Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про зміни та доповнення до нормативних актів ФДМУ у зв'язку з грошовою реформою

Фонд державного майна

Наказ № 1370 від 12.11.1996

<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 
 N 1370 від 12.11.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   26 листопада 1996 р.
 vd961112 vn1370           за N 685/1710
 
 
    Про зміни та доповнення до нормативних актів ФДМУ у
          зв'язку з грошовою реформою
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна
      N 1593 ( z1000-03 ) від 10.09.2003 )
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 25 серпня 1996 року
N 762/96 "Про грошову реформу в Україні" Н А К А З У Ю:
 
   1. З  метою  підвищення  точності  розрахунків підсумків
сертифікатного аукціону за приватизаційні майнові сертифікати та
зменшення впливу округлення значень аукціонної ціни акцій на
точність  підсумків  аукціону,  разом  з  аукціонною  ціною
розраховувати  також  курс  аукціону. Курс аукціону дорівнює
кількості акцій, яка припадає на один приватизаційний майновий
сертифікат (розмірність - "акцій/сертифікат"), і вказується в
протоколах аукціонної комісії про підсумки сертифікатного аукціону
та в витягах із вказаних протоколів.
 
   2. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок
визначення аукціонної ціни акцій на сертифікатних аукціонах,
затвердженого наказом  ФДМУ  від 20 червня 1995 року N 741
( z0275-95 ) (далі - Положення N 741).
   2.1. У пунктах 1.3, 1.4, 2.1.1 Положення N 741 замінити
вирази "в тис.крб" на "в гривнях".
   2.2. У пунктах 1.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 та в розділі 6
"Контрольний приклад" Положення N 741 всі чисельні значення сум
грошових коштів в карбованцях замінити еквівалентними сумами в
гривнях (відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 25
серпня 1996 року N 762/96 "Про грошову реформу в Україні).
   2.3. У першому реченні пункту 5 Положення N 741  слова
"кількість акцій, яка" замінити словами "курс аукціону, який
дорівнює кількості акцій, що".
 
   (  Пункт  3 втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна N 1593 ( z1000-03 ) від 10.09.2003 )   
 
   (  Пункт  4 втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна N 1593 ( z1000-03 ) від 10.09.2003 )
 
   5. З  метою  підвищення  точності  розрахунків підсумків
спеціалізованого  сертифікатного  аукціону  за  компенсаційні
сертифікати та зменшення впливу округлення значень аукціонної ціни
акцій на точність підсумків аукціону, замість аукціонної ціни
розраховувати курс аукціону. Курс аукціону дорівнює кількості
акцій, яка припадає на один компенсаційний сертифікат мінімального
номіналу (1 млн.крб., або 10 грн.), і вказується в протоколах
аукціонної комісії про підсумки спеціалізованого сертифікатного
аукціону за компенсаційні сертифікати та в витягах із вказаних
протоколів.
 
   (  Пункт  6 втратив чинність на підставі Наказу Фонду
державного майна N 1593 ( z1000-03 ) від 10.09.2003 )
 
   7. Директору Департаменту систем продажу акцій Лєдомській
С.Ю. забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції
України.
   8. До моменту набрання чинності наказу використовувати діючі
додатки з відповідними виправленнями грошових одиниць.
   9. Генеральному  директору  УЦСА  Тараторіну  Ю.М. після
державної реєстрації наказу привести у відповідність з ним роботу
мережі центрів сертифікатних аукціонів.
   10. Контроль за виконанням  цього  наказу  покласти  на
Заступника Голови Фонду Б.Буца.
 
 Перший заступник Голови               Є.Григоренко
 
                    Додаток N 2
             до Положення  про  порядок  подання
             фінансовими посередниками та товариствами
             покупців  заяв  на  придбання  акцій,
             запропонованих   до   продажу   на
             сертифікатних  аукціонах  (в  редакції
             наказу ФДМУ від 12.11.96 N 1370)
 
      Заява про прийняття приватизаційних коштів
     фінансового посередника (товариства покупців)
    (Заповнюється друкованими літерами українською або
            російською мовою)
------------------------------------------------------------------
|1|Фінансовий посередник - платник за акції:           |
|--                               |
|Код за ЗКПО: -------------------------  Повна назва:      |
|       -------------------------  _______________________|
|________________________________________________________________|
|   (для філії - вказати також назву основного підприємства)  |
|        Номер реєстрації в РЦСА: ------- _ ------------- |
|                    -------  ------------- |
|                    область    номер   |
|----------------------------------------------------------------|
|2| Банківські реквізити приватизаційного рахунку платника:   |
|--                               |
|Позабалансовий рахунок ---------------------------- у відділенні|
|банку: _________________________________________________________|
| __________________________________ МФО: _______________________|
|      (назва банку)                    |
|----------------------------------------------------------------|
|3| Уповноважена особа, що подає кошти:             |
|--__________________________ ______________ __________________|
|     (прізвище)       (ім'я)     (по батькові) |
| Документ,     ___________________ _________ N ___________|
| що посвідчує особу: (назва документа)  (серія)   (номер) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4| Заява:                            |
|--                               |
| Просимо прийняти до РЦСА для подальшої участі в сертифікатних|
| аукціонах приватизаційні майнові сертифікати (ПМС), що були|
| закумульовані на вказаному позабалансовому приватизаційному|
| рахунку платника в загальній кількості ____________________ шт.|
| на загальну суму _____________ (____________________) грн.,  |
|          (цифрами)    (прописом)         |
| в тому числі:                         |
| 1) ПМС у готівковій формі: ________________ шт. у ____ пакетах.|
| 2) ПМС у безготівковій формі: ___________ шт. на суму _________|
|  _________________ грн.                   |
|    (цифрами)                        |
| Копія вимоги, за якою готівкові ПМС отримані з банку платника, |
| додається/знаходиться в РЦСА.                 |
| (непотрібне закреслити)                    |
| Копія приватизаційного платіжного доручення на перерахування|
| безготівкових коштів за N __________ від _____________ 199__ р.|
| додається.                           |
|                                |
| Керівник заявника: ____________________   ________________  |
|             прізвище         підпис    |
|                             М.П. |
|                            заявника|
| Головний бухгалтер: ____________________   ________________ |
|             прізвище         підпис    |
| Уповноважена особа заявника: __________________  _____________|
|               прізвище, ініціали    підпис  |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Заяву подано:             Заяву прийнято до РЦСА:
----- ----- -----          ------------------------------
-----.-----.-----          |Касир-контролер|  Підпис  |
число місяць рік          |---------------+------------|
___________________         ------------------------------
 (підпис заявника)
 
                    Додаток N 4
             до Положення  про  порядок  подання
             громадянами України заяв на придбання
             акцій,  запропонованих  до продажу на
             сертифікатних  аукціонах  (в  редакції
             наказу ФДМУ від 12.11.96 N 1370)
 
_____________________         Заява N 00-000-00-00-000000
 (прізвище покупця)
 
      Регіональний центр сертифікатних аукціонів
   Витяг з протоколу про результати сертифікатного аукціону
 
Регіональний центр сертифікатних аукціонів повідомляє, що згідно з
Протоколом Аукціонної комісії N ___ від __.__.__ р., громадянин
України
_________________________________________________________________,
     (прізвище, ім'я та по батькові покупця акцій)
 
паспорт/документ: ________ _______________, адреса: _____________
         (серія)   (номер)
________________________________________________________________,
 
є Власником _________ акцій акціонерного товариства (АТ): код за
      (кількість)
ЗКПО ___________________________________________________________,
"Відкрите акціонерне товариство (ВАТ)" __________________________
                      (повна назва АТ)
Адреса АТ: ______________________________________________________
 
Акції номінальної вартості ___________ грн. придбані за аукціонним
курсом _________ акцій за один приватизаційний майновий сертифікат
на повну суму сплачених покупцем приватизаційних коштів.
 
Цей витяг не є цінним папером. Він повідомляє про набуття права
власності на придбані акції. Реєстрація та облік прав власності на
придбані акції здійснюється у реєстрі акціонерів. Для з'ясування
назви  та  адреси  організації,  яка веде реєстр акціонерів
(реєстратора), звертайтесь до керівництва ВАТ.
У випадку невідповідності даних, наведених у цьому витягу, даним
покупця - слід звертатися до реєстратора для внесення виправлень.
 
 _____________________     М.П.
    підпис         ППЗ
 
                    Додаток N 6
             до Положення  про  порядок  подання
             фінансовими посередниками та товариствами
             покупців  заяв  на  придбання  акцій,
             запропонованих   до   продажу   на
             сертифікатних  аукціонах  (в  редакції
             наказу ФДМУ від 12.11.96 N 1370)
 
               Заява
     на придбання акцій на сертифікатному аукціоні
     фінансовим посередником (товариством покупців)
(Заповнюється друкованими літерами українською або російською
мовою; подається у 2-х примірниках)
------------------------------------------------------------------
|1| Об'єкт приватизації:                     |
|--------------------------- Назва: "Акціонерне товариство ______|
| Код підприємства за ЗКПО | ____________________________________|
|  згідно з публікацією  |                   |
| -------------------------| Адреса: ____________________________|
| -------------------------| ____________________________________|
------------------------------------------------------------------
- - - - - - лінія згину - - - - - - - - - - лінія згину - - - - -
------------------------------------------------------------------
|2| Заяви та зобов'язання заявника:               |
|--                               |
| Заявник бажає придбати за аукціонною ціною, що склалася, акції |
| об'єкта приватизації, вказаного у п.1 цієї заяви, на загальну |
| суму, що зазначена в п.4 цієї заяви, за умовами, які визначені |
| в обраному заявником варіанті (А або Б):            |
| --- А. Заявник, який заявляє не менше, ніж 100 приватизаційних |
| --- майнових сертифікатів (ПМС), згоден придбати акції, якщо за|
| результатами сертифікатного аукціону аукціонна ціна однієї|
| типової акції номінальною вартістю 0,25 грн. склалася не вище |
| за: 1/ --------- частку вартості ПМС              |
|    ---------                        |
| (вкажіть ціле число в межах: від 1 до 42 - якщо заявляються ПМС|
|               вартістю 10,50 грн.,       |
|               від 50 до 2000 - якщо заявляються |
|               ПМС вартістю 500 грн.)      |
| - - - - - лінія згину - - - - - - - - - - лінія згину - - - - -|
| --- Б. Заявник згоден придбати акції за будь-якою аукціонною  |
| --- ціною, що склалася.                    |
| Заявник поінформований, що: акції продаються за єдиною для всіх|
| учасників аукціонною ціною; аукціонну ціну акції не може бути |
| визначено меншою за номінальну вартість акції; органи привати- |
| зації не переглядають затверджені результати проведення аукціо-|
| ну; ця заява та приватизаційні кошти відкликанню покупцем не  |
| підлягають; заява визнається недійсною у випадку невірогідності|
| даних, наведених в ній; заява з помилками заявника, які не під-|
| лягають виправленню, до участі в аукціоні не допускається; зая-|
| ви з обраним варіантом А, в яких обрана максимальна ціна акції |
| дорівнює аукціонній, за результатами аукціону можуть бути виз- |
| начені програвшими або задовольнятись лише на частку заявленої |
| кількості приватизаційних майнових сертифікатів; переможець  |
| сертифікатного аукціону не має права відмовитись від придбання |
| акцій.                             |
|                                |
| Заявник зобов'язується виконувати умови проведення сертифікат- |
| ного аукціону.                         |
|                                |
| Керівник заявника: __________________ ____________  М.П.  |
|              ПІпБ      підпис   заявника |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|3| Платник за акції:                      |
|-- Код за ЗКПО:            Номер реєстрації у РЦСА: |
|    -------------------------       ----- _ ---------|
|    -------------------------       -----  ---------|
|                       область  номер |
| Повна назва: __________________________________________________|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|4| Приватизаційні кошти, які заявляються:            |
|-- Резервування N: ------------------- від __.__.9_ р.     |
|          -------------------             |
|  Усього сертифікатів: -------------------           |
|            -------------------           |
| Сума, грн. ____________________________________________________|
|                (вкажіть прописом)        |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|5| Уповноважена особа заявника:                 |
|--__________________________ ______________ __________________|
|     (прізвище)       (ім'я)     (по батькові) |
| Документ,     ___________________ _________ N ___________|
| що посвідчує особу: (назва документа)  (серія)   (номер) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Заяву здав:         ----------------------
----- ----- -----      | Пункт збору заяв |
-----.-----.-----      |--------------------|
число місяць рік       |Реєстратор|Контролер|
            М.П. |----------+---------|
_____________________ РЦСА ----------------------
(підпис уповноваженої    --------------------------------------
особи)           |      Центр вводу даних    |
              |------------------------------------|
              |Код ЦВД|Операт.1|Операт.2|Адміністр.|
              |-------+--------+--------+----------|
              --------------------------------------
       Область   ППЗ   Аукціон Реєстратор  N заяви
       ------- ---------- ------- -------  -------------
       ------- ---------- ------- -------  -------------
 
                     Додаток N 7
             до Положення  про  порядок  подання
             фінансовими посередниками та товариствами
             покупців  заяв  на  придбання  акцій,
             запропонованих   до   продажу   на
             сертифікатних  аукціонах  (в  редакції
             наказу ФДМУ від 12.11.96 N 1370)
 
                             Таблиця 1
 
   Довідкові дані для визначення максимальної ціни типових
   акцій номінальною вартістю 0,25 грн. в заявах типу А
       при використанні ПМС вартістю 10,50 грн.
------------------------------------------------------------------
|Обране заявником|Максимальна ціна|Максимальна|Коефіцієнт переви-|
|число "x" (дорів|типової акції в |ціна типо- |щення ціни типової|
|нює кількості ти|частках ПМС (для|вої акції, |акції відносно но-|
|пових акцій на |ПМС вартістю  |  грн.  |мінальної вартос- |
|один сертифікат)|10,50 грн.)   |      |ті, разів     |
|        |        |      |         |
|        |(2) = 1/(1)   |(3)=10,50x |(4) = (3)/0,25  |
|        |        |x (2)   |         |
|----------------+----------------+-----------+------------------|
|    1    |    2    |   3   |    4     |
|----------------+----------------+-----------+------------------|
|    42    |   1/42   | 0,25   |    1,0    |
|    28    |   1/28   | 0,375  |    1,5    |
|    21    |   1/21   | 0,50   |    2,0    |
|    17    |   1/17   | 0,617647 |    2,47    |
|    14    |   1/14   | 0,75   |    3,0    |
|    10    |   1/10   | 1,05   |    4,2    |
|    7    |   1/7    | 1,50   |    6,0    |
|    5    |   1/5    | 2,10   |    8,4    |
|    4    |   1/4    | 2,625  |   10,5    |
|    3    |   1/3    | 3,50   |   14,0    |
------------------------------------------------------------------
 
                    Додаток N 8
             до Положення  про  порядок  подання
             фінансовими посередниками та товариствами
             покупців  заяв  на  придбання  акцій,
             запропонованих   до   продажу   на
             сертифікатних  аукціонах  (в  редакції
             наказу ФДМУ від 12.11.96 N 1370)
 
                             Таблиця 2
 
   Довідкові дані для визначення максимальної ціни акцій в
    заявах типу А при використанні ПМС вартістю 500 грн.
------------------------------------------------------------------
|Обране заявником|Максимальна ціна|Максимальна|Коефіцієнт переви-|
|число "x" (дорів|типової акції в |ціна типо- |щення ціни типової|
|нює кількості ти|частках ПМС (для|вої акції, |акції відносно но-|
|пових акцій на |ПМС вартістю  |  грн.  |мінальної вартос- |
|один сертифікат)|500 грн.)    |      |ті, разів     |
|        |        |      |         |
|        |(2) = 1/(1)   |(3) = 500x |(4) = (3)/0,25  |
|        |        |x (2)   |         |
|----------------+----------------+-----------+------------------|
|    1    |    2    |   3   |    4     |
|----------------+----------------+-----------+------------------|
|   2000   |   1/2000   | 0,25   |    1,0    |
|   1333   |   1/1333   | 0,3751  |    1,5    |
|   1000   |   1/1000   | 0,50   |    2,0    |
|    800   |   1/800   | 0,625  |    2,5    |
|    666   |   1/666   | 0,75075 |    3,0    |
|    500   |   1/500   | 1,00   |    4,0    |
|    400   |   1/400   | 1,25   |    5,0    |
|    333   |   1/333   | 1,5015  |    6,0    |
|    285   |   1/285   | 1,7544  |    7,02    |
|    250   |   1/250   | 2,00   |    8,0    |
|    222   |   1/222   | 2,25225 |    9,0    |
|    200   |   1/200   | 2,50   |   10,0    |
|    133   |   1/133   | 3,7594  |   15,04    |
|    100   |   1/100   | 5,00   |   20     |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток N 9
             до Положення  про  порядок  подання
             фінансовими посередниками та товариствами
             покупців  заяв  на  придбання  акцій,
             запропонованих   до   продажу   на
             сертифікатних  аукціонах  (в  редакції
             наказу ФДМУ від 12.11.96 N 1370)
 
 ______________________ регіональний центр сертифікатних аукціонів
 Відомість N __________ результатів участі фінансового посередника
   (ТП) у сертифікатному аукціоні та розрахунків за акції
 
Область -------  Аукціон ------- (від 00.00.95  сторінка -------
    -------      ------- до 00.00.95)       -------
 
   РЦСА повідомляє, що згідно з протоколом Аукціонної комісії
від 00.00.95 р. N ____, затвердженим ФДМУ, фінансовому посереднику
(ТП): Код ЗКПО: _______ Ліцензія N ____ Назва: ___________________
належить сплатити за акції таких об'єктів:
------------------------------------------------------------------
|N |Номер|Номер |Серти-|Гранич-|Акцій|Сертифі-|Сертифі- |Загальна|
|пп|заяви|резер-|фіка- |на ціна|виді-|катів  |катів  |сума до |
| |   |вуван-|тів  |    |лено |невико- |належить |оплати |
| |   |ня  |заяв- |    |   |рист.  |до оплати|(грн.) |
| |   |   |лено |    |   |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
Підприємство: код ЗКПО: ___________ назва: _____________________
        Область: _______________________
        аукціонний курс: ______________ (акцій/сертифікат),
        коеф.дроблення: _______, новий номінал акції: _____
        ____________ (грн.)
------------------------------------------------------------------
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
----------------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
Усього по    |   |    |   |До   |     |    |
підприємству:  --------    -------оплати: --------------------
 
Підприємство: код ЗКПО: ___________ назва: _____________________
        Область: _______________________
        аукціонний курс: ______________ (акцій/сертифікат),
        коеф.дроблення: _______, новий номінал акції: _____
        ____________ (грн.)
------------------------------------------------------------------
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
----------------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
Усього по    |   |    |   |До   |     |    |
підприємству:  --------    -------оплати: --------------------
 
Підприємство: код ЗКПО: ___________ назва: _____________________
        Область: _______________________
        аукціонний курс: ______________ (акцій/сертифікат),
        коеф.дроблення: _______, новий номінал акції: _____
        ____________ (грн.)
------------------------------------------------------------------
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
|--+-----+------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
----------------+------+-------+-----+--------+---------+--------|
Усього по    |   |    |   |До   |     |    |
підприємству:  --------    -------оплати: --------------------
 
                       сертифікатів грн.
Усього від фінансового посередника до оплати --------------------
за придбані акції:              --------------------
Загальна сума до оплати (прописом): _________________________ грн.
 
 Директор РЦСА:    ________________________ (  ПІпБ  )  М.П.
 Головний бухгалтер РЦСА: ____________________ (  ПІпБ  )
 
 Відомість отримав: _____________ _______________________________
            підпис    ПІпБ уповноваженої особи ФП
 
           Дата отримання: "___" _____________ 199__ р.
 
                    Додаток N 10
             до Положення  про  порядок  подання
             фінансовими посередниками та товариствами
             покупців  заяв  на  придбання  акцій,
             запропонованих   до   продажу   на
             сертифікатних  аукціонах  (в  редакції
             наказу ФДМУ від 12.11.96 N 1370)
 
 
      Регіональний центр сертифікатних аукціонів
 
        Витяг з протоколу Аукціонної комісії
       про результати сертифікатного аукціону
 
   Регіональний центр сертифікатних аукціонів повідомляє, що
згідно з Протоколом Аукціонної комісії N _____ від ___.___.___ р.,
фінансовий посередник ___________________________________________,
           (назва фінансового посередника або товариства
           покупців)
код ЗКПО: _________, юридична адреса: ___________________________,
придбав ___________ акцій акціонерного товариства (АТ) ___________
    (кількість)                 (код за ЗКПО)
__________________________________________________________________
             (повна назва АТ)
Адреса АТ: _______________________________________________________
Акції номінальної вартісті ______________________ грн. придбані за
аукціонним курсом  _____________________________ акцій за один
приватизаційний майновий сертифікат на повну суму  сплачених
приватизаційних коштів.
 
   Цей витяг не є цінним папером. Він повідомляє про набуття
права власності на придбані акції. Реєстрація та облік прав
власності на придбані акції здійснюється у реєстрі акціонерів.
Для з'ясування назви та адреси організації, яка веде реєстр
акціонерів  (реєстратора), звертайтесь до керівництва ВАТ.
   У випадку невідповідності даних, наведених у цьому витягу,
даним покупця - слід звертатися до реєстратора для внесення
виправлень.
 
 _____________________     М.П.
    підпис          РЦСА


<< Главная страницаУкраина онлайн