Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 11

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

сторонами.

   Основними напрямами розвитку 
 соціальної сфери  діяльності
цивільної авіації України 
є:

   удосконалення нормативно-правової бази з 
 питань соціального
захисту всіх категорій працівників цивільної 
авіації, в тому числі
працівників  системи  використання  
повітряного  простору  та
пошуково-рятувальної служби;

   удосконалення системи оплати праці 
 працівників  цивільної
авіації України з метою 
 підвищення її до рівня оплати праці
авіапрацівників у 
розвинутих державах;

   удосконалення системи охорони праці;

   створення спеціальних фондів соціальної 
підтримки;

   удосконалення системи соціального 
 страхування та управління
коштами соціального страхування;

   проведення політики  надання  
додаткових соціальних пільг
окремим категоріям авіапрацівників, 
 у тому числі диспетчерам та
інженерно-технічним 
 працівникам системи використання повітряного
простору, від яких 
залежить безпека польотів.

   Безпека польотів є одним з 
найважливіших елементів охорони
праці льотного складу 
 цивільної авіації України.  Потребують
розгляду 
 та вирішення й інші питання соціального забезпечення та
захисту 
льотного складу цивільної авіації України.

   Особливості проходження  військової 
  служби  у  системі
використання повітряного простору 
і в інших структурах цивільної
авіації  та  
 соціального  забезпечення  
військовослужбовців
визначаються законодавством.


      13. 
ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


   Фінансові джерела розвитку цивільної авіації 
спрямовуються на
реалізацію пріоритетних напрямів цієї Концепції, зокрема 
на:

   забезпечення безпеки цивільної авіації;

   створення нормативної бази;

   підтримку технічного стану авіаційної 
 техніки, аеропортових
та інших наземних споруд;

   оновлення парку повітряних суден;

   створення належних умов обслуговування 
тощо.

   Джерелами фінансування розвитку цивільної авіації 
є:

   власні кошти  підприємств  та  
інших суб'єктів цивільної
авіації;

   кошти державного та місцевих бюджетів;

   вітчизняні та іноземні інвестиції;

   добровільні внески  українських та 
 іноземних юридичних і
фізичних осіб;

   окремі спеціалізовані   фонди  
 цільового  призначення,
засновниками яких є 
авіаперевізники та інші суб'єкти 
 цивільної
авіації;

   інші надходження.

   Механізм акумулювання коштів для 
оновлення парку повітряних
суден базуватиметься на ринкових засадах 
 і передбачатиме різні
організаційно-правові форми, у тому 
числі:

   створення спільних підприємств;

   утворення промислово-фінансових груп;

   надання цільових кредитів;

   випуск і продаж спеціальних акцій;

   різні форми оренди повітряних суден 
(лізингу).

   В оновленні парку повітряних суден 
пріоритет надаватиметься
високоефективним вітчизняним повітряним 
суднам.

   Для забезпечення  необхідних джерел 
 фінансування масового
оновлення парку повітряних суден після 
 2000 року передбачається
лізингове  використання 
 обмеженої кількості сучасних літаків
іноземного 
   виробництва,   насамперед   
 далеко-    та
середньомагістральних.

   У вирішенні питань державної  
підтримки  авіаперевізників
перевага надаватиметься тим 
 з них, які в змозі 
 забезпечити
найефективніше використання одержаної підтримки.

   Передбачається жорсткий контроль за 
формуванням спеціальних
фондів фінансування та використанням коштів таких 
фондів з метою
їх безумовного повернення засновникам в 
установленому порядку.

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн