Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Інструкція про порядок перерахування статей балансів банків та обліку операцій в установах банків у зв'язку з обміном карбованців на гривні

Національний банк

Інструкція № 219 від 22.08.1996

<< Главная страница


 

       ПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


          
  І Н С Т Р У К Ц І Я

 N 219 від 22.08.96

   м.Київ

 vd960822 
vn219          
           
   Затверджено

          
          постановою 
Правління

          
          
Національного банку України

          
          від 22 
серпня 1996 р. N 219


          
     Інструкція

      про порядок 
перерахування статей балансів

      банків та обліку операцій в 
установах банків

      у зв'язку з обміном 
карбованців на гривні        
    1. Загальні положення


   1. У  зв'язку з 
 проведенням грошової реформи та 
 обміну
українських карбованців на гривні  
установи  банків  повинні
перерахувати усі активи, 
 пасиви і залишки за балансовими 
 і
позабалансовими рахунками за станом на 2 вересня 1996 року.

   2. Перерахування проводиться 
 після закінчення операцій за
останній перед введенням 
гривні робочий день і складання балансу
за цей день в українських 
карбованцях.

   3. Не підлягають 
 перерахуванню резервні фонди 
 українських
карбованців, що обліковуються на позабалансових 
рахунках розділу I
"Резервні фонди грошових білетів і 
 монети Національного банку
України".

   4. Перерахування  залишків 
 балансових  і  позабалансових
рахунків на 2 вересня 
1996 року проводиться за даними аналітичного
обліку за винятком рахунків за 
МФО, які перераховуються за даними
синтетичного обліку.

   5. Перерахування  активів, 
  пасивів  і  залишків  
 за
позабалансовими рахунками проводиться у 
співвідношенні 100000 до
1. При цьому менше півкопійки - 
 відкидаються, а півкопійки і
більше - округлюються до 
однієї копійки.

   6. Перерахування залишків вкладів 
 громадян і розрахункових
документів оформлюється 
 проставленням в особових рахунках за
вкладами, 
  вкладних  книжках,  позичкових  
 зобов'язаннях,
розрахункових чеках та інших 
 документах відбитку спеціального
штампу такого зразка:

       
-------------------------------

       |Перераховано,  
       |

       |на 2 вересня 1996 р. 
    |

       |в гривнях _______ гр 
_____ к |

       
-------------------------------
або робиться відповідний запис з підписами 
відповідальних осіб.


      II. Робота з перерахування 
статей балансу на

          
   2 вересня 1996 р.


   7. В останній робочий 
 день перед введенням гривні і зміною
масштабу   цін 
  банки   мають   забезпечити   
виконання
грошово-розрахункових операцій за всіма документами, що 
надійшли
як від клієнтів, так і через 
 спецзв'язок, відобразити  всі
операції, що проведені 
за цей день пунктами обміну валюти, іншими
підрозділами банку. Залишків 
за рахунками 160, 162, 175, 203, 204
не повинно бути.

   8. Після закінчення всіх операцій 
 в останній робочий день
перед введенням 
 гривні і зміною масштабу цін проводиться звірка
аналітичного 
обліку з синтетичним і готуються виписки з усіх без
винятку 
 особових рахунків, за якими встановлена видача 
виписок
клієнтам, незалежно від наявності записів в 
 останньому листі
особового рахунку.

   За балансовими і  позабалансовими 
 рахунками  складаються
відомості перерахування.

   В першому стовпчику проставляється номер 
 особового рахунку,
за позабалансовими рахунками також 
номер документа, в другому -
залишок на день введення 
 гривні в українських карбованцях, в
третьому - 
залишок в гривнях в перерахунку в співвідношенні 100000
до 1.

   Якщо в  аналітичному обліку 
 ведеться операційний журнал,
збірний рахунок, 
 то в відомості перерахування 
 відображаються
окремі відкриті суми, а в 
 першому стовпчику вказуються номери
статей або дата запису сум за 
рахунком.

   9. Після звірки 
 підсумків відомостей з даними балансу 
в
українських карбованцях проводиться перерахування активів, пасивів
і 
 залишків позабалансових рахунків за співвідношенням 100000 до 1
з 
округленням копійок згідно з п.5.

   10. Перерахування  залишків 
 проводиться програмно-машинним
способом або від руки. 
 При цьому в новому особовому 
 рахунку
проставляється залишок в українських карбованцях і 
гривнях.

   В особових рахунках за вкладами громадян, що 
обліковуються за
балансовими рахунками 711, 680, 681, 682, 756 
суми перерахованих
залишків записуються у відбитку штампа вказаного вище 
зразка або у
відповідному запису.

   Після перерахування всіх залишків за 
 балансовими рахунками
складаються відомості 
 перерахунку за усіма залишками в гривні за
балансовими рахунками 
другого порядку.

   Відомості перерахування  
 перевіряються  і  підписуються
виконавцем, що 
веде балансовий рахунок і контролюючим працівником.
Підсумок стовпчика 
 залишків після перерахування має дорівнювати
1/100000 підсумку 
залишків в українських карбованцях. Нормальні
відхилення 
  підсумку  перерахованих  залишків  від  
1/100000
попереднього підсумку не виправляються.

   11. Якщо в 
 аналітичному обліку ведеться операційний журнал
(920, 921, 
924, 926, 942 та ін. рахунки), або збірний 
 рахунок
(723, 729 та інші), перерахування 
 здійснюється кожної окремої
відкритої суми і результат 
перерахування записується в журналі
(особовому рахунку) проти 
кожної відкритої суми. Потім складаються
всі часткові суми після 
перерахування і записуються нижче суми
загального 
 залишку на 2 вересня 1996 р. у цьому ж 
операційному
журналі, або збірному особовому рахунку. При цьому 
перевіряється
відповідність  підсумку  перерахованих 
  відкритих  сум  до
перерахованої за 
 співвідношенням 100000 до 1 суми 
 загального
залишку. Розходження може бути на 
 одиниці копійок у зв'язку з
відкиданням і округленням часток копійок 
окремих часткових сум.

   При перерахуванні 920, 921, 924, 925, 926, 
942 рахунків нова
ціна проставляється також в картках обліку. Якщо є групові 
картки,
на  яких обліковуються одночасно придбані 
 однакові предмети,
перераховується і проставляється в 
 картці як вартість кожного
предмета, так і загальна 
вартість усіх предметів, що обліковуються
на цій картці.

   У картках обліку будівельних і 
господарських матеріалів на
складі (балансові рахунки NN 931, 940) 
 записуються перераховані
суми залишків матеріалів в нових грошах 
(гривнях).

   12. За балансовими рахунками 
 NN 830, 840, 850 і 860 
 за
міжфіліальними  оборотами  перерахування  
залишків  за даними
аналітичного обліку не проводиться. 
Перерахування залишків за цими
рахунками проводиться за даними 
балансу.

   Звітність за початковими авізо з дня 
 реформи складається в
гривні.

   13. Перерахування 
 карбованцевого еквіваленту залишків  за
рахунками 
 розділу V "Іноземна валюта та розрахунки за 
іноземними
операціями" здійснюється за кожним особовим рахунком 
 (баланс 5
розділу  балансу при цьому не 
 порушується. Для врегулювання
відхилень в копійках 
проводяться бухгалтерські записи за рахунками
150 (151) та, 
 відповідно, 939 і 018). Переоцінка залишків 
за
валютними рахунками здійснюється за встановленим на день 
 грошової
реформи курсом гривні до іноземних валют.

   За рахунками, за якими відображені залишки 
по розрахунках з
державами СНД, перерахування здійснюється у 
загальновстановленому
порядку. Для продовження операцій по вивірці 
розрахунків за цими
рахунками складається додатково окремий акт, 
 де фіксуються суми в
радянських рублях та гривні.

   14. За позабалансовими 
 рахунками розділу II "Забезпечення",
розділу VI "Документи за 
 довгостроковим кредитуванням", розділу
VII 
 "Несплачений статутний фонд комерційних банків", розділу 
X
"Цінні папери", розділу XI "Документи з приватизації" 
проводиться
перерахування сум кожного зобов'язання і 
 документа і в його
правому кутку проставляється штамп з 
сумою після перерахування. В
частково погашених 
 зобов'язаннях перераховується як сума залишку
боргу, так і 
первинна сума. Документи, що обліковуються в умовній
оцінці 1000 крб., 
обліковуються в умовній оцінці 1 гривня.

   За позабалансовими рахунками розділу 
 IV  "Документи  за
розрахунковими операціями" 
 проводиться перерахування номінальних
сум усіх документів у 
 картотеках до цих рахунків. У 
 правому
верхньому кутку всіх примірників кожного документа 
проставляється
штамп або відповідний запис про перерахування в 
 гривнях.Частково
оплачені розрахункові документи 
 перераховуються в несплаченій
сумі, яка в гривнях 
 проставляється як на лицьовій стороні 
 в
відбитку штампа, так і на зворотній 
 стороні документів під
залишками до платежу в українських 
карбованцях.

   Після перерахування  складаються 
 перевірочні відомості за
усіма рахунками.

   За позабалансовими рахунками розділів VIII 
"Різні цінності і
документи" і IX "Борги, списані у збиток" 
перераховуються залишки
за особовими рахунками і картками, на яких 
обліковуються цінності,
документи і борги в номінальних сумах українських 
карбованців, при
цьому залишки після перерахунку 
 записуються нижче залишку за
номіналом українських 
карбованців.

   Відомості перерахування  за  
 позабалансовими  рахунками
підписуються працівниками, 
 що  їх  склали,  і  
контролюючими
працівниками.

   15. Після закінчення 
перерахування всіх балансових рахунків,
перевірки 
 правильності перерахування складається баланс у гривнях
у розрізі 
балансових рахунків другого порядку. Баланс складається
в двох 
примірниках.

   Баланс перевіряється головним 
 бухгалтером  шляхом  звірки
залишків  з  
відомостями  перерахування  залишків  і  
іншими
матеріалами, на основі яких складався баланс. Одночасно 
головний
бухгалтер  перевіряє правильність складання 
 цих матеріалів і
підписує їх.

   Якщо суми підсумків з активу і пасиву не 
рівняються між собою
(відхилення в копійках можуть 
 бути) головний бухгалтер  для
збалансування сум 
 цих підсумків вносить зміни в суму 
копійок
залишку в гривнях за рахунком N 960 "Операційні і різні 
 доходи"
без  бухгалтерських  проводок.  
Відповідно  змінюється  сума
перерахованого залишку рахунку N 960 
в відомості перерахування.

   Баланс за останній робочий день перед 
реформою підписується
керівником  і  головним  бухгалтером 
 банку  і  передається
Національному банку 
 в загальновстановленому порядку окремо 
 в
українських карбованцях і гривнях.

   16. Один примірник 
 балансу в гривнях разом з 
відомостями
перерахування залишків за рахунками зберігається в окремій 
справі.


    III. Порядок проведення і обліку 
емісійно-касових

    операцій у період паралельного обертання 
українських

          
  карбованців і гривні


   17. Установи банків 
 після закінчення касових операцій 
 в
останній день перед реформою мають провести ревізію цінностей, 
 що
знаходяться в касах і сховищах установ банків на 2 вересня 1996 
р.
у  порядку,  передбаченому  
 "Інструкцією  з  організації
емісійно-касової 
 роботи  в  установах  банків України" N 
 1
( 
v0001500-94 ), затвердженою 
постановою Правління Національного
банку України N 129 від 7 липня 1994 
р., і складають акти про
фактичну наявність 
 цінностей, де вказуються залишки грошей за
купюрами і 
вартістю.

   18. Ревізії цінностей проводяться 
спеціальними комісіями, що
утворюються наказом 
 керівника установи банку, в  
присутності
матеріально відповідальних за схоронність цінностей 
працівників.

   19. Виявлені надлишки або 
недостачі відображаються в той же
день у порядку, 
 передбаченому в п.167-175 інструкції N 1. 
 В
зобов'язаннях, що відбираються у касирів з 
 погашення недостач,
сума  показується  в  
українських  карбованцях  з  подальшим
перерахуванням у 
гривні в співвідношенні 100000 до 1.

   20. Залишки  грошових 
 білетів  і  монети  в  
оборотній
(операційній) касі, а також цінностей, що 
знаходяться в касах і
сховищах  установ  банків і 
 які обліковуються в українських
карбованцях, 
 перераховуються в останній день перед реформою 
 за
співвідношенням 100000 до 1. Суми цих залишків після 
перерахування
також відображаються в акті. Не підлягають перерахуванню 
 грошові
білети і монета, що знаходяться в 
 резервних фондах, а також
цінності і документи, що обліковуються 
в умовній оцінці.

   21. Гроші, що 
 надійшли в установи банків в останній день
перед 
 реформою  після  операційного  дня  оприходуються 
  в
установленому порядку в оборотну (операційну) касу і 
зараховуються
на відповідні рахунки оборотами 
 наступного робочого  дня  з
перерахунком на гривню. 
Відбиток штампа або запис з написом суми в
гривнях проставляється на кожному 
приходному документі.

   22. Після перерахування 
 залишків каси і інших цінностей в
книзі обліку 
цінностей сховища поряд з графою залишків на 
 день
реформи в іншій вільній графі 
 записуються суми перерахованих
залишків балансового 
 рахунку N 035 (036)  і  
позабалансових
рахунків, які перерахувались.

   З 2 вересня 1996 р. відкривається нова книга 
обліку цінностей
для обліку в гривнях. Облік наявності оборотної 
(операційної) каси
в українських карбованцях ведеться в старій 
книзі.

   23. Облік українських 
карбованців, що знаходяться в резервних
фондах, ведеться в 
 книзі резервних фондів як і раніше, 
 за
номіналом.

   Облік резервних фондів гривні ведеться 
 у заново відкритій
книзі.

   24. У  зв'язку  з 
 паралельним  обертанням  українських
карбованців 
і гривні відкриваються такі рахунки:


          
  Балансові рахунки

024 - "Банківські білети (гривні), 
випущені в обіг

    (для Правління НБУ)"   
           
   П
025 - "Монета, випущена в обіг (для Правління 
НБУ)"    П
026 - "Гроші, вилучені з обігу і 
випущені в обіг до

    розподілу за валютами (для Правління 
НБУ)"     А-П
030 - "Каса установ 
Національного банку України в

    гривнях"     
           
       А
031 - "Каса 
комерційних банків у гривнях"        
  А
042 - "Готівка у гривнях в дорозі"    
         А
043 - 
"Гривня і монета в обмінних пунктах"      
   А
045 - "Карбованці в обмінних пунктах"  
          А
882 
 - "Розрахунки між установами Національного

    банку з емісійних операцій 
 у гривні і

    монеті"     
           
       А-П
832 - "Аванси 
видані Національним банком України

    комерційним банкам для обміну 
українських

    карбованців на гривні"   
           
  А
833 - "Аванси Національного банку України 
отримані

    комерційними банками для обміну 
українських

    карбованців на гривні"   
           
  П


          
 Позабалансові рахунки

9901 - "Резервні фонди Національного банку 
гривні і монети в

    сховищах"
9902 - "Резервні фонди 
Національного банку гривні і монети

    в дорозі (для регіональних управлінь 
НБУ)"
9904 - "Резервні фонди гривні і монети в дорозі (для 
Прав-

    ління НБУ)"
9905 - "Резервні 
 фонди гривні і монети, що знаходяться в

    усіх установах НБУ (для Правління 
НБУ)"
9906 - "Дозволи установам НБУ на перерахування з 
 фондів в

    оборотну касу гривні і монети 
 (для Правління НБУ)"
9907 - "Дозволи Національного банку на 
перерахування з фон-

    дів в оборотну касу гривні і 
монети (для регіональ-

    них управлінь НБУ)"
9908 - 
"Дозволи регіональних управлінь НБУ установам банків

    на перерахування із резервних фондів 
гривні і монети

    (для регіональних управлінь 
НБУ)"
9909 - "Резервні фонди Національного банку гривні і 
монети

    в установах комерційних 
 банків (для регіональних

    управлінь НБУ)"


     Бухгалтерські проводки, що 
здійснюються банками

       у разі випуску 
в обіг гривні і монети


   25. Для своєчасного обміну 
карбованців на гривню в перші дні
грошової реформи комерційні 
 банки  мають  бути  заздалегідь
забезпечені 
установами Національного банку гривнею і монетою.

   Для обліку отриманої комерційними банками 
 гривні і монети
тимчасово в їх балансах 
 відкривається позабалансовий рахунок
N 9957 "Нерозібрані 
посилки з цінностями".

   У регіональних управліннях 
 Національного банку для цього
відкривається 
 позабалансовий рахунок N 9909 "Резервні  
фонди
Національного банку гривні і монети в 
комерційних банках (для
регіональних управлінь НБУ)".

   Позабалансовий рахунок відкривається в 
установі комерційного
банку незалежно від того, де відкрито кореспондентський 
рахунок.

   В управлінні Національного банку 
залишки за рахунком N 9909
плюс залишки за рахунками N 9901, N 9902 
регіонального ОПЕРУ НБУ
мають щоденно дорівнювати залишку готівки у 
цілому по регіону.

   Для роботи в перші дні обміну 
 українських карбованців на
гривню  комерційні  
банки  можуть  отримувати в регіональних
управліннях 
НБУ аванс за окремими кредитними угодами.

Установи комерційних банків 
  Установи Національного банку


          
      1) При відправці резервних

          
       фондів гривні і монети 
в

          
       установи комерційних 
банків
2) Приход рахунку N 9957     видаток рахунку 
9901
  Надсилається підтверд-    приход 
рахунку 9902
  ження  про  отримання
 
 гривні і монети регіо-
  нальному управлінню 
НБУ

          
      3) Після отримання 
підтвердження

          
       від  установи  
комерційного

          
       банку

          
       видаток 9902

          
       приход рахунку N 9909 
за

          
       кожним банком
5) Дт 161 
          4) При 
видачі авансу
  Кт 833       
      Дт 832

          
       Кт 161

6) Для 
зарахування гривні
  і монети в операційну
 
 касу  надсилається в
  регіональне 
управління
  НБУ заявка (ЛАРОШ) з
 
 відміткою про оплату
  (дата, сума)

7) 
Після вказівки НБУ
  (ЛАСЕМ)

  Дебет 
908         8) Дебет 
коррахунку
  Кредит коррахунку      
 Кредит 882

          
       Видаток 9909
 
 Дебет каса (031)
  Кредит 908
  видаток 
рахунку N 9957


   Якщо отримується аванс на обмін українських 
 карбованців на
гривню зарахування в касу гривні проводиться 
одночасно з проводкою
по рахунку N 833.

9) Проводки по вилученню 
українських карбованців викладені в п.39

10) На суму вилучених ук-  
 11) Дт коррахунок

  раїнських карбованців     
Кт 832

  щоденно погашається

  отриманий кредит

   Дт 833

   Кт коррахунок


        В ОПЕРУ 
Національного банку України


          
   1) Дебет 882

          
     Кредит 026


          
   2) Дебет 026

          
     Кредит 024

          
     Кредит 025

          
     Видаток 9905


   Залишок рахунку N 9905 має 
 дорівнювати залишкам рахунку
N 9901 в цілому по 
Україні.


   Після закінчення  строку  
паралельного  обігу  гривні  і
карбованців  
комерційні  банки  повинні повністю викупити 
 чи
повернути залишок резервних фондів гривні в регіональне 
управління
НБУ.

   Видаток 9957      
   Приход 9901

          
       Видаток 9909.


   26. Операції за 
 оборотною (операційною) касою, резервними
фондами в 
гривнях обліковуються на вищевказаних рахунках згідно з
порядком, 
 встановленим Інструкцією з організації емісійно-касової
роботи в 
установах банків України ( 
v0001500-94 ) для операцій за
рахунками 
NN 035, 036, 040, 041, 044, 881, 908 і 9001-9004, 9011,
9017, 9901, 
9902.

   Операції за  оборотною  (операційною) 
 касою і резервними
фондами в українських карбованцях 
 відображаються в аналітичному
обліку на рахунках NN 035, 
 036, 040, 041, 044, 881, 908 як за
номіналом, 
так і в перерахунку на гривні, а на рахунках 9001-9004,
9011, 9017, 9901, 
9902 - за номіналом.

   Операції за рахунками NN 035, 036, 040, 
041, 044, 881, 908 в
синтетичному обліку відображаються тільки в 
гривнях.

   Протягом 2-16 вересня 1996 р. 
 у касових прибуткових  і
видаткових ордерах 
 за операціями, що відображаються на рахунках
NN 035, 036, 
040, 041, 044, обов'язково в тексті 
 зазначається
"Українські карбованці" і вказується 
 їх номінальна сума, а в
графі, що відведена для суми 
цифрами і на рядках для суми літерами
- суми в перерахуванні на 
гривню.

   Видаткові позабалансові ордери на 
 видачу  або  відправку
цінностей, номінал яких 
 відрізняється від їх оцінки в гривнях,
складаються з вказівкою в 
графі "Найменування цінностей" суми за
номіналом, а в графі для 
суми цифрами і на рядку для суми літерами
- в гривнях.

   27. Видача пунктам 
 обміну гривні і монети для здійснення
обмінних 
операцій проводиться в строки, які будуть 
 визначені
спеціальними вказівками. Гроші, що 
 видаються пунктам обміну з
операційної каси, списуються з рахунку 
N 031 в дебет рахунку N 042
"Готівка у гривнях в дорозі".

   Видані пунктам обміну аванси гривні для 
 здійснення обмінних
операцій в ліміт оборотної 
(операційної) каси установи банку не
зараховуються.

   28. Отримані від пунктів 
обміну щоденні звітні відомості про
роботу обмінних пунктів перевіряються 
головним бухгалтером банку
або іншим контролюючим 
працівником.

   При цьому перевіряється:

   - повнота оприбуткування нових грошей, 
 що одержані обмінним
пунктом від установи банку, 
 чи дорівнює сума тій сумі, що
значиться 
за пунктом обміну за рахунком N 042;

   - чи дорівнює  сума  виплаченої 
 гривні  1/100000  суми
українських  карбованців, 
 отриманих пунктом обміну в 
 порядку
обміну;

   - чи дорівнюють залишки гривні 
 і українських карбованців
залишкам на початок дня, що 
значаться в попередній відомості за
мінусом оборотів за даний 
день з урахуванням надлишків і недостач;

   - якщо є надлишки або недостачі, чи 
представлені відповідні
акти, а на суму нестач - також зобов'язання 
касирів;

   - чи правильно оформлені відомості, акти і 
зобов'язання.

   Про проведення перевірки на 
 відомості робиться відмітка за
підписом контролюючого 
працівника.

   29. На підставі 
 звітних відомостей складається меморіальний
ордер на такі 
бухгалтерські проводки:

   а) дебет рахунку N 043 - кредит рахунку N 042 на 
суму гривні,
отриманої пунктом від установи банку;

   б) дебет рахунку N 045 - кредит рахунку N 043 на 
перераховані
за співвідношенням 100000 до 1 суму українських 
 карбованців, що
отримані в порядку обміну і на суму 
виплаченої за них гривні. У
тексті ордера вказується номінальна сума 
українських карбованців;

   в) дебет рахунку N 044 - кредит рахунку N 045 на 
перераховану
за співвідношенням 100000 до 1 суму 
 українських карбованців,
відісланих пунктами обміну 
 в установи банку. В тексті ордера
вказується 
номінальна сума цих грошей;

   г) дебет рахунку N 036 - 
 кредит рахунку N 044 на суму
українських 
 карбованців, отриманих  від  пунктів  обміну 
 за
співвідношенням 100000 до 1. Гривня, 
 надіслана пунктами обміну
установам банків в окремих мішках на 
 зберігання, показуються в
відомості в залишку.

   На суму надлишків дебетується рахунок N 045 
 і кредитується
рахунок N 960. На суму 
 нестач дебетується рахунок N 904 за
особовими 
 рахунками касирів і кредитується рахунок N 
 045 з
оприбуткуванням зобов'язань за позабалансовим рахунком N 
9960.

   Ордери підписуються  головним  
 бухгалтером  або  
 його
заступником.


     IV. Порядок відправки 
пунктами обміну залишку

        
 карбованців, гривні і монети та їх

          
приймання установами банків


   30. Залишок гривні і монети, 
 що були авансовані, а також усі
обмінені карбованці з пунктів 
обміну можуть бути надіслані банку
через апарат 
 інкасації установи банку, інкасації НБУ або через
касирів 
пунктів обміну в супроводі необхідної озброєної охорони,
що 
гарантує схоронність цінностей на шляху до установи банку.

   Мішки з грішми, що надходять від пунктів 
обміну в установи
банків, до закінчення операційного дня 
приймаються старшим касиром
(завідуючим касою) під контролем 
 бухгалтера-контролера банку або
головного бухгалтера 
 в присутності інкасаторів або касира пункту
обміну. При цьому 
перевіряється цілість мішків, чіткість відбитків
пломбірів на мішках, 
 правильність і цілісність упакування пачок,
наявності на них 
 цілих і чітких відбитків пломбірів 
 (кодів,
печаток), кількості корінців у кожній 
 пачці, дати пакування,
правильність сум, вказаних на 
 накладках, підписів касирів, їх
іменних 
 штампів, штампу з найменуванням установи банку. 
 Монета
приймається мішками з перевіркою 
 правильності  і  цілісності
пакування, наявності 
 на ярликах мішків найменування установи
банку, 
дати пакування, номіналу монети, суми вкладення, цілісності
та чіткості 
 відбитків пломбірів, а також наявності 
 підписів
касирів, їх іменних штампів.

   Пачки з грошовими білетами і 
 мішки з монетою, доставлені
інкасаторами в пошкодженій 
 або сумнівній упаковці приймаються
поаркушним  
перерахуванням  або перерахуванням за кружками 
 в
присутності інкасаторів.

   Інкасатору банку або касиру пункту обміну банк 
видає розписку
на третьому примірнику супровідного листа-опису.

   31. Гривня і монета, 
 що надійшли від пунктів обміну 
до
закінчення операційного дня в зменшення 
 суми  авансу  після
поаркушного перерахування мають 
бути зараховані в операційну касу
обов'язково в той же день з оприбуткуванням 
на рахунок N 036 в
кредит рахунку N 
 904 з віднесенням на окремий особистий рахунок
"Карбованці, 
 отримані від пунктів обміну  до  отримання 
 їх
звітності". Після отримання звітності ці суми списуються в 
кредит
рахунку N 045.

   32. З метою 
 забезпечення своєчасного приймання грошей, що
надходять 
від пунктів обміну після закінчення операційного дня,
банки 
 зобов'язані  на  період функціонування пунктів 
 обміну
продовжити час роботи вечірніх кас і створити нові вечірні каси 
 в
банках, де їх раніше не було.

   Мішки з грішми, що надійшли після 
 закінчення операційного
дня, інкасаторами установ 
 банку, інкасаторами НБУ або касирами
пунктів обміну приймаються 
вечірньою касою з перевіркою цілості
мішків і чіткості 
відбитків пломбірів на мішках. Приймання мішків
реєструється 
бухгалтером-контролером вечірньої каси в 
 окремому
журналі, де вказується місцезнаходження 
 пункту обміну і суми
грошей - окремо карбованців 
 і гривні (за даними  супровідних
листів-описів 
 пунктів обміну). Особам, що доставили мішки 
 з
готівкою пунктів обміну, вечірня каса видає розписку в 
 прийманні
на третьому примірнику супровідного 
листа-опису, де вказується
оголошена сума вкладення.

   Ранком наступного дня мішки з грішми, 
 що прийняті вечірньою
касою, здаються старшому касиру, завідуючому 
касою установи банку,
який під контролем керівника 
 банку або головного бухгалтера в
присутності працівників 
 вечірньої каси перевіряє  карбованці,
гривню і 
 монету порядком, установленим пп.28-30 Інструкції 
з
організації емісійно-касової роботи в установах банків 
 України
( 
v0001500-94 ). У прийманні грошей вказані особи 
видають розписку
в реєстраційному журналі вечірньої каси.

   Мішки з гривнею, які треба 
 повернути пункту обміну для
проведення операцій, 
 повертаються без розкриття через інкасаторів
установи банку, 
 інкасаторів НБУ або касирів пунктів обміну або
видаються 
під розписи у журналі вечірньої каси. Керівники банків
мають 
 періодично проводити контрольні перевірки гривні та монети,
що 
зберігаються в мішках, які підлягають поверненню до 
 пунктів
обміну.

   Керівник банку і старший касир (завідуючий 
 касою) установи
банку  зобов'язані  у 
  встановленому  порядку  забезпечити
оприбуткування 
перерахованих грошей на рахунок N 031.

   На розсуд керівників установ банків з 
дотримання відповідних
положень "Інструкції з організації 
 емісійно-касової роботи в
установах банків України" від 
07.07.94 прийнята від пунктів обміну
готівка:  обміняні 
 карбованці, гривня і монета - може 
 бути
поаркушно перерахована або зарахована в операційні каси в 
упаковці
касирів пунктів обміну (згідно з 
 вимогами п.96,  100,  101
зазначеної Інструкції 
НБУ).

   У необхідних випадках керівники 
 установ  банків  можуть
організувати на 
 пунктах обміну контрольне перерахування грошових
білетів і монети, 
 прийнятих і перелічених працівниками пунктів
обміну. 
 Для цього банки виділяють з свого апарату кваліфікованих
касирів 
і направляють їх в пункти обміну.

   33. Управління 
 Національного банку України приймають 
 від
установ комерційних банків карбованці  
сформовані  тільки  у
відповідності до вимог Інструкції НБУ N 1 
від 07.07.94.

   34. Вивезення  
 карбованців  до  регіональних  
 установ
Національного банку здійснюється інкасацією комерційного 
банку або
інкасацією регіональних управлінь НБУ.

   35. Після  ліквідації 
  пункту  обміну  залишки  
гривні
зараховуються в операційну касу установи банку. При 
 перевищенні
ліміту оборотної каси в 
 регіональному управлінні Національного
банку надлишок встановленим 
порядком перераховується в резервні
фонди.

   36. Після ліквідації пункту 
обміну обмін грошей проводиться
згідно з окремими 
спеціальними вказівками.

   37. Приймання готівки в каси 
банку оформлюється в порядку,
встановленому 
 Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в
установах банків 
України N 1 від 07.07.94.

   У прибуткових касових документах 
 загальні суми цифрами і
літерами у відведених для цього 
 місцях проставляється тільки в
гривнях. У 
 тексті документа приводиться розбивка на гривні 
і
карбованці.

   Квитанції в прийманні грошей виписуються тільки в 
гривнях без
розбивки на українські карбованці і гривню.

   38. Касові журнали в 
 банках ведуться з 2 вересня 1996 р.
тільки в 
 гривнях. Суми українських карбованців і 
 гривні за
операціями пунктів обміну, а також при 
обміні грошей в установах
банків записуються в касових журналах в окремих 
рядках.

   Книги обліку прийнятих і виданих грошей, 
 а також контрольні
листи касирів-рахувальників ведуться окремо в гривні 
і українських
карбованцях за їх номіналом.

   Довідки складаються касирами в 
 гривнях, після підсумкової
суми приводиться розбивка 
на українські карбованці і гривню за їх
номіналом за даними прибуткових 
 документів. Касир, що виконує
операції з 
 обміну українських карбованців на гривню вказує 
на
звороті довідки суму гривні, виплаченої в обмін на 
 українські
карбованці, а також номінальну і 
перераховану у співвідношенні
100000 до 1 суму українських 
карбованців.

   Після звірки підсумкової суми 
 довідки з даними відповідних
касових журналів виконавці переносять 
 в ці журнали із довідки
розбивку підсумкової 
суми на українські карбованці і гривню.

   Згідно з даними, що записані на 
 звороті довідки, старший
касир (керівник каси) повідомляє 
головному бухгалтеру суму гривні,
що видана в обмін 
 на українські карбованці  для  
складання
прибутково-видаткового ордера в дебет рахунку N 035, 036 і 
кредит
рахунку N 030, 031. Цей ордер реєструється в 
 касових журналах
відповідно за прибутком і видатком.

   Після цього старший касир (керівник каси) складає 
довідки про
загальні суми прибутку і видатку каси за день окремо 
на гривню і
українські карбованці.

   39. Щоденно після звірки 
каси українські карбованці (грошові
білети в повних пачках) підлягають 
вилученню з обігу.

   При цьому здійснюються бухгалтерські 
проводки:

В установах комерційних      
 В установах Національного

    банків      
          
банку
-----------------------       
-------------------------
1. Дебет 908
  Кредит каса 
(036)

  Дебет кореспондентського   2. Дебет 
рахунку N 881
  рахунку банку      
     Кредит кореспондентського
 
 Кредит 908          
  рахунку банку

  Приход позабалансового  
    Приход позабалансового
  рахунку N 
9015          рахунку N 
9015


       
          3. Дебет 
рахунку 881200

          
         Кредит 
881


   Залишок на рахунку N 9015 в установах 
комерційних банків має
дорівнювати залишку на рахунку N 9015 в 
 установах Національного
банку.

  У разі 
 надсилання вилучених  У разі одержання вилучених
 
 українських  карбованців в  українських 
 карбованців з
  установи Національного банку  
установ комерційних банків

  Видаток рахунку N 9015  
   Видаток рахунку N 9015

  Приход рахунку N 
9016     Приход рахунку N 9017

          
       Одночасно повідомляються 
уста-

          
       нови комерційних банків 
про

          
       одержання грошей

 
 Після одержання повідомлен-  Після утилізації карбованців
 
 ня від регіонального управ-  складається відповідний 
 акт
  ління НБУ про одержання    і 
 їх сума  списується  з
  карбованців 
         рахунку N 
9017

  Видаток рахунку N 9016

          
       В ОПЕРУ НБУ

          
       Дебет рахунку N 023

          
       Кредит рахунку N 
881


          
       Дебет рахунку N 020

          
       Кредит рахунку N 
023


   Після закінчення обміну грошей (2 
вересня 1996 р.) комісія,
створена наказом керівника банку, перевіряє 
наявність українських
карбованців, що знаходяться на рахунках NN 035, 
 036, складається
акт, в якому грошові білети показуються 
покупюрно.

   Після закінчення приймання 
 українських карбованців весь їх
залишок перераховується 
 на позабалансовий рахунок N 9015  
і
повідомляється установі Національного банку про закінчення 
обміну
грошей.

   40. Залишки резервних 
фондів українських карбованців у ліміт
резервних фондів гривні не 
зараховуються.

   41. Звітність про резервні фонди 
установи Національного банку
складають і надсилають в управління 
організації роботи з готівкою
окремо за гривнею і українськими 
карбованцями.


     V. Особливості оформлення і обліку 
безготівкових

          
операцій з 2 вересня 1996 р.


   42. З 2 вересня 
 1996 р. всі установи, підприємства  
і
організації мають виписувати всі грошово-розрахункові 
документи,
виходячи з нового масштабу цін і в гривні.

   Грошово-розрахункові документи, що виписані 
і здані у сплату
за товари і послуги до дня реформи, приймаються з 2 
вересня 1996
р. банками від постачальників, підприємств 
транспорту і зв'язку з
перерахуванням у співвідношенні 100000 до 1.

   Грошово-розрахункові документи, що 
 виписані з датою до дня
реформи, з 2 вересня 1996 р. банками від 
клієнтів не приймаються.

   43. При першому з 2 вересня 1996 
р. відвіданні громадянам, що
мають у банках вклади, у вкладних книжках 
проставляється штамп про
перерахування залишку вкладу в 
 гривні цифрами і повторюється
літерами, завіряється 
підписами бухгалтера і контролера.

   44. При пред'явленні 
вкладних книжок польових установ банку,
де немає відмітки 
 про перерахування  залишку  вкладу,  
банк
перераховує цей залишок вкладу в 
 співвідношенні 100000 до 1.
Відсотки з 2 вересня 1996 р. до 
дня виплати вкладу нараховуються
на новий залишок вкладу, 
 перерахований в співвідношенні 100000 до
1.

   45. З 2 вересня 
 1996 р. зменшуються в 100000 разів 
всі
мінімальні і граничні суми, а також виражені 
 в твердих сумах
тарифи і ставки.


          
      * * *


   Після отримання  цієї  інструкції 
 керівники банків мають
терміново організувати її вивчення з 
працівниками банку.

   Необхідно провести  інструктивні  
наради з представниками
підприємств, установ і 
 організацій про порядок перерахування
залишків 
розрахункових, позичкових, поточних і інших рахунків, а
також про 
порядок оформлення банківських операцій з 2 вересня 1996
р.

   Потрібно повідомити  підприємства  і 
  організації,  які
розраховуються чеками, 
 про необхідність перерахування залишків
лімітів на 2 
вересня 1996 р. і проставити в кожній чековій книжці
суми залишку 
 в гривнях на звороті корінця останнього 
 чека,
виданого перед 2 вересня 1996 р. з написом 
 "Перераховано на 2
вересня 1996 р." Ця 
 позначка засвідчується підписами керівника
підприємства і 
 головного бухгалтера або підписом особи, 
 яка
уповноважена підписувати чеки, що видаються з цієї 
книжки.

   На керівників банків і головних 
 бухгалтерів покладається
відповідальність за 
 правильне і своєчасне виконання всіх робіт,
пов'язаних з 
проведенням грошової реформи.

   Порядок роботи установ банків, 
 викладений в цій інструкції,
діє на період проведення 
 грошової реформи. Після завершення
реформи  
банки  здійснюють  грошово-розрахункові  операції  
в
загальновстановленому порядку.

 Головний бухгалтер - 
директор
 департаменту бухгалтерського
 обліку та розрахунків 
           
      
П.М.Сенищ

<< Главная страницаУкраина онлайн