Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 9

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

обслуговування та ремонту авіаційної 
техніки тощо, діяльність яких
регулююється відповідно до 
 Повітряного кодексу України та інших
законодавчих  актів,  
що  діють  у  цивільній  авіації  
 та
транспортно-дорожньому комплексі України, 
 здійснюють відповідні
інспекції Державного департаменту авіаційного 
транспорту.

   З метою  вдосконалення  національної 
 системи забезпечення
безпеки цивільної авіації згідно з 
 вимогами Повітряного кодексу
України і 
 принципами забезпечення безпеки польотів та авіаційної
безпеки в 
найближчі 1-2 роки передбачається створити:

   державний орган з питань сертифікації, 
 реєстрації, безпеки
польотів та авіаційної безпеки в цивільній 
авіації, який у своїй
діяльності буде повністю 
незалежним від органів виконавчої влади
цивільної авіації;

   міжвідомчий орган нагляду за забезпеченням 
безпеки авіації та
розслідування авіаційних подій, який 
 діятиме під керівництвом
Міжвідомчої комісії з питань 
авіаційної політики, безпеки авіації
та використання повітряного 
простору України.

   З метою розвитку систем сертифікації, державної 
реєстрації та
державного нагляду за безпекою польотів передбачається 
реалізувати
такі конкретні заходи:

   У найближчі 1 - 2 роки:

   завершити створення  національної 
  системи  сертифікації
авіаційної техніки і суб'єктів 
 авіаційної діяльності на основі
постійних та 
 тимчасових робочих груп, окремих 
сертифікаційних
лабораторій, незалежної інспекції та 
 експертів-аудиторів  під
керівництвом державного органу з питань 
сертифікації, реєстрації,
безпеки польотів та авіаційної безпеки 
цивільної авіації;

   визначити основний  склад  
сертифікаційних лабораторій та
центрів, провести їх 
атестацію;

   завершити створення незалежної інспекції на 
підприємствах та
в установах на базі представництв Міноборони, 
 вирішити питання
фінансування їх діяльності;

   завершити розроблення і забезпечити 
 впровадження технічної
нормативної  бази  
сертифікації  на  основі  максимальної 
 її
гармонізації з нормами льотної придатності Росії (АП), а також 
США
( FAR ) і Західної Європи (JAR);

   завершити розроблення і забезпечити впровадження 
 процедурної
нормативної  бази  сертифікації, що 
 відображатиме особливості
побудови державної системи сертифікації 
в Україні;

   організувати разом з Міждержавним 
авіаційним комітетом (МАК)
відповідно до Мінської (1991 р.) Угоди про 
цивільну авіацію і про
використання повітряного простору 
 роботу із сертифікації нової
авіаційної транспортної техніки, 
 що розробляється в Україні. Ця
робота провадитиметься 
 бригадою спеціалістів МАК і Укравіатрансу
без дублювання і 
 додаткових фінансових витрат з  
оформлення
сертифікаційних  документів  Авіарегістром  МАК 
 і відповідним
українським уповноваженим органом;

   розгорнути роботу  із  сертифікації 
 виробників авіаційної
техніки в Україні, а також схвалення 
іноземних (у тому числі країн
СНД) виробників та підприємств, 
 які виконують ремонт і технічне
обслуговування імпортної авіаційної 
техніки, що експлуатується в
Україні;

   разом з Мінмашпромом відновити і 
 вдосконалити на сучасному
рівні з урахуванням рекомендацій 
ІКАО систему подання, збирання та
аналізу повідомлень про авіаційні події, 
 а також систему доробок
авіаційної техніки згідно з бюлетенями 
промисловості;

   завершити створення  інформаційної 
 підсистеми обов'язкових
повідомлень у цивільній авіації України в 
повному обсязі;

   запровадити випуск обов'язкових директив льотної 
придатності,
вирішити питання про  взаємообмін  інформацією 
 щодо  льотної
придатності між національними 
 повноважними органами цивільної
авіації  України, 
 Російської  Федерації,  іншими  
іноземними
авіаційними адміністраціями;

   розробити та впровадити процедуру 
 державної реєстрації та
інспектування цивільних некомерційних 
повітряних суден загального
призначення, спортивних та саморобних 
літальних апаратів;

   завершити сертифікацію всіх  
регіональних  аеропортів  та
основних аеропортів місцевого 
значення;

   вирішити питання про введення в 
 дію української літаючої
лабораторії  для  
 сертифікації  радіотехнічного  
обладнання
аеродромів;

   розробити процедури сертифікації експлуатантів, 
 які працюють
на некомерційній основі;

   розробити процедури  накладення 
  штрафних  санкцій  на
експлуатантів за 
порушення ними умов та обмежень сертифіката;

   розробити процедури аудиторського аналізу 
економічного стану
експлуатантів;

   вирішити питання про посилення ланки регіональних 
інспекцій;

   вирішити питання про допомогу 
 міжнародних організацій та
іноземних авіаційних 
 адміністрацій у побудові системи авіаційної
безпеки в 
Україні.

   У найближчі 3-5 років передбачається:

   завершити роботу із сертифікації виробників 
 та підприємств,
які виконують ремонт і технічне 
обслуговування авіаційної техніки
в Україні, та схвалення 
 аналогічних  іноземних  підприємств,
діяльність яких 
 пов'язана з імпортною авіаційною технікою, 
 що
експлуатується в Україні;

   ввести в дію автоматизовану систему 
 подання, збирання та
аналізу повідомлень про авіаційні 
події;

   завершити сертифікацію всіх цивільних 
аеропортів;

   забезпечити проведення роботи щодо 
 укладання з авіаційними
адміністраціями провідних 
 авіаційних країн технічних угод та
робочих 
 процедур з льотної придатності з  метою 
 подальшого
підписання відповідних міждержавних угод.


       Державний нагляд за 
авіаційною безпекою


   Державний відомчий  контроль  за 
 забезпеченням авіаційної
безпеки  цивільної  
 авіації  експлуатантами,  
 аеропортами,
авіапідприємствами усіх форм власності 
незалежно від їх відомчої
належності здійснюється Управлінням 
 авіаційної безпеки  (УАБ)
Укравіатрансу.

   Відповідно до Повітряного кодексу 
 України  передбачається
створити  державний орган 
 з питань сертифікації, реєстрації,
безпеки польотів 
та авіаційної безпеки цивільної авіації.

   Робота органів, що забезпечують авіаційну 
безпеку цивільної
авіації України, здійснюватиметься 
 на підставі та відповідно до
Державної програми безпеки цивільної 
 авіації, у якій викладено
норми, правила 
 та процедури захисту цивільної авіації від актів
незаконного 
втручання.

   До 2000 року передбачається:

   встановити стандартизований рівень 
 забезпечення авіаційної
безпеки для всіх суб'єктів діяльності в 
цивільній авіації України
відповідно до Державної програми безпеки 
цивільної авіації;

   розробити та  впровадити  
інформаційно-аналітичну  систему
авіаційної безпеки, яка дасть 
змогу здійснювати процеси збирання,
обробки, аналізу інформації про 
можливу небезпеку для цивільної
авіації  в регіонах, 
 державах, аеропортах та забезпечити 
 її
термінове надання державним органам, 
 користувачам  та  іншим
суб'єктам авіаційного 
транспорту;

   створити сприятливі умови для залучення в Україну 
 передового
досвіду та найкращих технологій у 
сфері виробництва обладнання
безпеки;

   створити та впровадити механізм 
позабюджетного фінансування
загальнодержавних витрат на підтримання 
 стандартизованого рівня
авіаційної безпеки.

   З питань авіаційної безпеки розвиватиметься 
співробітництво з
відповідними повноважними органами зарубіжних 
країн.


         
 Розслідування авіаційних подій


   З метою проведення об'єктивного 
 і повного  розслідування
авіаційних подій згідно 
 з вимогами Повітряного кодексу України
( 
3167-12 
) передбачається створення міжвідомчого органу нагляду
за 
 забезпеченням безпеки польотів та розслідування 
авіаційних
подій - робочого органу Міжвідомчої комісії з питань 
 авіаційної
політики, безпеки авіації та 
 використання повітряного простору
України.

   Розслідування авіаційних  подій із 
 цивільними повітряними
суднами на території України та за її 
межами здійснюється згідно з
міжнародним стандартом ІКАО 
 "Розслідування авіаційних подій та
інцидентів" (Додаток 13 
 до Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію) 
 та відповідними положеннями та правилами 
розслідування
авіаційних подій в Україні.

   Виконання заходів  для  усунення 
 причин авіаційних подій
і проведення профілактичних 
 заходів, рекомендованих міжвідомчим
органом нагляду за 
забезпеченням безпеки польотів та розслідування
авіаційних подій, 
 є обов'язковим для всіх суб'єктів  
галузі
цивільної авіації.

   Для проведення досліджень з метою 
 підвищення рівня безпеки
польотів і наукового 
 супроводу розслідування авіаційних подій
передбачається 
створити при Київському міжнародному університеті
цивільної 
 авіації відповідну науково-дослідну лабораторію 
 та
аудиторський орган, до роботи в яких 
 залучатимуться провідні
наукові та інженерно-технічні 
фахівці.

   Діяльність цієї  науково-дослідної  

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн