Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про серйозні недоліки в роботі та невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1587 від 28.12.1996

Страница 10

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11

<< Главная страница

лабораторії  частково
фінансуватиметься з фонду забезпечення 
безпеки повітряного руху.


          
   Екологічна безпека


   Розвиток цивільної авіації, яка є значним 
джерелом шкідливого
впливу на навколишнє природне середовище, 
 зумовлює необхідність
розроблення та реалізації Комплексної 
програми екологічної безпеки
в авіатранспортній діяльності.

   Головною метою  такої Програми 
 є дотримання балансу між
шкідливими наслідками 
діяльності цивільної авіації і потенційними
можливостями довкілля у 
самовідновленні з урахуванням ефективності
державних та галузевих заходів 
регулювання екологічної безпеки.


   Правовою основою природоохоронної 
 діяльності в  цивільній
авіації України є 
 національне законодавство (Повітряний кодекс
України, 
 Закони України "Про охорону навколишнього 
 природного
середовища" (  
1264-12 
 ), "Про охорону атмосферного повітря"
( 
2707-12 
 ), "Про забезпечення санітарного  та  
епідемічного
благополуччя населення" ( 
4004-12 
), "Про екологічну експертизу"
( 

45/95-ВР ) та інші природоохоронні нормативні 
 акти, міжнародні
стандарти та рекомендації.

   Пріоритетними напрямами в цій галузі є:

   забезпечення обов'язкової  
 сертифікації  всіх  об'єктів
цивільної 
 авіації на  відповідність  нормативним  вимогам 
 і
екологічної експертизи всіх проектів та програм, 
 що стосуються
питань розвитку цивільної авіації;

   впровадження нової авіаційної техніки, яка 
відповідає вимогам
національних та міжнародних стандартів щодо рівня шуму 
 та емісії
шкідливих речовин;

   проектування, будівництво,  
 реконструкція,  ремонт   та
експлуатація 
 аеропортів України з урахуванням вимог 
екологічної
безпеки;

   розроблення та  впровадження  
 нових  ресурсозберігаючих
та екологічно чистих 
 технологій  обслуговування,  ремонту  та
експлуатації 
об'єктів, екологізація сучасних технологій;

   впровадження системи екологічного моніторингу та 
 регулювання
стану  навколишнього природного 
 середовища в авіатранспортних
процесах на основі сучасних 
інформаційних технологій;

   розроблення та   впровадження 
   економіко-господарських
механізмів з 
 дотриманням вимог екологічної безпеки під  
час
технічного обслуговування, ремонту та 
 експлуатації авіаційної
техніки.

   Передбачається реалізація відновних 
 заходів на тих об'єктах
цивільної авіації,  що  потерпіли 
  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи чи іншого 
екологічного лиха.

   Впровадження зазначеної Програми передбачає 
 тісну співпрацю
міністерств та відомств країни 
 з метою ефективного здійснення
всього комплексу 
 практичних заходів щодо  її  
законодавчого,
організаційного,  наукового,  
 технічного  та  інформаційного
забезпечення, 
 вирішення фінансово-економічних питань 
 реалізації
діяльності у сфері охорони довкілля в авіатранспортній 
діяльності.


       10. 
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА ПОШУКУ ТА

          
     РЯТУВАННЯ


   Державна авіаційна служба пошуку 
 та  рятування  (ДАСПР)
створюється  для  
запровадження системи управління 
 пошуковими
аварійно-рятувальними роботами відповідно до 
 вимог Повітряного
кодексу України ( 
3167-12 
 ), Закону України "Про транспорт"
( 

232/94-ВР ), стандартів та практики, 
 що рекомендується ІКАО.

   Основним завданням ДАСПР є координація та 
організація
раціонального використання авіаційних пошуково-рятувальних сил 
 та
ресурсів для проведення ефективного пошуку повітряних 
суден, що
зазнають або зазнали лиха, рятування пасажирів і екіпажів, 
надання
допомоги потерпілим.

   Оперативним органом  ДАСПР  
 є   Головний   авіаційний
координаційний центр 
пошуку та рятування (ГАКЦПР).

   Функції центрів аварійних  
повідомлень  виконують  органи
обслуговування повітряного 
руху.

   Робочими органами ДАСПР є 
 пошуково-рятувальні служби, які
створюються  
міністерствами, відомствами та організаціями, 
 що
використовують авіаційний транспорт. На час проведення 
 пошукових
та  рятувальних робіт ці служби 
 перебувають під оперативним
управлінням ГАКЦПР.

   Для забезпечення наукової підтримки 
 та розвитку Державної
авіаційної служби пошуку та рятування 
передбачається здійснити:

   наукове обгрунтування і створення 
 нормативно-правової бази
системи пошуку та рятування, у тому 
числі з питань соціального
захисту;

   створення організаційної структури, керівних 
органів спільної
системи ДАСПР;

   розроблення способів і алгоритмів 
 управління  пошуком та
рятуванням в умовах дефіциту 
часу;

   розроблення науково обгрунтованих  
технологій  пошуку  та
рятування;

   розроблення та створення експертних 
 систем  інформаційної
підтримки пошуку та рятування;

   розроблення системи підготовки та 
 сертифікації  персоналу
ДАСПР.


     11. НАУКОВИЙ 
СУПРОВІД РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


   Науковий потенціал  цивільної  
 авіації  та  авіаційної
промисловості 
 забезпечують Міноборони, Міносвіти,  
Національна
академія наук, а також:

   окремі спеціалізовані     
 науково-дослідні      
та
проектно-конструкторські установи авіаційної галузі;

   авіаційні науково-технічні комплекси 
 та  дослідно-проектні
установи;

   вищі навчальні заклади авіаційного 
профілю;

   окремі кафедри  та  лабораторії 
 вузів загальнотехнічного
профілю;

   інститути Національної  академії наук 
 загального профілю;

   науково-дослідні підрозділи    
        
 авіаційних
підприємств-експлуатантів.

   Науково-технічний супровід розвитку національної 
цивільної
авіації здійснюватиметься за такими напрямами:

   розроблення та  виконання 
 довгострокових програм розвитку
авіаційного 
 транспорту, спрямованих  на  розв'язання  
проблем
реструктуризації, приватизації та демонополізації 
 в галузі, а
також проблем  енергозбереження,  
безпеки  руху,  вибору  та
обгрунтування  парку 
 повітряних суден, технічної експлуатації
повітряних 
суден, наземної інфраструктури;

   координація робіт   із   
створення   та стандартизації
нормативно-правової  
документації,  яка  регулює  
 діяльність
авіаційного транспорту;

   розроблення та  впровадження  
 прогресивних   технологій
інформаційного  
 забезпечення  діяльності  цивільної  
авіації
(бронювання місць  і  продаж  авіаквитків, 
 взаєморозрахунки,
науково-технічне інформування, спеціальні 
галузеві автоматизовані
системи керування, регіональні та 
 глобальні мережі  передачі
даних);

   розроблення удосконалених  галузевих  
економічних  методів
оцінки діяльності підприємств, 
 пропозицій щодо їх розвитку 
і
співробітництва.

   Фінансування науково-дослідних   
 робіт,   передбачених
відповідними державними 
 довгостроковими комплексними програмами
розвитку  
авіаційного  транспорту, проводитиметься за 
 рахунок
бюджетних коштів, цільового інноваційного фонду, 
 власних коштів
підприємств та інших джерел.

   Науковий   супровід   
розвитку   цивільної   
 авіації
здійснюватиметься  шляхом  проведення  
 науково-дослідних  та
дослідно-конструкторських робіт, 
 виконання завдань впровадження
прогресивних технологій 
технічного обслуговування та експлуатації
авіаційної техніки на основі 
концентрації та координації зусиль
наукового потенціалу 
установ і закладів України згідно з тематикою
робіт.

   Передбачається розглянути  також  
доцільність  організації
єдиного  державного  
аерокосмічного  науково-експериментального
центру.


     12. СОЦІАЛЬНІ 
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ


   Діяльність у соціальній сфері 
 цивільної  авіації України
здійснюється на 
основі:

   захисту конституційних прав та інтересів громадян 
України;

   відповідних міжнародних договорів, учасницею яких 
є Україна;

   тристороннього соціального партнерства у рамках 
 відповідного
законодавства України;

   участі трудових колективів в управлінні 
виробничою діяльністю
та розподілі прибутку;

   укладення та  безумовного  виконання 
 галузевих  угод  і
колективних умов між 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11Украина онлайн