Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

суден та повітряних суден, виготовлених 
аматорами.

          
 Мінтранс, Міноборони, Товариство сприяння

          
 обороні, Фонд державного майна.

          
 До 25 січня 1997 року.


   19. Внести Кабінетові 
 Міністрів України пропозиції  щодо
оптимізації 
кількості експлуатантів авіаційної техніки, розроблені
на підставі 
результатів аналізу забезпечення ними безпек цивільної
авіації,  
використання  майна  та  наслідків  їх 
 економічної
діяльності.

          
 Мінтранс, Мінекономіки.

          
 1 квартал 1997 року.


   20. Провести підготовчу роботу до 
 укладення угод з іншими
державами з питань 
льотної придатності авіаційної техніки, в яких
розробляється авіаційна 
техніка, що використовується в Україні.

          
 Мінтранс, МЗС.

          
 Протягом 1997 року.


   21. Подати Кабінетові 
 Міністрів України пропозиції  щодо
оптимізації 
кількості пунктів пропуску через державний кордон 
в
аеропортах України.


          
 Мінтранс, МЗС, Держкомкордон, Державна митна

          
 служба.

          
 До 1 лютого 1997 року.       
 Міністр

   Кабінету Міністрів України    
      В.ПУСТОВОЙТЕНКО          
          
ЗАТВЕРДЖЕНО

          
    до постанови Кабінету Міністрів України

          
      від 28 грудня 1996 р. N 
1587          
     КОНЦЕПЦІЯ

        розвитку 
цивільної авіації України


        
    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


   Ця Концепція визначає основні 
 напрями розвитку цивільної
авіації України на 
 15 - 20-річний період як складової частини
транспортної 
 галузі  та  шляхи  розв'язання  проблем,  
 які
прогнозуються на цей період.

   Концепція розроблена на основі 
 законодавства України. Її
концептуальні  положення 
 грунтуються на тому, що Україна 
 є
незалежною державою, одним із засновників ООН, входить 
 до Ради
Європи, є членом Міжнародної організації цивільної 
авіації (ІКАО)
та інших міжнародних авіаційних організацій, займає 
 вигідне для
діяльності авіаційного транспорту 
 геополітичне становище, має
широку і розвинуту 
 інфраструктуру цивільної авіації, розвинуту
авіаційну 
 промисловість, спроможну розробляти, виготовляти 
 та
обслуговувати сучасну авіаційну техніку,  а 
 також  потужний
потенціал наукових, проектних, 
 навчальних закладів і фахівців
авіаційної галузі.

   У Концепції  враховані  також 
 соціальні аспекти розвитку
цивільної авіації.

   Основними завданнями цивільної авіації України 
є:

   задоволення потреб населення, 
 підприємств  і  держави  в
авіаційних перевезеннях та 
послугах як на території України, так і
за її межами із забезпеченням 
прибутковості авіаційних перевезень;

   збільшення частки  експортного  
 потенціалу  України  на
міжнародному ринку авіаційних 
перевезень і послуг шляхом значного
підвищення конкурентоспроможності 
українських авіаперевізників;

   підтримання оперативної готовності цивільної 
авіації України
до  використання  її в 
 інтересах підвищення обороноздатності
держави.

   Виходячи з  перелічених завдань 
 основними пріоритетами у
галузі цивільної авіації слід 
вважати:

   розвиток галузі як складової 
 частини єдиної транспортної
системи України на основі 
 раціонального розподілу завдань між
окремими видами 
транспорту;

   удосконалення управління  системою  
повітряних  сполучень
відповідно до вимог 
 ринкової економіки і на основі 
розвитку
правової бази;

   забезпечення підтримання безпеки цивільної 
авіації України;

   інтеграцію авіаційного транспорту  
України  у  міжнародну
систему цивільної авіації 
 на основі впровадження стандартів і
рекомендацій 
Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 
 та
взаємовигідного співробітництва з українськими 
 та міжнародними
організаціями;

   створення ринкового конкурентного середовища в 
галузі авіації
на основі сприяння діяльності підприємств різних форм 
власності із
залученням як вітчизняних, так і іноземних інвесторів;

   розвиток наукової бази цивільної 
 авіації;  взаємовигідне
рівноправне  співробітництво 
 з  іноземними науково-технічними
установами;

   переоснащення парку цивільної авіації 
 сучасною технікою на
основі пріоритетного придбання високоефективної 
авіаційної техніки
вітчизняного виробництва, обмеженого імпорту 
ефективної іноземної
авіатехніки, а також використання у 
 складі цивільної авіації
авіаційної  техніки 
 Міноборони  згідно  з  договорами  
між
Військово-Повітряними Силами і авіапідприємствами;

   раціональне використання,  розширення 
 та переоснащення на
сучасному  рівні  
 мережі  цивільних  аеропортів  
 України;
переорієнтація  (в  разі  економічної 
 доцільності  або  за
необхідності) для потреб 
 цивільної авіації колишніх військових
аеродромних 
комплексів з метою ефективного використання державного
майна, збереження 
аеродромних споруд і робочих місць;

   впровадження єдиного аеронавігаційного та 
зв'язкового поля у
повітряному просторі України;

   інтеграцію системи обслуговування 
повітряного руху України в
європейську та світову системи, 
 модернізацію та переоснащення
технічних засобів 
обслуговування повітряного руху.

   Ця Концепція повинна бути стратегічним 
 орієнтиром для всіх
причетних до роботи 
 цивільної авіації суб'єктів діяльності та
органів 
виконавчої влади, а її основні положення - основою програм
розвитку цивільної 
авіації та її складових частин.


     2. ЦИВІЛЬНА 
АВІАЦІЯ - СКЛАДОВА ЧАСТИНА ЄДИНОЇ

          
ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


   Цивільна авіація є складовою частиною 
 єдиної транспортної
системи України.


   Роль цивільної авіації в загальному 
транспортному комплексі
визначається її можливістю забезпечити набагато 
більшу порівняно з
іншими видами транспорту швидкість перевезень пасажирів, 
 вантажів
та пошти, що особливо виявляється під час виконання 
перевезень на
великі відстані.

   Забезпечення надійного транспортного зв'язку 
 між населеними
пунктами, аеропортами, вантажними 
терміналами тощо вимагає чіткої
координації роботи  цивільної 
 авіації  з  суміжними  видами
транспорту.

   Враховуючи розвинуту мережу 
 аеропортів та  аеродромів  і
водночас 
 відсутність швидкісних трас наземних видів 
транспорту,
цивільна  авіація  в  межах  України 
 може  бути  достатньо
конкурентоспроможною  на 
 ринку  пасажирських  перевезень вже
починаючи з 
відстаней 200 - 300 кілометрів.

   Важливу роль  цивільна  авіація 
 відіграє  в  народному
господарстві, особливо під час 
виконання таких завдань, як обробка
сільгоспугідь, патрулювання, 
 гасіння лісових пожеж, забезпечення
невідкладної медичної допомоги у 
важкодоступних місцях, рятування
людей під час стихійних явищ, 
надзвичайних подій тощо.

   У наступні роки прогнозується 
 зростання обсягу авіаційних
перевезень пасажирів і 
вантажів, а також надання авіаційних послуг
народному господарству, що 
вимагатиме посилення впливу Мінтрансу
на розвиток усіх видів транспорту 
і координацію їхньої діяльності.


   3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ

   РЕГУЛЮВАННЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ


   Мінтранс є центральним органом виконавчої влади 
регулювання у
транспортній системі України, який разом з 
підпорядкованими йому
Державним департаментом авіаційного транспорту 
 (Укравіатрансом),
Комітетом   по   
 використанню   повітряного   
транспорту
(Украеронавігацією) здійснює державне  
регулювання  діяльності
цивільної авіації.

   Зазначені органи виконавчої влади провадять 
 свою діяльність
за напрямами, визначеними Повітряним кодексом 
України ( 
3167-12 ).

   Створена при Президентові України Міжвідомча 
комісія з питань
авіаційної політики, безпеки авіації та 
використання повітряного
простору України є  постійно 
 діючим  консультативно-дорадчим
органом, який 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн