Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1099 від 11.09.1996

<< Главная страница       
    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


          
   П О С Т А Н О В А

         
 від 11 вересня 1996 р. N 1099

          
      Київ


     Про затвердження Порядку 
перетворення у процесі

     приватизації державних, 
орендних підприємств і

       підприємств із 
змішаною формою власності

         у 
відкриті акціонерні товариства


     ( Із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ 

      N 377 ( 

377-97-п ) від 22.04.97 

      N 865 ( 

865-97-п ) від 08.08.97 

      N 298 ( 

298-99-п ) від 01.03.99 )


   З метою впорядкування створення 
 акціонерних товариств у
процесі приватизації   
  Кабінет    Міністрів    
України
п о с т а н о в л я є:


   1. Затвердити Порядок 
 перетворення у процесі приватизації
державних, 
 орендних підприємств і підприємств із змішаною формою
власності у 
відкриті акціонерні товариства.

   2. Визнати такою, що 
втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 7 
грудня 1992 р. N 686 ( 
686-92-п ) "Про
затвердження 
Порядку перетворення в процесі приватизації державних
підприємств у 
 відкриті  акціонерні товариства" (ЗП 
 України,
1992 р., N 12, ст. 297).   Прем'єр-міністр України    
       П.ЛАЗАРЕНКО


   Інд.25


          
           
ЗАТВЕРДЖЕНО

          
     постановою Кабінету Міністрів 
України

          
       від 11 вересня 1996 р. N 
1099


          
     Порядок

   перетворення у процесі приватизації державних, 
орендних

      підприємств і підприємств із 
змішаною формою

      власності у відкриті 
акціонерні товариства   1. Цей Порядок визначає 
 процедуру перетворення у процесі
приватизації 
 державних, орендних підприємств і підприємств 
із
змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства.

   2. З боку  держави 
 засновниками  відкритих  акціонерних
товариств, 
 створених на базі майна підприємств, 
 зазначених у
пункті 1 цього Порядку, є Фонд державного майна, 
його регіональні
відділення  і  представництва  у  
районах  і містах, органи
приватизації Автономної 
Республіки Крим (далі - державні органи
приватизації), 
 а з боку орендаря - господарське 
 товариство,
створене орендарями. ( Пункт 2 в редакції 
 Постанови КМ N 865
( 

865-97-п ) від 08.08.97 )

   3. Рішення про перетворення 
підприємств, зазначених у пункті
1 цього Порядку, у відкриті 
акціонерні товариства та затвердження
їх статутів  приймається 
 на  підставі  планів  приватизації
підприємств у 
десятиденний термін з дня їх затвердження: ( Абзац
перший пункту 
3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
865 
( 
865-97-п ) від 08.08.97 )

   державними органами приватизації щодо державних 
підприємств;

   державними органами приватизації разом з 
іншими засновниками
щодо орендних підприємств і 
 підприємств із змішаною  формою
власності.

   4. Керівник  підприємства 
 у  триденний  термін  з  дня
затвердження 
 статуту відкритого акціонерного товариства подає до
органу, 
  який  здійснює  державну  
 реєстрацію  суб'єктів
підприємницької діяльності, документи 
відповідно до законодавства.

   5. Орган державної реєстрації 
протягом п'яти робочих днів з
дня  надходження  
відповідних  документів  здійснює  державну
реєстрацію 
 відкритих акціонерних  товариств  у  
передбаченому
законодавством порядку.

   Плата за державну реєстрацію відкритих 
акціонерних товариств,
створених відповідно до цього Порядку, не 
справляється.

   6. З моменту державної 
 реєстрації  відкрите  акціонерне
товариство стає 
 правонаступником прав і обов'язків підприємства,
що 
приватизується.

   7. До  моменту  скликання 
 зборів  акціонерів  виконання
обов'язків голови 
 та членів  виконавчого  органу  
товариства
(правління) покладається:

   на керівника державного підприємства, 
 що перетворюється у
відкрите акціонерне товариство згідно з 
цим Порядком, та посадових
осіб, визначених державним 
 органом приватизації за  поданням
відповідних 
 міністерств та інших центральних органів 
виконавчої
влади;

   на керівника  орендного підприємства 
 або підприємства із
змішаною формою власності та посадових 
осіб, визначених державним
органом приватизації разом 
 з іншими засновниками відповідно до
установчих документів 
товариства.

   Збори акціонерів скликаються не 
 пізніш як за два місяці з
моменту закінчення продажу акцій згідно 
з планом приватизації, але
не пізніше одного року з дати 
реєстрації відкритого акціонерного
товариства, створеного згідно з цим 
Порядком.

   Управління часткою акцій товариства, 
 що належить державі,
здійснюється  Національним 
 агентством з управління державними
корпоративними 
 правами або уповноваженою ним особою. ( 
Абзац
п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 298 ( 

298-99-п ) від
01.03.99 )

   8. Голова  правління  
відкритого  акціонерного товариства
у тижневий термін 
 з дня державної реєстрації цього товариства
подає в 
установленому порядку до реєструвального органу заяву 
 та
документи для реєстрації випуску акцій та 
 інформації про їх
випуск. ( Пункт 8 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ N
377 ( 

377-97-п ) від 22.04.97 )

   9. Реєстрацію випуску акцій та 
інформації про випуск акцій
відкритого  
акціонерного товариства, створеного згідно з 
 цим
Порядком, здійснює Державна комісія з цінних паперів та 
 фондового
ринку або її територіальні органи у тижневий 
 термін з моменту
одержання ним відповідних 
 документів. ( Пункт 9 із 
 змінами,
внесеними згідно з Постановою  КМ 
 N 377 ( 
377-97-п ) від
22.04.97 
)

   10. Рішення про  продаж 
 акцій,  що  належать  державі,
приймається 
державним органом приватизації у тижневий термін з дня
реєстрації  
випуску акцій відкритого акціонерного 
 товариства.
Зазначене  рішення  обов'язково  
погоджується  з Національним
агентством з управління державними 
корпоративними правами. ( Абзац
перший пункту 10 із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ 
N 298 ( 
298-99-п ) від 01.03.99 )

   Продаж акцій, що належать державі, 
 здійснюється відповідним
державним органом приватизації згідно з планом 
приватизації.

   11. Відкрите акціонерне 
 товариство  у  своїй  діяльності
керується  
 Законом  України  "Про  господарські  
товариства"
( 
1576-12 ), іншими актами 
законодавства.


<< Главная страницаУкраина онлайн