Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції

Антимонопольний комітет

Розпорядження № 182-р від 25.12.2001

<< Главная страница

         АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 182-р від 25.12.2001        Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   13 лютого 2002 р.
                   за N 139/6427
 
 
  Про Положення про порядок проведення перевірок додержання
     законодавства про захист економічної конкуренції
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями
                Антимонопольного комітету
      N 123-р ( z0406-03 ) від 06.05.2003
      N 272-р ( z0837-03 ) від 26.08.2003 )
 
 
 
   Відповідно до Законів України "Про Антимонопольний комітет
України" (  3659-12  ),  "Про  захист  від  недобросовісної
конкуренції" ( 236/96-ВР ), "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ), з метою здійснення державного контролю за додержанням
законодавства  про  захист  економічної  конкуренції, захисту
інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень
при здійсненні господарської діяльності суб'єктами господарювання
та при реалізації повноважень органами влади, органами місцевого
самоврядування, органами адміністративно-господарського управління
та контролю щодо суб'єктів господарювання,
 
   1. Затвердити Положення про порядок проведення перевірок
додержання законодавства про захист економічної конкуренції, що
додається.
 
   2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про порядок
проведення перевірок дотримання антимонопольного законодавства,
затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від
29 листопада 1999 року N 249-р ( z0855-99 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 10 грудня 1999 року за N 855/4148.
 
   3. Це розпорядження набирає чинності з дня набрання чинності
Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
 
 Голова Комітету                 О.Костусєв
 
 Погоджено
 В. о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва           В.Загородній
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження
                   Антимонопольного комітету
                   України
                   25.12.2001 N 182-р
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 лютого 2002 р.
                   за N 139/6427
 
               ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок проведення перевірок додержання
     законодавства про захист економічної конкуренції
 
   ( Слова "Управління зовнішніх зв'язків і регіональної
    координації" замінено словами "Управління взаємодії 
    з державними органами влади та координації діяльності
    територіальних відділень" згідно з Розпорядженням 
    Антимонопольного комітету N 123-р ( z0406-03 ) від 
    06.05.2003 )
 
            Загальні положення
 
   1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ), "Про захист від
недобросовісної конкуренції"  (  236/96-ВР  ),  "Про  захист
економічної конкуренції" ( 2210-14  ),  з  метою  здійснення
державного  контролю за додержанням законодавства про захист
економічної конкуренції, у т. ч. законодавства про захист від
недобросовісної конкуренції (далі - законодавство про захист
економічної конкуренції).
 
   2. Положення встановлює порядок проведення уповноваженими
працівниками Антимонопольного комітету України (далі - Комітет) і
його територіальних відділень (далі - відділення) планових і
позапланових виїзних перевірок додержання законодавства про захист
економічної конкуренції при здійсненні господарської діяльності
суб'єктами господарювання та при реалізації повноважень органами
влади,   органами   місцевого   самоврядування,   органами
адміністративно-господарського управління та контролю (далі  -
об'єкти перевірки)* щодо суб'єктів господарювання.
 
 * Терміни: "економічна конкуренція", "суб'єкт господарювання",
  "органи  влади",  "органи  адміністративно-господарського
  управління та контролю", "органи Антимонопольного комітету
  України", "об'єднання", "інформація", "ринок товару", "товар"
  вживаються відповідно до Закону України "Про захист економічної
  конкуренції" ( 2210-14 ).
 
   3. Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка об'єктів,
яка проводиться за їх місцезнаходженням або за місцезнаходженням
їхнього відокремленого структурного підрозділу, у комплексі питань
уповноваженими працівниками Комітету, відділення, виходячи з їхніх
функціональних повноважень, і передбачена планами роботи.
 
   4. Планова виїзна перевірка одного і того самого об'єкта
перевірки  проводиться за наказом Голови Комітету чи голови
відділення не частіше одного разу на календарний рік у межах
компетенції Комітету (відділення).
 
   5. Підставою для проведення планових перевірок є план-графік
перевірок, затверджений Головою Комітету, головою відділення.
 
   6. Планові виїзні перевірки додержання законодавства про
захист економічної конкуренції об'єктами перевірки проводяться
лише в тому разі, коли їм не пізніше ніж за десять календарних
днів до дня проведення вказаної перевірки надіслано письмове
повідомлення із зазначенням дати її проведення.
 
   7. У разі неможливості проведення планової перевірки суб'єкта
господарювання - об'єкта перевірки (відсутність умов праці для
всіх перевіряльників, неможливість співпраці працівників суб'єкта
господарювання,  що  перевіряється,  одночасно  з  усіма
перевіряльниками у зв'язку з перевіркою контрольними органами,
зазначеними в статті 5 Указу Президента України від 23 липня 1998
року N 817/98 ( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання
підприємницької діяльності") перевірка проводиться у терміни,
погоджені  Головою Комітету, головою відділення із суб'єктом
господарювання.
 
   8. Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка
не передбачена в планах роботи Комітету, відділення і може
проводитися без попереднього письмового повідомлення. Позапланова
перевірка проводиться відповідно до наказу Голови Комітету, голови
відділення, розпорядження органу Комітету за місцезнаходженням
об'єкта перевірки або за місцезнаходженням його відокремленого
структурного підрозділу уповноваженими працівниками  Комітету,
відділення,  виходячи з їхніх функціональних повноважень, за
наявності хоча б однієї з таких обставин:
   8.1. За дорученням Президента України, Кабінету Міністрів
України.
   8.2. За  заявами  суб'єктів  господарювання,  громадян,
об'єднань, установ, організацій про порушення їх прав внаслідок
дій чи бездіяльності, визначених Законом України "Про захист
економічної конкуренції" як порушення законодавства про захист
економічної конкуренції об'єктом перевірки, відповідно до абзацу
другого частини 1 статті 36 Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ).
   8.3. За  поданням  органів  влади,  органів  місцевого
самоврядування, органів адміністративно-господарського управління
та контролю про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції об'єктом перевірки (абзац третій частини 1 статті 36
Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
   8.4. За  ініціативою органів Комітету, голови відділення
відповідно до абзацу четвертого частини 1 статті 36 Закону України
"Про захист  економічної  конкуренції"  (  2210-14 ) у разі
безпосереднього  виявлення  державними  службовцями  Комітету,
відділення ознак порушення об'єктом перевірки законодавства про
захист економічної конкуренції, визначеного статтею 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції" та статтями 1, 4 - 19
Закону України "Про захист від  недобросовісної  конкуренції"
( 236/96-ВР ).
   8.5. За ініціативою органів Комітету, відповідно до абзацу
п'ятого частини 1 статті 36 Закону України "Про захист економічної
конкуренції" ( 2210-14 ), у разі надходження  від  заявника
клопотання  про  можливість  настання  негативних  наслідків,
пов'язаних із поданням заяви, та з метою захисту його інтересів.
   8.6. У разі виявлення недостовірності  даних,  заявлених
об'єктом перевірки в документах, поданих на обов'язковий запит
органу Комітету, голови відділення.
   8.7. У  разі подання об'єктом перевірки в установленому
порядку скарги про порушення законодавства посадовими особами
Комітету, відділення під час проведення планової чи позапланової
виїзної перевірки додержання законодавства про захист економічної
конкуренції.
   8.8. У разі виникнення потреби в перевірці  відомостей,
отриманих від особи, яка мала правові відносини з об'єктом
перевірки (якщо він не надасть пояснення та їх документальні
підтвердження  на обов'язковий запит органу Комітету, голови
відділення протягом трьох робочих днів від дня отримання запиту
щодо додержання законодавства про захист економічної конкуренції).
   8.9. На особисте прохання об'єкта перевірки.
   8.10. За  дорученням  спеціальних  органів  боротьби  з
організованою злочинністю відповідно до підпункту "в" пункту 1
статті  18  Закону України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організовано злочинністю" ( 3341-12 ).
   8.11. У разі наявності документально підтверджених даних щодо
монополізації ринку товару чи антиконкурентних узгоджених дій,
отриманих органами Комітету відповідно до чинного законодавства
під час виконання своїх завдань. ( Пункт 8 доповнено підпунктом
8.11 згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 272-р
( z0837-03 ) від 26.08.2003 )
 
   9. Комітет, Голова Комітету, державні уповноважені Комітету
та  уповноважені  ними державні службовці можуть за власною
ініціативою перевірити достовірність висновків, викладених в акті
перевірки, складеному за дорученням голови відділення.
 
   10. Комітет, Голова Комітету мають право прийняти рішення
щодо повторної перевірки додержання законодавства про захист
економічної конкуренції об'єктом перевірки лише у тому разі, коли
стосовно уповноважених працівників Комітету, його відділення, які
проводили планову або позапланову перевірку зазначеного об'єкта
перевірки,  розпочато  службове  розслідування  або  порушено
кримінальну справу.
 
   11. Органи Комітету, голова відділення, уповноважені ними
державні службовці мають право проводити зазначені перевірки лише
в межах своєї (наданої) компетенції.
 
   12. Формування щорічних проектів планів-графіків проведення
планових виїзних перевірок додержання законодавства про захист
економічної  конкуренції  об'єктами  перевірки  здійснюється
відповідними структурними підрозділами Комітету, його відділень у
такому порядку:
   12.1.  Члени  Комітету,  начальники Головного управління
конкурентної політики, управлінь досліджень і розслідувань надають
щорічно до 1 липня Управлінню взаємодії з державними органами
влади  та  координації  діяльності  територіальних  відділень
пропозиції щодо переліку ринків товарів, що підлягають перевірці в
наступному році. ( Пункт 12.1 із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженням Антимонопольного комітету N 123-р ( z0406-03 ) від
06.05.2003 )
   12.2 Управління взаємодії з державними органами влади та
координації діяльності територіальних відділень узагальнює надані
пропозиції і до 5 липня подає на затвердження Голові Комітету
переліки ринків товарів, що підлягають перевірці. ( Пункт 12.2 із
змінами,  внесеними  згідно з Розпорядженням Антимонопольного
комітету N 123-р ( z0406-03 ) від 06.05.2003 )
   12.3. Начальники управлінь досліджень і розслідувань, за
погодженням з членами Комітету, яким вони підпорядковані, голови
відділень на основі затвердженого Головою Комітету переліку ринків
товарів, що підлягають перевірці в наступному році, готують за
встановленою формою (додаток 1) і до 15 жовтня подають до
Управління взаємодії з державними органами влади та координації
діяльності територіальних відділень (окремими списками) проекти
переліків суб'єктів господарювання і переліків органів влади,
органів     місцевого     самоврядування,     органів
адміністративно-господарського  управління  та  контролю,  що
підлягають  перевірці  в  наступному  році,  для  складання
плану-графіка перевірок. ( Пункт 12.3 із змінами, внесеними згідно
з Розпорядженням Антимонопольного комітету N 123-р ( z0406-03 )
від 06.05.2003 )
   12.4. Управління взаємодії з державними органами влади та
координації діяльності територіальних відділень узагальнює надані
матеріали та до 5 грудня після погодження з Головним управлінням
конкурентної  політики подає на затвердження Голові Комітету
щоквартальні  плани-графіки  проведення  перевірок  додержання
законодавства про захист економічної конкуренції в наступному
році:
   органами влади, органами місцевого самоврядування, органами
адміністративно-господарського управління та контролю;
   суб'єктами господарювання.
   12.5. При  формуванні  переліків суб'єктів господарювання
враховуються визначені Комітетом пріоритетні напрями діяльності.
 
   13. До переліків не включаються суб'єкти господарювання:
   які були включені до планів перевірок на друге півріччя
поточного року;
   перевірки яких розпочаті в поточному році;
   малих і середніх підприємців.
 
   14. Органи Комітету, голови відділень повинні практикувати
проведення  спільних  перевірок  з  міністерствами,  іншими
центральними органами влади, контрольними органами, зазначеними в
статті 5 Указу Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98
( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької
діяльності" (органи державної податкової служби, митні органи,
органи державного казначейства, державної контрольно-ревізійної
служби, органи Пенсійного фонду України), враховуючи  вимоги
зазначеного Указу та Порядку координації проведення планових
виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності контрольними органами, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року
N 112 ( 112-99-п ).
 
   15. Органи Комітету, голови відділень при потребі готують та
узгоджують проекти наказів щодо залучення в установленому порядку
до  складу  комісій  з  перевірки  представників відповідних
міністерств, інших центральних органів влади, контрольних органів.
 
   16. Основними завданнями перевірок є:
   16.1. Здійснення  державного  контролю  за  додержанням
законодавства про захист економічної конкуренції.
   16.2. Своєчасне попередження, виявлення та припинення дій,
які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної
конкуренції, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм
сприяють, а у разі, якщо порушення припинено, - вжиття заходів для
усунення наслідків цих порушень.
   16.3. Збір доказів у заявах і  справах  про  порушення
законодавства про захист економічної конкуренції.
   16.4. Оцінка діяльності об'єктів перевірки щодо додержання
законодавства про захист економічної конкуренції та виконання
рішень чи розпоряджень органів Комітету.
   16.5. Аналіз  рішень  органів  влади,  органів місцевого
самоврядування, органів адміністративно-господарського управління
та контролю на відповідність законодавству про захист економічної
конкуренції.
 
   17. При плануванні та  проведенні  перевірок  працівники
Комітету, відділень зобов'язані забезпечувати дотримання службової
і комерційної таємниці.
 
   18. Інформація, доступ до якої обмежено  законодавством,
одержана працівниками Комітету, відділень під час перевірок,
використовується ними відповідно до чинного законодавства.
 
          Строки проведення перевірок.
   Комісія з перевірки. Порядок її утворення, компетенція
 
   19. Рішення щодо проведення перевірки приймається Головою
Комітету, головою відділення, органом Комітету.
 
   20. Для проведення перевірки за наказом Голови Комітету,
голови відділення, розпорядженням органу Комітету утворюється
Комісія з перевірки (надалі - Комісія) у складі не менше двох
фахівців.
 
   21. До роботи Комісії можуть залучатися в установленому
порядку працівники інших підприємств, установ і організацій та
фахівці (експерти).
 
   22. У кожному конкретному випадку строки проведення перевірок
та склад Комісії з перевірки визначаються з урахуванням об'єкта
перевірки та очікуваного обсягу роботи, необхідного для виконання
поставленого завдання.
   У разі  потреби  за поданням голови Комісії продовження
термінів проведення перевірки здійснюється Головою  Комітету,
головою відділення, органом Комітету, які приймали рішення про
проведення перевірки.
 
   23. У своїй діяльності  Комісія  керується  Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ), "Про захист від недобросовісної
конкуренції" ( 236/96-ВР ), "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ) та іншими нормативно-правовими актами.
 
   24. Персональний склад Комісії, її голова, заступник та
строки проведення  перевірки  затверджуються  наказом  Голови
Комітету, голови відділення, розпорядженням органу Комітету з
делегуванням Комісії відповідних повноважень щодо  проведення
перевірки.
 
   25. У разі потреби персональний склад Комісії може бути
змінений за  наказом  Голови  Комітету,  голови  відділення,
розпорядженням органу Комітету.
 
   26. Комісія проводить перевірку в установлені терміни і в
обсязі завдання на проведення перевірки.
 
   27. Голова Комісії:
   27.1. Забезпечує повідомлення керівника об'єкта перевірки не
менш як за 10 календарних днів до дня її проведення про проведення
перевірки.
   27.2. Організовує роботу Комісії, визначає коло питань, що
підлягають перевірці, виходячи з того, чи є перевірка плановою чи
позаплановою.
   27.3. Розподіляє між членами Комісії конкретні завдання для
перевірки.
   27.4. Забезпечує координацію роботи між членами Комісії та
взаємодію зі  структурними  підрозділами  Комітету  та  його
відділеннями, контрольними органами, які здійснюють перевірку
зазначеного об'єкта, при підготовці та проведенні перевірки.
   27.5. Подає  Голові  Комітету,  органу  Комітету, голові
відділення пропозиції щодо змін у персональному складі Комісії.
 
   28. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує
заступник голови Комісії.
 
   29. Члени Комісії беруть участь у роботі Комісії та виконують
поставлені перед ними завдання з перевірки.
 
   30. Член Комісії має право одноособово, керуючись конкретним
завданням голови Комісії, досліджувати окремі питання перевірки.
 
         Організація проведення перевірки
 
   31. Для проведення перевірки потрібні такі документи:
   31.1. Наказ (розпорядження) про проведення перевірки  та
створення Комісії.
   31.2. План проведення перевірки.
   31.3. Доручення Голови Комітету, державного уповноваженого
Комітету,  голови  відділення  про  делегування  відповідних
повноважень щодо проведення перевірки.
 
   32. План проведення перевірки складається головою Комісії і
затверджується органом, посадовою особою, що видав(ла) наказ
(розпорядження) про проведення перевірки та створення Комісії, і
має містити в собі:
   32.1. Визначення завдань перевірки.
   32.2. Визначення кола питань, які потрібно з'ясувати в ході
перевірки.
   32.3. Строки перевірки.
 
   33. Доручення Голови Комітету, державного  уповноваженого
Комітету, голови відділення має містити в собі вказівку про
делегування голові та членам Комісії на час проведення перевірки
конкретного об'єкта перевірки визначених актами законодавства
повноважень, а саме:
   33.1. Безперешкодно входити на підприємства, в установи,
організації за службовим посвідченням і мати доступ до документів
та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки.
   Для перевірки підприємств, установ, організацій з особливим
режимом роботи допускаються державні службовці органів Комітету,
що мають відповідний допуск до державної таємниці, оформлений в
установленому порядку.
   33.2. Вимагати усних або письмових пояснень посадових осіб і
громадян.
   33.3. Вимагати необхідні документи та іншу інформацію, у тому
числі з обмеженим доступом, таку, що є комерційною таємницею, у
зв'язку з реалізацією своїх повноважень.
   33.4. Вилучати в установленому порядку письмові та речові
докази, зокрема документи, предмети чи носії інформації, що можуть
бути  доказами  чи джерелом доказів у справі про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції, а в разі, коли
вилучити докази немає можливості, накладати арешт на предмети,
документи, інші носії інформації, що можуть бути доказами чи
джерелом доказів у справі, відповідно до статті 44 Закону України
"Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
   33.5. Залучати за погодженням з відповідними центральними та
місцевими органами влади, органами місцевого  самоврядування,
підприємствами  й  об'єднаннями їхніх спеціалістів, депутатів
місцевих рад для проведення перевірки.
 
   34. Перед  проведенням  перевірки  структурні  підрозділи
Комітету, відділення здійснюють попередній аналіз відповідного
ринку товарів, вивчають нормативні акти, що регулюють діяльність
об'єкта  перевірки,  при  потребі  готують та направляють в
установленому порядку запити  про  надання  інформації  щодо
діяльності суб'єкта господарювання.
   На основі підготовчої роботи розробляється план (програма)
перевірки,  у якому визначаються період перевірки, її мета;
визначаються основні питання, на яких слід зосередити увагу.
   У  разі проведення позапланових перевірок за дорученням
Президента України та Кабінету Міністрів України відповідальний
виконавець доручення у Комітеті забезпечує складання і своєчасне
доведення до всіх виконавців плану (програми) перевірок, яким
(якою) визначаються: мета і період перевірок; основні питання, що
підлягають перевірці; перелік і форма даних, які мають бути
повідомлені  Комітету для узагальнення та подання Президенту
України чи Кабінету Міністрів України. ( Пункт 34 доповнено
абзацом третім згідно з Розпорядженням Антимонопольного комітету
N 272-р ( z0837-03 ) від 26.08.2003 )
 
   35. Після підписання наказу (розпорядження) про проведення
перевірки, але перед її проведенням, голова Комісії:
   35.1. Надсилає керівнику об'єкта перевірки не пізніше ніж за
10 календарних днів до початку перевірки за підписом державного
уповноваженого Комітету, голови відділення, особи, що виконує його
обов'язки, повідомлення про день початку перевірки, крім випадків,
зазначених у пунктах 8 і 10 цього Положення, коли перевірка може
бути проведена без попереднього письмового повідомлення.
   У разі потреби отримання даних, що вимагають багато часу для
підготовки, заповнення тощо, з повідомленням направляється перелік
документів, даних, які мають бути підготовлені  до  початку
проведення перевірки.
   35.2. Розподіляє між членами Комісії конкретні завдання на
перевірку.
   35.3. Ознайомлює членів Комісії з документацією, що є в
наявності в Комітеті, відділенні, стосовно об'єкта перевірки.
   35.4. Визначає термін прибуття членів Комісії на об'єкт
перевірки.
   35.5. Інформує усіх її учасників і керівника об'єкта, що
перевіряється, про термін і мету проведення перевірки.
 
          Порядок проведення перевірок
 
   36. Першим днем перевірки вважається день прибуття членів
Комісії на об'єкт перевірки.
 
   37. У перший день перевірки голова Комісії повідомляє про
мету і термін перевірки, надає керівникові об'єкта перевірки (у
разі відсутності керівника - особі, що його заміщує) документи про
склад Комісії, повноваження її членів; перелік питань, які слід
з'ясувати при проведенні перевірки; а також пропонує керівникові
(або  особі,  що  його заміщує) створити належні умови для
забезпечення роботи Комісії.
 
   38. Залежно від завдання і мети перевірки голова та члени
Комісії  запитують  у керівництва об'єкта перевірки, зокрема
керівників і членів органів управління, керівників структурних
підрозділів  документи,  письмові та усні пояснення та іншу
інформацію, що стосується завдань та мети перевірки (у тому числі
з обмеженим доступом), потрібну для здійснення Комісією своїх
функцій, зокрема:
   38.1. Розпорядження  (рішення)  органів  влади,  органів
місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського
управління та контролю, що перевіряються, протоколи нарад і
засідань їхніх структурних підрозділів.
   38.2. Відомості  щодо  структури  об'єкта  перевірки  із
зазначенням прізвищ, імен, по батькові керівників структурних
підрозділів, їхніх посад, номерів службових телефонів.
   38.3. Протоколи нарад органів влади,  органів  місцевого
самоврядування, органів адміністративно-господарського управління
та контролю, протоколи загальних зборів акціонерів (учасників) і
засідань правління, спостережної ради, виконавчого та наглядового
органу суб'єкта господарювання.
   38.4. Вхідну  та вихідну документації, ураховуючи тексти
факсів і телефонограм, матеріали діловодства всіх підрозділів
об'єкта перевірки.
   38.5. Накази, розпорядження, резолюції керівництва об'єкта
перевірки.
   38.6. Переліки всіх підприємств, організацій,  фінансових
установ та інших юридичних осіб в Україні і поза її межами, в яких
суб'єкт господарювання володіє частками (акціями, паями), які б
дозволили  перевірити  дотримання  законодавства  про  захист
економічної конкуренції в процесі концентрації, а також виявити
відносини контролю.
   38.7. Переліки всіх підприємств, організацій, з урахуванням
дочірніх, заснованих суб'єктами господарювання з метою здійснення
постачальницької або збутової діяльності, з урахуванням дилерської
або дистриб'юторської.
   38.8. Переліки   акціонерів   (учасників)   суб'єкта
господарювання.
   У разі потреби  уточнюється  інформація  про  акціонерів
(учасників) суб'єкта господарювання, які мають у володінні або
управлінні 10 і більше відсотків акцій цього емітента.
   38.9. Відомості  про  основні  види  діяльності суб'єкта
господарювання з даними щодо обсягів виробленої та реалізованої
продукції (робіт, послуг) із конкретним розшифруванням цих видів
та їх часток на відповідному товарному ринку, а також відомості
щодо асортименту виробленої продукції за попередні один - два
роки.
   38.10. Відомості  про  собівартість  виробленої продукції
(робіт, послуг) та їх відпускну вартість.
   38.11. Документи  бухгалтерського  обліку  та  фінансової
звітності.
   38.12. Угоди,  підписані  суб'єктами  господарювання  як
постачальниками або споживачами продукції (робіт, послуг), у тому
числі зовнішньоторговельні.
   38.13. Угоди (рішення) про узгоджені дії.
   38.14. Угоди щодо спільної діяльності та угоди про виконання
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт і
розробок.
   38.15. Перелік споживачів (суб'єктів  господарювання)  за
видами  продукції  (робіт,  послуг)  із  зазначенням їхнього
місцезнаходження,  відомостей  щодо  обсягу  та  асортименту
поставленої продукції основним споживачам на час перевірки та за
два попередні роки.
   38.16. Відомості  щодо  постачальників  комплектувальних
виробів, сировини, матеріалів та обсягів постачань від кожного
постачальника.
   38.17. Інформаційні матеріали, що постійно або періодично
направляються  (отримуються)  об'єктом перевірки (інформаційні
листи, рекламні проспекти, статистичні, аналітичні розробки та
ін.), із зазначенням адрес розсилання.
   38.18. Нормативні акти, стандарти, технічні умови тощо, які
поширюються на об'єкт перевірки.
   38.19. Інші будь-які фактичні дані, які відповідно до статті
41 Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 )
дають можливість встановити наявність або відсутність порушення.
   Комісії повинна бути надана повна, всебічна та об'єктивна
інформація з усіх питань, які містить у собі план проведення
перевірки.
 
   39. Усні  пояснення службових чи посадових осіб об'єкта
перевірки, які містять дані, що свідчать про наявність  чи
відсутність порушення, фіксуються у протоколі, складеному Комісією
та підписаному членами Комісії і особою, що дала пояснення.
   У протоколі зазначається:
   дата і місце його складання, повна і скорочена назви об'єкта
перевірки, прізвища імена та по батькові і посади членів Комісії з
перевірки та службової чи посадової особи об'єкта перевірки, яка
дала усні пояснення, короткий виклад причин, у зв'язку з чим
надані пояснення, повний виклад пояснень. Перед підписом особи, що
дала пояснення, нею має бути зроблений власноручний запис такого
змісту: "Прочитав(ла), з моїх слів записано вірно". У разі відмови
цієї особи підписати протокол, про це зазначається у протоколі.
 
   40. У разі, коли зазначена особа вважає за необхідне уточнити
надані нею пояснення або пояснити причини відмови від підписання
протоколу, ця особа має право власноручно зробити це на цьому
самому протоколі або ж окремо, що має бути додано до протоколу.
Після чого протокол підписують члени Комісії.
 
   41. Комісія, у разі потреби, отримує належним чином завірені
копії (ксерокопії) документів (виписки з документів), довідки, а
також  письмові пояснення, завірені підписом керівника, його
заступника або керівників відповідних служб об'єкта перевірки.
 
   42. У разі виявлення в ході перевірки ознак  порушення
законодавства про захист економічної конкуренції голова Комісії,
члени Комісії мають право вилучити докази в порядку, встановленому
статтею 44 Закону України "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ), якщо:
   докази цих порушень не було надано і є достатні підстави
вважати, що документи, предмети чи інші носії інформації, які
можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, знаходяться у
певному місці;
   існує загроза, що відповідні документи, предмети чи носії
інформації можуть бути знищені.
 
   43. Вилучення  письмових  та  речових  доказів,  зокрема
документів,  предметів чи носіїв інформації, що можуть бути
доказами чи джерелом доказів у справі про порушення законодавства
про  захист економічної конкуренції, проводиться на підставі
розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету
України чи голови територіального відділення. Розпорядження має
містити в собі уповноваження голови та членів Комісії на вилучення
письмових та речових доказів.
 
   44. У разі, коли вилучити докази немає можливості, голова
Комісії, члени Комісії  за  наявності  повноважень,  наданих
відповідно державним уповноваженим Комітету чи головою відділення,
накладають в установленому порядку арешт на предмети, документи,
інші носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелом доказів
у справі.
 
   45. Вилучення чи накладання арешту на майно,  предмети,
документи,  інші носії інформації проводиться у робочий час
незалежно від місцезнаходження, у тому  числі  в  службових
приміщеннях  та  транспортних  засобах, що належать суб'єкту
господарювання, на робочих  місцях  працівників  на  підставі
розпорядження  державного уповноваженого чи голови відділення
Комітету.
 
   46. Члени комісії мають право на безперешкодний доступ до
місць зберігання інформації, у тому числі й до комп'ютерів об'єкта
перевірки, магнітних носіїв  тощо,  отримувати  копії  такої
інформації.
   Згідно з частиною третьою статті 22 Закону України "Про
Антимонопольний комітет  України"  (  3659-12  )  документи,
статистична та інша інформація, необхідні для здійснення контролю
за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції та
розгляду справ про його порушення, надаються на вимогу державного
уповноваженого, голови відділення Комітету безкоштовно.
 
   47. Під час підготовки до перевірки запит щодо надання
інформації може бути направлений поштою з повідомленням про його
вручення адресату.
 
   48. У  разі  неподання, несвоєчасного подання посадовими
особами  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, а також керівниками (розпорядниками кредитів)
підприємств (об'єднань, господарських товариств тощо) та особами,
які займаються підприємницькою діяльністю, інформації або подання
завідомо недостовірної  інформації  Антимонопольному  комітету
України та його територіальним відділенням голова Комісії повинен
скласти протокол про адміністративне правопорушення, згідно зі
статтею 166-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) та доповісти про це керівництву Комітету, відділення.
 
   49. У разі потреби члени Комітету, голови відділень уносять
пропозиції  Голові Комітету щодо створення робочих груп для
здійснення організації, координації та методичного забезпечення
перевірок.
 
   50. Під  час  проведення  перевірки до плану проведення
перевірки можуть уноситися зміни та доповнення, що затверджуються
органом, посадовою особою, що затвердив(ла) план перевірки.
 
   51. Під  час  проведення  перевірок  службові особи, що
здійснюють перевірки, взаємодіють з органами влади, контрольними
та правоохоронними органами, місцевими державними адміністраціями.
 
       Порядок оформлення результатів перевірки
 
   52. Результати перевірки члени Комісії оформляють довідкою,
що має містити в собі аналіз, висновки та пропозиції з усіх
питань, які перевірялися.
 
   53. Голова Комісії підсумовує подані матеріали та складає акт
перевірки у двох примірниках за встановленою формою (додаток 2).
   Акт підписується головою Комісії та її членами, керівником
об'єкта перевірки, а в разі потреби й іншими відповідальними
працівниками об'єкта перевірки.
   Один примірник акта подається  Голові  Комітету,  органу
Комітету, голові відділення, другий - в термін не більше п'яти
робочих днів після закінчення перевірки вручається під розписку на
першому примірнику акта (направляється в установленому порядку)
керівникові об'єкта перевірки, а в разі його відсутності -
здається до канцелярії під розписку в акті із зазначенням прізвища
та посади працівника,  що  прийняв  акт,  або  надсилається
рекомендованим листом із поштовим підтвердженням про вручення
поштового відправлення.
 
   54. В акті мають бути:
   54.1. Наведені  результати  перевірки  з  усіх  питань,
передбачених планом проведення перевірки.
   54.2. Об'єктивна оцінка діяльності об'єкта перевірки щодо
додержання законодавства про захист економічної конкуренції.
   54.3. Пропозиції  щодо  порушення  справи  про порушення
законодавства про захист економічної конкуренції тощо.
   У разі  потреби  голова  Комісії вносить пропозиції про
попереднє колегіальне обговорення акта перевірки.
 
   55. У міру виявлення  істотних  порушень  законодавства,
зловживань і недоліків керівництву об'єкта перевірки, не чекаючи
закінчення перевірки, слід уживати заходів щодо усунення виявлених
порушень, зловживань і недоліків, запобігання їх надалі.
 
   56. Член Комісії, який не погоджується з висновками Комісії,
викладеними в акті, має право письмово викласти свою окрему думку,
що долучається до акта. Викладаючи окрему думку, член Комісії
повинен підписати акт, зробивши помітку: "Із зауваженнями, що
містяться в окремій думці".
 
   57. При відмові керівника об'єкта перевірки від підписання
акта про результати перевірки службові особи, що  здійснили
перевірку, засвідчують це відповідним записом за своїми підписами
в кінці акта.
 
   58. За наявності заперечень або зауважень до акта перевірки
керівник чи інші особи, які підписують акт, роблять про це
застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через п'ять
календарних днів з дня їх підписання подають з цього приводу
письмові пояснення чи заперечення.
 
   59. Члени комісії також беруть пояснення в інших посадових
осіб, причетних до виявлених перевіркою порушень, зловживань.
 
   60. Достовірність  обгрунтувань,  фактів,  викладених  у
поясненнях посадових осіб, члени  Комісії  повинні  ретельно
перевірити і в п'ятнадцятиденний термін дати щодо них письмовий
висновок.
   У цей термін не зараховується час, необхідний для отримання
інформації на  запит  державного  уповноваженого  чи  голови
територіального відділення.
 
   61. У тих випадках, коли потрібно вжити термінових заходів
щодо усунення виявлених порушень  законодавства  про  захист
економічної конкуренції, у період перевірки, не чекаючи на її
закінчення, складається проміжний акт,  від  посадових  осіб
вимагаються пояснення. Ці матеріали негайно подаються керівництву
Комітету, голові відділення, у разі потреби готується повідомлення
правоохоронним органам.
   Факти, викладені в проміжних актах, включаються до загального
акта перевірки.
 
   62. Результати перевірки викладаються в акті на підставі
перевірених даних і фактів, що випливають із наявних оригіналів
документів об'єкта перевірки, а також інших даних.
 
   63. При складанні акта перевірки повинна бути додержана
об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів і даних.
 
   64. Не допускається включення до акта перевірки висновків,
пропозицій та даних, не підтверджених документами.
 
   65. В  акті  слід  указати,  які операції та документи
перевірені, за який період і в який спосіб (вибірково  чи
суцільно).
 
   66. Акт реєструється канцелярією Комітету, відділення.
 
       Порядок розгляду результатів перевірки
 
   67. Голова  Комісії  протягом  п'яти робочих днів після
завершення перевірки доповідає про її результати органу, посадовій
особі Комітету, відділення, що видав(ла наказ (розпорядження) про
проведення перевірки та створення Комісії, з наданням акта та
інших матеріалів Комісії, складених за результатами перевірки, з
відміткою про вручення його керівнику об'єкта перевірки, а в разі
необхідності також уносить подання про початок розгляду справи або
готує рекомендації відповідно до статті 46 Закону України "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
 
   68. Якщо в ході перевірки було встановлено ознаки порушення
законодавства про захист економічної конкуренції, Голова Комітету,
відділення,  його  заступник  розглядають надані матеріали і
вирішують питання щодо:
   68.1. Надання рекомендацій та внесення пропозицій органам
влади,   органам   місцевого   самоврядування,   органам
адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктам
господарювання, об'єднанням стосовно припинення дій, які містять
ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції,
усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а
в разі, якщо порушення припинено, - щодо вжиття заходів для
усунення наслідків цих порушень.
   68.2. Розробки проектів актів законодавства, які регулюють
питання розвитку  конкуренції,  антимонопольної  політики  та
демонополізації економіки.
   68.3. Надіслання правоохоронним  органам  матеріалів  про
порушення, що містять ознаки злочину.
   68.4. Розгляду питання щодо початку розгляду справи про
порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
 
   69. Якщо в ході перевірки було встановлено факт порушення
законодавства України, що не відноситься до компетенції Комітету,
то Голова Комітету, член Комітету, голова відділення інформують
відповідні державні органи.
 
   70. Начальники управлінь досліджень і розслідувань, голови
територіальних відділень разом із звітністю за останній місяць
кварталу подають до Головного управління конкурентної політики за
встановленою формою результати перевірок додержання законодавства
про захист економічної конкуренції об'єктами перевірки.
   До матеріалів звітності включаються лише ті перевірки, що
здійснені Комісіями на підставі наказу Голови Комітету, голови
відділення, розпорядження органу Комітету, а результати перевірки
оформлені відповідним актом.
 
   71. Головне управління конкурентної політики до 25 числа
наступного за звітним кварталом місяця узагальнює результати
проведених перевірок і надає Голові Комітету підсумкові довідки.
 
      Обов'язки і відповідальність службових осіб,
     що здійснюють перевірки. Оскарження їхніх дій
 
   72. Службові особи, що здійснюють перевірки, зобов'язані
суворо додержуватися Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів
України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ і
організацій, що охороняються законом, забезпечувати дотримання
комерційної та службової таємниць.
 
   73. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків,
у тому числі порушення встановлених порядку і періодичності
проведення перевірок, винні службові особи несуть відповідальність
відповідно до чинного законодавства України.
 
   74. Скарги на дії службових осіб, що проводили перевірки,
процесуальні дії, передбачені статтею 44 Закону України "Про
захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ), розглядаються і
вирішуються відповідно Головою Комітету, головою відділення.
   Скарги розглядаються і рішення за ними приймаються не пізніше
як у місячний строк з моменту їх надходження.
 
   75. У разі незгоди юридичних і фізичних осіб з цими рішеннями
вони можуть бути оскаржені в судовому порядку.
 
   Відповідальність об'єднань, суб'єктів господарювання,
 посадових осіб та інших працівників суб'єктів господарювання,
   органів влади, органів місцевого самоврядування, органів
   адміністративно-господарського управління та контролю
 
   76. Створення перешкод працівникам Комітету, його відділення
у проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні арешту на
майно, документи, предмети чи інші носії інформації спричинює
відповідальність:
   згідно з пунктом 16 статті 50 Закону України "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ) у вигляді накладення штрафу
на об'єднання, суб'єктів господарювання у розмірі до одного
відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що
передував року, в якому накладається штраф відповідно до абзацу
четвертого частини 2 статті 52 Закону;
   адміністративну відповідальність посадових осіб та  інших
працівників  суб'єктів господарювання, органів влади, органів
місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського
управління  та  контролю,  встановлену  Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ), відповідно
до статті 54 Закону України "Про захист економічної конкуренції"
( 2210-14 ).
 
 Начальник Головного правового
 управління                   О.Нагорний
.
                   Додаток 1
                   до пункту 12.3 Положення про
                   порядок проведення перевірок
                   додержання законодавства про
                   захист      економічної
                   конкуренції
 
               ПЕРЕЛІК
    суб'єктів господарювання, що підлягають перевірці
          у _______________ 200__ р.
 
------------------------------------------------------------------
|  | Назва об'єкта | Ринок |Квартал,   |Причина включення |
|  |  перевірки,  | товару |у якому буде |  до переліку   |
|  |місцезнаходження|     |здійснюватися|          |
|  |        |     |перевірка  |          |
|---+----------------+---------+-------------+-------------------|
| 1 |        |     |       |          |
|---+----------------+---------+-------------+-------------------|
| 2 |        |     |       |          |
|---+----------------+---------+-------------+-------------------|
| 3 |        |     |       |          |
|---+----------------+---------+-------------+-------------------|
| 4 |        |     |       |          |
|---+----------------+---------+-------------+-------------------|
| 5 |        |     |       |          |
|---+----------------+---------+-------------+-------------------|
| 6 |        |     |       |          |
|---+----------------+---------+-------------+-------------------|
| 7 |        |     |       |          |
------------------------------------------------------------------
 
 Виконавець        тел.
 
                   Додаток 2
                   до пункту 53  Положення про
                   порядок проведення перевірок
                   додержання законодавства про
                   захист      економічної
                   конкуренції
 
                АКТ
        перевірки дотримання законодавства
        про захист економічної конкуренції
 
__________________________________________________________________
         (повна назва об'єкта перевірки)
 "___"_________ 200__ р.        м. _______________________
 
   Відповідно до наказу (розпорядження) ________________________
__________________________________________________________________
      (зазначити, хто видав наказ (розпорядження)
від "___"_______ 200__ р. N ______ та плану проведення перевірки
від "___"_______ 200__ р.
Комісією у складі*:
          Голова _______________________________________
          Члени Комісії: _______________________________
                  _______________________________
у період з "___"_________ 200__ р. до "___"__________ 200__ р.
проведена перевірка  додержання  законодавства  про  захист
економічної конкуренції
__________________________________________________________________
         (повна назва об'єкта перевірки)
 
   При проведенні перевірки встановлено таке:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Висновки та пропозиції Комісії:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Голова     _____________    _____________________
           (підпис)     (ініціали, прізвище)
   Члени Комісії: _____________    _____________________
           (підпис)     (ініціали, прізвище)
          _____________    _____________________
           (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
   Під час проведення перевірки комісії було надано повну,
всебічну та об'єктивну інформацію з усіх питань, які містить у
собі план перевірки, з актом перевірки ознайомлений, примірник
акта отримав:
 ___________  ______________________________  __________
 (підпис)   (ініціали, прізвище керівника    (дата)
          об'єкта перевірки)
 
 
 * У разі проведення перевірки за участю працівників інших органів
  слід зазначити також їхні прізвища, ініціали, посади.


<< Главная страницаУкраина онлайн