Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про приватизацію переробних підприємств лісового господарства

Мінліспгосп

Наказ № 107/1040 від 28.08.1996

<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 107/1040 від 28.08.96       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 вересня 1996 р.
 vd960828 vn107/1040         за N 547/1572
 
 
   Про затвердження Положення про приватизацію переробних
        підприємств лісового господарства
 
 
   3 метою  спрощення  процедури  та  скорочення  терміну
приватизації  переробних  підприємств  лісового  господарства,
врегулювання  механізму  пільгового продажу акцій працівникам
підприємств з лісовідновлення, лісорозведення і охорони лісу та на
виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.07.96 р.
N 11065/2 Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Положення  про  приватизацію  переробних
підприємств лісового господарства, що додається.
   2. Конроль за виконанням наказу покласти на  заступника
Міністра лісового господарства Миколайчука Р.І., заступника голови
Фонду державного майна Ковтюха В.М.
 
 Міністр лісового
 господарства                  В.І.Самоплавський
 
 Голова Фонду державного
 майна                        Ю.І.Єхануров
 
                        Затверджено
                   наказом Міністерства лісового
                   господарства України та Фонду
                   державного майна України від
                   28 серпня 1996 року   за
                   N 107/1040
 
              Положення
       про приватизацію переробних підприємств
           лісового господарства
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України
"Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі"
( 290/96-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня
1996 року N 638 ( 638-96-п ) "Про підприємства, що приватизуються
з  урахуванням  особливостей,  визначених  законодавством для
агропромислового комплексу", інших нормативних актів з питань
приватизації з метою врегулювання порядку перетворення в процесі
приватизації переробних та обслуговуючих підприємств лісового
господарства у відкриті акціонерні товариства.
   1.2. Перетворенню  у  відкриті  акціонерні  товариства,
відповідно  до  цього  положення,  підлягають  переробні  та
обслуговуючі лісове господарство підприємства  та  структурні
підрозділи  неосновного профілю лісогосподарських підприємств,
вартість майна яких достатня для формування статутного фонду
акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства.
 
   1.3. Рішення  про  перетворення  у  відкриті  акціонерні
товариства зазначених у п.1.2 підприємств приймається державним
органом приватизації.
   Структурні підрозділи неосновного профілю перетворюються у
відкриті акціонерні товариства в процесі їх відокремлення від
лісогосподарських підприємств за рішенням Міністерства лісового
господарства та державного органу приватизації відповідно до
чинного законодавства.
   1.3.1. Проведення  аудиту  при  приватизації  переробних
підприємств лісового господарства не є обов'язковим.
 
   1.4. Пільговий   продаж   працівникам    підприємств
лісовідновлення, лісорозведення і охорони лісу акцій створених
акціонерних товариств здійснюється після використання права щодо
пільгового  придбання  акцій  членами  трудового  колективу
підприємства чи структурного підрозділу, які приватизуються. При
цьому, першочерговий розподіл акцій здійснюється серед працівників
лісогосподарського підприємства на базі структурного підрозділу
якого акціонерне товариство створене.
   1.5. Якщо вартість майна відкритого акціонерного товариства
перевищує вартість майна, яке викуповується на пільгових умовах
працівниками підприємства, на базі підрозділу якого це товариство
створене - визначення часток акцій для розподілу на пільгових
умовах між працівниками інших лісогосподарських підприємств і
організацій та прирівняними до них особами здійснюється комісією з
приватизації пропорційно до обсягів сировини, зданої на об'єкт
приватизації, виконаних робіт і наданих послуг в середньому за
5 років, що передують року приватизації, а ті, що існують менше
5 років, за час їх діяльності.
   1.6. Якщо сума вартості майна підприємства є недостатньою для
формування статутного фонду відкритого акціонерного товариства
- приватизація такого підприємства здійснюється шляхом викупу
майна його працівниками та прирівняними до них особами.
 
    2. Порядок створення відкритих акціонерних товариств
 
   2.1. Перетворення  переробних  та  обслуговуючих  лісове
господарство підприємств  у  відкриті  акціонерні  товариства
здійснюється державними органами приватизації згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.09.96 р. N 1099 ( 1099-96-п )
"Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації
державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою
власності у відкриті акціонерні товариства".
 
   2.2. Відокремлення  та  перетворення  у  ВАТ структурних
підрозділів неосновного профілю лісогосподарських  підприємств
здійснюється за рішенням Міністерства лісового господарства та
державного органу приватизації згідно з цим положенням.
   2.2.1. До   структурних  підрозділів  лісогосподарських
підприємств, які можуть бути відокремлені від них в процесі
підготовки  або  проведення  приватизації,  відносяться цехи,
дільниці, інші господарські підрозділи, що  здійснюють  свою
діяльність  на  основі  положень,  затверджених  директором
підприємства і, які очолюються призначеними ним керівниками.
   2.2.2. Перетворення структурних підрозділів у ВАТ доцільно
здійснювати у випадках, якщо:
   підрозділи технологічно і територіально відособлені;
   відокремлення підрозділу  не  призведе  до  негативних
соціально-економічних наслідків.
   2.2.3. Ініціаторами поділу чи відокремлення можуть виступити:
Міністерство лісового господарства, трудовий колектив підприємства
або структурного підрозділу.
   2.2.4. При відокремленні за ініціативою трудового колективу,
до  Міністерства  попередньо  подається погоджене з обласним
державним  органом  лісового  господарства  техніко-економічне
обгрунтування можливості та доцільності здійснення поділу чи
відокремлення.
   2.2.5. Подання   розглядається  Міністерством  лісового
господарства протягом місяця з моменту його  одержання.  За
результатами розгляду приймається рішення (наказ Мінлісгоспу), про
що письмово,  протягом  З  днів, повідомляється ініціатор та
державний орган приватизації.
   Наказ Мінлісгоспу повинен містити: рішення про відокремлення
підрозділу та перетворення його у ВАТ; про призначення керівника
підприємства;  визначення  відповідальних осіб по організації
розподілу майна та проведенню інвентаризації.
   Рішення про відмову у здійсненні поділу чи відокремлення має
бути належним чином обгрунтоване.
 
   2.3. Державний орган приватизації протягом місяця з дня
отримання повідомлення від Міністерства лісового господарства
приймає рішення про приватизацію об'єкта шляхом його перетворення
в акціонерне товариство, утворює комісію з приватизації відповідно
до Положення про комісії з приватизації, затвердженого наказом
Фонду державного  майна України від 8 вересня 1992 року N 371
( v0371224-92 ), та встановлює строк подання плану приватизації.
Цей строк не повинен перевищувати двох місяців з дня затвердження
складу комісії.
   2.3.1. Комісія з приватизації організовує та  забезпечує
контроль за проведенням відокремлення та інвентаризації майна, яке
передається акціонерному товариству, здійснює оцінку його вартості
і визначення розміру статутного фонду, визначає квоти пільгового
продажу акцій членам трудового колективу, прирівняним до них
особам  та  працівникам  підприємств  з  лісовідновлення,
лісорозведення і охорони лісу, розробляє та подає на затвердження
план приватизації відповідно до Положення про план приватизації,
затвердженого  наказом  Фонду  державного  майна України від
10 листопада 1992 р. N 476 ( v0476224-92 ).
   2.3.2. На підставі плану приватизації, у тижневий термін з
дня його затвердження, орган приватизації приймає рішення про
створення відкритого акціонерного товариства і затвердження його
статуту.
 
   2.4. Керівник  підприємства  у  триденний  термін з дня
затвердження статуту відкритого акціонерного товариства подає до
органу,  який  здійснює  державну  реєстрацію  суб'єктів
підприємницької діяльності, документи відповідно до законодавства.
   2.5. Орган державної реєстрації протягом 5 робочих днів з дня
надходження відповідних документів здійснює державну реєстрацію
відкритих акціонерних товариств у передбаченому законодавством
порядку без стягнення плати.
   2.6. Випуск  акцій  відкритого  акціонерного  товариства
здійснюється за рахунок його коштів. Реєстрація випуску акцій
відкритого  акціонерного  товариства  провадиться  у порядку,
затвердженому наказом Мінфіну від 23 листопада 1993 року за N 94
( z0183-93 ) "Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій
відкритих  акціонерних  товариств,  створених  із  державних
підприємств у процесі приватизації та інформації про їх випуск".
 
   2.7. Державний орган приватизації публікує повідомлення про
продаж акцій відповідно до затвердженого плану приватизації в
інформаційних  бюлетенях,  місцевій пресі, повідомляє про це
Міністерство лісового господарства, обласний державний  орган
лісового господарства та місцеву Раду народних депутатів не
пізніше, як за ЗО календарних днів до цього продажу.
   2.7.1. Крім  відомостей,  зазначених  у  Положенні  про
застосування способів приватизації майна державних підприємств,
затвердженому наказом Фонду державного майна України від 4 лютого
1993 року N 56 ( z0034-93 ) із змінами внесеними наказом Фонду
державного майна від 29 березня 1995 року N 342 ( z0114-95 ), в
інформаційному повідомленні вказується перелік лісогосподарських
підприємств та організацій відповідно до затвердженого плану
приватизації, працівники яких мають право на пільгове придбання
акцій цього товариства.
 
        3. Порядок пільгового продажу акцій
 
   3.1. Продаж акцій відкритих акціонерних товариств здійснює
комісія з продажу акцій (надалі - комісія), створена органом
приватизації відповідно до розділу 5 Положення про застосування
способів приватизації майна державних підприємств, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 04.02.93 р. N 56
( z0034-93 ) із змінами, внесеними наказом Фонду державного майна
України від 23.11.94 р. N 728 ( z0304-94 ), до складу якої
включаються   представники,  визначені  наказом  керівника
підприємства, що приватизується.
   3.1.1. З метою сприяння роботі комісії щодо складання списків
1,2,3 та забезпечення інформування працівників підприємства про
порядок та строки проведення пільгового продажу акцій, керівник
підприємства в 10-денний термін із дня реєстрації випуску акцій
видає відповідний наказ.
 
   3.2. Лісогосподарські підприємства та відповідні організації
протягом 20 днів після одержання від комісії з приватизації
повідомлення про кількість виділених акцій,  які  підлягають
пільговому продажу, подають до комісії з продажу акцій списки
осіб, які мають право на пільгове придбання акцій.
   Списки погоджуються  трудовими  колективами,  підписуються
керівником підприємства і скріплюються печаткою.
   3.3. Комісія протягом десяти днів з дня її призначення
забезпечує умови для ознайомлення зі списками громадян, які мають
право на пільгове придбання акцій, і публікує в місцевій пресі
інформацію про початок відкритого продажу акцій акціонерного
товариства.
   3.4. Громадяни, які мають право на пільгове придбання акцій,
реалізують його шляхом безпосереднього подання заяви до комісії.
Працівники підприємства також можуть реалізувати це право через
створення на підприємстві товариства покупців. Заява вважається
прийнятою, якщо в десятиденний термін її не відхилили та не
повернули заявнику.
 
   3.5. Фонд державного майна України або його регіональне
відділення в особі голови комісії з продажу акцій (надалі -
довірений) укладає договір-доручення на пільговий продаж акцій з
акціонерним товариством в особі голови правління акціонерного
товариства (надалі - повірений).
   3.5.1. Повірений здійснює прийняття заяв на придбання акцій в
пільговому продажу та перевіряє їх на відповідність спискам, а
також повноту та правильність заповнення.
   Заяви приймаються протягом 2 місяців з дня видання органом
приватизації наказу про продаж акцій.
 
   3.6. Всі заяви на придбання акцій, що надходять до комісії
обов'язково  реєструються  в книзі реєстрації, в якій також
фіксуються по кожному учаснику підписки його паспортні дані та
відомості щодо кількості заявлених акцій за приватизаційні папери
та власні кошти.
   3.7. Комісія на підставі заяв та відповідних списків, в
залежності від використання покупцем для розрахунку за придбані
акції виду приватизаційних паперів та власних коштів, виписує
платіжні  доручення  (інші  документи),  як  це  передбачено
п.5.2.8-5.2.13. Положення про застосування способів приватизації,
затвердженого наказом Фонду державного майна  України   від
04.02.93 р. N 56 ( z0034-93 ) із змінами, внесеними наказом Фонду
державного майна України від 23.11.94 р. N 728 ( z0304-94 ).
   3.8. Після  закінчення  встановленого  рішенням  органу
приватизації строку пільгового продажу акцій комісія в тижневий
строк аналізує заяви на придбання акцій, що надійшли від громадян
за списками.
   У разі виявлення розбіжностей комісія інформує  про  це
громадян, які мають право на пільгове придбання акцій.
   3.9. Результати пільгового продажу оформляються протоколом
засідання комісії з продажу акцій, в якому вказується загальна
кількість реалізованих акцій відповідно до встановлених квот,
окремо за приватизаційні майнові сертифікати та власні кошти.
   3.10. Після отримання від органу приватизації розпорядження
про внесення відомостей в реєстр акціонерів акціонерних товариств
акціонерне товариство в 10-денний строк:
   видає акції  (в  разі  відсутності - сертифікати акцій)
громадянам, про що складається відомість за встановленим зразком.
Відомість стверджується підписами голови комісії та керівника
акціонерного товариства;
   вносить в реєстр акцій акціонерного товариства відомості про
акціонерів;
   надсилає цінними  листами акції (сертифікати) працівникам
підприємства та іншим покупцям пільгового продажу, які в місячний
термін не отримали їх особисто.
   3.11. Акції, не реалізовані в період пільгового продажу,
підлягають відкритому продажу згідно з уточненим планом розміщення
акцій на наступному етапі продажу.


<< Главная страницаУкраина онлайн