Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку зарахування до Державного бюджету України дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 172 від 21.08.1996, нечин.

<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

             Н А К А З
 
 N 172 від 21.08.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 серпня 1996 р.
 vd960821 vn172            за N 485/1510
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                 Міністерства фінансів
       N 716 ( z1593-04 ) від 16.11.2004 )
 
    Про затвердження Порядку зарахування до Державного
    бюджету України дивідендів, одержаних від акцій, що
      належать державі в акціонерних товариствах
 
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
      N 88 ( z0287-00 ) від 25.04.2000 )
 
 
   На виконання ст.26 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок зарахування до Державного  бюджету
України дивідендів, одержаних від акцій, що належать державі в
акціонерних товариствах, створених у процесі приватизації  та
корпоратизації підприємств    загальнодержавної    власності
(додається).
   2. Управлінню  організації  справляння прямих і непрямих
податків Головної державної податкової інспекції України подати
цей наказ  до  Міністерства  юстиції  України  для державної
реєстрації.
 
 Перший заступник Міністра              М.О.Гончарук
 
                     Затверджено
               наказом Міністерства фінансів України
               від 21 серпня 1996 р. N 172
 
   Порядок зарахування до Державного бюджету дивідендів,
   одержаних  від  акцій,  що  належать  державі в
   акціонерних  товариствах,  створених  у  процесі
   приватизації   та   корпоратизації  підприємств
          загальнодержавної власності
 
   Статтею 26 Закону України "Про Державний бюджет України на
1996 рік" ( 96/96-ВР ) установлено, що до Державного бюджету
України зараховуються дивіденди, одержані від акцій, що належать
державі  в  акціонерних  товариствах,  створених  у  процесі
приватизації та корпоратизації  підприємств  загальнодержавної
власності.
   Платниками дивідендів є акціонерні товариства, створені в
процесі приватизації    та   корпоратизації   підприємств
загальнодержавної власності, у статутних фондах яких є частка
державного майна.
   Об'єктом (джерелом) дивідендних  відрахувань  є  прибуток
акціонерного товариства,  який  залишається  в  його  повному
розпорядженні після  відрахувань  з  балансового  прибутку
встановлених законодавством податків, інших платежів до бюджету,
процентів за банківський кредит і по  облігаціях  та  інших
відрахувань відповідно  до  установчих документів акціонерного
товариства. Сума прибутку на виплату дивідендів, яка визначена
рішенням про розподіл прибутку акціонерного товариства, надалі -
маса дивіденду.
   Сума дивідендів (частина прибутку), що підлягає перерахуванню
до Державного бюджету, визначається як результат від множення маси
дивіденду на  частку  державного  майна  у  статутному фонді
акціонерного товариства  (у  відсотках),  зареєстрованому  у
встановленому порядку (надалі - статутний фонд).
   Перерахування дивідендів до бюджету здійснюється на підставі
прийнятого за підсумками року рішення про розподіл прибутку та
нарахування дивідендів (надалі - рішення).
   Рішення приймається органом, до компетенції якого відповідно
до чинного законодавства та статуту  товариства  відноситься
затвердження за підсумками року розподілу прибутку та нарахування
дивідендів. Копія цього рішення засвідчена акціонерним товариством
надсилається державній податковій інспекції за місцем державної
реєстрації у 5-денний термін з моменту його прийняття.
   Акціонерні товариства за результатами роботи щоквартально
наростаючим підсумком з початку року повідомляють протягом двох
тижнів після закінчення кварталу державним податковим інспекціям
очікувану суму дивідендів за звітний період.
   На підставі прийнятого за підсумками календарного  року
рішення про розподіл прибутку, строк та порядок виплати частки
прибутку (дивідендів) акціонерні товариства  визначають  суму
дивідендів, що підлягає внесенню до бюджету в 5-денний термін,
починаючи з першого дня виплати дивідендів, за формою згідно з
додатком. ( Частина восьма в редакції Наказу Мінфіну N 88
( z0287-00 ) від 25.04.2000 )
   За несвоєчасну сплату дивідендів до бюджету нараховується за
кожний день несплати пеня, визначена чинним законодавством.
   Сума  дивідендів  зараховується  до Державного бюджету на
розділ 6,  символ  банку 20 Класифікації доходів і видатків
Державного та місцевих бюджетів України ( v0035201-92 ).
   Оперативно-бухгалтерський облік сум дивідендів у державних
податкових інспекціях ведеться відповідно до Інструкції Головної
державної податкової  інспекції  України  від  12.05.94 N 37
(  z0114-94  )  Про  порядок ведення державними податковими
інспекціями  оперативно-бухгалтерського  обліку  податків  і
неподаткових платежів, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 25.05.94 р. за N 114/323.
   Контроль за правильністю і своєчасністю сплати дивідендів до
бюджету здійснюється державними податковими інспекціями згідно з
Законом України "Про державну податкову  службу  в  Україні"
( 509-12 ).
 
                      Додаток
               до Порядку зарахування до Державного
               бюджету дивідендів, одержаних від
               акцій,  що  належать  державі  в
               акціонерних товариствах, створених у
               процесі    приватизації    та
               корпоратизації      підприємств
               загальнодержавної власності
 
Назва акціонерного товариства
_____________________________
_____________________________
Ідентифікаційний код
_____________________________
До державної податкової
інспекції по ________________
_____________________________
 
              Розрахунок
  розміру дивідендів акціонерного товариства, що підлягають
    перерахуванню до бюджету за підсумками 199__ року
    __________________________________________________
    __________________________________________________
         (назва акціонерного товариства)
 
                             млн.крб.
 -----------------------------------------------------------------
 N |       Показники         |Код  |За даними
 п/п|                     |рядка |платника
 -----------------------------------------------------------------
 1. Статутний фонд підприємства         010
 
 2. Частка державного майна в статутному    020
   фонді акціонерного товариства
   а) сума                   021
   б) процент                 022
 
 3. Балансовий прибуток, одержаний акціо-    030
   нерним товариством за звітний період
 
 4. Сума податків та інших платежів до     040
   бюджету, нарахованих з прибутку, та
   інших відрахувань відповідно до уста-
   новчих документів акціонерного това-
   риства
 
 5. Сума прибутку на виплату дивідендів     050
   (маса дивіденду), визначена рішенням
   про розподіл прибутку акціонерного
   товариства
 
 6. Розмір дивідендів (частини прибутку),    060
   що підлягає перерахуванню до бюджету
      (ряд.5 x ряд.2б)
      ----------------
         100
 
 7. Дата прийняття рішення про розподіл     100
   прибутку за звітний період
 
 Керівник акціонерного товариства ________________ (____________)
 
 Головний бухгалтер        ________________ (____________)
 "___" ______________ 199__ рік

<< Главная страницаУкраина онлайн