Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку реєстрації додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності, та інформації про їх

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 182/992 від 28.08.1996, нечин.

<< Главная страница


 

         
 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

         
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ


          
    Н А К А З

 N 182/992 від 28.08.96  
      Зареєстровано в Міністерстві

   м.Київ       
       юстиції України

          
          12 вересня 
1996 р.
 vd960828 vn182/992       
   за N 520/1545   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
Мінфіну

    N 196/957 ( 

z0419-97 ) від 02.09.97 )


   Про затвердження Порядку реєстрації додаткового 
випуску

   акцій у зв'язку з 
 проведенням індексації основних

   фондів  та  збільшенням 
 статутного фонду відкритих

   акціонерних товариств, акції  
яких  перебувають  у

   загальнодержавній  власності, та 
 інформації про їх

          
      випуск
   На виконання  постанови  Кабінету 
 Міністрів України від
20.07.96 р. N 810 ( 

810-96-п ), Н А К А З У Є М О:


   затвердити Порядок реєстрації додаткового 
 випуску акцій у
зв'язку з проведенням 
 індексації основних фондів та збільшенням
статутного фонду 
 відкритих акціонерних товариств, акції 
 яких
перебувають у загальнодержавній власності, та 
інформації про їх
випуск, що додається.

 Міністр фінансів України 
           
 В.М.Короневський

 Голова Фонду державного майна України 
       
 Ю.І.Єхануров


          
           
Затверджено

          
     наказом Міністерства фінансів 
України

          
     Фонду  державного  майна  
 України

          
     від 28 серпня 1996 р. N 182/992


   Порядок реєстрації додаткового випуску 
акцій у зв'язку

   з  проведенням  індексації 
 основних  фондів  та

   збільшенням статутного фонду 
 відкритих акціонерних

   товариств, акції яких перебувають у 
загальнодержавній

       власності, та 
інформації про їх випуск   Цей Порядок розроблений відповідно до 
 Законів України "Про
господарські товариства" ( 
1576-12 
), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 
1201-12 
), Указу Президента України від 06.05.96 р. N 310
( 
310/96 
 ) "Про внесення змін до Указу Президента України 
від
28 грудня 1994 року N 812 ( 
812/94 )" та Положення про 
 порядок
здійснення додаткового випуску акцій у 
 зв'язку з проведенням
індексації основних фондів 
 та збільшенням  статутного  фонду
відкритих  
акціонерних  товариств,  акції яких перебувають 
 у
загальнодержавній власності, затвердженого 
 постановою Кабінету
Міністрів України від 20.07.96 р. N 810 ( 

810-96-п ).

   Реєстрація додаткового випуску акцій у 
зв'язку з проведенням
індексації основних фондів та 
 збільшенням  статутного  фонду
відкритих акціонерних  
товариств  акції  яких  перебувають  
у
загальнодержавній власності, та  інформації  про 
 їх  випуск
здійснюється у порядку, передбаченому листом 
Міністерства фінансів
України від 30 вересня 1991 року N 04-305 ( 

v-305201-91 ) "Порядок
реєстрації випуску 
акцій і облігацій підприємств та інформації про
їх  випуск"  із 
 змінами і доповненнями, внесеними 
 наказами
Міністерства фінансів України від 23 
 травня 1995 року N 83
( 

z0166-95) та від 14 
 червня 1996 року N 119 ( 

z0329-96 ), з
урахуванням таких 
особливостей:


   1. До інформації про додатковий 
випуск акцій включається:

   а) характеристика емітента, а саме:

   найменування емітента, місцезнаходження, 
 дата  реєстрації
акціонерного товариства, розмір 
статутного фонду, обсяг сплаченої
частини статутного фонду;

   б) дані про емісію акцій:

   посилання на рішення  про  
збільшення  статутного  фонду
акціонерного товариства із 
зазначенням номера рішення, дати його
прийняття і органу, що приймав 
рішення про додатковий випуск акцій
на суму  індексації  
основних  фондів;  кількість  учасників
голосування із 
зазначенням кількості голосів, що належать державі
(у відсотках  
до загальної кількості голосів); загальна 
 сума
додаткового випуску акцій із зазначенням 
 номінальної вартості,
кількості, виду і категорії 
 акцій, що випускаються, серії і
порядкових 
номерів акцій, форма випуску акцій (паперова 
 або
безпаперова); права акціонерів при додатковому 
 випуску акцій;
порядок отримання акціонерами акцій 
 додаткового випуску (місце,
день початку видачі 
тощо).

   2. Інформація про випуск акцій 
подається в 2-х примірниках та
має бути пронумерована, 
 прошнурована, підписана та засвідчена
печаткою 
емітента.

   3. Для реєстрації додаткового випуску 
акцій та інформації про
їх випуск додатково подається 
 довідка про суми проведених у
попередніх  
періодах  індексацій  основних  фондів, 
 підписана
керівником та головним  бухгалтером  
і  засвідчена  печаткою
акціонерного товариства, та копія 
платіжного доручення про сплату
державного мита за реєстрацію інформації про 
випуск акцій.

   4. Акції  додаткового  
випуску  у зв'язку з проведенням
індексації 
основних фондів можуть бути придбані іншою особою лише
при наявності 
 письмової заяви акціонера про відмову 
отримання
акцій додаткового випуску.

   5. Реєстрація випуску 
 акцій та інформації про їх 
випуск
відповідно до цього Порядку провадиться 
 фінансовими  органами
одночасно, не пізніш як 
 за 30 днів з моменту подачі заяви з
доданням 
необхідних документів.

   6. Звіт про результати підписки на 
акції не подається.

   7. На зареєстрованій інформації про 
випуск акцій зазначається
дата і номер, присвоєний при реєстрації 
випуску акцій, ставиться
напис або штамп "Зареєстровано", 
 який засвідчується  підписом
керівника або його заступника 
та печаткою фінансового органу. Один
примірник вказаної інформації 
повертається емітенту.

   8. Після публікації 
 інформації про додатковий випуск акцій
акціонерне товариство 
 у тижневий термін подає один 
 примірник
публікації у відповідний фінансовий орган.

   9. Керівники та інші службові особи 
акціонерних товариств за
подання недостовірної інформації 
 та у разі відхилення від умов,
визначених цим Порядком, 
 несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством 
України.

<< Главная страницаУкраина онлайн