Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів

Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг)

Наказ № 530 від 27.08.1996, нечин.

<< Главная страница      МІНІСТЕРСТВО 
ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

          
   І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 530 від 27.08.96 
         Зареєстровано в 
Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          11 вересня 
1996 р.
 vd960827 vn530        
    за N 517/1542


   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
Міністерства

        
 економіки та з питань європейської інтеграції

    N 255 ( 

z0733-02 ) від 20.08.2002 )


       Про затвердження 
Положення про штрихове

          
   кодування товарів


    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
МЗЕЗторгу

     N 333 ( 

z0260-97 ) від 03.07.97 

     N 657 ( 

z0661-98 ) від 06.10.98 

     N 418 ( 

z0417-99 ) від 14.06.99 )   Відповідно до  постанови  Кабінету 
 Міністрів України від
29.05.96 р. N 574 ( 
 
574-96-п ) "Про впровадження 
 штрихового
кодування товарів" Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити погроджене 
 з Міністерством економіки України,
Міністерством статистики 
 України,  Міністерством  промисловості
України, 
Міністерством рибного господарства України, Міністерством
сільського 
господарства і продовольства  України,  
Центральною
спілкою споживчих товариств України, Державним 
комітетом України
по стандартизації, метрології та сертифікації, Державним 
комітетом
України по харчовій промисловості, Державним 
 митним комітетом
України, Державним комітетом у справах 
 захисту прав споживачів,
Асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА" Положення 
про штрихове кодування товарів,
що додається.

   2. Юридичному управлінню (Сервінський 
А.Ю.) зареєструвати цей
наказ в Міністерстві юстиції України.

   3. Управлінню інформаційного 
 забезпечення (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію 
цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр"
після 
реєстрації його в Міністерстві юстиції України.

   4. Контроль  за  
виконанням  цього  наказу  
 здійснюють
Міністерство зовнішніх економічних 
 зв'язків і торгівлі України,
Державний комітет у справах захисту 
 прав споживачів, Державний
комітет України по 
 стандартизації, метрології та сертифікації,
Державний 
 митний комітет України, органи місцевої  
державної
виконавчої  влади  та асоціація 
 "ЄАН-УКРАЇНА" в межах 
 своїх
повноважень.

 Міністр     
           
          
С.Осика


          
           
  Затверджено

          
         наказом 
Міністерства зовнішніх

          
         економічних  
 зв'язків   і

          
         торгівлі України 
від 27.08.96

          
         N 
530


       Положення про 
штрихове кодування товарів


   Це Положення розроблено відповідно 
 до постанови Кабінету
Міністрів України від 
 29.05.96 р. N 574 ( 

574-96-п ) "Про
впровадження 
штрихового кодування товарів".

   Положення стосується суб'єктів підприємницької 
діяльності, що
діють в Україні.

   Положення вводиться з метою:

   створення умов  впровадження  в 
  Україні  інформаційних
технологій 
 автоматизованої ідентифікації та електронного обміну
даними 
і створення інформаційної бази для контролю та 
 управління
товарно-грошовим обігом;

   підвищення конкурентноздатності  
українських  товарів  на
вітчизняному та зарубіжному 
ринках;

   скорочення часу  товарообігу  за 
  рахунок  застосування
електронних  засобів 
 обліку  при  виробництві  товару, 
 його
складуванні, транспортуванні, реалізації та звітності 
 державним
органам.


        
    1. Загальні положення


   1.1. Терміни, що 
 вживаються в цьому Положенні, мають 
таке
значення:

   товар - продукт праці, що 
виробляється та/або реалізується
суб'єктами підприємницької діяльності через 
 оптову та роздрібну
торгівлю; ( Абзац другий пункту 1.1 в 
редакції Наказу МЗЕЗторгу N
333 ( 

z0260-97 ) від 03.07.97 )

   суб'єкти підприємницької діяльності - вітчизняні 
та іноземні
юридичні особи всіх форм власності, 
 а також фізичні особи -
підприємці без створення юридичної 
особи, що здійснюють діяльність
в Україні по виробництву 
 продукції, наданню послуг та заняттю
торгівлею;

   штриховий код  EAN  -  числовий 
 код, який представлений
комбінацією послідовно 
 розташованих  паралельних  штрихів  та
проміжків 
 між ними, розміри та розташування яких 
встановлені
певними правилами, і який присвоюється одиницям 
 обліку (товару)
відповідно до нормативних 
 документів національної нумерувальної
організації;

   штриховий код  UPC  -  числовий 
 код, який представлений
комбінацією послідовно 
 розташованих  паралельних  штрихів  та
проміжків 
 між ними, розміри та розташування яких 
встановлені
певними правилами, і який присвоюється одиницям 
 обліку (товару)
відповідно  до рекомендацій 
 Міжнародної організації Північної
Америки UCC, 
відповідальної за їх присвоєння;

   внутрішній штриховий код EAN - 
 штриховий код EAN, який
присвоюється одиницям обліку 
(товару) суб'єктами підприємницької
діяльності  відповідно 
 до нормативних документів національної
нумерувальної 
 організації. Він є унікальним і однозначним 
 у
визначеному обмеженому середовищі та призначений для 
використання
тільки в цьому середовищі.

   1.2. Маркування товарів 
 штриховими кодами EAN здійснюється
відповідно до чинних 
державних стандартів та інших нормативних
документів 
України, Міжнародної Асоціації Товарної Нумерації - EAN
International 
 та  національної  нумерувальної  організації  
-
Асоціації Товарної Нумерації України "ЄАН-УКРАЇНА".

   1.3. Присвоєння 
 товарам штрихових кодів EAN та реєстрація
кодів  
здійснюються  в Україні асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА". 
 Для
одержання на товар штрихового коду EAN 
суб'єкт підприємницької
діяльності  подає  в асоціацію 
 "ЄАН-УКРАЇНА" заяву, заповнює
реєстраційну  
 картку  та  заявку  на  
присвоєння  товару
ідентифікаційного номера в системі 
 EAN. Після отримання всіх
документів  асоціація 
 "ЄАН-УКРАЇНА" в тижневий термін видає
суб'єкту 
 підприємницької діяльності свідоцтво про 
 присвоєння
товару штрихового коду EAN. ( Абзац перший 
пункту 1.3 в редакції
Наказу МЗЕЗторгу N 418 ( 

z0417-99 ) від 14.06.99 )

   Сплата суб'єктами  підприємницької 
 діяльності коштів за
одержання та використання штрихових 
кодів на товари здійснюється
відповідно до Порядку, 
 який розробляє асоціація "ЄАН-Україна" та
затверджує у встановленому 
порядку. ( Пункт 1.3 доповнено абзацом
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 333 
( 
z0260-97 ) від 03.07.97 )

   Для суб'єктів малого підприємництва 
встановлюються зменшені
розміри сум цих коштів. 
 ( Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з
Наказом МЗЕЗторгу N 418 ( 

z0417-99 ) від 14.06.99 )


   1.3.1. 
 Кодування товарів внутрішніми штриховими кодами 
EAN
здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності 
відповідно до
чинних державних стандартів, нормативних документів 
МЗЕЗторгу та
асоціації "ЄАН-УКРАЇНА". ( Підпункт 1.3.1 
пункту 1.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом 
 МЗЕЗторгу N 418 ( 

z0417-99 ) від
14.06.99 )

   1.3.2. 
Підприємства,  що  діють  у  складі  
 міжнародних
об'єднань, мають  право  згідно  з 
 нормативними  документами
Міжнародної Асоціації Товарної 
 Нумерації кодувати свої товари
штриховими кодами, 
 які їм присвоїли асоціація "ЄАН-Україна" або
EAN - 
нумеруючі організації інших країн. ( Пункт 1.3 
 доповнено
підпунктом 1.3.2 згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 333 
 ( 
z0260-97 )
від 03.07.97 )


   1.4. Імпортні товари, 
 які марковані  штриховими  кодами
EAN/UPC, 
 що  зареєстровані  в  національних EAN - 
нумеруючих
організаціях, не підлягають обов'язковому перекодуванню. ( 
 Пункт
1.4 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 333 ( 

z0260-97 ) від 03.07.97 )

   1.5. Забороняється 
 суб'єктам підприємницької  діяльності,
крім 
вказаних в п.1.3.2, маркування штриховими кодами EAN товарів,
яким асоціація 
"ЄАН-Україна" не присвоїла ідентифікаційних номерів
у системі 
 EAN, крім випадків які  передбачені  
нормативними
документами МЗЕЗторгу та асоціації "ЄАН-Україна. ( 
 Пункт 1.5 в
редакції Наказу МЗЕЗторгу N 333 ( 

z0260-97 ) від 03.07.97 )

   1.6. Суб'єкти   
 підприємницької   діяльності   
несуть
відповідальність за порушення вимог цього Положення відповідно 
 до
чинного законодавства України.


      2. Маркування 
товарів штриховими кодами EAN


   2.1. Маркування  
 товарів  штриховими  кодами  EAN,  
що
виробляються або реалізуються в Україні, здійснюється 
 суб'єктами
підприємницької діяльності.

   2.2. Імпортні товари, 
 що не мають штрихових кодів EAN/UPC,
підлягають  
обов'язковому  маркуванню  штриховими  кодами 
 EAN
суб'єктами підприємницької діяльності, які ввозять в Україну 
 для
реалізації ці товари.

   2.3. Обов'язковому 
маркуванню підлягають усі товари, крім
визначених 
в п.2.4 цього Положення.

   2.4. Обов'язковому 
 маркуванню штриховими кодами  EAN  
не
підлягають:

   дослідні зразки товарів;

   товари народних промислів та авторські 
роботи;

   товари, виготовлені за індивідуальними 
замовленнями;

   товари, для яких за нормативними 
документами не передбачено
пакування або прикріплення етикетки, та на які 
нанесення штрихових
кодів EAN неможливе з технічних причин в тому числі в 
мішкотарі;

   товари в роздрібній торгівлі, які 
реалізуються безпосередньо
покупцеві шляхом розважування або іншого 
вимірювання.

   одиничні зразки товарів;

   вироби, які не реалізуються через роздрібну, або 
через оптову
торгівлю, а постачаються підприємствам та організаціям по 
 прямих
договорах для задоволення виробничих потреб;

   товари, які  виготовлені  за  
замовленням  інофірм  із
давальницької сировини і 
реалізуються за межами України. 
( Пункт 2.4 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом МЗЕЗторгу N
333 ( 

z0260-97 ) від 03.07.97 )


   2.5. Товари, які 
 піддаються  на  підприємствах  
торгівлі
додатковій обробці (фасуванню, зважуванню, 
 переупаковці і т.п.)
підлягають кодуванню внутрішніми штриховими кодами 
EAN.


        
 3. Маркування товарів виробниками


   Виробники товарів забезпечують маркування товарів 
 відповідно
до пунктів 1.2, 2.3 та 2.4 цього Положення.


       4. 
Маркування товарів в оптовій торгівлі


   4.1. Підприємства 
 оптової торгівлі направляють в роздрібну
торгівлю 
 товари, які  марковані  штриховими  кодами  
EAN/UPC
відповідно до розділу 2 цього Положення.

   4.2. Підприємства 
 оптової  торгівлі,  в  разі  
прийняття
немаркованих штриховими кодами EAN/UPC товарів, 
 забезпечують їх
маркування відповідно до розділу 2 цього 
Положення.


      5. Реалізація 
товарів в роздрібній торгівлі


   5.1. Підприємства роздрібної 
торгівлі приймають до реалізації
товари, марковані  
штриховими кодами  EAN/UPC відповідно  до
розділу 2 
цього Положення.

   5.2. Для реалізації 
 товарів, які не мають штрихових кодів
EAN/UPC, 
 необхідно їх маркувати внутрішніми штриховими кодами EAN
згідно з п.2.5 
цього Положення.


    6. Строки впровадження 
штрихового кодування товарів


   Штрихове кодування товарів запроваджується в 
слідуючі строки:

   маркування суб'єктами підприємницької діяльності 
товарів, які
виробляються або реалізуються в Україні, 
 штриховими кодами EAN
ввести поетапно з 01.01.97 р.;

   маркування товарів, що експортуються з 01.01.98 
 р.; ( Абзац
третій розділу 6 в редакції Наказу МЗЕЗторгу N 333 
 ( 
z0260-97 )
від 03.07.97 )

   маркування нових товарів та товарів, для 
 яких замовляються
нові етикетки чи упаковки - з 
 01.01.98 р.; ( Абзац четвертий
розділу 6 в 
редакції Наказу МЗЕЗторгу N 333 ( 

z0260-97 ) від
03.07.97 
)

   маркування товарів, що імпортуються - з 01.07.97 
р.;

   маркування товарів легкої 
 промисловості - з 01.01.2002 р.
( Розділ 6 
 доповнено абзацом згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 418
( 

z0417-99 ) від 14.06.99 )

   маркування усіх інших товарів - з 01.01.99 
р.;

   маркування товарів внутрішніми 
 штриховими кодами EAN - з
01.01.99 р.;

   реалізація на підприємствах 
 роздрібної торгівлі товарів,
маркованих штриховими кодами 
EAN, з 1 січня 2000 р. ( 
 Абзац
восьмий розділу 6 в редакції Наказів МЗЕЗторгу N 333 ( 

z0260-97 )
від 03.07.97, N 657 ( 

z0661-98 ) від 06.10.98 )


  ( Додаток N 1 виключено на підставі Наказу 
МЗЕЗторгу N 418

  ( 
z0417-99 ) від 14.06.99 )


        
           
   Додаток N 1

          
      до Положення про штрихове 
кодування

          
      товарів,  затвердженого  
 наказом

          
      Міністерства зовнішніх 
економічних

          
      зв'язків і торгівлі 
 України від

          
      27.08.96 р. N 530


          
      Генеральному директору 
Асоціації

          
      Товарної  Нумерації  
 України

          
      "ЄАН-УКРАЇНА"


          
      Заява

     про членство в асоціації 
"ЄАН-УКРАЇНА" та участь

      в міжнародній системі 
товарної нумерації EAN

Прошу прийняти а асоційовані члени "ЄАН-УКРАЇНА" 
та 
 зареєструвати
__________________________________________________________________

          
 (повна назва 
підприємства)
__________________________________________________________________

          
   (скорочена назва)
як учасника міжнародної системи 
товарної нумерації EAN. З умовами
участі в системі EAN ознайомлені і 
згодні їх дотримуватись.
Поштова адреса ______________ 
____________________________________

        (Поштовий 
код)
__________________________________________________________________
Юридична 
адреса ______________ ___________________________________

        
 (Поштовий 
код)
__________________________________________________________________
Керівник 
_________________________________________________________

         
 (прізвище, ім'я, по батькові)
Посада 
___________________________________________________________
Телекс 
_______________ Факси (___________) _______________________
Телефони 
(____________) ________________ E-mail: _________________
Для роботи з 
асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА" призначено 
представника:
__________________________________________________________________

       (прізвище, 
ім'я, по батькові, посада)
_____________________________ Тел.: (___________) 
________________

 Керівник  _________________ 
____________________________________

        (підпис) 
        
 (прізвище)


  М.П.       
        "___" _______________ 
199_ р.


  ( Додаток N 2 виключено на підставі Наказу 
МЗЕЗторгу N 418

  ( 
z0417-99 ) від 14.06.99 )


        
           
   Додаток N 2

          
      до Положення про штрихове 
кодування

          
      товарів,  затвердженого  
 наказом

          
      Міністерства зовнішніх 
економічних

          
      зв'язків і торгівлі 
 України від

          
      27.08.96 р. N 530


          
Реєстраційна картка учасника

Назва підприємства 
_______________________________________________
__________________________________________________________________

          
(коротка назва підприємства)

Код за ЄДРПОУ (ЗКПО):    
     __ __ __ __ __ __ __ __
Територія за СПАТО: 
         __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __
Форма власності за КФВ:       
 __ __
Орган державного управління за СПОДУ:__ __ __ __ __
Галузь 
(вид діяльності) за ЗКГНГ:  __ __ __ __ __ 
 _____________
__________________________________________________________________

      (решта видів 
діяльності, якщо їх кілька)
Відомості, необхідні  для  обчислення 
 довгострокової  потреби
учасника з кількості кодів:
1. 
Кількість   найменувань  (асортимент)  
 підраховуються  з
  врахуванням варіантів (тобто, 
 наприклад, один вид товару в
 
 різній упаковці є різними найменуваннями).
2. Вказується кількість 
найменувань тільки тих товарів, для яких
  можливе 
використання штрихового кодування.
Потрібне - відмітити х.
- кількість 
найменувань товару на дату  __ до 30
 заповнення Картки  
          __ до 
300

          
           __ 
до 3000

          
           __ 
більше 3000

- можливе оновлення асортименту     
 __ до 10
 протягом 1 року      
       __ до 100

          
           __ 
до 1000

          
           __ 
більше 1000

- можливе зняття асортименту     
  __ до 10
 протягом 1 року     
        __ до 100

          
           __ 
до 1000

          
           __ 
більше 1000

 Керівник  _________________ 
____________________________________

        (підпис) 
        
 (прізвище)


  М.П.       
        "___" _______________ 
199_ р.


  ( Додаток N 3 виключено на підставі Наказу 
МЗЕЗторгу N 418

  ( 
z0417-99 ) від 14.06.99 )


        
           
   Додаток N 3

          
      до Положення про штрихове 
кодування

          
      товарів,  затвердженого  
 наказом

          
      Міністерства зовнішніх 
економічних

          
      зв'язків і торгівлі 
 України від

          
      27.08.96 р. N 530


          
    Заявка N _____

     на присвоєння товару 
ідентифікаційного номера

          
    в системі EAN


          
(Реєстраційна картка товару)

Назва 
підприємства:_______________________________________________
__________________________________________________________________
Вид 
маркування (потрібне - відмітити х): __ EAN-13  __ EAN-8
Примітка: код 
 EAN-8 має обмежене застосування і використовується

     лише для маркування дрібних 
упаковок при достатньому для

     цього 
обгрунтуванні.
Найменування товару: 
_____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Код 
ТН ЗЕД: ————————————————————————————

      
 ————————————————————————————


     Ознаки товару, які однозначно його 
ідентифікують

Стандарт (ГОСТ, ТУ, артикул, т.і.): 
______________________________
__________________________________________________________________
Вид 
упаковки: 
____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Інше 
(зовнішній вигляд, склад, характерні властивості, т.і.): 
____
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Примітки: 
________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Керівник 
     _________________ 
____________________________

          
  (підпис)       (ім'я, 
прізвище)
 Головний бухгалтер _________________ 
____________________________

          
  (підпис)       (ім'я, 
прізвище)


  М.П.       
        "___" _______________ 
199_ р.


<< Главная страницаУкраина онлайн