Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію

Організація об'єднаних націй (ООН)

Конвенція від 21.12.2001

<< Главная страница

              Конвенція
       про заборону або обмеження застосування
       конкретних видів звичайної зброї, які
        можуть вважатися такими, що завдають
           надмірних ушкоджень або
           мають невибіркову дію
              (укр/рос)
 
     ( Текст Конвенції українською мовою з 
      поправкою, внесеною 21 грудня 2001 року )
 
 
 
 
                        Офіційний переклад
 
   Високі Договірні Сторони,
   нагадуючи, що кожна держава зобов'язана відповідно до Статуту
Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ) утримуватися у своїх
міжнародних відносинах від погрози застосування сили або її
застосування як проти суверенітету, територіальної цілісності чи
політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим
чином, несумісним з цілями Організації Об'єднаних Націй;
   нагадуючи далі  про загальний принцип захисту цивільного
населення від впливу воєнних дій;
   виходячи з принципу міжнародного права, згідно з яким право
сторін збройного конфлікту вибирати методи чи засоби ведення війни
не є обмеженим, а також із принципу, що забороняє застосування у
збройних конфліктах зброї, снарядів і речовин та методів ведення
війни, які можуть завдати надмірних ушкоджень або призвести до
зайвих страждань;
   нагадуючи також, що забороняється застосовувати методи або
засоби ведення війни, які мають на меті завдати або, як можна
очікувати, завдадуть широкомасштабної довготермінової і серйозної
шкоди природному середовищу;
   підтверджуючи свою  переконаність,  що  у  випадках,  не
передбачених цією Конвенцією і Протоколами, які до неї додаються,
або іншими міжнародними угодами, цивільне населення і комбатанти
постійно залишаються під захистом і дією принципів міжнародного
права, які базуються на усталених звичаях, принципах гуманності і
вимогах суспільної свідомості;
   бажаючи сприяти  міжнародній  розрядці,  припиненню гонки
озброєнь і зміцненню довіри між державами і, таким  чином,
здійсненню прагнення всіх народів жити у мирі;
   визнаючи значення всіх зусиль, які можуть сприяти прогресу в
справі загального і повного роззброєння під суворим і ефективним
міжнародним контролем;
   знову підтверджуючи необхідність продовжувати кодифікацію і
поступальний розвиток норм міжнародного права, що застосовується в
період збройних конфліктів;
   бажаючи заборонити або в подальшому обмежити застосування
конкретних  видів  звичайної зброї і вважаючи, що позитивні
результати, досягнуті у цій галузі, можуть сприяти основним
переговорам щодо роззброєння з метою покласти край виробництву,
накопиченню і розповсюдженню такої зброї;
   підкреслюючи бажаність того, щоб усі держави стали учасницями
цієї Конвенції і Протоколів, які до неї додаються, особливо
держави, що є важливими у військовому відношенні;
   враховуючи, що Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних
Націй і Комісія Організації Об'єднаних Націй з роззброєння можуть
прийняти рішення вивчити питання про можливе розширення сфери
заборон і обмежень, передбачених цією Конвенцією і Протоколами,
які до неї додаються;
   враховуючи надалі, що Комітет з роззброєння може вирішити
розглянути питання про вжиття подальших заходів щодо заборони або
обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї;
   Домовилися про таке:
 
               Стаття 1
 
            Сфера застосування
 
    (зі змінами і доповненнями від 21 грудня 2001 р.)
 
   1. Ця Конвенція і Протоколи,  які  до  неї  додаються,
застосовуються в ситуаціях, зазначених у статті 2, спільній для
Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв
війни ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ), включаючи будь-яку
ситуацію,  описану в пункті 4 статті 1 Додаткового протоколу I
( 995_199 ) до цих Конвенцій.
   2. Ця  Конвенція  і  Протоколи,  які до неї додаються,
застосовуються крім ситуацій, зазначених у пункті 1 цієї статті,
також до ситуацій, зазначених у статті 3, спільній для Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ). Ця Конвенція і Протоколи, які до неї додаються, не
застосовуються до випадків порушення внутрішнього порядку  і
виникнення обстановки внутрішньої напруженості, таких як заколот,
окремі й спорадичні акти насильства та інші акти подібного
характеру, оскільки вони не є збройними конфліктами.
   3. У разі збройних конфліктів, які не мають міжнародного
характеру і відбуваються на території однієї з Високих Договірних
Сторін, кожна сторона конфлікту зобов'язана застосовувати заборони
і  обмеження за цією Конвенцією і Протоколами, які до неї
додаються.
   4. Ніщо в цій Конвенції або Протоколах, які до неї додаються,
не повинно тлумачитись як таке, що зачіпає суверенітет держави або
обов'язок  уряду  всіма  законними засобами підтримувати або
відновлювати правопорядок у державі або захищати національну
єдність і територіальну цілісність держави.
   5. Ніщо в цій Конвенції або Протоколах, які до неї додаються,
не повинно тлумачитись як виправдання прямого або непрямого
втручання з будь-якої причини в збройний конфлікт або у внутрішні
чи зовнішні справи Високої Договірної Сторони, на території якої
відбувається цей конфлікт.
   6. Застосування положень цієї Конвенції і Протоколів, які до
неї додаються, до сторін конфлікту, які не є Високими Договірними
Сторонами, що прийняли цю Конвенцію або Протоколи, які до неї
додаються, ні прямо, ні опосередковано не змінює їхній юридичний
статус або юридичний статус спірної території.
   7. Положення пунктів 2-6 цієї статті не завдають шкоди
додатковим протоколам, прийнятим після 1 січня 2002 року, які
можуть застосовувати, виключати чи модифікувати сферу їхнього
застосування стосовно цієї статті.
 
               Стаття 2
 
       Зв'язок з іншими міжнародними угодами
 
   Ніщо в цій Конвенції або Протоколах, які до неї додаються, не
може тлумачитись як таке, що применшує значення всіх зобов'язань,
які  покладаються  на  Високі  Договірні Сторони міжнародним
гуманітарним правом, що застосовується у збройних конфліктах.
 
               Стаття 3
 
              Підписання
 
   Ця Конвенція відкрита для підписання всіма державами  у
штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку протягом
дванадцяти місяців, починаючи з 10 квітня 1981 року.
 
               Стаття 4
 
     Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання
 
   1. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню
державами, які її підписали. Будь-яка держава, яка не підписала цю
Конвенцію, може приєднатись до неї.
   2. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, схвалення
або приєднання здаються на зберігання депозитарію.
   3. Висловлення  згоди  на  обов'язковість  будь-якого із
Протоколів, які додаються до цієї Конвенції, є факультативним для
кожної держави за умови, що під час здачі на зберігання своєї
ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або схвалення цієї
Конвенції  чи  про приєднання до неї ця держава повідомляє
депозитарію про свою згоду на обов'язковість для неї будь-яких
двох або більше з цих Протоколів.
   4. У будь-який час після  здачі  на  зберігання  своєї
ратифікаційної грамоти, документа про прийняття або схвалення цієї
Конвенції чи про приєднання до неї держава може повідомити
депозитарію про свою згоду на обов'язковість для неї будь-якого
Протоколу, який додається і який ще не є для неї обов'язковим.
   5. Будь-який  Протокол, який є обов'язковим для Високої
Договірної Сторони, становить невід'ємну частину цієї Конвенції.
 
               Стаття 5
 
             Набуття чинності
 
   1. Ця Конвенція набуває чинності через шість місяців після
дати  здачі  на зберігання двадцятої ратифікаційної грамоти,
документа про прийняття, схвалення або приєднання.
   2. Для  будь-якої держави, яка здає на зберігання свою
ратифікаційну грамоту, документ про прийняття, схвалення або
приєднання після дати здачі на зберігання двадцятої ратифікаційної
грамоти, документа про прийняття, схвалення або приєднання, ця
Конвенція набуває чинності через шість місяців після дати здачі на
зберігання цією державою своєї ратифікаційної грамоти, документа
про прийняття, схвалення або приєднання.
   3. Кожний з Протоколів, які додаються до цієї Конвенції,
набуває чинності через шість місяців після дати, до якої двадцять
держав повідомили про свою згоду на обов'язковість для них цього
Протоколу відповідно до пункту 3 або 4 статті 4 цієї Конвенції.
   4. Для будь-якої держави, яка повідомляє про свою згоду на
обов'язковість для неї будь-якого Протоколу, який додається до
цієї Конвенції, після дати, до якої двадцять держав повідомили про
свою згоду на його обов'язковість для них, Протокол набуває
чинності через шість місяців після дати повідомлення цією державою
про свою згоду на обов'язковість для неї цього Протоколу.
 
               Стаття 6
 
              Поширення
 
   Високі Договірні Сторони зобов'язуються як у мирний час, так
і під час збройного конфлікту поширювати цю Конвенцію і ті з
Протоколів, які до неї додаються і які є для неї обов'язковими,
якомога ширше у своїх відповідних країнах і, зокрема, включати
їхнє вивчення до програм військової підготовки для того, щоб ці
документи могли стати відомими їхнім збройним силам.
 
               Стаття 7
 
        Договірні відносини після набуття
           чинності цією Конвенцією
 
   1. Якщо  для  одної  зі  сторін конфлікту будь-який із
Протоколів, які додаються, не є обов'язковим, для сторін, для яких
ця Конвенція і цей Протокол, який додається, є обов'язковими, вони
залишатимуться обов'язковими у їхніх взаємовідносинах.
   2. Для будь-якої Високої Договірної Сторони є обов'язковими
ця Конвенція і будь-який Протокол, який до неї додається і який є
чинним для неї, у будь-якій ситуації, передбаченій статтею 1,
стосовно будь-якої держави, яка не є учасницею цієї Конвенції, або
для якої не є обов'язковим відповідний Протокол, який додається,
якщо остання приймає і застосовує цю Конвенцію або відповідний
Протокол і повідомляє про це депозитарію.
   3. Депозитарій  негайно  інформує  заінтересовані  Високі
Договірні Сторони про будь-яке повідомлення, отримане відповідно
до пункту 2 цієї статті.
   4. Ця Конвенція і Протоколи, які до неї додаються і які є
обов'язковими для Високої Договірної Сторони, застосовуються щодо
спрямованого  проти  цієї  Високої Договірної Сторони такого
збройного конфлікту, про який йдеться в пункті 4 статті 1
Додаткового протоколу I ( 995_199 ) до Женевських конвенцій від 12
серпня 1949 року про захист жертв війни ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ):
   a) якщо  Висока  Договірна  Сторона  також  є учасницею
Додаткового протоколу I ( 995_199 ) і якщо влада, згадана в пункті
3 статті 96 цього Протоколу, зобов'язалася застосувати Женевські
конвенції ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ) і Додатковий
протокол I відповідно до пункту 3 статті 96 згаданого Протоколу і
зобов'язується застосувати цю Конвенцію і відповідні Протоколи,
які додаються, стосовно цього конфлікту; або
   b) якщо Висока Договірна Сторона не є учасницею Додаткового
протоколу I ( 995_199 ) і якщо така влада, про яку йдеться у
підпункті  a)  вище,  приймає  і застосовує зобов'язання за
Женевськими конвенціями ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ), а
також  за  цією  Конвенцією і відповідними Протоколами, які
додаються, щодо цього конфлікту, таке прийняття і застосування
спричиняють стосовно цього конфлікту таке:
    i) Женевські конвенції ( 995_151,  995_152,  995_153,
995_154 ), а також ця Конвенція і відповідні Протоколи, які до неї
додаються, негайно набувають чинності для сторін цього конфлікту;
    ii) згадана влада набуває таких самих прав і зобов'язань,
яких набула Висока  Договірна  Сторона  Женевських конвенцій
( 995_151,  995_152,  995_153,  995_154 ), цієї Конвенції і
відповідних Протоколів, які до неї додаються; та
    iii) Женевські конвенції ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ), ця Конвенція і відповідні Протоколи, які до неї
додаються, є однаковою мірою обов'язковими для всіх сторін цього
конфлікту.
   Висока Договірна Сторона і влада можуть також погодитись
прийняти  і  застосувати на взаємній основі зобов'язання за
Додатковим  протоколом I ( 995_199 ) до Женевських конвенцій
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ).
 
               Стаття 8
 
        Розгляд дії і зміни та доповнення
 
   1. a) У будь-який час після набуття чинності цією Конвенцією
будь-яка Висока Договірна Сторона може запропонувати зміни і
доповнення до цієї Конвенції або до будь-якого Протоколу, який
додається і який є для неї обов'язковим. Будь-яка пропозиція щодо
змін і доповнень направляється депозитарію, який повідомляє про
неї усі Високі Договірні Сторони і запитує їхню думку щодо того,
чи слід скликати конференцію для розгляду цієї пропозиції. Якщо
того забажає більшість, яка повинна складати не менше вісімнадцяти
Високих Договірних Сторін, він негайно скликає конференцію, на яку
запрошуються усі Високі Договірні Сторони. Держави, які не є
учасницями цієї Конвенції, запрошуються  на  конференцію  як
спостерігачі.
   b) Така конференція може погодити зміни і доповнення, які
приймаються і набувають чинності в такий самий спосіб, що і ця
Конвенція і Протоколи, які додаються, за умови, що зміни і
доповнення до цієї Конвенції можуть прийматися тільки Високими
Договірними Сторонами і що зміни і доповнення до конкретного
Протоколу, який додається, можуть прийматися тільки Високими
Договірними Сторонами, для яких цей Протокол є обов'язковим.
   2. a) У будь-який час після набуття чинності цією Конвенцією
будь-яка Висока Договірна Сторона може внести пропозицію щодо
додаткових протоколів, що стосуються інших категорій звичайної
зброї, не охоплених існуючими Протоколами, які додаються. Будь-яка
така  пропозиція  щодо  додаткового  протоколу  направляється
депозитарію, який повідомляє про неї усім Високим Договірним
Сторонам відповідно до підпункту 1a) цієї статті. Якщо того
забажає більшість, яка повинна складати не менше вісімнадцяти
Високих  Договірних  Сторін,  депозитарій  негайно  скликає
конференцію, на яку запрошуються всі держави.
   b) Така конференція може за участю повною мірою всіх держав,
представлених на конференції, погодити додаткові протоколи, які
приймаються в такий самий спосіб, що і ця Конвенція, додаються до
неї і набувають чинності як передбачено в пунктах 3 і 4 статті 5
цієї Конвенції.
   3. a) Якщо через десять років після набуття чинності цією
Конвенцією конференції відповідно до підпунктів 1a) і 2a) цієї
статті не скликались, то будь-яка Висока Договірна Сторона може
звернутися до депозитарія з проханням про скликання конференції,
на яку запрошуються всі Високі Договірні Сторони, для розгляду
питання про сферу застосування і дію цієї Конвенції і Протоколів,
які до неї додаються, і для розгляду будь-якої пропозиції щодо
змін і доповнень до цієї Конвенції або до існуючих Протоколів.
Держави, які не є учасницями цієї Конвенції, запрошуються на
конференцію як спостерігачі. Конференція може погодити зміни і
доповнення, які приймаються і набувають чинності відповідно до
підпункту 1b) вище.
   b) На такій конференції може також розглядатися будь-яка
пропозиція  щодо додаткових протоколів, які стосуються інших
категорій звичайної зброї, не охоплених існуючими Протоколами, які
додаються. Усі держави, представлені на конференції, можуть повною
мірою брати участь у такому розгляді. Будь-які додаткові протоколи
приймаються в такий самий спосіб, що і ця Конвенція, додаються до
неї і набувають чинності як передбачено в пунктах 3 і 4 статті 5
цієї Конвенції.
   c) Така конференція може розглянути питання про те, чи слід
передбачити скликання ще однієї конференції на прохання будь-якої
Високої Договірної Сторони, якщо після  закінчення  періоду,
подібного зазначеному у підпункті 3a) цієї статті, конференції
відповідно до підпункту 1a) чи 2a) цієї статті не скликались.
 
               Стаття 9
 
              Денонсація
 
   1. Будь-яка Висока Договірна Сторона може денонсувати цю
Конвенцію або будь-який з Протоколів, які до неї додаються,
повідомивши про це депозитарію.
   2. Будь-яка така денонсація набуває чинності лише через рік
після отримання депозитарієм повідомлення про денонсацію. Проте,
якщо після закінчення року ця денонсуюча Висока Договірна Сторона
опиняється в одній із ситуацій, згаданих у статті 1, то ця Сторона
продовжує бути зв'язаною зобов'язаннями за цією Конвенцією і
відповідним Протоколом, який додається, до закінчення збройного
конфлікту або окупації і в будь-якому разі до завершення операцій,
пов'язаних з остаточним визволенням, поверненням на батьківщину
або  влаштуванням  осіб,  що  знаходяться під захистом норм
міжнародного права, які застосовуються у збройних конфліктах, а у
разі,  коли будь-який із Протоколів, які додаються, містить
положення про ситуації, в яких сили або місії  Організації
Об'єднаних Націй виконують у відповідному районі функції щодо
підтримання миру, спостереження або подібні функції,  -  до
припинення виконання цих функцій.
   3. Будь-яка денонсація цієї Конвенції вважається такою, що
стосується всіх Протоколів, які додаються і які є обов'язковими
для Високої Договірної Сторони.
   4. Будь-яка денонсація чинна тільки стосовно денонсуючої
Високої Договірної Сторони.
   5. Жодна денонсація не зачіпає зобов'язань, вже прийнятих у
зв'язку із збройним конфліктом відповідно до цієї Конвенції і
Протоколів, які до неї додаються, такою денонсуючою Високою
Договірною Стороною стосовно будь-якої дії, вчиненої до набуття
чинності цією денонсацією.
 
              Стаття 10
 
              Депозитарій
 
   1. Депозитарієм цієї Конвенції і Протоколів, які до неї
додаються, є Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй.
   2. На  додаток  до  своїх звичайних функцій депозитарій
повідомляє всі держави про:
   a) підписання цієї Конвенції відповідно до статті 3;
   b) здачу на зберігання ратифікаційних грамот, документів про
прийняття або схвалення цієї Конвенції чи про приєднання до неї
відповідно до статті 4;
   c) повідомлення щодо згоди на обов'язковість Протоколів, які
додаються, відповідно до статті 4;
   d) дати  набуття  чинності  цією Конвенцією і кожним з
Протоколів, які до неї додаються, відповідно до статті 5; та
   e) повідомлення про денонсацію, отримані відповідно до статті
9, і про дати набуття ними чинності.
 
              Стаття 11
 
            Автентичні тексти
 
   Дійсний примірник цієї Конвенції з Протоколами, які до неї
додаються,  тексти  якої  англійською, арабською, іспанською,
китайською, російською і французькою мовами є рівно автентичними,
здається на зберігання депозитарію, який передає завірені копії
всім державам.
 
              Конвенция
       о запрещении или ограничении применения
     конкретных видов обычного оружия, которые могут
     считаться наносящими чрезмерные повреждения или
        имеющими неизбирательное действие
 
          Женева, 10 октября 1980 года
 
 
    ( Текст Конвенции на русском языке без поправок )
      
 
 
 
   Высокие Договаривающиеся Стороны,
   напоминая, что каждое государство обязано в соответствии с
Уставом Организации Объединенных Наций ( 995_010 ) воздерживаться
в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения
как против суверенитета, территориальной неприкосновенности или
политической независимости любого государства, так и каким-либо
другим образом, несовместимым с целями Организации Объединенных
Наций;
   напоминая далее об общем  принципе  защиты  гражданского
населения от опасных военных действий;
   исходя из принципа международного права, согласно которому
право сторон в вооруженном конфликте выбирать методы или средства
ведения войны не является неограниченными а также из принципа,
запрещающего применение в вооруженных конфликтах оружия, снарядов
и веществ и методов ведения войны, которые  могут  нанести
чрезмерные повреждения или принести излишние страдания;
   напоминая также, что запрещается  применять  методы  или
средства ведения войны, которые имеют своей целью причинить или,
как можно ожидать, причинят обширный долговременный и серьезный
ущерб природной среде;
   подтверждая свою  убежденность,  что  в  случаях,  не
предусмотренных  настоящей  Конвенцией  и  прилагаемых к ней
Протоколами или другими международными соглашениями, гражданское
население и комбатанты постоянно остаются под защитой и действием
принципов международного права, проистекающих из установившихся
обычаев,  из принципов гуманности и требований общественного
сознания;
   желая содействовать международной разрядке, прекращению гонки
вооружений  и  укреплению  доверия  между  государствами  и,
следовательно, осуществлению стремления всех народов жить в мире;
   признавая значение всех усилий, которые могут содействовать
прогрессу в деле всеобщего и полного разоружения под строгим и
эффективным международным контролем;
   вновь подтверждая  необходимость продолжить кодификацию и
прогрессивное развитие норм международного права, применяемых в
период вооруженных конфликтов;
   желая запретить или далее ограничить применение конкретных
видов обычного оружия и считая, что положительные результаты,
достигнутые в этой области,  могут  способствовать  основным
переговорам по разоружению с целью положить конец производству,
накоплению и распространению такого оружия;
   подчеркивая желательность того, чтобы все государства стали
участниками настоящей Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов, в
особенности важные в военном отношении государства;
   учитывая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных
Наций и Комиссия Организации Объединенных Наций по разоружению
могут принять решение изучить вопрос о возможном расширении сферы
запрещений и ограничений, предусмотренных настоящей Конвенцией и
прилагаемыми к ней Протоколами;
   учитывая далее, что Комитет по разоружению может решить
рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер по запрещению или
ограничению применения конкретных видов обычного оружия;
   согласились о нижеследующем.
 
          Статья 1. Сфера применения
 
   Настоящая Конвенция и прилагаемые к ней Протоколы применяются
в ситуациях, указанных в статье 2, общей для Женевских конвенций
от 12 августа 1949 года о защите жертв войны ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ), включая любую ситуацию, описываемую в пункте
4 статьи 1 Дополнительного протокола I ( 995_199 ) к этим
Конвенциям.
 
   Статья 2. Связь с другими международными соглашениями
 
   Ничего в настоящей Конвенции или прилагаемых к ней Протоколах
не  может  быть  истолковано  как умаляющее значение других
обязательств, налагаемых на Высокие Договаривающиеся  Стороны
международным  гуманитарным правом, применяемым в вооруженных
конфликтах.
 
            Статья 3. Подписание
 
   Настоящая Конвенция  открыта  для  подписания   всеми
государствами в центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке в течение двенадцати месяцев, начиная с 10
апреля 1981 года.
 
     Статья 4. Ратификация, принятие, утверждение или
             присоединение
 
   1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или
утверждению подписавшими ее государствами. Любое государство, не
подписавшее настоящую Конвенцию, может присоединиться к ней.
   2. Ратифицированные  грамоты,  документы  о  принятии,
утверждении или присоединении сдаются на хранение депозитарию.
   3. Выражение  согласия  на обязательность какого-либо из
Протоколов,  прилагаемых  к  настоящей  Конвенции,  является
факультативным для каждого государства при условии, что при сдаче
на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии
или утверждении настоящей Конвенции или о присоединении к ней это
государство  уведомляет  депозитария  о  своем  согласии  на
обязательность для него любых двух или более из этих Протоколов.
   4. В  любое  время  после  сдачи  на  хранение  своей
ратификационной грамоты, документа о принятии или утверждении
настоящей Конвенции или о присоединении к ней государство может
уведомить депозитария о своем согласии на обязательность для него
любого прилагаемого Протокола, которым оно еще не связано.
   5. Любой Протокол, которым связана Высокая Договаривающаяся
Сторона, является для этой Стороны неотъемлемой частью настоящей
Конвенции.
 
          Статья 5. Вступление в силу
 
   1. Настоящая Конвенция вступает в силу по истечении шести
месяцев со дня сдачи на хранение двадцатой  ратификационной
грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении.
   2. Для любого государства, которое сдает на хранение свою
ратификационную грамоту, документ о принятии, утверждении или
присоединении после сдачи на хранение двадцатой ратификационной
грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении,
настоящая Конвенция вступает в силу по истечении шести месяцев со
дня сдачи на хранение этим государством своей ратификационной
грамоты, документа о принятии, утверждении или присоединении.
   3. Каждый из Протоколов, прилагаемых к настоящей Конвенции,
вступает в силу по истечении шести месяцев после даты, к которой
двадцать государств уведомили о своем согласии на обязательность
для них этого Протокола в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 4
настоящей Конвенции.
   4. Для каждого государства, которое уведомляет о  своем
согласии на обязательность для него того или иного Протокола,
прилагаемого к настоящей Конвенции, после даты, к которой двадцать
государств уведомили о своем согласии на его обязательность для
них, Протокол вступает в силу по истечении шести месяцев со дня
уведомления этим государством о своем согласии на обязательность
для него этого Протокола.
 
          Статья 6. Распространение
 
   Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются как в  мирное
время, так и во время вооруженного конфликта распространять
настоящую Конвенцию и те из прилагаемых к ней Протоколов, которыми
они связаны, возможно шире в своих странах, и в частности включать
их изучение в программы военной подготовки, с тем чтобы эти
документы могли стать известными их вооруженным силам.
 
   Статья 7. Договорные отношения после вступления в силу
            настоящей Конвенции
 
   1. Если одна из сторон в конфликте не связана каким-либо из
прилагаемых Протоколов, то стороны, которые связаны настоящей
Конвенцией и этим прилагаемым Протоколом, остаются связанными ими
в своих взаимоотношениях.
   2. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона является связанной
настоящей Конвенцией и любым прилагаемым к ней Протоколом, который
вступил в силу для нее, в любой ситуации, предусмотренной статьей
1, в отношении любого государства, которое не является участником
настоящей Конвенции или не связано соответствующим прилагаемым
Протоколом,  если  последнее принимает и применяет настоящую
Конвенцию или соответствующий Протокол и уведомляет об этом
депозитария.
   3.Депозитарий немедленно извещает соответствующие  Высокие
Договаривающиеся  Стороны  о любом уведомлении, полученном в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
   4. Настоящая Конвенция и прилагаемые Протоколы, которыми
связана Высокая Договаривающаяся Сторона, применяются в отношении
направленного против этой  Высокой  Договаривающейся  Стороны
вооруженного конфликта такого рода, о котором говорится в пункте 4
статьи 1 Дополнительного протокола 1 ( 995_199 ) к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 года о защите жертв войны ( 995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ):
   а) если  Высокая Договаривающаяся Сторона также является
участником Дополнительного протокола 1 ( 995_199 ) и если власть,
упоминаемая в пункте 3 статьи 96 этого Протокола, обязалась
применять  Женевские  конвенции  ( 995_151,  995_152, 995_153,
995_154 ) и Дополнительный протокол 1 в соответствии с пунктом 3
статьи 96 упомянутого Протокола и обязуется применять настоящую
Конвенцию и соответствующие прилагаемые Протоколы в отношении
данного конфликта, или
   б) если Высокая  Договаривающаяся  Сторона  не  является
участником Дополнительного протокола 1 ( 995_199 ) и если власть
такого рода, о которой говорится в пункте "а" выше, принимает и
применяет обязательства по Женевским  конвенциям  (  995_151,
995_152, 995_153, 995_154 ), а также по настоящей Конвенции и
соответствующим прилагаемым Протоколам  в  отношении  данного
конфликта. Такое принятие и применение влечет за собой в отношении
данного конфликта следующее:
   i) Женевские  конвенции  ( 995_151,  995_152,  995_153,
995_154 ), а также  настоящая  Конвенция  и  соответствующие
прилагаемые к ней Протоколы немедленно вступают в силу для сторон
в этом конфликте;
   ii) упомянутая  власть  приобретает  те  же  права  и
обязательства, какие приобрела Высокая Договаривающаяся Сторона
Женевских конвенций  ( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ),
настоящей Конвенции  и  соответствующих  прилагаемых  к  ней
Протоколов, и
   iii) Женевские  конвенции  ( 995_151, 995_152, 995_153,
995_154 ), настоящая Конвенция и соответствующие прилагаемые к ней
Протоколы являются в равной степени обязательными для всех сторон
в этом конфликте.
   Высокая Договаривающаяся  Сторона  и  власть могут также
согласиться принять и применять на взаимной основе обязательства
по Дополнительному протоколу 1 ( 995_199 ) к Женевским конвенциям
( 995_151, 995_152, 995_153, 995_154 ).
 
      Статья 8. Рассмотрение действия и поправки
 
   1. а) В любое время после вступления в силу настоящей
Конвенции любая Высокая Договаривающаяся Сторона может предложить
поправки к настоящей Конвенции или к любому прилагаемому к ней
Протоколу,  который  имеет для нее обязательную силу. Любое
предложение  о  поправке  направляется  депозитарию,  который
уведомляет  о  нем  все  Высокие Договаривающиеся Стороны и
запрашивает их мнения о том, следует ли созвать конференцию для
рассмотрения этого предложения. Если того пожелает большинство,
которое должно  составлять  не  менее  восемнадцати  Высоких
Договаривающихся Сторон, он незамедлительно созывает конференцию,
на которую приглашают все Высокие Договаривающиеся  Стороны.
Государства,  не  являющиеся участниками настоящей Конвенции,
приглашаются на конференцию в качестве наблюдателей.
   б) такая конференция может согласовать поправки, которые
принимаются и вступают в силу таким же образом, как и настоящая
Конвенция и прилагаемые к ней Протоколы, при условии, что поправки
к настоящей  Конвенции  могут  приниматься  только  Высокими
Договаривающимися  Сторонами  и  что  поправки к конкретному
прилагаемому  Протоколу  могут  приниматься  только  Высокими
Договаривающимися Сторонами, для которых данный Протокол имеет
обязательную силу.
   2. а) В любое время после вступления в силу настоящей
Конвенции любая Высокая Договаривающаяся Сторона может внести
предложение  о  дополнительных  протоколах, касающихся других
категорий  обычного  оружия,  не  охватываемых  существующими
прилагаемыми Протоколами. Любое такое предложение о Дополнительном
протоколе направляется депозитарию, который уведомляет о нем все
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с подпунктом "а"
пункта 1 настоящей статьи. Если того пожелает большинство ,
которое  должно  составлять  не  менее  восемнадцати Высоких
Договаривающихся Сторон, депозитарий незамедлительно  созывает
конференцию, на которую приглашаются все государства.
   б) Такая конференция может при участии в полной мере всех
государств,  представленных  на  конференции,  согласовать
Дополнительные протоколы, которые принимаются таким же образом,
как и настоящая Конвенция, прилагаются к ней и вступают в силу,
как предусмотрено в пунктах 3 и 4 статьи 5 настоящей Конвенции.
   3. а) Если по истечении десяти лет после вступления в силу
настоящей Конвенции конференции в соответствии с пунктами 1а и 2а
настоящей статьи не созывались , то любая Высокая Договаривающаяся
Сторона может обратиться к депозитарию с просьбой о созыве
конференции, на которую приглашаются все Высокие Договаривающиеся
Стороны, для рассмотрения вопроса о сфере применения и действии
настоящей Конвенции и прилагаемых к ней Протоколов  и  для
рассмотрения любого предложения о поправках к настоящей Конвенции
или к существующим Протоколам.  Государства,  не  являющиеся
участниками настоящей Конвенции, приглашаются на конференцию в
качестве наблюдателей. Конференция может согласовать поправки,
которые принимаются и вступают в силу в соответствии с подпунктом
"б" пункта 1 выше.
   б) На такой конференции может также рассматриваться любое
предложение  о  Дополнительных  протоколах, касающихся других
категорий  обычного  оружия,  не  охватываемых  существующими
прилагаемыми  Протоколами. Все государства, представленные на
конференции, могут в полной мере участвовать в таком рассмотрении.
Любые Дополнительные протоколы принимаются таким же образом, как и
настоящая Конвенция, прилагаются к ней и вступают в силу, как
предусмотрено в пунктах 3 и 4 статьи 5 настоящей Конвенции.
   в) Такая конференция может рассмотреть вопрос о том, следует
ли предусмотреть созыв еще одной конференции по просьбе любой
Высокой Договаривающейся Стороны, если по истечении периода,
аналогично указанному в подпункте "а" пункта 3 настоящей статьи,
конференции в соответствии с пунктом 1а или 2а настоящей статьи не
созывались.
 
            Статья 9. Денонсация
 
   1. Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может денонсировать
настоящую Конвенцию или любой из прилагаемых к ней Протоколов,
уведомив об этом депозитария.
   2. Любая такая денонсация вступает в силу лишь через год
после получения депозитарием уведомления о денонсации. Если,
однако,  по  истечении  года  эта  денонсирующая  Высокая
Договаривающаяся  Сторона  оказывается  в одной из ситуаций,
упомянутых в статье 1, то эта Сторона продолжает быть связанной
обязательствами  по  настоящей  Конвенции  и  соответствующим
прилагаемым Протоколам до окончания вооруженного конфликта или
оккупации и в любом случае до завершения операций, связанных с
окончательным  освобождением,  возвращением  на  родину  или
устройством лиц, находящихся под защитой норм международного
права, применяемых в вооруженных конфликтах, а в случае, когда
какой-либо  из  прилагаемых  Протоколов содержит положения о
ситуациях, в которых силы или миссии Организации Объединенных
Наций осуществляют в соответствующем районе функции по поддержанию
мира, наблюдению или аналогичные функции, - до  прекращения
осуществления этих функций.
   3. Любая денонсация настоящей Конвенции считается  также
относящейся ко всем прилагаемым Протоколам, которыми связана
денонсирующая Высокая Договаривающаяся Сторона.
   4. Любая  денонсация  имеет  силу  только  в  отношении
денонсирующей Высокой Договаривающейся Стороны.
   5. Никакая  денонсация  не затрагивает обязательств, уже
принятых в связи с вооруженным конфликтом в соответствии с
настоящей Конвенцией и прилагаемыми к ней Протоколами такой
денонсирующей Высокой Договаривающейся Стороной  в  отношении
какого-либо действия, совершенного до вступления в силу этой
денонсации.
 
           Статья 10. Депозитарий
 
   1. Депозитарием настоящей Конвенции и прилагаемых к ней
Протоколов является Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций.
   2. В дополнение к своим обычным функциям депозитарий сообщает
всем государствам:
   а) о подписании настоящей Конвенции в соответствии со статьей
3;
   б) о сдаче на хранение ратификационных грамот, документов о
принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к
ней в соответствии со статьей 4;
   в) об уведомлениях о согласии на обязательность прилагаемых
Протоколов в соответствии со статьей 4;
   г) о датах вступления в силу настоящей Конвенции и каждого из
прилагаемых к ней Протоколов в соответствии со статьей 5, а также
   д) об уведомлениях о денонсации, полученных в соответствии со
статьей 9, и о датах вступления в силу.
 
         Статья 11. Аутентичные тексты
 
   Подлинник настоящей Конвенции с прилагаемыми Протоколами,
тексты которой на русском, английском, арабском,  испанском,
китайском  и французском языках являются равно аутентичными,
сдается на хранение депозитарию, который препровождает заверенные
копии всем государствам.
 
        Протокол о необнаруживаемых осколках
              (Протокол I)
 
   Запрещается применять  любое  оружие,  основное  действие
которого заключается в нанесении повреждений осколками, которые не
обнаруживаются в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей.
 
       Протокол о запрещении или ограничении
     применения мин, мин-ловушек и других устройств
             (Протокол II)
 
    ( Протокол c поправками дополнительно см. в Протоколе
     от 03.05.96 ( 995_310 )
 
       Статья 1. Материальная сфера применения
 
   Настоящий Протокол  касается  применения  на  суше  мин,
мин-ловушек и других устройств, определение которых содержится в
настоящем документе, в том числе мин, устанавливаемых с целью
воспрепятствовать преодолению прибрежных полос, водных путей или
рек, но не относится к применению противокорабельных мин на море
или на внутренних водных путях.
 
           Статья 2. Определения
 
   Для целей настоящего Протокола:
   1. "Мина" означает любой боеприпас, установленный под землей,
на земле или вблизи земли или другой поверхности и предназначенный
для детонации  или  взрыва  от  присутствия,  близости  или
непосредственного воздействия человека или движущегося средства, и
"дистанционно устанавливаемая мина" означает любую таким образом
определенную мину, установленную с помощью артиллерии, ракет,
минометов или аналогичных средств или сброшенную с летательного
аппарата.
   2. "Мина-ловушка" означает любое устройство или материал,
который предназначен, сконструирован или приспособлен для того,
чтобы убивать или наносить повреждения, и который срабатывает
неожиданно,  когда  человек  прикасается  или приближается к
кажущемуся безвредным предмету или совершает действие, кажущееся
безопасным.
   3. "Другие устройства" означают  устанавливаемые  вручную
боеприпасы и устройства, которые предназначены для того, чтобы
убивать, наносить повреждения или ущерб, и которые приводятся в
действие посредством дистанционного управления или автоматически
по истечении определенного времени.
   4. "Военный объект" означает в той мере, в какой это касается
объектов,любой объект,  который  в  силу  своего  характера,
расположения, назначения или использования вносит эффективный
вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват
или нейтрализация которого при существующих в данный момент
обстоятельствах дает явное военное преимущество.
   5. "Гражданскими объектами" являются все объекты, которые не
являются военными объектами, как они определены в пункте 4.
   6. "Регистрация"   означает   операцию   материального,
административного и технического порядка, предназначенную для
сбора в целях занесения в официальные документы всех имеющихся
данных, облегчающих установление расположения минных полей, мин и
мин-ловушек.
 
   Статья 3. Общие ограничения в отношении применения мин,
         мин-ловушек и других устройств
 
   1. Настоящая статья относится к:
   а) минам,
   б) минам-ловушкам и
   д) другим устройствам.
   2. Запрещается при любых обстоятельствах использовать оружие,
к которому относится настоящая статья, будь то в случае нападения,
обороны или в порядке репрессалий, против гражданского населения
как такового или против отдельных гражданских лиц.
   3. Неизбирательное применение оружия, к которому относится
настоящая  статья,  запрещается.  Неизбирательным  применением
является любая установка такого оружия, которая:
   а) производится не на военном объекте или не направлена на
него или
   б) осуществляется  способом  или  средством доставки, не
позволяющим направленное действие по конкретному военному объекту
или
   в) как можно ожидать, повлечет случайные потери жизни среди
гражданского населения, ранения гражданских лиц, ущерб гражданским
объектам или то и другое вместе, которые были бы чрезмерны по
отношению к ожидаемому конкретному и непосредственному военному
преимуществу.
   4. Должны приниматься все возможные меры предосторожности для
защиты гражданского населения от воздействия оружия, к которому
относится  настоящая  статья. Возможные меры предосторожности
означают такие меры предосторожности, какие являются практически
применимыми или практически возможными с учетом всех существующих
в данный момент обстоятельств, включая гуманные  и  военные
соображения.
 
    Статья 4. Ограничения в отношении применения мин, е
  являющихся дистанционно устанавливаемыми минами, мин-ловушек
       и других устройств в населенных районах
 
   1. Настоящая статья относится к:
   а) минам, не являющимся дистанционно устанавливаемыми минами,
   б) минам-ловушкам и
   в) другим устройствам.
   2. Запрещается  применение  оружия  к которому относится
настоящая статья, в любом городе, поселке, деревни или в другом
районе с аналогичным сосредоточением гражданских лиц, где боевые
действия между  сухопутными  войсками  не  ведутся  или  не
представляются неизбежными, кроме случаев, когда:
   а) оно установлено на военном объекте или в непосредственной
близости от военного объекта, принадлежащего противной стороне или
находящегося под ее контролем, или
   б) приняты меры по защите гражданских лиц от его воздействия,
например, установлены предупреждающие знаки, выставлен караул,
опубликованы предупреждения или выставлено ограждение.
 
  Статья 5. Ограничения в отношении применения дистанционно
            устанавливаемых мин
 
   1. Применение дистанционно устанавливаемых мин запрещается,
за исключением случаев, когда такие мины используются только в
районе,который сам является военным объектом или в  котором
расположены военные объекты, и когда:
   а) может быть обеспечена точная регистрация их расположения в
соответствии со статьей 7 (1а) или
   б) в каждой такой мине используется эффективный механизм
самоликвидации,   то   есть   самосрабатывающий  механизм,
предназначенный для обезвреживания мины или ее самоуничтожения,
когда, как ожидается, мина более не будет служить боевой задаче,
для которой она была установлена, или дистанционно управляемый
механизм, предназначенный для обезвреживания или уничтожения мины,
когда эта мина более не служит боевой задаче, для которой она была
установлена.
   2. Кроме как в случаях, когда обстоятельства не позволяют
сделать это, о любой установке или любом сбрасывании дистанционно
устанавливаемых мин, которые  могут  иметь  последствия  для
гражданского населения, производится эффективное заблаговременное
оповещение.
 
  Статья 6. Запрещение применения некоторых видов мин-ловушек
 
   1. Без ущерба для норм международного права, применяемых во
время вооруженных конфликтов и касающихся вероломства и коварства,
запрещается при любых обстоятельствах применять:
   а) любую  мину-ловушку  в  виде  кажущегося  безвредным
переносного  предмета,  который  специально  предназначен  и
сконструирован для помещения в него взрывчатого вещества и для
взрыва при прикосновении или приближении к нему , или
   б) мины-ловушки, которые каким-либо образом соединены или
ассоциируются с:
   i) международно признанными защитными эмблемами, знаками или
сигналами.
   ii) больными, ранеными или мертвыми;
   iii) местами захоронения или кремации либо могилами;
   iv) медицинскими  объектами,  медицинским  оборудованием,
медицинскими материальными средствами или санитарным транспортом;
   v) детскими игрушками или другими переносными предметами или
продуктами, специально предназначенными для кормления, обеспечения
здоровья, гигиены или используемыми как предметы одежды или
обучения детей;
   vi) продуктами питания или напитками;
   vii) кухонной утварью или принадлежностями, за исключением
находящихся в военных учреждениях, воинских расположениях или на
военных складах;
   viii) предметами явно религиозного характера;
   ix) историческими памятниками, произведениями искусства или
местами отправления культа, которые составляют культурное или
духовное наследие народов;
   х) животными или их трупами.
   2. Запрещается при любых обстоятельствах применять любую
мину-ловушку,  предназначенную  для  причинения  чрезмерных
повреждений или излишних страданий.
 
   Статья 7. Регистрация и предание гласности сведений о
      расположении минных полей, мин и мин-ловушек
 
   1. Стороны в конфликте регистрируют расположение:
   а) всех  предварительно  запланированных  минных  полей,
установленных ими, и
   б) всех районов, в которых они в широких масштабах и в
соответствии с предварительным планом использовали мины-ловушки.
   2. Стороны стремятся обеспечить регистрацию расположения всех
других минных полей, мин и мин-ловушек, которые они разместили или
установили.
   3. Все такие регистрационные документы подлежат хранению
сторонами, которые:
   а) незамедлительно  после  прекращения  активных  военных
действий:
   i) принимают все необходимые и соответствующие меры, включая
использование таких регистрационных  документов,  для  защиты
гражданских лиц от опасности минных полей, мин и мин-ловушек,
и/либо
   ii) в случаях, когда вооруженные силы ни одной из сторон не
находятся на территории противной стороны, предоставляют друг
другу и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций всю
имеющуюся в их распоряжении информацию о расположении минных
полей, мин и мин-ловушек на территории противной стороны либо
   iii) после того, как имел место полный вывод вооруженных сил
сторон с территории противной стороны, предоставляют противной
стороне и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
всю имеющуюся в их распоряжении информацию о расположении минных
полей, мин и мин-ловушек на территории противной стороны;
   б) в случае, когда силы или миссия Организации Объединенных
Наций осуществляют свои функции в каком-либо районе, предоставляют
ответственному лицу, упомянутому в статье 8, такую информацию,
какая требуется согласно этой статье;
   в) когда  это  возможно,  по  взаимной  договоренности
предусматривают предание гласности информации о  расположении
минных полей, мин и мин-ловушек, в частности в соглашениях,
регулирующих прекращение военных действий.
 
  Статья 8. Защита сил и миссий Организации Объединенных Наций
      от опасности минных полей, мин и мин-ловушек
 
   1. В случае, когда силы или миссия Организации Объединенных
Наций осуществляют свои функции по поддерживанию мира, наблюдению
или аналогичные функции в каком-либо районе, каждая из сторон в
конфликте в случае получения соответствующей просьбы со стороны
лица, возглавляющего силы или миссию Организации Объединенных
Наций в этом районе, по мере своих возможностей:
   а) удаляет или обезвреживает все мины или мины-ловушки в этом
районе;
   б) принимает такие меры, какие могут быть необходимы для
защиты сил или миссии от опасности минных полей, мин и мин-ловушек
в ходе выполнения ими своих обязанностей, и
   в) предоставляет лицу, возглавляющему  силы  или  миссию
Организации Объединенных Наций в этом районе, всю имеющуюся в
распоряжении данной стороны информацию о расположении в этом
районе минных полей, мин и мин-ловушек.
   2. В случае, когда миссия Организации Объединенных Наций по
установлению фактов выполняет свои функции в каком-либо районе,
любая соответствующая сторона в конфликте обеспечивает защиту этой
миссии, за исключением тех случаев, когда в связи с численностью
такой миссии она не может должным образом обеспечить такую защиту.
В таком случае она предоставляет лицу, возглавляющую миссию,
имеющуюся в ее распоряжении информацию о расположении в этом
районе минных полей, мин и мин-ловушек.
 
   Статья 9. Международное сотрудничество в разминировании
         минных полей, мин и мин-ловушек
 
   После прекращения активных военных действий стороны будут
стремиться  прийти  к соглашению как между собой, так и в
соответствующих случаях с другими государствами и международными
организациями о предоставлении информации, а также технической и
материальной помощи ( включая при соответствующих обстоятельствах
совместные  операции),  необходимой  для  ликвидации  или
обезвреживания иным способом минных полей, мин и мин-ловушек,
установленных во время конфликта.
 
           Техническое приложение
   к протоколу о запрещении или ограничении применения мин,
      мин-ловушек и других устройств (Протокол II)
 
         Руководящие принципы регистрации
 
   В случаях, когда, согласно Протоколу, возникает обязательство
в отношении регистрации расположения минных  полей,  мин  и
мин-ловушек,  во  внимание  принимаются следующие руководящие
принципы.
   1. В отношении предварительно запланированных минных полей и
предварительно запланированного применения в широких масштабах
мин-ловушек:
   а) карты, диаграммы и другие  регистрационные  документы
составляются таким образом, чтобы в них была указана территория
района минных полей или района установки мин-ловушек, и
   б) расположение района минных полей или района установки
мин-ловушек указывается по отношению к координатам какой-либо
единой исходной точки, к которой привязываются предполагаемые
размеры района установки мин или мин-ловушек.
   2. В отношении других размещенных или установленных минных
полей, мин и мин-ловушек:
   соответствующая информация,  упомянутая в пункте 1 выше,
регистрируется по возможности таким образом, чтобы можно было
установить  районы,  в которых имеются минные поля, мины и
мины-ловушки.
 
               Протокол
       о запрещении или ограничении применения
           зажигательного оружия
             (Протокол III)
 
           Статья 1. Определение
 
         Для целей настоящего Протокола:
 
   1. "Зажигательное  оружие"  означает  любое  оружие  или
боеприпасы, которые в первую очередь предназначены для поджога
объектов или причинения людям ожогов посредством действия пламени,
тепла  или того и другого вместе, возникающих в результате
химической реакции вещества, доставленного к цели.
   а) Зажигательное оружие может иметь вид, например, огнеметов,
фугасов, снарядов, ракет, гранат, мин, бомб и других емкостей с
зажигательными веществами.
   б) Зажигательное оружие не включает:
   i) боеприпасы,   которые  могут  оказывать  случайное
зажигательное или ожоговое действие, такие, как осветительные
средства, трассирующие снаряды, дымовые или сигнальные системы;
   ii) боеприпасы,  предназначенные  для  комбинированного
воздействия проникновением, взрывом или осколками с добавочным
зажигательным эффектом, такие, как бронебойные снаряды, осколочные
снаряды, фугасные бомбы и подобные боеприпасы комбинированного
действия, зажигательный эффект которых специально не предназначен
вызывать ожоги у людей, но которые используются против военных
объектов, таких, как бронированные машины, самолеты и установки
или сооружения.
   2. "Сосредоточение гражданского населения" означает любое
сосредоточение гражданского населения, будь то постоянное или
временное, такое, как в жилых частях городов, или в заселенных
поселках или деревнях, либо в лагерях или колоннах беженцев или
эвакуируемых, или в группах кочевого населения.
   3. "Военный объект" означает в той мере, в какой это касается
объектов, любой объект, который в  силу  своего  характера,
расположения, назначения или использования вносит эффективный
вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват
или нейтрализация которого при существующих в данный момент
обстоятельствах дает явное военное преимущество.
   4. "Гражданскими  объектами"  являются  все  объекты, не
являющиеся военными объектами, как они определены в пункте 3.
   5. "Возможные меры предосторожности" означают такие меры
предосторожности, какие являются практически применимыми  или
практически возможными с учетом всех существующих в данный момент
обстоятельств, включая гуманные и военные соображения.
 
   Статья 2. Защита гражданского населения и гражданских
               объектов
 
   1. Запрещается  при  любых  обстоятельствах  подвергать
гражданское население как таковое, отдельных гражданских лиц или
гражданские объекты нападению с применением зажигательного оружия.
   2. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать любой
военный объект, расположенный в районе сосредоточения гражданского
населения, нападению с применением доставляемого по  воздуху
зажигательного оружия.
   3. Запрещается также подвергать  любой  военный  объект,
расположенный в районе сосредоточения гражданского населения,
нападению с применением зажигательного оружия, за исключением
доставляемого по воздуху, кроме тех случаев, когда такой военный
объект четко отделен от сосредоточения гражданского населения и
принимаются все возможные меры предосторожности для ограничения
зажигательного воздействия на военный объект и избежания и в любом
случае сведения к минимуму случайных жертв среди гражданского
населения, ранения гражданских лиц и повреждения гражданских
объектов.
   4. Запрещается превращать леса или другие виды растительного
покрова в объект нападения с применением зажигательного оружия, за
исключением случаев, когда такие природные элементы используются
для того, чтобы укрыть, скрыть или замаскировать комбатантов или
другие военные объекты, или когда они сами являются военными
объектами.
 
   "Ведение боевых действий.
   Сборник Гаагских конвенций
   и иных соглашений"
   Москва, 1995 год


<< Главная страницаУкраина онлайн