Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про порядок визначення амортизації та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу)

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1075 від 06.09.1996, нечин.

<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 6 вересня 1996 р. N 1075
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 617 ( 617-2006-п ) від 11.05.2006 }
 
   ( Дію Постанови зупинено до прийняття законодавчих актів 
    з питань оподаткування на підставі Постанови КМ N 1568 
    ( 1568-96-п ) від 28.12.96 )
 
       Про затвердження Положення про порядок
       визначення амортизації та віднесення
       амортизаційних відрахувань на витрати
            виробництва (обігу)
 
 
   На виконання Указу Президента України від 18 липня 1996 р.
N 576  ( 576/96 )  "Про   заходи    щодо   реформування
інвестиційної політики  в Україні"  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення про порядок визначення амортизації
та віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва
(обігу), що додається, і ввести його в дію з 1 січня 1997 року.
 
   2. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Міністерству  статистики  разом  з галузевими міністерствами і
відомствами у двомісячний термін подати пропозиції щодо переліку
видів основних фондів, які підпадають під визначення груп 1,2 і 3,
передбачених пунктом 6 зазначеного Положення.
   Міністерству фінансів у двомісячний термін після затвердження
переліку видів основних фондів установити порядок бухгалтерського
обліку балансової вартості груп основних фондів.
 
   3. Міністерству фінансів, Міністерству статистики передбачити
з 1997 року зміни у бухгалтерській та статистичній звітності щодо
відображення вартості основних фондів, нарахування і використання
амортизаційних відрахувань відповідно до зазначеного Положення.
 
   4. Міністерству  економіки,  Міністерству фінансів давати
роз'яснення щодо застосування цієї постанови та нормативних актів,
виданих на її виконання.
   Міністерству фінансів, Міністерству статистики, Державній
податковій адміністрації разом з міністерствами і відомствами,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською
та Севастопольською міськими державними адміністраціями здіснити
необхідні  заходи  щодо  вивчення  відповідними  працівниками
підприємств і організацій змін у бухгалтерській та статистичній
звітності, що випливають з цієї постанови.
 
   5. Міністерству   економіки,   Міністерству   фінансів,
Міністерству статистики, Міністерству юстиції у двомісячний термін
подати пропозиції Кабінетові Міністрів України щодо внесення змін
до  рішень Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям цієї
постанови.
 
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд. 66
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 6 вересня 1996 р. N 1075
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок визначення амортизації та
       віднесення амортизаційних відрахувань
         на витрати виробництва (обігу)
 
   Це Положення встановлює порядок визначення амортизації, норм
амортизаційних відрахувань, віднесення амортизаційних відрахувань
на витрати виробництва (обігу), визначення груп основних фондів та
ведення обліку їх балансової вартості, віднесення витрат на
проведення  усіх  видів  ремонту,  реконструкції,  технічного
переоснащення  та  інших  видів  поліпшення  основних фондів,
застосування прискореної їх амортизації.
 
           I. Визначення амортизації
 
   1. Під амортизацією основних фондів і нематеріальних активів,
які  використовуються  для  власного  виробництва, розуміється
поступове відшкодування витрат власника на придбання та введення в
експлуатацію основних фондів і нематеріальних активів у межах норм
амортизаційних  відрахувань,  встановлених  цим Положенням, що
відносяться на витрати виробництва (обігу) платника податку.
   Під  терміном  "платники  податку"  розуміються суб'єкти,
визначені статтею 2 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ).
   По невиробничих основних фондах нараховується знос у межах
норм, встановлених цим Положенням, який на витрати виробництва
(обігу) не відноситься.
 
   2. Амортизації підлягають витрати, пов'язані з:
   придбанням та введенням в експлуатацію основних фондів і
нематеріальних активів;
   самостійним виготовленням основних фондів;
   проведенням усіх видів ремонту, реконструкції, модернізації
та інших видів поліпшення основних фондів, за винятком витрат,
віднесених на витрати виробництва  (обігу) згідно з пунктом 28
цього Положення;
   поліпшенням земель.
   Нарахування амортизації починається з кварталу, наступного за
кварталом їх зарахування на баланс платника податку.
 
   3. Не підлягають амортизації та повністю відносяться на
витрати виробництва (обігу) у звітному періоді витрати платника
податку на:
   відгодівлю продуктивної худоби;
   вирощування багаторічних насаджень;
   придбання матеріальних цінностей, визначених у розділі II
цього Положення, з метою їх подальшої реалізації або використання
у виробництві (будівництві, спорудженні) інших основних фондів,
призначених для подальшої реалізації.
 
   4. Не  підлягають амортизації і здійснюються за рахунок
відповідних джерел фінансування витрати на:
   будівництво і утримання житлових будинків, споруд загального
благоустрою та об'єктів благоустрою міст і селищ міського типу;
   будівництво  і  утримання  автомобільних доріг загального
користування;
   придбання і збереження бібліотечних та архівних фондів.
 
    II. Визначення поняття основних фондів, що підлягають
           амортизації, та їх груп
 
   5. Під  основними  фондами,  що підлягають  амортизації,
розуміються  матеріальні  цінності,  експлуатаційний  період і
вартість  яких відповідно перевищують один календарний рік та
15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Під нематеріальними активами, що підлягають амортизації,
розуміється  вартість  об'єктів  промислової та інтелектуальної
власності, а також інших аналогічних прав, визнаних об'єктом права
власності конкретного підприємця, і яка зменшується у процесі
виробничого використання.
 
   6. Основні фонди поділяються на такі групи:
   група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та
передавальні пристрої;
   група 2 - транспортні засоби, включаючи вантажні та легкові
автомобілі;  меблі,  конторське  (офісне) обладнання; побутові
електромеханічні прилади та інструменти; інформаційні системи,
включаючи  електронно-обчислювальні  та  інші  машини для
автоматичного оброблення інформації;
   група 3 - інші основні фонди, що не ввійшли до груп 1 і 2,
включаючи  сільськогосподарські  машини  і  знаряддя, робочу і
продуктивну худобу та багаторічні насадження.
 
   7. Перелік  видів  основних  фондів згідно з розподілом,
визначеним  у  пункті  6  цього Положення, встановлює Кабінет
Міністрів України.
 
      III. Порядок визначення та нарахування сум
          амортизаційних відрахувань
 
   8. Суми амортизаційних відрахувань, що підлягають віднесенню
на витрати виробництва (обігу) у звітному кварталі, визначаються
як сума амортизаційних відрахувань, нарахованих за групами 1,2 і 3
основних фондів та нематеріальними активами.
   Сума амортизаційних відрахувань за групою 1 основних фондів
визначається як добуток балансової вартості окремих основних
фондів  групи  1  за  станом  на початок звітного кварталу та
встановленої для цієї групи основних фондів норми амортизаційних
відрахувань згідно з пунктом 26 цього Положення.
   Сума амортизаційних відрахувань за групами 2 і 3 основних
фондів визначається як добуток балансової вартості основних фондів
відповідної групи за станом на початок звітного кварталу та норм,
встановлених у пункті 26 цього Положення.
   У  разі  застосування  прискореної  амортизації сума
амортизаційних  відрахувань  визначається  як сума відповідних
добутків первинної вартості окремих видів основних фондів групи 3
та норм амортизаційних відрахувань,  встановлених у пункті 27
цього Положення.
 
   9. Балансова вартість окремих основних фондів групи 1 та
балансова вартість основних фондів групи 2 або 3 на початок
звітного кварталу для нарахування амортизації за нормами згідно з
пунктом 26 цього Положення розраховується за формулою:
   Б(а) = [ Б(а-1) + П(а-1)* - В(а-1)* - А(а-1) ] х І(а-1):100,
   де:
   Б(а) - балансова вартість окремих основних фондів групи 1 або
відповідно балансова вартість основних фондів групи 2 або 3 на
початок звітного кварталу;
   Б(а-1) - балансова вартість окремих основних фондів групи 1
або відповідно балансова вартість основних фондів групи 2 або 3 на
початок попереднього кварталу;
   П(а-1) -  витрати на придбання та введення в експлуатацію
основних фондів групи 2 або 3, на виконаний капітальний ремонт,
реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних
фондів протягом попереднього кварталу в порядку згідно з пунктами
18, 19, крім витрат, віднесених на витрати виробництва (обігу)
згідно з пунктом 28 цього Положення;
   В(а-1) - вартість виведених з експлуатації основних фондів
груп 2 або 3 протягом попереднього кварталу в порядку, визначеному
згідно з пунктами 20, 21 і 24 цього Положення;
   А(а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у
попередньому кварталі згідно з пунктом 28 цього Положення;
   І(а-1) - індекс інфляції в попередньому кварталі.
   Балансова вартість окремих основних фондів групи 1 або
балансова вартість основних фондів груп 2 і 3, введених в
експлуатацію до 1 січня 1997 р., визначається на рівні їх
залишкової вартості, а нематеріальних активів - на рівні їх
балансової (первинної) вартості за станом на 1 січня 1997 р. з
урахуванням індексації, що проводиться у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
 
   10. Підприємства  і  організації   всіх форм  власності
проводять щоквартальну індексацію  балансової  вартості  груп
основних фондів та нематеріальних активів згідно з офіційним
індексом інфляції кварталу, що передує звітному. Індексація не
проводиться, якщо протягом кварталу, який передує звітному, індекс
інфляції не перевищував 102,5 відсотка.
 
   11. Віднесення сум амортизаційних відрахувань на витрати
виробництва (обігу) здійснюється щоквартально, виходячи з 1/4
норми  амортизаційних  відрахувань,  яка  застосовується до
відповідної групи основних фондів. При цьому платник податку в
розрахунку щомісячних платежів податку на прибуток має право
віднести на витрати виробництва (обігу) звітного місяця 1/3 суми
квартальних відрахувань.
 
   12. Облік балансової вартості основних фондів групи 1, а
також нематеріальних активів ведеться за балансовою вартістю
кожної окремої будівлі, споруди або їх структурних компонентів та
окремих нематеріальних активів.
 
   13. Облік балансової вартості основних фондів груп 2 і 3
ведеться  за  сукупною  балансовою  вартістю відповідної групи
основних фондів незалежно від часу введення їх в експлуатацію. При
цьому окремий облік балансової вартості кожної одиниці основних
фондів групи 2 або 3 для цілей оподаткування не ведеться.
 
   14. Порядок бухгалтерського обліку балансової вартості груп
основних фондів установлює Мінфін.
 
   15. Нарахування амортизаційних відрахувань на основні фонди
групи 1 провадиться до досягнення кожним об'єктом групи балансової
вартості  100  неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян.
Залишкова вартість таких основних фондів відноситься на витрати
виробництва (обігу) за результатами податкового періоду, в якому
досягнута така вартість.
 
   16. Нарахування амортизаційних відрахувань на основні фонди
груп 2 і 3 провадиться до досягнення групою балансової вартості
нульового значення.
 
   17. Для  нарахування  амортизаційних   відрахувань  на
нематеріальні активи застосовується лінійний метод, згідно з яким
на  кожний  окремий  вид  нематеріальних активів амортизаційні
відрахування  нараховуються  рівними  частками виходячи з його
первісної вартості, з урахуванням щоквартальної індексації згідно
з пунктом 10 цього Положення протягом терміну використання, який
визначається платником податку самостійно, але не більш як 10
років.
   Амортизаційні  відрахування  провадяться  до досягнення
нематеріальним активом залишкової вартості нульового значення.
 
 
     IV. Порядок збільшення та зменшення балансової
           вартості основних фондів
 
   18. У разі придбання основних фондів балансова вартість
відповідної групи збільшується на суму вартості їх придбання та
введення в експлуатацію  з урахуванням транспортних, митних і
страхових платежів, а також інших витрат, понесених у зв'язку з
таким придбанням, без урахування сплаченого податку на добавлену
вартість.
 
   19. У разі самостійного виготовлення основних фондів для
власних потреб  балансова вартість  відповідної групи основних
фондів збільшується на суму всіх виробничих витрат, пов`язаних з
їх виготовленням  та введенням в експлуатацію, а також витрат на
виготовлення  таких  основних  фондів,  що мають інші джерела
фінансування, без урахування сплаченого податку на добавлену
вартість.
 
   20. У разі  виведення з експлуатації основних фондів у
зв'язку з їх реалізацією балансова вартість групи зменшується на
суму виручки від реалізації таких основних фондів (вартості
продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах
бартерних (товарообмінних) операцій) без урахування суми податку
на добавлену вартість. У разі коли сума виручки від реалізації
основних  фондів  дорівнює  або  перевищує балансову вартість
відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля.
 
   21. У разі виведення з експлуатації основних фондів групи 1
у зв'язку з їх ліквідацією, капітальним ремонтом, реконструкцією,
модернізацією та переведенням на консервацію за рішенням Кабінету
Міністрів України до закінчення терміну амортизації балансова
вартість  таких  основних  фондів   для цілей амортизації
прирівнюється до нуля.
 
   22. У разі виведення з експлуатації окремих основних фондів,
що входять до  груп 2 і 3,  у зв'язку з їх ліквідацією,
капітальним  ремонтом,  реконструкцією,  модернізацією  або
переведенням на консервацію за рішенням Кабінету Міністрів України
до закінчення терміну амортизації балансова вартість відповідної
групи основних фондів не змінюється.
 
   23. Балансова вартість відповідної групи основних фондів не
зменшується  на  вартість  основних  фондів,  які  надаються
орендодавцем в оперативну оренду.
 
   24. Балансова вартість відповідної групи основних фондів
зменшується  на  вартість  основних  фондів,  які  надаються
орендодавцем у фінансову оренду в порядку, передбаченому для
реалізації основних фондів. При цьому орендар збільшує балансову
вартість  відповідної  групи  основних  фондів у порядку,
передбаченому для придбання основних фондів.
 
   25. У разі коли на закінчення звітного кварталу будь-яка з
груп основних фондів не містить матеріальних цінностей, балансова
вартість такої групи відноситься на збитки платника податку і
враховується при визначенні балансового прибутку.
 
        V. Норми амортизаційних відрахувань
 
   26. Річні норми амортизаційних відрахувань встановлюються у
відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на
початок звітного періоду в таких розмірах:
   група 1 - 5 відсотків;
   група 2 - 25 відсотків;
   група 3 - 15 відсотків.
   Зазначені  норми  застосовуються  для  нарахування зносу
невиробничих основних фондів, у тому числі житлових будинків.
   Ці  ж  норми  застосовуються  бюджетними  установами і
організаціями для визначення зносу основних фондів.
 
   27. Платник податку може самостійно прийняти рішення про
прискорену амортизацію основних фондів групи 3, придбаних після
1 січня 1997 р., за такими нормами:
   перший рік експлуатації - 15 відсотків;
   другий рік експлуатації - 30 відсотків;
   третій рік експлуатації - 20 відсотків;
   четвертий рік експлуатації - 15 відсотків;
   п'ятий рік експлуатації - 10 відсотків;
   шостий рік експлуатації - 5 відсотків;
   сьомий рік експлуатації - 5 відсотків.
   Зазначене рішення не може бути прийняте платниками податку,
що випускають продукцію (роботи, послуги), на яку запроваджено
державне регулювання цін (тарифів).
   Облік таких основних фондів ведеться окремо за кожним видом
матеріальних цінностей. Амортизаційні відрахування нараховуються
від первинної вартості, яка підлягає щоквартальній індексації
згідно з пунктом 10 цього Положення.
 
    VI. Поточний і капітальний ремонт, реконструкція,
    модернізація, технічне переоснащення та інші види
          поліпшення основних фондів
 
   28. Платники податку мають право протягом звітного року
віднести на витрати виробництва (обігу) частину фактичних витрат
на проведення усіх видів ремонту, реконструкції, модернізації,
технічного переоснащення та інших видів поліпшення основних фондів
у сумі, що не може перевищувати 5 відсотків сукупної балансової
вартості основних фондів на початок звітного року.
   Витрати,  що  перевищують  зазначену суму, відносяться на
збільшення  балансової  вартості  основних  фондів груп 2 і 3
(балансової  вартості  кожного  об'єкта  групи  1).  На них
нараховуються амортизаційні відрахування за нормами, передбаченими
для відповідних основних фондів.
 
            VII. Інші положення
 
   29. Сума  амортизаційних  відрахувань  є частиною витрат
виробництва (обігу)  платника податку і не може бути вилучена
повністю або частково до бюджетів або інших централізованих фондів
без згоди власника.
 
   ________________________
   * Для обчислення балансової вартості окремих основних фондів
групи 1 такі складові частини формули не застосовуються.

<< Главная страницаУкраина онлайн