Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах

Президент

Указ № 1348/2000 від 19.12.2000

<< Главная страница       
        У К А З

          
   ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


      Про заходи щодо розвитку 
кооперативного руху

       та посилення 
його ролі в реформуванні

       економіки 
України на ринкових засадах   З метою  створення  сприятливих 
  умов  для  розвитку
кооперативного 
 сектора  економіки, реалізації 
 підприємницької
ініціативи громадян, забезпечення 
 зайнятості  широких  верств
населення   та 
  посилення   їх   соціального   
 захисту
п о с т а н о в л я ю:


   1. Визнати одним із важливих напрямів 
реалізації структурних
змін  в економіці України 
 та формування її багатоукладності
розвиток 
кооперативного руху, який має здійснюватися на 
 таких
соціальних та економічних засадах:


   добровільність об'єднання і вступу 
 громадян у кооперативи,
обов'язкова участь члена 
 кооперативу в його  діяльності  та
забезпечення 
всім членам кооперативів права безперешкодного виходу
з них;


   додержання у діяльності кооперативів 
 принципів соціальної
справедливості, взаємодопомоги та 
співробітництва;


   участь членів кооперативу в 
 управлінні його діяльністю за
принципом рівного права голосу при 
прийнятті рішень, що стосуються
діяльності кооперативу;


   вільний вибір кооперативами видів 
 і напрямів діяльності,
постачання і збуту продукції, 
 самостійне розпорядження відповідно
до законодавства фінансовими та 
іншими ресурсами;


   підпорядкування діяльності   
 кооперативів   економічним,
соціальним і культурним 
інтересам їх членів;


   поєднання особистих і колективних інтересів, 
 зокрема шляхом
надання  членам кооперативу 
 права внесення додаткових (понад
обов'язкові) внесків 
і одержання на них відповідної частки доходу,
врахування думки таких 
членів кооперативу при прийнятті ризикових
рішень, у тому числі 
 рішень про створення підприємств, 
 інших
господарюючих суб'єктів;


   реформування майнових відносин в існуючих 
кооперативах шляхом
персоніфікації майнових часток членів кооперативу 
 із збереженням
неподільної (спільної) частки;


   формування галузевих та 
 територіальних об'єднань (спілок),
створення 
 всеукраїнського  об'єднання  кооперативів  з  
метою
забезпечення  координації  розвитку кооперативного 
 руху, його
захисту, розширення співробітництва, в тому числі 
міжнародного;


   заохочення кооперативного руху шляхом 
 надання кооперативам
пільг та гарантій, 
 недопущення подвійного оподаткування доходів
від кооперативної 
діяльності, створення умов для розвитку різних
видів 
кооперативних організацій.


   2. Кабінету Міністрів 
 України, Раді міністрів Автономної
Республіки 
Крим, місцевим державним адміністраціям розробити 
 та
затвердити у тримісячний строк заходи на 2001 - 2003 роки 
щодо:


   підтримки розвитку   кооперативного 
  руху  у  сферах
матеріально-технічного 
забезпечення, заготівлі, збуту та переробки
продукції,  
 виробничого,  побутового,  
 соціально-культурного
обслуговування;


   створення мережі   
сільськогосподарських   обслуговуючих,
промислових, 
 транспортних, житлових та будівельних 
кооперативів,
багатофункціональних товариств у системі споживчої 
кооперації;


   розвитку кредитних спілок, кооперативних 
банків і товариств
для взаємного страхування;


   розширення закупівель  
сільськогосподарської  продукції  у
населення, зокрема через 
мережу споживчої кооперації;


   постійного роз'яснення через засоби масової 
 інформації ідеї
кооперації,  природи кооперативних 
 форм самодопомоги, переваг
кооперативного способу 
 господарювання,  висвітлення  розвитку
кооперації в 
Україні.


   3. Кабінету Міністрів України 
розробити та внести на розгляд
Верховної Ради України:


   до 1 травня  2001  року  
законопроект  про  кооперацію,
передбачивши  у  
ньому,  зокрема,  особливості  створення  
і
функціонування різних форм кооперативних 
 організацій, надання
кооперативам пільг та 
гарантій;


   до 1 вересня 2001 року 
 законопроект про внесення змін до
Закону України "Про споживчу 
 кооперацію", передбачивши в ньому
посилення  
захисту  інтересів  членів споживчих товариств 
 та
забезпечення додержання принципів соціальної 
 справедливості у
діяльності споживчих товариств;


   у тримісячний строк законопроект 
 щодо реструктуризації не
сплачених кооперативами, їх 
 спілками (асоціаціями), створеними
ними 
 підприємствами сум податків і зборів (обов'язкових платежів)
до 
бюджетів та державних цільових фондів, а також 
 сум пені,
штрафних  і  фінансових  санкцій, 
 нарахованих відповідно до
законодавства на таку 
заборгованість.


   4. Кабінету Міністрів України разом з 
Національною академією
наук України та галузевими 
 академіями наук вжити відповідних
заходів  щодо 
 підготовки  у  2001  та  наступних 
  роках
висококваліфікованих  фахівців  
 для  кооперативного  сектора
економіки, проведення наукових 
досліджень з питань кооперації.


 Президент України   
           
       Л.КУЧМА

 м. Київ, 
19 грудня 2000 року

     N 
1348/2000

<< Главная страницаУкраина онлайн