Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій, що належать державі, ВАТ

Фонд державного майна

Наказ № 1364 від 11.11.1996

<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 1364 від 11.11.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   4 лютого 1997 р.
                   за N 23/1827
 
 
     Про затвердження Положення про порядок продажу
      на фондовій біржі пакетів акцій, що належать
              державі, ВАТ
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду 
                    державного майна
      N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 
      N 2141/297/9 ( z0798-98 ) від 16.11.98 )
 
 
 
   Керуючись статтею 12 Указу Президента України від 19 березня
1996 р. N 194 ( 194/96 ) "Про завдання та особливості приватизації
державного майна у 1996 році", та на виконання п.2 постанови
Кабінету Міністрів України від 15.08.96 N 961 ( 961-96-п ) "Про
затвердження Методики оцінки вартості майна під час приватизації",
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок продажу на фондовій біржі
пакетів акцій, що  належать  державі,  відкритих  акціонерних
товариств (додається).
   2. Начальнику Управління по роботі з фондовими  біржами
Яковлєву Ю.В.  забезпечити  державну  реєстрацію  Положення
Міністерством юстиції  України.  Після  державної  реєстрації
Положення забезпечити  публікацію  документа  в  Державному
інформаційному бюлетені "Про приватизацію".
   3. Управлінню роботи з фондовими біржами (Ю.В.Яковлєв) разом
з Департаментом правового забезпечення (А.П.Підгайний) в місячний
термін підготувати пропозиції щодо структури та юридичного статусу
Представництва Фонду державного майна на фондових біржах  та
проекти відповідних установчих документів.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Бондаря.
 
 Перший заступник Голови Фонду            Є.Григоренко
 
 
                         Затверджено
                     наказом Фонду державного
                     майна   України  від
                     11  листопада  1996 р.
                     N 1364
 
   ( Положення втратило чинність на підставі Наказу Фонду
                     Державного майна
    N 2141/297/9 ( z0798-98 ) від 16.11.98 )
 
              Положення
    про порядок продажу на фондовій біржі пакетів акцій,
    що належать державі, відкритих акціонерних товариств
 
 
   ( У тексті Положення слово "котування" у всіх відмінках
    замінено словом "котирування" у відповідних відмінках
    згідно з Наказом  Фонду  державного майна N 377
    ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 12 Указу
Президента України від 19 березня 1996 р. N 194 ( 194/96 ) "Про
завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році"
та  на  виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від
15 серпня 1996 р. N 961 ( 961-96-п ) "Про затвердження Методики
оцінки вартості майна під час приватизації".
   1.2. Цим Положенням встановлюються  порядок  продажу  на
фондових біржах України та їх філіях (надалі - Біржа) пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств (надалі - ВАТ), що належать
державі та підлягають приватизації, умови участі покупців, порядок
розгляду пропозицій та визначення ціни, розрахунків за придбані
акції, документального оформлення прав власності на них.
   1.3. Рішення про продаж акцій за грошові кошти на фондових
біржах приймається органами приватизації на  підставі  плану
приватизації (плану розміщення акцій).
   1.4. Уповноваженим  від  Фонду  державного  майна України
(надалі - Фонд) продавцем пакетів акцій ВАТ, що належать державі
та підлягють  приватизації,  виступає  Представництво  Фонду
державного майна на фондових біржах (надалі - Представництво).
Представництво створюється Фондом і діє на підставі Положення
(Статуту), яке затверджується Фондом.
   1.5. Продаж пакетів акцій ВАТ, що належать  державі  і
підлягають приватизації, здійснюється на торгах фондових бірж, які
пройшли державну реєстрацію в порядку, передбаченому Законом
України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), Законом
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), мають Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та
уклали з Фондом угоду про спільну діяльність з продажу пакетів
акцій ВАТ, що належать державі та підлягають приватизації. Такою
угодою  має  бути  передбачена безоплатна передача Біржею в
користування Представництву одного брокерського місця з метою
забезпечення можливості участі Представництва в діяльності Біржі
на правах брокерської контори.
   1.6. Покупцями акцій ВАТ, що належать державі та підлягають
приватизації, можуть бути юридичні та фізичні особи, які мають
право за чинним законодавством України на придбання державного
майна в ході приватизації.
 
      2. Допуск акцій до котирування на біржі
  ( Назва розділу 2 в редакції Наказу Фонду державного майна
   N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
   2.1. Фонд затверджує перелік відкритих акціонерних товариств,
які утворені в процесі приватизації або корпоратизації державних
підприємств, пакети акцій яких підлягають продажу на Біржі.
Підставою для включення підприємства до  цього  переліку  є
затверджений  органом  приватизації  план  приватизації (план
розміщення акцій), яким передбачено продаж пакета  акцій  на
фондових біржах.
   2.2. Для проходження допуску до котирування на Біржі пакетів
акцій, що належать державі, відкритих акціонерних товариств,
Представництвом подаються на Біржу такі документи:
   - копія затвердженого органом приватизації плану приватизації
(плану розміщення акцій) даного акціонерного товариства;
   - інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій на Біржі;
   - копія  свідоцтва  про державну реєстрацію акціонерного
товариства;
   - копія свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
   - баланс підприємства за станом на останню звітну дату.
( Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом  Фонду
державного майна N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
   2.3. Документи  на  допуск  цінних паперів розглядаються
котирувальною комісією Біржі  протягом  5  днів.  У  роботі
котирувальної комісії при вирішенні всіх питань, пов'язаних з
обігом акцій підприємств, що приватизуються, з правом голосу може
брати участь уповноважена особа Представництва.
   2.4. Підставою для відмови у допуску цінних паперів до
котирування на Біржі може бути лише неправильне або нечітке
оформлення поданих документів, про що  котирувальна  комісія
письмово повідомляє Представництво. ( Пункт 2.4 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом Фонду державного майна N 377
( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
      3. Умови участі покупців у біржових торгах
 
   3.1. Участь у торгах з продажу на Біржах пакетів акцій ВАТ,
що належать державі та підлягають приватизації, можуть брати:
   - зареєстровані на Біржі брокерські контори;
   - торговці цінними паперами, які не є брокерськими конторами
даної Біржі;
   - інші юридичні та фізичні особи, які мають право за діючим
законодавством України  на придбання державного майна в ході
приватизації.
   3.2. Потенційні покупці, які не є брокерськими конторами
Біржі, можуть брати участь у торгах безпосередньо або укласти  з
зареєстрованими  на Біржі брокерськими конторами договори на
брокерське обслуговування. В останньому випадку брокерська контора
придбає акції від свого імені за дорученням і за рахунок свого
клієнта.
   3.3. Для участі в торгах всі учасники до 13 години дня, що
передує торгам, подають на Біржу замовлення на придбання акцій
(додаток 1) та вносять заставу в розмірі 10 відсотків стартової
ціни пакета акцій, який бажають придбати. Застава сплачується за
день до торгів на рахунок Біржі.
   3.4. Брокерські контори Біржі можуть не сплачувати заставу в
тих  випадках,  коли  вони  уклали  з  Біржею  угоду, якою
передбачається, що їх брокерське місце або акція Біржі є заставою
під угоди, які укладаються на торгах з продажу пакетів акцій ВАТ,
що належать державі та підлягають приватизації.
   3.5. Учасники торгів, які не є брокерськими конторами Біржі,
для допуску до торгів оплачують Біржі разовий абонемент згідно з
Правилами Біржі.
 
      4. Підготовка до проведення біржових торгів
 
   4.1. Порядок  підготовки та проведення торгів на Біржах
акціями ВАТ, які належать державі та підлягають приватизації,
визначається діючими Правилами Біржі, затвердженими загальними
зборами акціонерів та погодженими Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку з урахуванням особливостей, визначених
цим Положенням.
   4.2. Місце та строк проведення торгів Представництво визначає
по кожному ВАТ окремо і надає інформацію про це для опублікування
в друковані видання органів приватизації не раніше ніж за 30 днів
до їх проведення.
   4.3. Представництво  самостійно визначає розбивку пакетів
акцій кожного ВАТ на лоти, кількість лотів, що виставляються на
торги, та подає на Біржу замовлення на продаж (додаток 2) не
пізніше як за 3 робочі дні до проведення торгів.
   4.4. У випадку, коли пакет акцій, запропонований Фондом для
продажу на Біржі, не проданий повністю на перших торгах, залишок
акцій виставляється Представництвом для подальшого продажу на
наступних торгах без обов'язкового опублікування інформації про
місце та строк їх проведення.
   4.5. Якщо після опублікування інформації про продаж акцій на
Біржі за рішенням Фонду сталися зміни щодо розміру запропонованого
пакета акцій, Представництво зобов'язане опублікувати відповідну
інформацію про зміни, що сталися, у друкованих виданнях органів
приватизації не раніше ніж за 30 днів до об'явлених торгів.
Iнформація про інші зміни в інформаційному повідомленні про продаж
акцій на Біржі, зокрема про зміни номінальної вартості акцій за
підсумками  сертифікатних  аукціонів,  та  інше  публікується
Представництвом не раніше ніж за 5 календарних днів до торгів.
   4.6. У замовленні на продаж  для кожного ВАТ вказується
загальна кількість акцій, що пропонуються для продажу на даних
торгах, із розбивкою на лоти та визначається стартова ціна акцій.
Якщо торги проводяться одночасно на різних біржах або їх філіях,
на кожну з них подається окреме замовлення на продаж. ( Пункт 4.6
в редакції Наказу Фонду державного майна N 377 ( z0364-97 ) від
27.03.97 )
 
   4.7. Стартова ціна на перших торгах із продажу пакетів акцій
ВАТ, що належать державі та підлягають приватизації, дорівнює
номінальній вартості акцій. ( Пункт 4.7 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
   4.8. Стартова ціна акцій на чергових торгах визначається
Представництвом на рівні не нижче зафіксованої найвищої ціни на
попередніх торгах. У разі відсутності попиту на чергових торгах
ціна продажу акцій за погодженням  з  Представництвом  може
знижуватися на  30  відсотків  від  стартової, якщо інше не
передбачено замовленням на продаж, але не нижче від номінальної
вартості акцій.
   4.9. Мінімальна ціна продажу, яка вказана в замовленні на
продаж, не може бути нижчою від номінальної вартості акцій.
   4.10. На підставі отриманих замовлень на продаж Біржа або її
філія формує біржовий бюлетень. Замовлення на продаж після початку
торгів не підлягає змінам і не може бути відкликане.
   4.11. Брокерська контора Біржі, що діє від свого імені або
за дорученням клієнта, чи інший учасник торгів подає замовлення на
придбання акцій. Замовлення, в якому заповнені не всі графи,
вважається недійсним. ( Пункт 4.11 в редакції Наказу Фонду
державного майна N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
   4.12. Замовлення на купівлю акцій приймаються протягом тижня
до 13 години дня, що передує торгам. Після цього часу прийом
замовлень на чергові торги припиняється, внесення будь-яких змін
та доповнень до замовлень або їх відкликання не допускається.
   4.13. Після припинення прийому замовлень на придбання акцій
від потенційних покупців Біржа готує перелік поданих замовлень по
кожному об'єкту  (додаток  3),  який  завіряється  підписами
представників  Біржі  та  Представництва і разом  з заявами
зберігається до початку торгів в недоступному для сторонніх осіб
місці.
 
          5. Порядок проведення торгів
 
   5.1. Торги можуть проводитись у вигляді відкритих акціонерних
торгів "з голосу" або в електронній системі біржі.
   5.2. Форма проведення торгів по кожному об'єкту визначається
Представництвом за погодженням з Біржею  і  вказується   в
замовленні на продаж.
   5.3. Відкриті аукціонні торги "з голосу" проводяться за
безпосередньою участю брокерських контор Біржі та інших учасників
торгів. Перед початком торгів усі учасники аукціону проходять
реєстрацію і отримують картку зі своїм реєстраційним номером.
   5.4. Участь у торгах по окремих позиціях біржового бюлетеня
беруть лише ті учасники, які подали заяву на придбання певної
кількості акцій даної позиції.
   5.5. Торги  проводяться на підвищення ціни. Крок торгів
відповідає встановленому Правилами Біржі, але не може бути меншим
10 відсотків від попередньої ціни цінного паперу. У випадку
необхідності крок може бути змінений в ході торгів  рішенням
ліцитатора за погодженням з Представництвом.
   5.6. Веде торги ліцитатор, призначений Біржею.
   5.7. Покупець, який бере участь у торгах, повинен підняти
картку зі своїм реєстраційним номером і запропонувати свою ціну,
яка має бути кратною кроку аукціону.
   5.8. Переможцем визначається учасник торгів,  що  назвав
найвищу ціну, яку тричі оголосив ліцитатор та після удару молотка
у гонг сповістив про продаж певного пакета акцій такими словами:
"Продано покупцю за номером ___________ !".
   5.9. Торги в електронній системі біржі  проводяться  за
правилами та технологією, прийнятими на Біржі. При цьому Біржа
забезпечує Представництву можливість доступу  до  електронної
системи Біржі на правах брокерської контори (виділення робочих
місць у торговому залі, підключення до інформаційної мережі тощо),
що має бути передбачено угодою про спільну діяльність між Фондом і
Біржею.
 
         6. Розрахунки за придбані акції
 
   6.1. Учасники торгів, які стали переможцями, укладають на
Біржі біржові контракти (додаток 4). Контракти укладаються в день
торгів. У разі придбання одним покупцем декількох лотів акцій
одного акціонерного товариства складється один біржовий контракт
на загальну кількість придбаних акцій.
   6.2. Біржові контракти укладаються в 3-х примірниках (у
випадку проведення торгів на філії Біржі - в 4-х примірниках), які
після  підписання  їх  продавцем,  покупцем  та  реєстрації
реєстраційною палатою Біржі передаються Представництву, покупцю та
Біржі. Біржові контракти, не оформлені належним чином в день
торгів, вважаються анульованими.
   6.3. Брокерська контора, яка купує акції від свого імені,
але за дорученням і за рахунок свого клієнта, протягом 6 робочих
днів із дня проведення торгів надає Представництву копію свого
договору з клієнтом про брокерське обслуговування та заяву про
переоформлення прав власності. Ця заява повинна містити перелік
клієнтів, інформацію про них згідно з Положенням про порядок
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженим
наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
01.04.96 N 58 ( z0189-96 ), кількість придбаних на ім'я клієнтів
акцій та номери контрактів, за якими вони придбані (додаток N 5).
( Пункт 6.3 в  редакції Наказу Фонду державного майна N 377
( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
   6.4. Покупці сплачують вартість придбаних акцій, біржовий
збір у розмірі 1 (одного) відсотка від суми, зазначеної в
укладеній угоді, податок на добавлену вартість на суму біржового
збору та державне мито на рахунок Біржі протягом 5 робочих днів з
дня проведення торгів з урахуванням суми застави, сплаченої згідно
з п.3.3 цього Положення.
   6.5. Перерахування коштів по кожному укладеному контракту
підтверджується реєстром сплачених  контрактів  (додаток  5),
завіреним підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою
Біржі.
   6.6. Учасник торгів, який порушує правила проведення торгів
акціями ВАТ, що належать державі та підлягають приватизації,
відмовляється від укладання контрактів або від їх оплати, несе
відповідальність перед Біржею згідно з діючими Правилами Біржі та
цим Положенням.
   6.7. Порушення покупцями строків оплати біржових контрактів
згідно з п.6.4 є підставою для анулювання відповідних контрактів.
В цьому випадку учасник торгів сплачує на рахунок Біржі неустойку
в розмірі, передбаченому біржовим контрактом, з урахуванням суми
застави, сплаченої відповідно до п.3.3 цього Положення.
   6.8. Учасник торгів, який став переможцем, але відмовився
від укладення контрактів,  позбавляється права на подальшу участь
у даних торгах і сплачує на рахунок Біржі неустойку в розмірі,
передбаченому умовами замовлення на придбання акцій, з урахуванням
суми застави, сплаченої відповідно до п.3.3 цього Положення.
( Пункт 6.8 в  редакції Наказу Фонду державного майна N 377
( z0364-97 ) від 27.03.97 )
   6.9. У випадках, передбачених пп.6.7 та 6.8 цього Положення,
відповідальність за дії, скоєні брокерською конторою, яка не
сплатила суму застави, згідно з п.3.4 цього Положення, несе Біржа
згідно з Угодою про спільну діяльність між Біржею та Фондом.
( Пункт 6.9 в  редакції Наказу Фонду державного майна N 377
( z0364-97 ) від 27.03.97 )
   6.10. Сплачена застава повертається Біржею учасникам торгів,
що не стали переможцями, протягом 2 робочих днів з дня проведення
торгів.
   6.11. Протягом 3 робочих днів після отримання коштів Біржа
перераховує  на  рахунок  державного  позабюджетного  фонду
приватизації повну вартість акцій  та  суми  неустойки,  за
вирахуванням коштів, що йдуть на відшкодування витрат, пов'язаних
з продажем акцій, якщо це передбачено чинним законодавством
України, угодою про спільну діяльність між Біржею та Фондом.
   6.12. Якщо чинним законодавством України передбачено інший
розподіл коштів, одержаних від продажу акцій ВАТ, що належать
державі та підлягають приватизації, то такий розподіл здійснюється
Біржею протягом 3 робочих днів після отримання відповідних коштів
на її рахунок.
   6.13. У разі порушення строку перерахування коштів Біржа
сплачує на рахунок державного позабюджетного фонду приватизації та
інших отримувачів коштів пеню у розмірі, визначеному угодою про
спільну діяльність між Біржею та Фондом.
   6.14. Після одержання біржових контрактів та підтвердження
надходження  коштів  до  позабюджетного  фонду  приватизації
Представництво готує розпорядження Фонду про внесення змін до
реєстру акціонерів (додаток N 7), яке містить перелік власників з
повними даними про них згідно з Положенням про порядок ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженим наказом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.04.96
N 58 ( z0189-96 ), і є підставою для внесення відповідних змін до
реєстру акціонерів.
   У разі невиконання брокерською конторою, яка купує акції від
свого імені, але за дорученням свого клієнта, вимог п.6.3 цього
Положення, до розпорядження вносяться дані про брокерську контору,
яка уклала біржовий контракт.
   Розпорядження Фонду направляється на адресу ВАТ не пізніше
ніж через 10 робочих  днів  після  надходження  коштів  до
позабюджетного фонду приватизації.
( Пункт 6.14 в  редакції Наказу Фонду державного майна N 377
( z0364-97 ) від 27.03.97 )
   6.15. Реєстрація  покупця в реєстрі акціонерів відкритого
акціонерного товариства здійснюється покупцем за власні кошти.
   6.16. Біржа та Представництво готують та подають до Фонду в
наступний  день після проведення кожних торгів підсумки (додаток
N 8), які підлягають затвердженню Фондом. Затверджені Фондом
підсумки торгів Біржа подає до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку у порядку та в терміни, які встановлені
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Пункт 6.16 в  редакції Наказу Фонду державного майна N 377
( z0364-97 ) від 27.03.97 )
   6.17. Результати торгів як в цілому, так і по окремих
позиціях можуть бути визнані Фондом недійсними, якщо їх проведено
з порушенням вимог цього Положення. У цьому випадку відповідні
пакети  акцій  вважаються  непроданими,  а біржові контракти
анулюються без застосування штрафних санкцій, і сплачені застави
повертаються  учасникам  торгів,  за винятком випадків, коли
підставою для зазначеного рішення Фонду є дії покупця, передбачені
пп.6.7 та 6.8 цього Положення.
 
           7. Заключні положення
 
   7.1. Витрати на підготовку та проведення продажу на Біржах
пакетів акцій ВАТ, що належать державі та підлягають приватизації,
несе Фонд.
   7.2. Спори, що виникають у процесі проведення біржових торгів
пакетами акцій  ВАТ,  що  належать  державі  та  підлягають
приватизації, вирішуються у відповідності з чинним законодавстом
України.
 
                         Додаток 1
                     до Положення про порядок
                     продажу  на  фондовій
                     біржі пакетів акцій, що
                     належать    державі,
                     відкритих  акціонерних
                     товариств
 
           Замовлення N ________
 на придбання акцій відкритих акціонерних товариств, які створені
          в процесі приватизації,
       на торгах __________ фондової біржі
        від "____" ______________ 19__ р.
 
Заявник __________________________________________________________
     (повна назва заявника - юридичної особи або прізвище,
     ім'я, по батькові фізичної особи)
 
Держава __________________________________________________________
     (повна офіційна назва держави, де зареєстрований заявник,
     або громадянство)
 
 
        (Заповнюється лише юридичною особою)
 
Керівник _________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
ідентифікаційний код заявника за ЗКПО ____________________________
__________________________      ____________________________
   (пошт. індекс)          (юридична адреса заявника)
Розрахунковий рахунок заявника N _________________________________
Телефон ____________; Телефакс _____________; Телекс ____________;
Уповноважена особа заявника ______________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Паспорт: серія ______ N ________, виданий "___" ________ 199__ р.
__________________________________________________________________
         (назва органу, що видав паспорт)
 
 
        (Заповнюється лише фізичною особою)
Адреса ___________________________________________________________
Паспорт: серія ______ N ________, виданий "___" ________ 199__ р.
__________________________________________________________________
         (назва органу, що видав паспорт)
 
 --------------------------------------------------------
  N ¦ Назва¦ Кіль-¦ Кіль- ¦Загальна¦ Стартова¦Загальна
 поз¦ ВАТ ¦ кість¦ кість ¦кіль-  ¦ ціна  ¦стартова
   ¦ (емі-¦ лотів¦ паперів¦кість, ¦ акції за¦ціна
   ¦ тент)¦   ¦ в лоті ¦(шт.)  ¦ одиницю ¦партії
   ¦   ¦   ¦    ¦    ¦     ¦(грн.)
 ----+------+------+--------+--------+---------+---------
 ----+------+------+--------+--------+---------+---------
 --------------------------------------------------------
 
   Особливі умови: Заявник зобов'язується не пізніше як за один
день  до аукціону сплатити заставу в розмірі 10% загальної
стартової ціни пакета акцій, який бажає придбати, на рахунок
біржі. У випадку відмови покупця від виконання укладеної угоди
Заявник сплачує на рахунок біржі неустойку в розмірі ____ суми
угоди з урахуванням сплаченої застави.
   Термін дії заяви: до "___" ________________ 199__ р. включно.
   Заявник                    Біржа
______________________          ________________________
                     Реєстраційний N ________
                     Дата "___" ____ 199__ р.
М.П.                   М.П.
 
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
                         Додаток 2
                     до Положення про порядок
                     продажу  на  фондовій
                     біржі пакетів акцій, що
                     належать    державі,
                     відкритих  акціонерних
                     товариств
 
           Замовлення N ________
      на продаж акцій "___" __________ 199__ р.
      на торгах ____________ ___________ біржі
   Брокерська контора N ______ "___" __________ 199__ р.
 Представництво Фонду державного майна України на фондових біржах
 -----------------------------------------------------------------
  N ¦Назва¦Номіналь¦Кіль-¦Кіль- ¦Загаль- ¦Стар- ¦Загальна¦При-
 п/п¦ВАТ ¦на вар- ¦кість¦кість ¦на кіль-¦това ¦ціна пар¦мітки*
   ¦   ¦тість  ¦ло- ¦акцій ¦кість  ¦ціна ¦тії,  ¦
   ¦   ¦однієї ¦тів, ¦в лоті,¦акцій, ¦однієї¦грн.  ¦
   ¦   ¦акції, ¦штук ¦штук  ¦штук  ¦акції,¦    ¦
   ¦   ¦грн.  ¦   ¦    ¦    ¦грн. ¦    ¦
 ----+-----+--------+-----+-------+--------+------+--------+------
   ¦   ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦
 ----+-----+--------+-----+-------+--------+------+--------+------
   ¦Всьо-¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦
   ¦го: ¦    ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦
 -----------------------------------------------------------------
Продавець _____________________    Біржа ____________________
М.П.                  М.П.
______________
 * Вказується нормативний документ, що визначає розподіл коштів,
  залучених від  продажу  акцій  на  фондовій біржі, та інші
  примітки.
 
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
                         Додаток 3
                     до Положення про порядок
                     продажу  на  фондовій
                     біржі пакетів акцій, що
                     належать    державі,
                     відкритих  акціонерних
                     товариств
 
               Перелік
        поданих замовлень на участь в торгах
        з  продажу   акцій   відкритих
        акціонерних товариств,  створених в
        процесі   приватизації,     що
        відбудуться "___" ________ 199__ р.
          на _________________ біржі
 -----------------------------------------------------------------
  N ¦ Покупець ¦ Назва¦ Кількість¦ Кількість¦ Стартова ¦Загальна
 п/п¦     ¦ ВАТ ¦ лотів,  ¦ акцій  ¦ ціна   ¦ціна
   ¦     ¦   ¦ штук   ¦ в лоті, ¦ однієї  ¦партії,
   ¦     ¦   ¦     ¦ штук   ¦ акції,  ¦грн.
   ¦     ¦   ¦     ¦      ¦ грн.   ¦
 ----+----------+------+----------+-----------+----------+--------
   ¦     ¦   ¦     ¦      ¦     ¦
 -----------------------------------------------------------------
Представництво                  Біржа
Фонду державного                 ________________
майна на фондових біржах
_________________
 
                         Додаток 4
                     до Положення про порядок
                     продажу  на  фондовій
                     біржі пакетів акцій, що
                     належать    державі,
                     відкритих  акціонерних
                     товариств
 
         __________________ фондова біржа
         Біржовий контракт N ____________
         на купівлю-продаж цінних паперів
м. __________   Дата "___" _______ 199__ р.  Час ____:_______
Брокерська контора N ________  Представництво Фонду державного
                 майна України на фондових біржах,
що іменується в подальшому Продавець, в особі біржового брокера
_________________________________________________________________,
який діє на підставі доручення N ____ від "___" _________" 199__,
з одніїє сторони, і
_________________________________________________________________,
іменується в подальшому Покупець, в особі біржового брокера,
уповноваженої особи ______________________________________________
             (заповнюється лише юридичною особою)
який діє на підставі договору (доручення)
N ____  від "___" _______ 199__ р.,  з  другої сторони,  у
відповідності з Положенням про порядок продажу на фондовій біржі
пакетів  акцій,  що  належать державі, відкритих акціонерних
товариств, уклали цей контракт про нижченаведене:
   1. Продавець передає у власність, а Покупець сплачує і
приймає:
   Акція проста іменна _________________________________________
                  (назва емітента)
у кількості _______________ (загальна кількість придбаних акцій)
по ціні:
 -----------------------------------------------------------------
 N позиції  ¦Ціна за одини-¦Кількість акцій, ¦Загальна вартість
 біржового  ¦цю, грн.   ¦    шт.    ¦пакета, грн.
 бюлетеня   ¦       ¦         ¦
 --------------+--------------+-----------------+-----------------
        ¦       ¦         ¦
 --------------+--------------+-----------------+-----------------
 Всього:   ¦       ¦         ¦
 -----------------------------------------------------------------
2. Сума контракту становить ______________________________________
                 (сума цифрами та прописом)
3. Датою виконання зобов'язань за контрактом ввжається строк п'ять
робочих днів від дати проведення торгів.
4. Внесення змін до реєстру акціонерів здійснюється Покупцем за
його рахунок.
5. Під час підписання цього  контракту  сторони  обмінюються
гарантіями щодо доставки цінних паперів та їх оплати.
Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені
додатковими зобов'язаннями.
Гарантії Покупця _________________________________________________
6. Покупець сплачує на рахунок біржі N ___________ в _____________
МФО _________, ЗКПО ____________ у строк, обумовлений в п.3 даного
договору: суму укладеної угоди, що становить:
__________________________________________________________________
          (сума цифрами та прописом)
за вирахуванням сплаченої застави в сумі ________________________,
                    (сума цифрами та прописом)
а також:
а) біржовий збір у розмірі 1 відсотка від суми укладеної угоди, що
становить:
_________________________________________________________________;
          (сума цифрами та прописом)
б) податок на добавлену вартість у розмірі 20 відсотків від суми
біржового збору, що становить:
_________________________________________________________________;
          (сума цифрами та прописом)
в) державне мито в розмірі 0,10 відсотків від суми угоди, що
становить:
__________________________________________________________________
          (сума цифрами та прописом)
Всього до сплати:
__________________________________________________________________
          (сума цифрами та літерами)
7. У випадку порушення строків оплати придбаних акцій згідно з п.3
цього контракту  контракт анулюється, а Покупець сплачує на
рахунок біржі неустойку в розмірі __________ відсотків від суми
укладеної угоди з урахуванням оплаченої суми застави.
8. Контракт набуває чинності з моменту його  підписання  та
реєстрації на біржі.
9. Реквізити сторін:
10. Підписи сторін:
Продавець _______________         Покупець _______________
М.П.                   М.П.
Керівник реєстраційного бюро біржі ________________
 
                       Додаток N 5
                 до Положення про порядок продажу
                 на фондовій біржі пакетів акцій,
                 що належать державі, відкритих
                 акціонерних товариств
 
       Представництву ФДМУ на фондових біржах
               Заява
        про переоформлення прав власності
 
______________________________ придбав(ла) на торгах, що відбулися
   (назва покупця)
__________________________________________________________________
         (назва біржі та дата придбання)
пакет акцій ____________________ у кількості _________________ шт.
на загальну суму _______________ грн. ____________________________
                        (назва ВАТ)
(біржовий контракт від ________________________ N _______________)
на ім'я __________________________________________________________
      (клієнт, на ім'я та за рахунок якого придбані акції)
   Копія договору на брокерське обслуговування додається.
   На підставі п.63 Положення про порядок продажу на фондовій
біржі пакетів акцій, що належать державі, відкритих акціонерних
товариств, прошу видати Розпорядження Фонду державного майна
України про внесення до реєстру акціонерів ВАТ клієнта, на ім'я та
за рахунок якого було придбано зазначений пакет акцій.
   Реквізити клієнта: __________________________________________
__________________________________________________________________
  (назва (прізвище) клієнта, індекс, адреса, паспортні дані)
   Уповноважена особа ________ ________________________________
            (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) 
М.П. 
 
( Положення доповнене додатком N 5 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
 
                         Додаток 6
                     до Положення про порядок
                     продажу  на  фондовій
                     біржі пакетів акцій, що
                     належать    державі,
                     відкритих  акціонерних
                     товариств
 
До платіжного доручення N _____
від "___" ___________ 199__ р.
 
     Реєстр _______ від "___" ___________ 199__ р.
     сплачених  контрактів по продажу державних
     пакетів  акцій  відкритих   акціонерних
     товариств,  створених у ході приватизації,
         на торгах _______________ біржі
 ----------------------------------------------------------------
 N конт-¦Покупець¦Назва ¦Кіль- ¦Оплачено ¦Підлягає ¦Примітки *
 ракту ¦    ¦ВАТ  ¦кість ¦покупцем ¦перераху- ¦
     ¦    ¦   ¦акцій,¦станом на¦ванню до ¦
     ¦    ¦   ¦штук ¦"___" ___¦позабюджт-¦
     ¦    ¦   ¦   ¦199__ р.,¦ного фонду¦
     ¦    ¦   ¦   ¦грн.   ¦приватиза-¦
     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦ції, грн. ¦
 --------+--------+------+------+---------+----------+------------
     ¦    ¦   ¦   ¦     ¦     ¦
 --------+--------+------+------+---------+----------+------------
     ¦Всього ¦   ¦   ¦     ¦     ¦
 -----------------------------------------------------------------
          Голова правління ___________
          Головний бухгалтер _________
М.П.
______________
 * Вказується нормативний документ, що визначає розподіл коштів,
  одержаних від продажу акцій.
 
                       Додаток N 7
                 до Положення про порядок продажу
                 на фондовій біржі пакетів акцій,
                 що належать державі, відкритих
                 акціонерних товариств
 
         Фонд державного майна України
             Розпорядження
________________________          _______________________
 
   Відповідно до статті 4 Закону України "Про цінні папери і
фондову біржу", Положення про порядок продажу на фондовій біржі
пакетів акцій, що належать державі відкритих акціонерних товариств
та пункту 4.3. Положення про порядок ведення реєстру власників
іменних цінних паперів
   1. Доручаю Голові правління акціонерного товариства
__________________________________________________________________
        (повна назва ВАТ та юридична адреса)
   внести зміни до Реєстру акціонерів відкритого акціонерного
товариства згідно з підсумками торгів з продажу акцій відкритих
акціонерних  товариств,  створених  в  ході приватизації, на
______________ біржі, затвердженими наказом  Фонду  державного
(назва біржі)
майна України від _____________ N _____________:
 -----------------------------------------------------------------
 N¦Власник акцій¦  Адреса  ¦Кількість придбаних¦Дата придбання
 ¦       ¦       ¦акцій, шт.     ¦
 -+-------------+--------------+-------------------+--------------
 ¦       ¦       ¦          ¦
 -----------------------------------------------------------------
 
   2. Голові правління відкритого акціонерного товариства в
10-денний строк після отримання цього Розпорядження подати до
Фонду державного майна України змінений сертифікат або виписку з
Реєстру на сумарну кількість акцій акціонерного товариства, що
належать державі.
   Уповноважена особа органу приватизації ________ _____________
                      (підпис)
__________________________________________________________________
            (ініціали, прізвище)
 М.П.
 
( Положення доповнене додатком N 7 згідно з Наказом Фонду
державного майна N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )
 
 
                         Додаток 8
                     до Положення про порядок
                     продажу  на  фондовій
                     біржі пакетів акцій, що
                     належать    державі,
                     відкритих  акціонерних
                     товариств
 
             Підсумки N _____
      торгів з продажу акцій відкритих акціонерних
      товариств,  створених у ході приватизації
      на ___________________________________ біржі
         "____" ______________ 199__ р.
 
 -----------------------------------------------------------------
 N ¦Назва ¦Номіна-¦Кіль- ¦Стар- ¦Кількі- ¦Ціна ¦Зага-¦Про-¦По-
пози¦ВАТ  ¦льна  ¦кість ¦това ¦сть про-¦про- ¦льна ¦да- ¦ку-
ції ¦   ¦вар-  ¦запро- ¦ціна ¦даних  ¦дажу ¦вар- ¦вець¦пець
бір-¦   ¦тість ¦понова-¦однієї¦акцій, ¦однієї¦тість¦  ¦
жово¦   ¦однієї ¦них ак-¦акції,¦штук  ¦акції,¦про- ¦  ¦
го ¦   ¦акції, ¦цій,  ¦грн. ¦    ¦грн. ¦даних¦  ¦
бюле¦   ¦грн.  ¦штук  ¦   ¦    ¦   ¦ак- ¦  ¦
теня¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦цій, ¦  ¦
  ¦   ¦    ¦    ¦   ¦    ¦   ¦грн. ¦  ¦
----------------------------------+--------+------+-----+----+----
                 ¦    ¦   ¦   ¦  ¦
----------------------------------+--------+------+-----+----+----
 Обсяг продажу за торги     ¦    ¦   ¦   ¦  ¦
 ---------------------------------+--------+------+-----+----+----
 З початку місяця        ¦    ¦   ¦   ¦  ¦
 ---------------------------------+--------+------+-----+----+----
 З початку року         ¦    ¦   ¦   ¦  ¦
 -----------------------------------------------------------------
 Продавець ___________             Біржа ____________
                        М.П.
( Додаток N 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 377 ( z0364-97 ) від 27.03.97 )

<< Главная страницаУкраина онлайн