Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 4

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

 розробляє єдині підходи до проведення 
державної
авіаційної політики, підвищення  безпеки  
цивільної  авіації,
модернізації  існуючої  
 аеронавігаційної  системи,  
захисту
зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів України 
 як
авіаційної держави.

   Згідно з вимогами Повітряного кодексу 
 України передбачено
вдосконалення національної системи 
забезпечення безпеки цивільної
авіації. Суб'єктами авіаційної 
 діяльності незалежно від форм
власності є:

   авіаційні компанії (авіаперевізники);

   аеропорти;

   підприємства обслуговування повітряного 
простору;

   підприємства з технічного обслуговування, 
 ремонту та доробки
авіаційної техніки;

   підприємства-розробники та  виробники 
 цивільної авіаційної
техніки;

   навчальні заклади та наукові установи;

   наукові, дослідні та проектні 
організації;

   інші підприємства  та  фізичні  
особи,  діяльність  яких
регламентується Повітряним кодексом 
України.

   Основою функціонування  цивільної  
авіації  повинні стати
ринкові відносини, найважливішими 
елементами яких є роздержавлення
та демонополізація, цивілізована 
конкуренція, рівність підприємств
усіх форм власності, розширення 
 сфери застосування приватного
капіталу. Для 
 сприяння впровадженню ринкових відносин 
 органи
виконавчої влади згідно із законодавством 
 розробляють правила
конкуренції,  відповідно до 
 яких призначення перевізника для
міжнародних 
маршрутів здійснюватиметься лише на конкурсній основі
згідно  з 
 установленим  порядком і з числа не 
 менше двох
авіакомпаній.

   Створюватимуться умови  для  
прискореного акціонування та
приватизації авіакомпаній 
(авіаперевізників).

   Приватизація державних  підприємств 
 авіаційного транспорту
здійснюватиметься шляхом 
 продажу акцій відкритих  акціонерних
товариств, 
створених на базі майна цих підприємств, із збереженням
у необхідних 
 випадках контрольного пакета акцій  
підприємств
загальнодержавного значення в державній власності.

   Першочерговій приватизації    
підлягатимуть    збиткові
підприємства  
 авіаційного  транспорту  та  підприємства,  
що
задовольняють місцеві потреби.

   На початковому етапі акціонування аеропортів буде 
встановлено
контроль з боку держави шляхом збереження за 
 нею контрольного
пакета акцій.

   З метою забезпечення 
 конкурентоспроможності на  світовому
ринку 
 авіаперевезень Кабінет Міністрів України надаватиме 
статус
Національного авіаперевізника провідним українським 
авіакомпаніям;
умови  та  порядок  надання  такого 
 статусу визначатимуться
відповідним положенням.

   Створення належних умов для добросовісної 
конкуренції, тобто
рівних можливостей для діяльності 
 всім  авіакомпаніям,  буде
досягнуто передусім 
 шляхом забезпечення їм рівного доступу 
до
аеропортових послуг. З цією метою необхідно виділити із 
 складу
авіапідприємств  аеропорти  як  самостійні 
 юридичні особи з
урахуванням інтересів базових 
льотно-технічних комплексів.

   Структурно-організаційні перетворення  
  в   авіаційному
транспорті  передбачають 
 відокремлення  суб'єктів  природних
монополій 
 від суб'єктів і підрозділів, що працюють у 
ринкових
умовах.

   Не повинні  підлягати  
 приватизації  підприємства,  що
забезпечують  
функціонування  державної  системи  
використання
повітряного простору, а також ті, 
 що забезпечують виконання
спеціальних польотів, 
 літаки, на яких установлено обладнання для
виконання спеціальних 
робіт (літаки-заправники, літаки, обладнані
для фотографування, 
 літаки-лабораторії), навчальні заклади та
наукові 
установи цивільної авіації, що фінансуються з бюджету.


  4. ІНТЕГРАЦІЯ АВІАЦІЙНОГО 
ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНУ

          
 СИСТЕМУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


   Вступ України до Міжнародної організації 
 цивільної авіації
(ІКАО) став першим кроком, з якого 
розпочався вихід національної
цивільної авіації на міжнародний ринок 
 авіаційних перевезень та
авіаційних робіт.


   Вигідне географічне положення України 
 на перетині шляхів з
Європи в Азію, з Півночі на Південь 
 на фоні перевантаження і
перенасиченості  
 європейських  транспортних  вузлів  
створює
передумови для її інтеграції в світову авіатранспортну систему, 
 а
наявність  потужної  авіаційної  
 промисловості  дає  змогу
розраховувати на інтеграцію 
 у сферу розробки, виробництва та
ремонту 
сучасної авіаційної техніки.

   Подальша інтеграція України у міжнародну 
 систему цивільної
авіації передбачає:

   заохочення авіапідприємств  України 
  до   використання
міжнародних  стандартів, 
 вступу  до  Міжнародної організації
авіаційних 
перевізників (ІАТА) та інших міжнародних 
 авіаційних
асоціацій; ефективну кооперацію з 
 зарубіжними авіакомпаніями,
збільшення на світовому ринку 
авіаперевезень частки України;

   створення і міжнародну сертифікацію 
агентських мереж продажу
авіаперевезень; залучення сучасних 
 стандартів  і  технологій;
використання існуючих, 
 а в разі потреби розробку і впровадження
власних інвенторних 
 систем для українських авіапідприємств, а
також 
 їх підключення до всесвітніх комп'ютерних систем бронювання
та 
продажу;

   створення сучасної  автоматизованої 
  системи  управління
повітряним рухом, сумісної та 
інтегрованої в регіональну систему,
що розробляється під егідою 
ІКАО;

   координацію розкладів  міжнародних  і 
 внутрішніх  рейсів
українських авіакомпаній з урахуванням 
існуючого і перспективного
попиту на міжнародні авіаперевезення таким чином, 
 щоб максимально
ефективно  використовувати  географічні 
 переваги України для
забезпечення транзиту 
 міжнародних авіаперевезень через вузлові
міжнародні 
аеропорти України;

   укладення дво-  і  багатосторонніх 
 угод,  передусім  з
прикордонними   
державами,   щодо   спільного   
проведення
пошуково-рятувальних та  інших  подібних  
заходів,  спрощення
формальностей під час їх проведення тощо;

   створення правової бази для експорту та 
 імпорту авіаційної
техніки, продажу ліцензій на її виготовлення в 
іноземних державах,
залучення української промисловості до 
 виробництва, технічного
обслуговування та ремонту імпортованої 
авіаційної техніки.

   У найближчі 1 - 2 роки планується:

   вирішити питання про представництво України в 
ІКАО, участь у
роботі ротаційних груп з подальшим входженням до Ради 
ІКАО;

   вступити до Асоціації авіаперевізників 
Європи;

   продовжити розроблення Зводу національних 
авіаційних правил,
створюваних на рівні вимог ІКАО;

   провести сертифікацію   агентської 
   мережі   
 продажу
авіаперевезень;

   завершити організацію  ефективної  
 національної  системи
забезпечення безпеки цивільної 
авіації на рівні вимог ІКАО;

   завершити укладення меморандумів про домовленість 
щодо оренди
повітряних суден з повноважними органами цивільної авіації 
держав-
орендарів авіаційної техніки української реєстрації;

   продовжити укладення технічних 
 домовленостей з повноважними
органами цивільної авіації 
 розвинутих країн щодо імпортування
авіаційної  
техніки  в  Україну  (із  залученням 
 української
промисловості до коопераційної участі у випуску, 
обслуговуванні та
ремонті імпортованої техніки);

   розпочати разом з Мінмашпромом, МЗС 
 і МЗЕЗторгом роботу,
пов'язану  з  укладенням 
 міжнародних договорів з провідними
авіаційними 
 державами щодо  експорту  української  
авіаційної
техніки;

   на основі  співробітництва  з 
  іноземними  авіаційними
адміністраціями  
 та  міжнародними  організаціями  
розпочати
перепідготовку  спеціалістів  
 авіатранспортної  галузі  за
міжнародними 
 стандартами, утворивши при сприянні ІАТА на 
базі
Київського міжнародного університету цивільної авіації 
 навчальний
центр для перепідготовки і стажування спеціалістів, 
 у тому числі
іноземних,  з  питань  організації 
 продажу  авіаперевезень,
транспортно-експедиційного 
 обслуговування, фінансової діяльності
та управління 
авіакомпаніями;

   розв'язати проблеми  щодо  
 кордонів  районів  польотної
інформації в північно-західній 
частині Чорного моря.

   У найближчі 3 - 5 років передбачається:

   добитися повноправного членства 
 України у Раді ІКАО  та
вирішити питання 
про входження України до регіональних авіаційних
організацій 
Європи;

   завершити укладення домовленостей з 
 повноважними органами
цивільної авіації розвинутих країн щодо 
імпорту авіаційної техніки
в Україну;

   організувати навчання та перепідготовку фахівців 
міжнародного
класу в закладах України і задовольнити потреби цивільної 
авіації
України в перепідготовці спеціалістів за міжнародними 
стандартами.

   Беручи до  уваги  високий  
рівень кооперації авіаційного

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн