Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій

Кабінет Міністрів України

Постанова № 990 від 22.08.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 22 серпня 1996 р. N 990
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
        Про Агентство з питань запобігання
       банкрутству підприємств та організацій
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1013 ( 1013-98-п ) від 06.07.98 )
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 17 червня 1996 р.
N 435 ( 435/96 ) "Про утворення Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств та організацій" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Агентство з питань банкрутства
(додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1013 ( 1013-98-п ) від 06.07.98 )
 
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та
організацій у кількості 110 одиниць.
   3. Дозволити Агентству з питань запобігання  банкрутству
підприємств та організацій мати трьох заступників голови, в тому
числі одного першого, а також колегію у кількості 11 чоловік.
   4. Розмістити Агентство з питань запобігання банкрутству
підприємств та організацій в м. Києві в будинку по вул. П.
Любченка, 15 на 4 і 5 поверхах загальною площею 1298,6 кв. метрів.
   5. Виділити кошти на утримання в 1996 році Агентства з питань
запобігання банкрутству підприємств та організацій і облаштування
його службових приміщень меблями, оргтехнікою, засобами зв'язку та
іншим обладнанням в сумі 40 млрд. крб., у тому числі на оплату
праці працівників 22 млрд. карбованців.
   Міністерству фінансів профінансувати зазначені витрати за
рахунок передбачених у Державному бюджеті України на 1996 рік
асигнувань на утримання Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловості.
   6. За умовами оплати праці прирівняти керівних працівників,
спеціалістів і службовців  Агентства  з  питань  запобігання
банкрутству підприємств та організацій до відповідних категорій
працівників державних комітетів.
   7. Міністерству  фінансів  під  час  формування  проекту
Державного бюджету України на 1997 рік передбачити видатки на
створення в Автономній Республіці Крим та інших регіонах України
територіальних  відділень  Агентства  з  питань  запобігання
банкрутству підприємств та організацій.
   8. Міністерству зв'язку забезпечити Агентство  з  питань
запобігання банкрутству підприємств та організацій необхідними
засобами зв'язку.
   9. Агентству з питань запобігання банкрутству підприємств та
організацій разом із заінтересованими  міністерствами,  іншими
центральними органами виконавчої влади у двомісячний термін подати
Кабінетові Міністрів України  проект  Положення  про  реєстр
неплатоспроможних підприємств та організацій, а також пропозиції
щодо створення Фонду стабілізації для здійснення реорганізації та
санації неплатоспроможних підприємств та організацій.
 
 
   Прем'єр-міністр України         П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд.18
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 22 серпня 1996р. N 990
 
               ПОЛОЖЕННЯ
        про  Агентство з питань банкрутства
 
 ( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою
   КМ N 1013 ( 1013-98-п ) від 06.07.98 )
 
 
   1. Агентство з питань банкрутства (далі - Агентство) є
центральним органом виконавчої влади, підпорядкованим Кабінету
Міністрів України. ( Абзац перший пункту 1 Положення із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1013 ( 1013-98-п ) від
06.07.98 )
   Агентство забезпечує розроблення та реалізацію  державної
політики,  спрямованої  на  запобігання банкрутству суб'єктів
підприємницької діяльності.
   2. Агентство  у  своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами та іншими актами
Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами  і  розпорядженнями  Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
   Агентство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції,
спрямовані на вдосконалення законодавства, та в  установленому
порядку вносить їх на розгляд Кабінетові Міністрів України. У
межах своїх повноважень Агентство забезпечує виконання актів
законодавства України, здійснює систематичний контроль за їх
реалізацією.
   3. Основними завданнями Агентства є:
   реалізація заходів щодо запобігання банкрутству підприємств
та організацій;
   проведення за участю міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади  аналізу  фінансово-господарського  становища
підприємств та організацій, майно яких перебуває у державній
власності, з метою визначення неплатоспроможних підприємств та
організацій;
   ведення  реєстру  неплатоспроможних  підприємств   та
організацій, майно яких перебуває у державній власності (далі -
реєстр);
   здійснення функцій щодо управління майном підприємств та
організацій, занесених до реєстру;
   проведення експертизи  проектів  програм   оздоровлення
фінансового становища та запобігання банкрутству підприємств та
організацій, занесених до реєстру;
   здійснення  заходів  щодо  реорганізації  та  санації
неплатоспроможних підприємств та  організацій,  занесених  до
реєстру;
   методологічне забезпечення вирішення питань, пов'язаних з
неплатоспроможністю підприємств та організацій;
   формування  і  ведення  єдиної  бази  даних   про
підприємства-банкрути; ( Пункт 3  Положення доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1013 ( 1013-98-п ) від 06.07.98 )
   організація навчання фахівців з питань банкрутства. ( Пункт
3 Положення доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1013
( 1013-98-п ) від 06.07.98 )
 
   4. Агентство відповідно до покладених на нього завдань:
   готує пропозиції щодо формування державної інвестиційної
політики;
   проводить аналіз на основі статистичної звітності та даних
фінансових органів фінансово-господарського становища підприємств
та організацій з метою визначення їх платоспроможності;
   формує та веде реєстр а також єдину базу  даних  про
підприємства-банкрути; ( Абзац четвертий пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1013 ( 1013-98-п ) від
06.07.98 )
   укладає і розриває контракти з керівниками підприємств та
організацій, занесених до реєстру;
   здійснює заходи щодо реорганізації та санації підприємств та
організацій, занесених до реєстру;
   готує  пропозиції  про  роздержавлення  неплатоспроможних
підприємств та організацій, занесених до реєстру;
   забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням
коштів, виділених на реорганізацію та санацію неплатоспроможних
підприємств та організацій, занесених до реєстру;
   розробляє за участю міністерств, інших  центральних  та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування відповідні програми, спрямовані на запобігання
банкрутству підприємств та організацій;
   готує проекти актів законодавства з питань  запобігання
банкрутству підприємств та організацій;
   організовує за участю заінтересованих міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади роботу, пов'язану
із  залученням  вітчизняних  та  зарубіжних  інвесторів  для
фінансування заходів, спрямованих на реорганізацію та санацію
неплатоспроможних підприємств та організацій;
  забезпечує функціонування Фонду стабілізації підприємств  та
організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних; (  Абзац
дванадцятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1013 ( 1013-98-п )
від 06.07.98 )
   забезпечує реалізацію антимонопольної політики в процесі
реорганізації неплатоспроможних підприємств та організацій;
   розробляє разом із заінтересованими міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади пропозиції про створення
нових робочих  місць,  соціальний  захист  і  перепідготовку
працівників, які вивільняються  внаслідок  реорганізації  або
ліквідації підприємств та організацій, занесених до реєстру;
   формує навчально-методичну базу підготовки фахівців з питань
банкрутства, організовує їх навчання; ( Абзац п'ятнадцятий пункту
4 в редакції Постанови КМ N 1013 ( 1013-98-п ) від 06.07.98 )
06.07.98 )
   організовує  конкурси,  тендери,  пов'язані  з  відбором
інвесторів;
   затверджує бізнес-плани щодо реструктуризації та санації
підприємств та організацій, занесених до  реєстру,  здійснює
контроль за їх реалізацією;
   виконує інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
   5. Агентство має право:
   залучати спеціалістів  центральних  та  місцевих  органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ,  організацій  (за
погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під  час  укладання  міжнародних
договорів України;
   одержувати в установленому  законодавством  порядку  від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від
Мінстату - безплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції;
   притягати до дисциплінарної  відповідальності  керівників
територіальних органів Агентства, підприємств та організацій,
занесених до реєстру.
   6. Агентство у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої
влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   7. Агентство в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає  накази,  організовує  і
контролює їх виконання.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Агентства є
обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої  влади,  органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм
власності та громадянами.
   Нормативно-правові акти  Агентства  підлягають  державній
реєстрації в установленому порядку.
   Агентство у разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади,  органами  місцевого
самоврядування спільні акти.
   8. Агентство очолює голова, якого  призначає  Президент
України.
   Голова має заступників, які призначаються відповідно до
законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками провадить
голова.
   Голова  здійснює  керівництво  Агентством  і   несе
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за стан справ у сфері його діяльності, визначає ступінь
відповідальності заступників  голови,  керівників  підрозділів
Агентства.
   9. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції Агентства, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Агентстві утворюється колегія у складі голови,
заступників голови за посадою, а також інших керівних працівників
Агентства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.
  Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.
  Рішення колегії проводяться в життя наказами Агентства.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій,
обговорення найважливіших програм та інших питань у Агентстві може
утворюватися науково-технічна (наукова) рада з учених і фахівців.
   Склад науково-технічної (наукової) ради і положення про неї
затверджує голова.
   В Агентстві з урахуванням специфіки його діяльності можуть
утворюватися й інші дорадчі та консультаційні органи. Склад цих
органів і положення про них затверджує голова.
   11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Агентства затверджує  Кабінет  Міністрів
України.
   Структуру  центрального  апарату  Агентства  затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
   Штатний розпис центрального апарату Агентства і положення
про його структурні підрозділи затверджує голова.
   12. Агентство є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

<< Главная страницаУкраина онлайн