——————————————————————————————————————————————————————————————————

     Назва документа   
   |     
Примітка
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Передаточний 
(розподільчий)  баланс
підприємства

Баланс підприємства, що 
додається до для орендних підприємств
договору оренди

Договір 
оренди державного майна (з      
 -"-
додатками)

Довідка про відображення в бухгал- 
 за підписом керівника під-
терському обліку операцій з викорис- 
 приємства та головного бух-
тання позикових коштів    
     галтера

Акт про завершення капітального 
 ре-
монту та про суму затрат на заверше-     
  -"-
ний капітальний ремонт основних 
 за-
собів

Довідка про рух амортизаційного фон- для 
 орендних підприємств,
ду на повне відновлення орендованих 
 за підписом керівника під-
основних засобів на дату оцінки  
  приємства та головного бух-

          
         
 галтера

Довідка про довгострокові фінансові за підписом 
керівника під-
вкладення (з розшифруванням за вида- приємства та 
головного бух-
ми)         
         
галтера

Довідка про  оцінку нематеріальних
активів, 
відображених у передаточно-
му балансі, на дату його складання 
      -"-
(з розшифруванням за об'єктами, 
тер-
міном введення та рівнем зносу)

Довідка про валютний рахунок (з 
роз- з банківської установи
шифруванням)

Інвентаризаційні описи 
основних за- у разі  прийняття рішення
собів, 
 товарно-матеріальних ціннос- державним органом 
 привати-
тей, у тому числі малоцінних і швид- зації про 
проведення інвен-
козношуваних предметів та інших ак- 
 таризації
тивів, предметів прокату

Аудиторський висновок  
       у разі проведення 
аудиту

Довідка про дату придбання, первісну за підписом керівника 
 під-
вартість та рівень зносу предметів приємства та 
головного бух-
прокату        
        галтера

Відомості 
згідно з додатками N 5-9      
 -"-
до цієї Методики
        
           
   Додаток N 2

          
          до Методики 
оцінки вартості

          
          майна під 
час приватизації


          
     ЗАТВЕРДЖУЮ

       МП

        
 _________________________________

         
 (посада керівника державного

          
 органу приватизації)

        
 _________________________________

          
    (підпис)

        
 _________________________________

          
  (ініціали, прізвище)


        "___ 
"___________________ 199 р.          
      АКТ

          
   оцінки вартості

         
 цілісного майнового комплексу


   ——————————————— 

   ——————————————— 

    (код за ЗКПО)

     
 ____________________________________________

     (повна назва цілісного 
майнового комплексу)


     Комісія, утворена згідно 
з
наказом ______________________________________________

    
 ______________________________________________

    (посада керівника органу, що створив 
комісію)


   від "   "__________ 199__ 
р. N__________ у складі:

   голови 
______________________________________________

   (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце 
роботи)

   і членів : 
__________________________________________

   (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце 
роботи)

   
______________________________________________

   
______________________________________________


   на засіданні (протокол від "__ 
"__________199 р. N_______)

   розглянула документи,  необхідні для 
 здійснення  оцінки

   результатів інвентаризації майна 
________________________


   
______________________________________________

       (повна назва 
 підприємства)

   за станом на " " 
___________199__р. і з урахуванням вимог
Методики оцінки вартості майна 
під час приватизації визначила його
вартість.

   Комісія підтверджує, що вартість майна 
згідно з передаточним
(розподільчим) балансом, документами, 
 необхідними для здійснення
оцінки, або документацією про результати 
інвентаризації 
становить:

—————————————————————————————————————————————————————————————————
 
N  |     Показник    
    |  Вартість майна,
 п/п | 
           
     |   
 млн.крб.
—————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 
   Балансова вартість основних за-

    собів, всього

       у тому 
числі:

1.1.  балансова вартість основних за-

    собів, введених в 
 дію  після

    1 січня 1995 року
1.2.  
 затрати на завершений капіталь-

    ний ремонт основних засобів
2. 
   Залишкова вартість основних за-

    собів, всього

       у тому числі:
2.1. 
  залишкова вартість основних за-

    собів, введених в 
 дію  після

    1 січня 1995 року
3.  
  Залишкова вартість нематеріаль-

    них активів
4.   
 Довгострокові фінансові вкладен-

    ня
5.   Запаси 
і затрати, які входять в

    валюту балансу
6.   
 Фінансові активи, всього

    (рядок 6.1. + рядок 6.2. - 
 рядок

    6.2.1.)

       у тому числі:
6.1. 
  інші позаоборотні активи
6.2.  кошти, розрахунки та 
інші активи
6.2.1. з них залишок використання пози-

    кових коштів
7.   
 Кредиторська   заборгованість,

    всього

       у тому числі:
7.1. 
  довгострокові пасиви
7.2.  розрахунки та інші 
пасиви
7.3.  резерви майбутніх витрат і пла-

    тежів
8.   
 Оборотні засоби за вирахуванням

    кредиторської   
заборгованості

    (рядок 5 + рядок 6 - рядок 7 
)

    (у разі, коли рядок 7 
перевищує

    суму рядків 5 та 6, рядок 8 
до-

    рівнює нулю)

9.   
 Відновна вартість  незавершених

    капітальних вкладень, з 
ураху-

    ванням індексації, всього

       у тому числі витрати 
на:
9.1   будівлі, споруди, передавальні

    пристрої та інші
9.2.  
 машини, обладнання, транспортні

    засоби
10.   
Коефіцієнт фізичного зносу не-

    завершеного будівництвом 
об'єк-

    та
11.   Вартість 
незавершених капіталь-

    них вкладень з урахуванням 
кое-

    фіцієнта фізичного зносу 
 неза-

    вершеного будівництвом 
об'єкта

    (рядок 9 х рядок 10)
12.  
 Відновна вартість устаткування

    (невстановленого) з 
урахуванням

    індексації
13.   
Коефіцієнт придатності устатку-

    вання (невстановленого) для 
ек-

    сплуатації
14.   
Вартість устаткування (невста-

    новленого) з урахуванням 
коефі-

    цієнта придатності для 
експлуа-

    тації (рядок 12 х рядок 13)
15. 
  Вартість  цілісного майнового

    комплексу (рядок 2 + рядок 3 
+

    + рядок 4 + рядок 8 + рядок 
11

    + рядок 14)
16.   
Вилучення вартості майна, всьо-

    го

       у тому 
числі:
16.1.  державного житлового фонду
16.2.  об'єктів, 
 які не  підлягають

    приватизації
16.3.  
дооцінки  залишкової вартості

    основних засобів
16.4.  
щодо якого встановлено пільги
16.5.  щодо якого 
 встановлено особли-

    вий режим приватизації
17.  
 Збільшення вартості майна  на

    вартість нематеріальних 
 акти-

    вів, не відображених в 
 балансі

    (експертна оцінка)
18.  
 Вартість  майна, що підлягає

    приватизації (розмір 
статутного

    фонду відкритого 
 акціонерного

    товариства ) (рядок 15 - 
рядок

    16 + рядок 17)


Голова 
комісії  ___________  _____________________

          
(підпис)   (ініціали, прізвище)

Члени комісії  
 __________   _____________________

         
 (підпис)    (ініціали, прізвище)

         
_________   _____________________

         
 (підпис)    (ініціали, прізвище)


   "  " ___________ 199__ 
 р.
        
           
    Додаток N 3

          
          до Методики 
оцінки вартості

          
          майна під 
час приватизації


          
        ЗАТВЕРДЖУЮ

    МП     
  ______________________________

          
    (посада керівника державного

          
    органу приватизації)

          
  _______________________________

          
        (підпис)

          
  _______________________________

          
     (ініціали, прізвище)


          
       "__" ____________199 
 р.          
      АКТ

          
  оцінки вартості майна

          
  орендного підприємства


   ——————————————— 

   ——————————————— 

    (код за ЗКПО)

          
   _______________________________

          
  (повна назва орендного підприємства)


   Комісія, створена згідно з 
наказом_____________________

   
_______________________________________________________

   (посада керівника органу, що створив 
комісію)


   від "  "__________ 199 р. 
 N__________ у складі:


   голови 
________________________________________________

    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, 
місце роботи)

   і членів: 
_____________________________________________

    (прізвище, ім'я та по батькові, посада, 
місце роботи)

   
______________________________________________

   
______________________________________________


   на засіданні (протокол від "__ "__________199 
 р. N__ )


   розглянула документи, необхідні для 
проведення оцінки

   результатів інвентаризації 
майна________________________

   
_______________________________________________________

   (повна назва орендного 
підприємства)


   за станом на " " ___________199 р. і 
 з урахуванням вимог
Методики оцінки вартості майна під час 
приватизації визначила його
вартість.

   Комісія підтверджує, що вартість майна 
згідно з передаточним
(розподільчим) балансом і документами, 
 необхідними для проведення
оцінки, та документацією про результати 
інвентаризації 
становить:

——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
N  |    Показник     
    |Вартість майна, млн.крб.
 п/п | 
           
     |————————————————————————

    |      
           | 
 всього  |у тому чис-

    |      
           | 
      |лі того, що

    |      
           | 
      |належить

    |      
           | 
     
 |орендарю
—————————————————————————————————————————————————————————————————
1. 
   Балансова вартість основних засо-

    бів, всього

       у тому 
числі:
1.1.  балансова вартість основних засо-

    бів, введених в дію після 1 
січня

    1995 року
1.2.  
 затрати на завершений капітальний

    ремонт основних засобів
2.  
  Залишкова вартість основних засо-

    бів, всього

       у тому 
числі:
2.1.  залишкова вартість основних засо-

    бів, введених в дію після 1 
січня

    1995 року
3.   
 Залишкова вартість нематеріальних

    активів
4.   
 Довгострокові фінансові вкладення
5.   Запаси і 
затрати, які входять в

    валюту балансу
6.   
 Фінансові активи, всього

    (рядок 6.1. + рядок 6.2. - 
рядок

    6.2.1.)

       у тому 
числі:
6.1.  інші позаоборотні активи
6.2.  кошти, 
розрахунки та інші активи
6.2.1.  з них залишок 
використання пози-

    кових коштів
7.   
 Кредиторська   заборгованість,

    всього

       у тому 
числі:
7.1.  довгострокові пасиви
7.2.  розрахунки 
та інші пасиви
7.3.  резерви майбутніх витрат і плате-

    жів
8.   
 Оборотні засоби за вирахуванням

    кредиторської заборгованості 
(ря-

    док 5 + рядок 6 - рядок 7)

    (у разі, коли рядок 7 
 перевищує

    суму рядків 5 та 6, рядок 8 
 до-

    рівнює нулю)
9.   
 Відновна  вартість незавершених

    капітальних вкладень, з 
урахуван-

    ням індексації, всього

       у тому числі 
витрати:
9.1.  будівлі, споруди,  
передавальні

    пристрої та інші
9.2.  
 машини, обладнання, транспортні

    засоби
10.   
Коефіцієнт фізичного зносу неза-

    вершеного будівництвом 
об'єкта
11.   Вартість незавершених капітальних

    вкладень з урахуванням 
коефіцієн-

    та фізичного зносу 
 незавершеного

    будівництвом об'єкта (рядок 9 
х

    x рядок 10)
12.   
Відновна  вартість устаткування

    (невстановленого) з 
 урахуванням

    індексації
13.   
Коефіцієнт придатності устатку-

    вання (невстановленого) для 
експ-

    луатації
14.   
Вартість устаткування (невстанов-

    леного) з урахуванням 
коефіцієнта

    придатності для експлуатації 
(ря-

    док 12 х рядок 13)
15.  
 Вартість цілісного майнового ком-

    плексу (рядок 2 + рядок 3 + 
рядок

    4+ рядок 8 + рядок 11 + рядок 
14)
16.   Вилучення вартості майна, всього    
       x

       у тому 
числі:
16.1.  державного житлового фонду
16.2.  об'єктів, які 
не підлягають при-         
 x

    ватизації
16.3.  дооцінки 
залишкової вартості ос-        
  x

    новних засобів
16.4.  щодо 
якого встановлено пільги         
   x
16.5.  щодо якого встановлено особливий 
         x

    режим приватизації
17.  
 Вартість майна орендаря в статут-   x

    ному фонді відкритого 
акціонерно-

    го товариства (графа 4 рядка 15 
-

    графа 4 рядка 16.3.)
18.  
 Збільшення вартості майна, що на-      
    x

    лежить державі, всього 
 (рядок

    18.1.+ рядок 
18.2.+ рядок 18.3.)

       у тому 
числі:
18.1.  на вартість нематеріальних акти-   
       x

    вів, не відображених в 
балансі
18.2.  на вартість  оборотних засобів,  
        x

    зданих в оренду, з 
 урахуванням

    індексації ((рядок 18.2.1.+ 
рядок

    
 18.2.2. - рядок 18.2.3.) х рядок

    18.2.4.)

    (у разі, коли сума рядків 
18.2.1

    та 18.2.2. менша рядку 
 18.2.3.,

    рядок 18.2 дорівнює 
нулю)

       у тому 
числі:
18.2.1. запаси і затрати, які входять у   
       x

    валюту балансу
18.2.2. фінансові 
активи (за вирахуванням         
 x

    залишку  використання 
 позикових

    коштів)
18.2.3. кредиторська 
заборгованість          
   x
18.2.4. коефіцієнт індексації оборотних 
         x

    засобів, зданих в оренду
18.3. 
 на залишок коштів амортизаційного      
    x

    фонду на повне відновлення 
орен-

    дованих основних засобів
19. 
  Вартість державного  майна, що   
       x

    підлягає  приватизації  
(частка

    держави в статутному фонді 
 відк-

    ритого акціонерного 
 товариства)

    (графа 3  рядка 15 - 
рядок 16 -

    рядок 17 + рядок 18)
20.  
 Розмір статутного фонду відкрито-

    го акціонерного товариства 
(рядок

    17 + рядок 19)


Голова 
комісії  ________  ____________________

         
 (підпис)  (ініціали, прізвище)

Члени комісії  
 ________  ____________________

         
 (підпис)  (ініціали, прізвище)

         
 ________  ____________________

         
 (підпис)  (ініціали, прізвище)


   "  " ___________ 199 
 р.
        
           
   Додаток N 4

          
          до Методики 
оцінки вартості

          
          майна під 
час приватизації


          
     ЗАТВЕРДЖУЮ
  МП

     
 ______________________________________________

     (посада керівника державного 
органу приватизації)

   ___________   
___________________________________

   (підпис)


   "___"_____________________19___р.


          
      АКТ

     оцінки вартості інвентарного 
(их) об'єкта (ів)

   
_____________________________________________________________

   (повна назва інвентарного(их) об'єкта(ів), 
інвентарний номер)

   
_____________________________________________________________


   Підприємство, на  балансі  якого 
 перебуває інвентарний(і)
об'єкт(и)

   ——————————— 

   ——————————— 

   (код за ЗКПО)

   
_____________________________________________________________

        (повна назва 
підприємства - юридичної особи)


   Комісія, створена за наказом

   
_____________________________________________________________

      (посада керівника 
органу, що створив комісію)


   від "___" _________________ 199__р. N _________ у 
складі:

   голови 
_____________________________________________________

      (прізвище, ім'я та по 
батькові, посада, місце роботи)

   і членів    
___________________________________________

     ( прізвище, ім'я та по батькові, 
посада, місце роботи )

   
___________________________________________________________


   на засіданні (протокол від "___"_________199__р. 
N_________)

   розглянула результати  оцінки  
вартості  інвентарного(их)
об'єкта(ів) і з 
урахуванням вимог Методики оцінки вартості майна
під час 
 приватизації визначила його(їх) вартість станом 
 на
"___"______________199__р.


   Комісія підтверджує, що вартість майна 
згідно з передаточним
(розподільчим) балансом, документами, 
 необхідними для здійснення
оцінки, або документацією про результати 
інвентаризації 
становить:

——————————————————————————————————————————————————————————————————

     Назва об'єкта оцінки   
   | Вартість, 
млн.крб.
————————————————————————————————————————|—————————————————————————
Будівлі, 
споруди, передавальні пристрої |
(залишкова вартість) без урахування ін- 
|
дексації на 1 квітня 1996 року     
 |
————————————————————————————————————————|—————————————————————————
Машини, 
обладнання, транспортні та інші |
основні засоби (залишкова вартість) без 
|
урахування індексації на 1 квітня 1996 |
року    
           
   
 |
————————————————————————————————————————|—————————————————————————
Нематеріальні 
активи  (залишкова вар- |
тість)     
           
 
 |
————————————————————————————————————————|—————————————————————————
Незавершене 
будівництво (відновна вар- |
тість)      
           
 |
————————————————————————————————————————|—————————————————————————
Оборотні 
засоби           
  
|
————————————————————————————————————————|—————————————————————————
Вартість 
майна всього         
 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Голова комісії ___________   
 _____________________

          
  (підпис)     (ініціали, 
прізвище)   Члени комісії  ___________   
 _____________________

          
  (підпис)     (ініціали, 
прізвище)


          
 ___________   _____________________

          
  (підпис)     (ініціали, 
прізвище)   
"____"__________________199__р.
        
           
   Додаток N 5

          
          до Методики 
оцінки

          
      вартості майна під час 
приватизації

          
 

          
  ВІДОМІСТЬ

      розрахунку відновної 
вартості

        основних 
засобів 

       
_______________________

       ( назва 
підприємства)

——————————————————————————————————————————————————————
 N 
|Най- |Ін- |Дата |Пер- |Коефіцієнти збільшення ба-|
п/п|мену-|вен-|вве- 
|вісна|лансової вартості основних|
  |вання|тар-|дення|вар- 
|засобів на час проведення |
  |об'є-|ний |в ек-|тість|  
 індексації на:    |
  |ктів |но- 
|сплу-|млн. |——————————————————————————|
  |осно-|мер |ата- |крб. 
| 1 |  1 |  1 |  1 |
 
 |вних |  |цію, |   |трав-|серпня|січня 
|квітня|
  |засо-|  | мі- |   | ня | 
1993 | 1995 | 1996 |
  |бів |  |сяць,|  
 |1992 | року | року | року |
  |   |  
 |рік |   |року |   |   
 |   |
  |   |  | 
  |   |   |   |  
  |   |
  |   |  
 |   |   |   |   | 
   |   |
  |   | 
  |   |   |   |   
 |   |   |
  |  
 |  |   |   |   |  
  |   |   |
  | 
  |  |   |   |   | 
   |   |   |
 
 |   |  |   |   |  
 |   |   |   
 |
———|—————|————|—————|—————|—————|——————|——————|——————|
 1 | 
 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 7  | 8  | 9  
|
——————————————————————————————————————————————————————

         
 продовження додатка N 
5
 ————————————————————————————————————————————————————————————— 
| 
           
 | Вартість |Відновна вартість основ-|
| Балансова вартість, 
 | витрат на |них засобів, включаючи |
|    
млн.крб.     | закінчений|вартість завершеного 
ка-|
|————————————————————————|капітальний| пітального ремонту,  
 |
|з урахуван-| без ураху- | ремонт, | млн. крб.  
      |
|ням індек- | вання ін- | 
млн. крб. |————————————————————————|
|сації ста -| дексації  |  
    | з урахуван-| без ураху-|
|ном на 1 
 | станом на 1|      |ням індекса-| вання ін- 
|
|квітня 1996| квітня   |      
|ції станом | дексації |
|р. (графа 5| 1996 р.  | 
     |на 1 квітня |станом на |
|x графа 6 
x| (графа 5 x |      | 1996 р.  |1 
квітня  |
|графа 7 x | графа 6 x |    
  |(графа 10 + | 1996 р. |
|графа 8 x | 
 графа 7 x |      |+ графа 12) |(графа 11 
+|
|графа 9), | графа 8), |      | 
      |+ графа 12)|
| млн.крб. | 
 млн.крб. |      |    
   |      
|
|———————————|————————————|———————————|————————————|———————————|
|  
 10   |   11   |   12 
  |   13   |  14   
|
 ————————————————————————————————————————————————————————————— 

        
           
   Додаток N 6

          
          до Методики 
оцінки

          
      вартості майна під час 
приватизації


          
   ВІДОМІСТЬ

       розрахунку 
залишкової вартості

          
 основних засобів 

         
_______________________

         ( 
назва 
підприємства)

————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
|Най- |Ін- |  Відновна вартість, |Шифр|Річна|Мі- 
 |Трива-|
п/п|мену-|вен-| включаючи вартість 
за-|нор-|норма|сячна|лість |
  |вання|тар-| вершеного капітального 
|ми |амор-|норма|експ- |
  |об'є-|ний |    
 ремонту,    |амо-|тиза-|амор-|луата-|
 
 |ктів |но- |    млн. крб.    
 |рти-|ції, |тиза-|ції, |
  |ос- |мер 
|————————————————————————|за- |від- |ції, |міся- |
  |нов- | 
  | з урахуван-| без ураху-|ції |сот- |від- |ців  |
 
 |них |  |ням індекса-| вання ін- |  |ків 
 |сот- |   |
  |засо-|  |ції 
станом | дексації |  |   |ків |  
  |
  |бів |  |на 1 квітня |станом на 
 |  |   |   |   
 |
  |   |  | 1996 р.  |1 
квітня  |  |   |   |   
 |
  |   |  |    
   | 1996 р. |  |   | 
  |   |
  |   |  
 |      |     
 |  |   |   |   
 |
———|—————|————|————————————|———————————|————|—————|—————|——————|
 1 
| 2 | 3 |   4   |   
5   | 6 | 7 | 8 | 9  
|
————————————————————————————————————————————————————————————————

         
 продовження додатка N 
6
———————————————————————————————————————————————————————— 
Рівень|  
Розрахункова сума  |  Залишкова вартість  |
зносу,| 
  зносу, млн.крб.   |  основних засобів, 
 |
від- |         
    |    млн.крб.    
 |
сотків|         
    |        
     |

   |       
      |      
       |

   
 |————————————————————————|————————————————————————|

   | з урахуван-| без ураху-| з урахуван-| без 
ураху-|

   |ням індекса-| вання ін- |ням індекса-| 
вання ін- |

   |ції станом | дексації |ції 
станом | дексації |

   |на 1 квітня |станом на |на 1 квітня 
|станом на |

   | 1996 р.  |1 квітня  | 
 1996 р.  |1 квітня  |

   |      
 | 1996 р. |(графа 4 - | 1996 р. |

   |      
 |      |- графа 11) |(графа 5 
-|

   |      
 |      |      
 |- графа 
12)|
——————|————————————|———————————|————————————|———————————|
 10 
 |   11   |  12   |  
 13   |  14   
|
———————————————————————————————————————————————————————— 

        
           
   Додаток N 7

          
          до Методики 
оцінки

          
      вартості майна під час 
приватизації


          
  ВІДОМІСТЬ

          
розрахунку відновної

     вартості основних засобів, що 
введені в дію з

          
   1 січня 1995 року

         
 по __________________________

          
  (назва 
підприємства)

——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
|Найме-|Інвен-| Дата |Первісна | Дата |Коефі- | Відновна 
ва-
п/п|нуван-|тарний|введен-|вартість, |прид- |цієнт |ртість 
без
  |ня  |номер |ня в  |млн.крб. |бання 
 |індек- |урахування
  |об'єк-|   |експлу-| 
     |(освоє-|сації |індексації
 
 |тів  |   |атацію,|     
 |ння ви-|    |станом на 1
  |основ-| 
   |мі-  |     
 |трат), |    | квітня
  |них  | 
   |сяць, |     | мі- 
 |    | 1996 року
  |засо- |   
 |рік  |     |сяць, | 
   |
  |бів  |   | 
   |     |рік  | 
   
|
———|——————|——————|———————|——————————|———————|———————|—————————————
 1 
| 2  |  3 |  4  |  5  
 |  6  |  7  |   
 8
——————————————————————————————————————————————————————————————————
        
           
   Додаток N 8

          
          до Методики 
оцінки

          
      вартості майна під час 
приватизації


          
  ВІДОМІСТЬ

          
розрахунку вартості

   витрат на закінчений капітальний ремонт основних 
засобів

          
 __________________________

          
  (назва 
підприємства)

——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
| Найменування об'єкта | Термін |Вартість |  У тому числі
п/п|  
основних засобів  |проведе-|витрат, |
  |  
          |ння ка- 
|усього, |————————————————————
  |    
        |піталь- |млн. крб.|за 
рахунок|за раху-
  |       
     |ного ре-|     
|державних |нок кош-
  |       
     |монту, |     | 
коштів  | тів
  |       
     |рік, мі-|     | 
     |орендаря
  |   
         |сяць  
 |     |     
 |
———|——————————————————————|————————|—————————|——————————|—————————
 1 
|      2     | 
 3  |  4  |   5  
 |  
 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————        
           
   Додаток N 9

          
          до Методики 
оцінки

          
      вартості майна під час 
приватизації


          
    ВІДОМІСТЬ

         
 розрахунку відновної вартості

        незавершених 
капітальних вкладень та

         
 устаткування (невстановленого)

         
________________________________

          
  (назва 
підприємства)

——————————————————————————————————————————————————————————————————
 N 
|Найменування об'єкта|Рік і|   Вкладення за видами 
 |Коефі-|
п/п|капітальних вкладень|квар-|     
         |цієнт 
|
  |         
  |тал |        
      |індек-|
  |  
         |ос- | 
           
  |сації |
  |      
     |воєн-|      
        |вкла- |
 
 |          |ня 
 |———————————————————————————|день |
  |   
        |вит- |   
види витрат  |вар-  |   |
  |  
         |рат | 
         | тість |  
  |
  |       
    |   |———————————————————|———————|  
  |
  |       
    |   |будівельно-монтажні|   
 |   |
  |     
      |   | та інші роботи 
 |    |   |
  |  
         |   
|———————————————————|———————|   |
  |  
         |   | 
  устаткування |    |   
 |
  |        
   |   | (машини, обладнан-|    | 
   |
  |      
     |   | ня)   
     |    |   
 |
  |        
   |   |———————————————————|———————|   
 |
  |        
   |   |       
   |    |   |
 
 |          | 
  |  всього     |   
 | Х  |
  |      
     |   |     
     |    |   
 |
———|————————————————————|—————|———————————————————|———————|——————|
 1 
|     2     | 3 
 |     4     |  
 5 | 6  
|
——————————————————————————————————————————————————————————————————

    (продовження додатка N 
9)
 ——————————————————————————————————
|Відновна  
|
|вартість  |  У тому числі
|вкладень, 
 |
|(графа 5 х |
|графа 6), |
|млн.крб.  |
|  
    |
|      |
| 
     |
|      
|
|      |
|     
 |
|      |
|    
  |——————————————————————
|      
|за рахунок|за рахунок
|      |державних 
|коштів
|      |коштів  
 |орендаря
|———————————|——————————|———————————
|  7  
  |  8   |   
 9
 ——————————————————————————————————
        
           
   Додаток N 10

          
           до 
Методики оцінки

          
      вартості майна під час 
приватизації


          
  КОЕФІЦІЄНТИ ІНДЕКСАЦІЇ

      вартості основних 
засобів, введених у дію

          
 після 1 січня 1995 
року

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Періоди 
освоєння|          Індекси 
(разів)
капітальних   |
вкладень та   
|
придбання    |
основних фондів 
|————————————————————————————————————————————————

        | для 
будівель, | для машин,  |для інших видів

        | споруд 
та   | обладнання і |основних фондів

        | 
передавальних | транспортних |

        | 
пристроїв   | засобів   
 |
————————————————|———————————————|——————————————|—————————————————
До 
1991 року  |  25050   |  
 14036   |   22353
У 1991 році   | 
  11386   |   5660   | 
   8598
У 1992 році   |    
    |       
 |
 I квартал   |   986  
  |   571   |    
679
 II квартал   |   708   
 |   445   |    
447
 III квартал  |   385   
 |   333   |    
363
 IV квартал   |   200   
 |   175   |    204
У 
1993 році   |        | 
       |
 I квартал  
  |    83   |   
 65   |    64
 II квартал 
  |    39   |   
 21   |    18
 III квартал 
  |    10   |   
 6,6   |    5,9
 IV квартал  
 |   2,6   |   2,3 
  |    1,9
У 1994 році   |  
      |      
  |
 I квартал   |   1,4 
   |   1,5   |   
 1,2
 II квартал   |   1,12   
 |   1,2   |    1,1
з 
III кварталу |    1   |  
   1   |     1
до 
введення   |        | 
       |
в дію    
  |        |   
    
 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
        
           
     Додаток N 11

          
          До Методики 
оцінки вартості

          
          майна під 
час приватизації


          
  КОЕФІЦІЄНТИ ІНДЕКСАЦІЇ

  вартості незавершених капітальних вкладень та 
устаткування

          
   
(невстановленого)
——————————————————————————————————————————————————————————————————

          
  |   Коефіцієнти збільшення вартості
Термін 
освоєння витрат|        майна 
(разів)

          
  |———————————————————————————————————————————

          
  | будівельно-монтажні роботи | машини,

          
  |    та інші витрати   | 
обладнання
——————————————————————|————————————————————————————|——————————————
До 
1991 року     |      
237877      | 149209

          
  |          
     |
З 1 січня 1991 р. до |  
    110898      |  
60165
1 січня 1992 року   |      
         |

          
  |          
     |
3 1 січня 1992 р. за |  
           
  |
кварталами:      |   
           
 |
I квартал       |   
    9554      |  
 6124
II квартал      |  
     5087      | 
  4769
III квартал      |  
     3550      | 
  3572
IV квартал      | 
      2136     
 |  1873

          
  |          
     |
3 1 січня 1993 р.   |  
           
  |
за кварталами:    |   
           
 |
I квартал       |   
    1011      |  
 692
II квартал      |  
      418      
|   226
III квартал      |  
      136      
|   71
IV квартал      
 |        41    
  |   25

          
  |          
     |
3 1 січня 1994 р. за |  
           
  |
кварталами:      |   
           
 |
I квартал       |   
    18       | 
   15,6
II квартал      
 |       12,2    
  |   13,1
III квартал    
  |       10,6   
   |   10,6
IV квартал   
    |       6,4 
     |    3,8

          
  |          
     |
3 1 січня 1995 р. за |  
           
  |
кварталами:      |   
           
 |
I квартал       |   
     2,24     | 
   2
II квартал      | 
       1,57     
 |    1,6
III квартал     
 |       1,26   
   |    1,2
IV квартал   
    |       1 
      |    1

          
  |          
    
 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

<< Главная страницаУкраина онлайн