Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 808 від 25.12.2001

<< Главная страница       
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 808 від 25.12.2001 
        Зареєстровано в 
Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          11 січня 
2002 р.

          
          за N 
28/6316


     Про затвердження Порядку 
державної реєстрації

       та обліку 
відкритих науково-дослідних,

      дослідно-конструкторських 
робіт і дисертацій   На виконання пункту 4 постанови Кабінету 
 Міністрів України
від  31.03.92 N 162 ( 
 
162-92-п ) "Про державну 
 реєстрацію
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і 
 дисертацій"
та Указу Президента України від 21.07.97 N 663/97 ( 

663/97 ) "Про
рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 17 червня
1997 року "Про 
 невідкладні заходи щодо впорядкування 
системи
здійснення державної інформаційної політики 
 та  удосконалення
державного регулювання інформаційних відносин" 
Н А К А З У Ю:


   1. Затвердити нову 
 редакцію Порядку державної реєстрації та
обліку відкритих 
 науково-дослідних,  дослідно-конструкторських
робіт і дисертацій 
(додається).


   2. Вважати таким, що 
 втратив чинність, наказ Міністерства
України у справах 
 науки і технологій від  09.06.98  N  
173
( 
z0401-98 ) "Про затвердження 
 Порядку державної реєстрації і
обліку відкритих  
науково-дослідних,  дослідно-конструкторських
робіт і 
дисертацій",  зареєстрований  у  Міністерстві 
 юстиції
України 26.06.98 за N 401/2841.


   3. Директору УкрІНТЕІ  
Пархоменку  В.Д.  подати  Порядок
державної  
реєстрації  та обліку відкритих 
 науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт і дисертацій 
 подати на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

 Міністр        
           
      
В.Кремень

 ПОГОДЖЕНО
 Президент 
Національної
 академії наук України      
           
  Б.Патон

 Голова Вищої атестаційної
 комісії 
України           
         
 В.Скопенко

 Міністр економіки та з
 питань 
європейської
 інтеграції України      
           
   О.Шлапак

 Міністр фінансів України  
           
    І.Мітюков

 Міністр 
промислової
 політики України       
           
   В.Гурєєв


          
         
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
          Наказ 
Міністерства освіти і

          
          науки 
України

          
          25.12.2001 
N 808


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          11 січня 
2002 р.

          
          за N 
28/631


          
     ПОРЯДОК

  державної 
реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних,

      дослідно-конструкторських 
робіт і дисертацій


        
    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


   1.1. Порядок  державної 
 реєстрації  та обліку 
 відкритих
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 
 і дисертацій
(далі  - Порядок) розроблено 
 на підставі постанови Кабінету
Міністрів України від 
31.03.92 N 162 ( 
162-92-п ) "Про 
 державну
реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських 
 робіт і
дисертацій". Порядок визначає вимоги щодо 
 організації робіт з
державної  реєстрації 
  та  обліку  відкритих  
(несекретних)
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 
 і дисертацій
(далі - НДР, ДКР і дисертацій) та вимоги до 
поширення відповідної
інформації.


   1.2. Державна реєстрація 
 та облік НДР, ДКР і 
 дисертацій
здійснюються з метою створення 
 неодмінних умов для підвищення
ефективності інформаційного 
 забезпечення творчої праці 
 вчених,
інженерно-технічних  працівників  і  
прискореного використання
науково-технічних досягнень у суспільному 
виробництві.


   1.3. Обов'язковій державній 
реєстрації та обліку підлягають
відкриті (несекретні) 
науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи, що виконуються 
 організаціями (підприємствами) України,
статутна діяльність 
яких передбачає проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських 
робіт (далі - виконавці НДР (ДКР), а
також захищені 
на спеціалізованих учених радах дисертації.

   Відкриті (несекретні)     
  науково-дослідні      
і
дослідно-конструкторські роботи, що виконують фізичні 
 особи за
власний рахунок, реєструються за їх 
бажанням.


   1.4. Функції щодо державної 
реєстрації та обліку розпочатих,
виконуваних і закінчених НДР, ДКР 
і дисертацій, а також підготовку
і видачу в установленому порядку 
інформаційних матеріалів на запит
підприємств, організацій, 
 органів виконавчої влади, формування
фондів документів, 
 поширення відповідної інформації покладено на
Український 
 інститут науково-технічної та економічної 
інформації
(УкрІНТЕІ).


   1.5. Підставою для проведення 
державної реєстрації та обліку
розпочатих, виконуваних 
 і закінчених НДР, ДКР і дисертацій є
комплект 
оформлених згідно з вимогами цього Порядку і поданих до
УкрІНТЕІ 
документів:

   1.5.1. 
Реєстраційна картка НДР і ДКР (далі - РК), оформлена
згідно з 
додатком 1, - це є документ, яким виконавець НДР 
 (ДКР)
повідомляє УкрІНТЕІ про свої наміри щодо виконання НДР 
(ДКР).

   1.5.2. Облікова 
картка НДР і ДКР (далі - ОК), 
 оформлена
згідно з додатком 2, і звіт про НДР або 
пояснювальна записка до
ДКР - це є документи, якими 
 виконавець НДР (ДКР) повідомляє
УкрІНТЕІ про хід 
виконання і завершення робіт з НДР (ДКР).

   1.5.3. Облікова 
картка дисертації (далі - ОКД), оформлена
згідно 
 з додатком 3, автореферат і дисертація 
 на здобуття
наукового ступеня кандидата чи доктора наук 
 - це є документи,
якими спеціалізована 
 вчена рада повідомляє УкрІНТЕІ про захист
дисертації на 
спеціалізованій ученій раді.


   1.6. Заповнені бланки РК, 
 ОК, ОКД подаються до УкрІНТЕІ на
паперовому і 
електронному носіях на дискетах 3,5 дюйма.

   Програмне забезпечення для формування інформації 
на дискетах
може бути надано УкрІНТЕІ за 
 вимогою виконавців НДР (ДКР) на
неприбутковій основі. 
 Структура і зміст інформації на паперовому
та електронному носіях 
мають бути ідентичними.


   1.7. Оплата  витрат 
 УкрІНТЕІ, які пов'язані з 
 державною
реєстрацією та обліком розпочатих, виконуваних і 
закінчених НДР,
ДКР і дисертацій, формуванням фондів відповідних 
документів, баз і
банків даних, виданням  сигнальної  
інформації,  здійснюється
Міністерством освіти і науки України за 
рахунок коштів Державного
бюджету.


   1.8. Оплата витрат, які 
пов'язані з підготовкою реєстраційних
та облікових документів про 
відкриті (несекретні) науково-дослідні
і дослідно-конструкторські роботи, 
 їх пересиланням до УкрІНТЕІ,
здійснюється за рахунок коштів 
виконавців НДР (ДКР).


   1.9. Оплата витрат, які 
пов'язані з підготовкою облікових та
звітних  документів  про 
 захищені  дисертації,  пересиланням
зазначених документів 
до УкрІНТЕІ, здійснюється за рахунок коштів
організації, на 
 засіданні вченої ради якої відбувся  
захист
дисертації.


   1.10. Відповідальність за 
вірогідність відомостей, що вказані
в реєстраційних і облікових 
документах, зміст звітних документів,
якість оформлення і 
своєчасне їх подання до УкрІНТЕІ покладається
на:

   - керівника організації - виконавця НДР 
(ДКР);

   - фізичну особу - виконавця НДР (ДКР);

   - голову спеціалізованої вченої 
 ради, де відбувся захист
дисертації.


   1.11. Редагування тексту 
реєстраційних, облікових і звітних
документів УкрІНТЕІ не 
провадить.

 2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ 
ДОКУМЕНТІВ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ

        ТА 
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОБОТИ


   2.1. Виконавець НДР (ДКР) у 
30-денний строк з початку роботи
подає до УкрІНТЕІ такі 
документи:

   - супровідний лист, у якому вказуються 
вихідний номер і дата
листа, назва роботи, перелік супровідних 
документів до роботи, що
подаються до УкрІНТЕІ;

   - заповнений бланк РК на паперовому носії у двох 
примірниках;

   - заповнений бланк РК на електронному 
носії.


   2.2. Якщо НДР (ДКР) 
 виконується кількома виконавцями НДР
(ДКР), 
 то кожен з них (головний виконавець і співвиконавці) подає
до УкрІНТЕІ 
заповнений бланк РК на ту частину роботи, яка 
 буде
виконана ним самостійно.


   2.3. Заповнені бланки 
РК, які не відповідають вимогам цього
Порядку, повертаються 
виконавцю НДР (ДКР) для виправлення (із
зазначенням 
причин повернення). Виконавець НДР (ДКР) зобов'язаний
у 10-денний строк 
з дня одержання бланка РК виправити його 
 та
повернути до УкрІНТЕІ.


   2.4. УкрІНТЕІ після 
отримання заповненого бланка РК присвоює
роботі державний реєстраційний 
номер і в 10-денний строк надсилає
виконавцю НДР (ДКР) 
 копію бланка РК. Реєстраційні карти 
 на
електронному носії виконавцю НДР (ДКР) не 
повертаються.


   2.5. У разі зміни терміну 
завершення або потреби припинення
роботи, зміни 
 її ціни (кошторисної вартості), грифа секретності
виконавець НДР 
(ДКР) зобов'язаний у 20-денний строк надіслати до
УкрІНТЕІ 
 повідомлення, оформлене згідно з додатком 4. 
 У разі
необхідності внесення змін в декілька РК, лист 
 змін подається
окремо на кожну роботу.

   У разі зміни назви або адреси виконавця 
 (замовника), назви
або кількості етапів роботи 
виконавець НДР (ДКР) надсилає новий,
відповідним чином оформлений бланк РК на 
паперовому та магнітному
носіях із зазначенням раніше наданого номера 
державної реєстрації.

   У разі зміни назви роботи 
 виконавець НДР (ДКР) надсилає
новий, 
 відповідним чином оформлений бланк РК на 
паперовому та
магнітному носіях. УкрІНТЕІ присвоює НДР (ДКР) 
 новий державний
реєстраційний номер з одночасним анулюванням 
попереднього номера.


   2.6. Якщо в 
 процесі виконання зареєстрованої роботи виникла
потреба в її 
 засекреченні, виконавець НДР (ДКР) 
 зобов'язаний
надіслати до УкрІНТЕІ повідомлення у встановленому 
порядку.


   3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ 
ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ З

    НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА 
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ


   3.1. Виконавець 
зареєстрованої НДР (ДКР) у 30-денний строк з
моменту 
 закінчення роботи (або ж окремого її етапу) 
подає до
УкрІНТЕІ:

   - супровідний лист, у якому вказуються 
вихідний номер і дата
листа, назва роботи, її державний 
реєстраційний номер, перелік
супровідних документів до роботи, що 
подаються до УкрІНТЕІ;

   - заповнений бланк ОК на паперовому носії у двох 
примірниках;

   - заповнений бланк ОК на електронному 
носії;

   - заключний звіт про НДР або пояснювальну записку 
до ДКР на
електронному носії

   Звіт про НДР та пояснювальна записка 
 до ДКР оформлюються
відповідно до вимог 
 чинних в Україні нормативних документів 
зі
стандартизації.


   3.2. Подання 
 заключного звіту про НДР або 
 пояснювальної
записки до ДКР є обов'язковим у випадку виконання 
робіт за рахунок
коштів Державного бюджету.

   Подання заявки  на  винахід,  
факт публікації статті та
депонування рукопису, 
 захист дисертації, передача звіту про НДР
(пояснювальної 
 записки до ДКР) у вищу організацію не звільняють
виконавця 
роботи, що виконувалась за рахунок коштів 
 державного
бюджету, від подання звітних документів до 
УкрІНТЕІ.

   У всіх інших випадках заключний звіт про НДР та 
 пояснювальна
записка до ДКР подаються до 
УкрІНТЕІ за бажанням виконавця НДР
(ДКР).

   Якщо результати  роботи опубліковані 
 або її наслідком є
тиражований  
нормативно-технічний  чи  інструктивно-методичний
документ 
 (його проект), в ОК слід подавати бібліографічний 
опис
публікації (документа).


   3.3. Якщо НДР (ДКР) 
 виконується кількома виконавцями НДР
(ДКР), 
 то кожен з них (головний виконавець і співвиконавці) подає
до УкрІНТЕІ 
заповнений бланк ОК на ту частину роботи, що виконана
ним самостійно, 
 відповідно до вимог, викладених у пп. 3.1, 3.2
цього 
Порядку.


   3.4. Заповнені бланки ОК, 
 які не відповідають вимогам цього
Порядку, повертаються 
 виконавцю НДР (ДКР) для виправлення (із
зазначенням 
 причин  повернення).  Виконавець  зобов'язаний  
у
10-денний строк з дня одержання бланка 
 ОК виправити його та
повернути до УкрІНТЕІ.


   3.5. УкрІНТЕІ після 
отримання заповненого бланка ОК надає
роботі 
 державний обліковий номер і в 10-денний строк 
надсилає
виконавцю НДР (ДКР) копію бланка ОК.

   ОК на електронному носії, звіти 
 про НДР і пояснювальні
записки до ДКР виконавцю та 
 власнику результатів НДР (ДКР) 
 не
повертаються.


       4. 
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЗВІТНИХ

          
 ДОКУМЕНТІВ ІЗ ДИСЕРТАЦІЙ


   4.1. Спеціалізована 
 вчена рада, на якій відбувся 
 захист
кандидатської або докторської дисертації, 
 відповідно до вимог,
визначених Порядком присудження наукових 
 ступенів і присвоєння
вчених звань, 
 затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 28.06.97 
 N 644 ( 
644-97-п ) "Про затвердження 
 Порядку
присудження наукових ступенів і 
 присвоєння вчених звань", у
30-денний строк з дня 
захисту подає до УкрІНТЕІ:

   - супровідний лист, у якому наводяться 
вихідний номер і дата
листа, назва дисертації, перелік 
 супровідних  до  дисертації
документів, що 
 подаються до УкрІНТЕІ;

   - заповнений бланк ОКД  на 
 паперовому  носії  у  двох
примірниках, завірений 
підписами та печаткою;

   - заповнений бланк ОКД на електронному 
носії;

   - автореферат та дисертацію на електронному 
носії.


   4.2. Заповнені бланки ОКД та 
дисертації, які не відповідають
вимогам  цього  
Порядку,  повертаються  для  виправлення 
 (із
зазначенням причин повернення) на адресу 
 спеціалізованої вченої
ради, на якій відбувся 
захист дисертації. Спеціалізована вчена
рада зобов'язана в 20-денний 
 строк з дня одержання документів
виправити їх 
та повернути до УкрІНТЕІ.


   4.3. УкрІНТЕІ після 
 отримання заповненого бланка ОКД 
 та
дисертації присвоює роботі державний обліковий номер і в 
10-денний
строк надсилає копію ОКД за адресою, 
 вказаною у супровідному
листі.


   4.4. Автореферати, 
 дисертації та ОКД на електронному носії
спеціалізованим 
вченим радам та здобувачам наукового ступеня 
 не
повертаються.


    5. УМОВИ ПОШИРЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНІ,

     ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ 
РОБОТИ ТА ДИСЕРТАЦІЇ


   5.1. Згідно зі 
 статтями 41 і  54  Конституції  
України
( 
254к/96-ВР ) та статтею 
 41 Закону України "Про власність"
( 
697-12 ) 
 від 07.02.91 результати НДР (ДКР), у 
 тому числі
дисертації, є  об'єктами  
 права  інтелектуальної  власності.
Відносини, що виникають 
у цій сфері, регулюються 
 законодавством
України.


   5.2. УкрІНТЕІ має право на 
поширення інформації про НДР, ДКР
та дисертації відповідно до умов, 
 зазначених виконавцем НДР (ДКР)
у реєстраційно-облікових 
документах.

   5.2.1. Умови  
поширення  реєстраційно-облікових документів
визначаються 
виконавцем НДР (ДКР), про що в полі 5256 
 "Особливі
позначки" робиться відповідний запис.

   5.2.2. Умови 
поширення звітних документів щодо НДР, ДКР 
 та
дисертацій визначаються власником результатів 
роботи, про що в
полях 5535 "Умови поширення в Україні" та 
 5211 "Умови передачі
зарубіжним країнам" 
 облікових документів виконавцем НДР (ДКР)
робиться 
відповідний запис.


   5.3. Передача інформації про 
розпочаті, завершені НДР, ДКР та
захищені  дисертації  за 
 кордон юридичним (фізичним) особам
регулюється 
чинним законодавством України і здійснюється на основі
багатосторонніх, 
двосторонніх договорів.

 6. ОБОВ'ЯЗКИ УКРІНТЕІ 
ЯК ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОБЛІКУ
 НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, 
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ І ДИСЕРТАЦІЙ


   6.1. Проведення  
науково-методичної  роботи  з  
 питань
організації державної реєстрації та обліку НДР, ДКР і 
дисертацій.


   6.2. Формування 
 державного фонду першоджерел НДР, ДКР 
та
дисертацій.


   6.3. Формування і ведення 
автоматизованої бази даних "НДР,
ДКР та дисертації 
України".


   6.4. Довідково-інформаційне 
  обслуговування   споживачів
відомостями про 
дослідження і розробки, що провадяться в Україні.

   Послуги, пов'язані з довідково-інформаційним 
обслуговуванням,
УкрІНТЕІ надає на договірних засадах окрім послуг, які 
 надаються
центральним органам виконавчої влади.

   6.4.1. Інформаційна 
 підтримка  рішень,  що їх 
 приймають
центральні  органи  виконавчої  влади 
 з  питань  формування
науково-технічної політики в 
Україні.

   6.4.2. Інформаційне 
 супроводження  державної наукової 
 та
науково-технічної експертизи НДР і ДКР.

   6.4.3. Підготовка 
 і  поширення інформаційних періодичних
видань 
про результати науково-технічної діяльності в Україні.

   6.4.4. Підготовка 
 за  інформаційними запитами тематичних
добірок, 
 оглядів, аналітичних, реферативних і  
фактографічних
довідок з використанням державного фонду реєстраційних, 
 облікових
і звітних документів про НДР, ДКР та дисертації.

   6.4.5. Здійснення 
 міжгалузевого  та міждержавного 
 обміну
інформацією про результати НДР, ДКР.


   6.5. Сприяння формуванню ринку 
науково-технічної продукції.

 Начальник Департаменту 
адміністративної
 роботи та контролю      
           
 А.В.Домашенко


        
           
 Додаток 1

          
          до пункту 
1.5.1 Порядку

          
          державної 
реєстрації та

          
          обліку 
відкритих

          
         
 науково-дослідних,

          
         
 дослідно-конструкторських

          
          робіт і 
дисертацій


        
 РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА НДР І ДКР (РК)

5013. Реєстраційна картка 01 
   |5436. Державний реєстраційний
5256. Особливі позначки 
________ |номер
5418. N, дата супровідного листа 
 |-----------------------
________________________________ 
 |-----------------------

          
        |7146. Підстави 
для
5517. Державний реєстраційний   |проведення роботи (цифрою) 
____
номер, який анулюється      |7191. 
Вид роботи (цифрою) _____
-----------------------     
 |7199. Науковий напрям
-----------------------    
  |7200. ДНТП (цифрою) ______
ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ НДР (ДКР) 
|7020. Шифр ДНТП

          
       
 |_______________________________
2457. Ідентифікаційний код за  
 |_______________________________
ЄДРПОУ     
         
 |
---------------------       
|7022.Номер ДЦП
---------------------      
 |7021. Шифр роботи _____________
2151. Назва    
        
|_______________________________

   (1 - українською мовою,   
|_______________________________

   2 - російською мовою,    
|7209. Комплексність

   3 - англійською мовою)   
 |роботи (цифрою) _______________
1. _____________________________ 
 |7210. Державний реєстраційний
________________________________ 
 |номер роботи головної
________________________________ 
 |організації - виконавця НДР
________________________________ 
 |(ДКР)
2. _____________________________ 
 |-----------------------
________________________________ 
 |-----------------------
________________________________ |5274. 
Шифр геолфонду
3.______________________________ 
 |_______________________________
________________________________ 
 |9027. Назва роботи
________________________________ |( 1 - 
українською мовою,

          
        |2 - російською 
мовою,
2358. Скорочена назва       |3 - 
англійською мовою)
________________________________ |1. 
____________________________
________________________________ 
 |_______________________________
2655. Адреса    
       
 |_______________________________
________________________________ 
 |_______________________________
________________________________ 
 |2. ____________________________
2934.     
          
|_______________________________
Телефон ________________________ 
 |_______________________________
2394. E-mail ___________________ 
 |_______________________________
1332. Скорочена офіційна назва  
 |3. ____________________________
міністерства (іншого центрального 
|_______________________________
органу виконавчої влади), якому  
|_______________________________
підпорядковується організація -  
|
виконавець НДР (ДКР)       |9036. 
Порядковий N; початок та

          
        |закінчення 
етапу;
ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА НДР (ДКР) |вид звітного документа з 
НДР
2458. Ідентифікаційний код за   |(ДКР); назва етапу
ЄДРПОУ 
           
   |
-----------------------     
 |1.----------- ----------- -----
-----------------------   
   | ----------- ----------- -----
2152. Назва  
          
|_______________________________
________________________________ 
 |_______________________________
2656. Адреса    
       
 |
________________________________ |2.----------- ----------- 
-----
________________________________ | ----------- ----------- 
-----
КОШТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ     
|_______________________________
(ТИС.ГРН.)     
       
 |_______________________________
7713. Держбюджет   
 __________ |
7722. Кошти замовника __________ 
 |3.----------- ----------- -----
7704. Власні кошти  
 __________ | ----------- ----------- -----

          
       
 |_______________________________
ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ   
   |_______________________________
7353. Початок  
 -----------   |

         
 |-+-+-+-+-|   |4.----------- ----------- -----
7362. 
Закінчення -----------   | ----------- ----------- 
-----

          
       
 |_______________________________
9126. Мета роботи    
     
|_______________________________
________________________________ 
 |
________________________________ |5634. Індекс УДК 
______________
________________________________ 
 |_______________________________
________________________________ 
 |5616. Коди тематичних рубрик
________________________________ 
 |-----------------
________________________________ 
 ||-+-+-+-+-+-+-+-|
________________________________ 
 ||-+-+-+-+-+-+-+-|
________________________________ 
 |-----------------
________________________________ 
 |-----------------
________________________________ 
 ||-+-+-+-+-+-+-+-|

          
       
 ||-+-+-+-+-+-+-+-|
9153. Очікувані результати   
 |-----------------
________________________________ |6111. 
Керівник організації -
________________________________ |виконавця НДР 
(ДКР)
________________________________ 
 |_______________________________
________________________________ 
 |(прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________ 
 |
________________________________ |6210. Науковий ступінь, 
вчене
________________________________ |звання керівника організації 
-
________________________________ |виконавця НДР 
(ДКР)
________________________________ 
 |_______________________________
________________________________ 
 |  Підпис    М.п.

          
        |
2142. Співвиконавці 
       |6120. Керівник 
роботи

          
        |( 1- українською 
мовою
1. _____________________________ |2 - російською 
мовою,
________________________________ |3 - англійською 
мовою)
________________________________ 
 |_______________________________
________________________________ 
 | (прізвище, ім'я, по батькові)
2. _____________________________ 
 |
________________________________ |6228. Науковий ступінь, 
вчене
________________________________ |звання керівника 
роботи
________________________________ 
 |_______________________________
3. _____________________________ 
 |     Підпис
________________________________ 
 |
________________________________ |6140. Керівник 
відділу
________________________________ |держреєстрації УкрІНТЕІ
4. 
_____________________________ 
 |_______________________________
________________________________ 
 | (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________ 
 | Підпис    М.п.


          
      ВИМОГИ

   ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ І

         
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ РОБОТИ


   Для реєстраційної  картки  НДР  
і  ДКР  (далі  -  РК)
використовуються бланки 
 формату  А4,  щільність паперу 60-80
г/ кв. м. 
РК розбита на поля, які мають цифрові коди. У кожному
полі 
виділено зони для заповнення. Текст у картці 
 друкується
на друкарській машинці або на комп'ютері. Шрифт 
має бути чітким,
контрастним, висотою не менше 1,8 мм.

   При заповненні картки слід 
 суворо дотримуватися  формату
відповідного поля. 
 Вертикальну риску, яка поділяє картку навпіл,
при заповненні 
перетинати не дозволяється.

   Усі поля РК заповнюються українською 
мовою.

   У РК фіксуються такі дані:

   У полі 5013 "Реєстраційна 
 картка 01" - символ картки (не
заповнюється).

   У полі 5256 "Особливі позначки" 
 - проставляється цифровий
код, який відповідає режиму доступу до 
інформації з НДР (ДКР), що
міститься в РК, зі словесним 
розшифруванням:

   5 - "Відкрита";

   4 - "Конфіденційна";

   1 - "Для службового користування".

   У полі 5418 "N, дата 
 супровідного листа" - проставляються
(через крапку з комою) вихідний 
номер супровідного листа виконавця
НДР (ДКР) і дата 
відправки РК до УкрІНТЕІ. Дата проставляється
відповідно до 
 вимог Примірної інструкції  з  діловодства  
в
міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, 
 Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах 
виконавчої
влади, затвердженої постановою Кабінету 
 Міністрів України від
17.10.97 N 1153 ( 

1153-97-п ).

   У полі 5517 "Державний реєстраційний номер, 
 який анулюється"
- наводиться державний реєстраційний номер 
 роботи, назва якої
змінюється (у цьому 
 випадку роботі надається новий номер 
 з
одночасним анулюванням попереднього номера).


   Відомості про виконавця НДР (ДКР):

   У полі 2457 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" - 
виконавець НДР
(ДКР) проставляє ідентифікаційний код за Єдиним державним 
реєстром
підприємств та організацій України.

   Фізична особа - виконавець НДР (ДКР) вказує 
 ідентифікаційний
код за Державним реєстром фізичних осіб.

   У полі 2151 "Назва (1 - 
українською мовою, 2 - російською
мовою, 3 - англійською мовою)" 
- вказується назва організації -
виконавця НДР (ДКР).

   У полі 2358 "Скорочена назва " - вказується 
 скорочена назва
організації -виконавця НДР (ДКР).

   У полі 2655 "Адреса" - вказується адреса 
 (поштовий індекс,
область, район, місто, вулиця, будинок, 
помешкання) виконавця НДР
(ДКР).

   У полі 2934 "Телефон" - вказується 
номер телефону виконавця
НДР (ДКР).

   У полі 2394 "E-mail" - 
вказується адреса електронної пошти
виконавця НДР.

   У полі 1332 "Скорочена офіційна 
назва міністерства (іншого
центрального органу виконавчої влади), 
 якому підпорядковується
організація - виконавець 
 НДР (ДКР)" - вказується назва органу
виконавчої влади, 
якому підпорядковується організація - виконавець
НДР (ДКР). 
 Підприємства з недержавною формою власності вказують
назву 
 місцевого  органу  виконавчої  влади,  в  
якому  вони
зареєстровані.


   Відомості про замовника НДР (ДКР):

   У полі 2458 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" - 
виконавець НДР
(ДКР) проставляє код організації, що є замовником НДР 
 (ДКР), за
Єдиним державним реєстром підприємств та організацій 
України.

   Якщо замовником НДР (ДКР) є фізична 
 особа, вказується її
ідентифікаційний код за Державним 
реєстром фізичних осіб.

   У полі 2152 "Назва" - 
 вказується назва  організації  -
замовника НДР 
(ДКР).

   У полі 2656 "Адреса" - вказується адреса 
 (поштовий індекс,
область, район, місто, вулиця, будинок, 
помешкання) організації -
замовника НДР (ДКР).


   Кошти для виконання робіт (тис. грн.):

   У полі 7713 "Держбюджет" - бюджетні 
асигнування.

   У полі 7722 "Кошти замовника" - кошти замовника 
НДР (ДКР).

   У полі 7704 "Власні кошти" - 
 власні кошти виконавця НДР
(ДКР).

   Якщо виконавець НДР (ДКР) є головним у 
 комплексній роботі,
вказується ціна за угодою 
 або кошторисна вартість тієї частини
роботи, яка виконується його 
власними силами.


   Терміни виконання роботи:

   Указуються за полями - 7353, 7362.

   У полі 7353 "Початок" - указуються 
місяць (двома арабськими
цифрами) та дві останні цифри року початку 
роботи.

   У полі  7362  "Закінчення"  - 
 указуються місяць (двома
арабськими цифрами) та дві 
останні цифри року закінчення роботи.

   У полі  5436  "Державний  
реєстраційний  номер" - номер
проставляється 
УкрІНТЕІ.

   У полі 7146 "Підстави для проведення роботи 
(двома арабськими
цифрами)" - план, завдання, договір тощо, 
 відповідно до яких на
заявлену  роботу  
 виділяються  асигнування.  Проставляється
відповідний 
код:

   07 -  "Завдання  (програма,  
план), затверджене органами
виконавчої влади (Кабінетом Міністрів 
України, місцевими органами
виконавчої влади)";

   34 - "Завдання міністерства, 
 іншого центрального  органу
виконавчої влади";

   52 - "Угода з організацією (фондом, 
 асоціацією, концерном
тощо)";

   43 - "Власна ініціатива" (якщо робота виконується 
 з власної
ініціативи за кошти виконавця НДР або ДКР);

   25 - "Угода з фізичною особою". Замовником НДР 
(ДКР) виступає
фізична особа, за рахунок коштів якої виконується 
робота.

   У полі 7191 "Вид роботи 
 (двома арабськими цифрами)"  -
проставляється  
відповідний  код.  Напрям  (характер)  
роботи
визначається внаслідок узгодження між замовником і виконавцем 
 НДР
(ДКР):

   39 - "НДР фундаментальна";

   48 - "НДР прикладна";

   57 - "ДКР";

   66 - "Проектно-технологічна".

   У полі 7199 "Науковий напрям" вказується номер 
 пріоритетного
напряму у переліку, відповідно до Закону України 
"Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" ( 
2623-14 
).

   У полі 7200 "ДНТП (цифрою)" - 
вказуються дані про державну
науково-технічну програму для робіт, що 
провадяться за державними
(в  тому  числі комплексними) 
 програмами. Проставляється код
програми:

   1 - "Національна";

   2 - "Державна";

   3 - "Міждержавна";

   4 - "Регіональна";

   5 - "Міжрегіональна";

   6 - "Галузева (багатогалузева)".

   Якщо програма комплексна, то проставляється 
(через крапку з
комою) потрібна кількість кодів.

   У полі 7020 "Шифр ДНТП" - 
 зазначається шифр  державної
науково-технічної програми, 
 якщо за цією програмою виконується
робота.

   Указується (без конкретизації завдань та етапів) 
тільки шифр
програми, в рамках якої провадиться НДР (ДКР).

   У полі 7022 "Номер ДЦП" - зазначається 
 реєстраційний номер
державної цільової програми 
 згідно з переліком, затвердженим
Мінекономіки 
України.

   У полі 7021 "Шифр роботи" - вказується 
шифр, наданий роботі
організацією - виконавцем НДР (ДКР) 
 або міністерством  (іншим
центральним  органом 
 виконавчої влади), якому ця 
 організація
підпорядковується.

   У полі 7209 "Комплексність роботи (цифрою)" 
- проставляється
залежно від статусу виконавця НДР (ДКР), 
 як учасника роботи,
відповідний код:

   17 - "Головний виконавець";

   71 - "Співвиконавець".

   У полі 7210 "Державний реєстраційний номер 
 роботи головного
виконавця  НДР (ДКР)" - 
 при заповненні карти співвиконавцем
вказується 
державний реєстраційний номер роботи, що зареєстрована
головним 
виконавцем НДР (ДКР).

   У полі 5274 "Шифр геолфонду" - 
 поле заповнюється у разі
державної реєстрації 
тієї НДР (ДКР), яка пов'язана з геологічним
вивченням надр. 
 Вказується шифр, наданий роботі 
 Міністерством
екології та природних ресурсів України.

   У полі 9027 "Назва роботи (1 
 - українською мовою, 2 -
російською 
 мовою, 3 - англійською мовою)" - вказується 
назва
роботи, яка зазначена в договірному документі.

   У полі 9126 "Мета роботи" - в 
довільной формі викладається
(не повторюючи назви роботи) 
 мета проведення дослідження або
розробки.

   У полі 9153 "Очікувані результати" - 
 в довільному викладі
описуються  очікувані 
 результати роботи, вказуються конкретні
заплановані 
характеристики та параметри об'єкта дослідження 
 або
розробки.

   У полі 2142 "Співвиконавці" - при 
 заповненні РК головним
виконавцем НДР (ДКР) 
 подаються (через крапку з комою) 
 такі
відомості про співвиконавців НДР (ДКР): ідентифікаційній 
 код за
ЄДРПОУ, повна назва співвиконавця із зазначенням його 
адреси.

   У полі 9036 "Порядковий N; початок та 
закінчення етапу; вид
звітного документа; назва етапу" - 
зазначаються порядковий номер
етапу роботи; початок (місяць та дві 
останні цифри року початку
етапу); закінчення етапу 
 (місяць та дві останні цифри 
 року
закінчення етапу); вид звітного документа про НДР (ДКР):

   91 - "Заключний звіт";

   37 - "Пояснювальна записка";

   19 - "Без звіту".

   При заповненні РК наводяться назви етапів, які 
виконавець НДР
(ДКР) виконує безпосередньо.

   У полі 5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється 
за таблицями
"Універсальної десяткової класифікації".

   У полі 5616 "Коди тематичних 
рубрик" - коди проставляються
УкрІНТЕІ.

   У полі 6111 "Керівник 
 організації - виконавця НДР (ДКР)" -
зазначаються прізвище, ім'я, 
 по батькові керівника організації -
виконавця НДР (ДКР).

   У полі 6210 "Науковий ступінь, 
 вчене  звання  керівника
організації - виконавця НДР 
(ДКР)"- зазначаються науковий ступінь,
вчене звання керівника організації - 
виконавця НДР (ДКР).

   Підпис керівника організації засвідчується 
печаткою.

   У полі 6120 "Керівник роботи" (1 - 
 українською мовою, 2 -
російською мовою, 3 - 
англійською мовою)" - зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові керівника НДР 
(ДКР) .

   У полі 6228 "Науковий ступінь, вчене звання 
керівника роботи"
- зазначаються науковий ступінь, вчене звання 
керівника НДР (ДКР)
організації - виконавця НДР (ДКР).

   Якщо виконавцем НДР (ДКР) є фізична особа, 
 в полях 6120 і
6228 зазначаються: прізвище, 
ім'я, по батькові, науковий ступінь,
звання. Підпис завіряється 
нотаріально або організацією, в якій
працює фізична 
особа.

   У полі 6140 "Керівник відділу 
 держреєстрації УкрІНТЕІ" -
зазначаються  прізвище, 
 ім'я, по батькові керівника 
 відділу
держреєстрації УкрІНТЕІ.

   Підпис засвідчується печаткою.


        
           
 Додаток 2

          
          до пункту 
1.5.1 Порядку

          
          державної 
реєстрації та

          
          обліку 
відкритих

          
         
 науково-дослідних,

          
         
 дослідно-конструкторських

          
          робіт і 
дисертацій

ОБЛІКОВА КАРТКА НДР І ДКР (ОК)
5013. Облікова картка 
____________  |5437. Державний обліковий

          
         |номер
5256. 
Особливі позначки __________  |-----------------------

          
         
|-----------------------
5418. N, дата супровідного листа   
|7200. ДНТП (цифрою) ________
__________________________________  
|7020. Шифр ДНТП ____________
5436. Державний реєстраційний номер 
 |7022. Номер ДЦП ____________
-----------------------   
     |
-----------------------   
     |7199. Науковий напрям
ВІДОМОСТІ ПРО 
ВИКОНАВЦЯ НДР (ДКР)  |7021. Шифр роботи __________
2457. 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
|____________________________
-----------------------    
   
 |____________________________
-----------------------   
     |
2151. Назва (1 - українською мовою, 
 |9036. Порядковий N; початок;
2 - російською мовою,   
      |закінчення етапу;вид етапу;
3 
- англійською мовою)        |назва 
 етапу НДР (ДКР)
1. _________________________________ |N --- 
-----------
____________________________________ | --- 
-----------
____________________________________ | --- 
-----------
2. _________________________________ | --- 
-----------
____________________________________ 
|____________________________
____________________________________ 
|____________________________
3. _________________________________ |5526. N 
держобліку
____________________________________ |виконаних етапів 
роботи
____________________________________ 
|____________________________
2358. Скорочена назва    
    
 |____________________________
____________________________________ 
|

          
         |9027. Назва 
роботи
2655. Адреса         
    |(1 - українською 
мовою,
____________________________________ |2 - російською 
мовою,
____________________________________ |3 - англійською мовою)

          
         |
2934. 
Телефон           
  |1.
2394. E-mail       
      |____________________________
1332. 
Скорочена офіційна назва    
|____________________________
міністерства (іншого центрального  
 |____________________________
органу виконавчої влади), якому  
  |____________________________
підпорядковується організація - 
   |2.
виконавець НДР (ДКР) _______________ 
|____________________________
____________________________________ 
|____________________________
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНИКА РЕЗУЛЬТАТІВ  
|____________________________
НДР (ДКР)      
        
 |____________________________
2459. Ідентифікаційний код за  
   |3.
ЄДРПОУ -----------------------    
|____________________________

    -----------------------   
 |____________________________
2153. Назва     
        
 |____________________________
___________________________________ 
 |____________________________
___________________________________ 
 |
2360. Скорочена назва       
  |5490. Патенти (цифрами)
___________________________________ 
 |____________________________
2657. Адреса     
        |5562. Звіт про 
патентні
___________________________________ |дослідження 
________________
___________________________________ |7344. 
Упровадження
2935. Телефон _____________________ |результатів роботи 
_________
2395. E-mail ______________________ |5040. Вид звітного 
документа
1333. Скорочена офіційна назва    |5715. Мова 
документа _______
міністерства (іншого центрального  |5742. 
Кількість сторінок ___
органу виконавчої влади), якому   
 |7209. Комплексність
підпорядковується організація -   
 |роботи (цифрами) ___________
власник результатів НДР (ДКР)  
   |7210. Державний
___________________________________ 
 |реєстраційний номер роботи
___________________________________ 
 |головної організації -
5518 N юридичного документа, дата  
 |виконавця НДР (ДКР)
видачі       
         
|-----------------------

          
         
|-----------------------
9117. Реферат (1 -українською мовою, |2142. 
Співвиконавці

   2 - російською мовою,    
  |1. _________________________

   3 - англійською мовою)    
 |____________________________
1.      
           
 |2. _________________________
____________________________________ 
|____________________________
____________________________________ |3. 
_________________________
____________________________________ 
|____________________________
____________________________________ 
|
____________________________________ |5535. Умови поширення 
в
____________________________________ |   Україні 
______________
____________________________________ |5211. Умови 
передачі
2.          
        |   
 зарубіжним країнам ___
____________________________________ |6012. Ціна 
звітної
____________________________________ |   
 документації _________
____________________________________ |7326. 
Продукція, що
____________________________________ |   
 пропонується
____________________________________ |   
 до реалізації ________
____________________________________ |5634. 
Індекс УДК
____________________________________ 
|____________________________
3.       
           
|5616. Коди тематичних рубрик
____________________________________ 
|-----------------
____________________________________ 
||-+-+-+-+-+-+-+-|
____________________________________ 
||-+-+-+-+-+-+-+-|
____________________________________ 
|-----------------
____________________________________ 
|-----------------
____________________________________ 
||-+-+-+-+-+-+-+-|
____________________________________ 
||-+-+-+-+-+-+-+-|
____________________________________ 
|-----------------

          
         |6111. Керівник 
організації -

          
         |виконавця НДР 
(ДКР)
5635. Перевага роботи над      
 |____________________________
наявними аналогами    
      |  (прізвище, ім'я, 
по
___________________________________ |    
 батькові)
___________________________________ |6210. Науковий 
ступінь,
___________________________________ |вчене звання 
керівника
___________________________________ |організації - виконавця 
НДР
___________________________________ 
 |(ДКР)
___________________________________ 
 |____________________________

          
         | Підпис  
    М.п.
5481. Бібліографічний опис   
   |6120. Керівник роботи
(статей, монографій, нормативно- 
  |(1 - українською мовою
технічної документації тощо)  
   |2 - російською 
мовою,
___________________________________ |3 - англійською 
мовою)
___________________________________ |6228. Науковий 
ступінь,
___________________________________ |вчене звання 
керівника
___________________________________ 
 |роботи
___________________________________ 
 |___________________________
___________________________________ 
 |    Підпис

          
         |1640. Керівник 
відділу

          
         |держреєстрації 
УкрІНТЕІ

          
         
|____________________________

          
         |  
(прізвище, ім'я, по

          
         |   
 батькові)

          
         |Підпис  
    М.п.


          
      ВИМОГИ

    ДО ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ І

         
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ РОБОТИ


   Для облікової картки НДР і ДКР (далі - ОК) 
 використовуються
бланки формату А4, щільність паперу 60-80 г/ кв. 
м. ОК розбита на
поля, які мають цифрові коди. У кожному полі 
виділено зони для
заповнення. Текст у картці 
друкується на друкарській машинці або
на комп'ютері. Шрифт має бути 
 чітким, контрастним, висотою не
менше 1,8 
мм.

   При заповненні картки слід 
 суворо дотримуватися  формату
відповідного поля. 
 Вертикальну риску, яка поділяє картку навпіл,
при заповненні 
перетинати не дозволяється.

   Усі поля ОК заповнюються українською 
мовою.

   В ОК фіксуються такі дані:

   У полі 5013 "Облікова картка" - проставляється 
цифровий код:

   02 - "ОК зі звітом про НДР (з 
 пояснювальною запискою до
ДКР)";

   03 - "ОК без звіту про НДР (без 
 пояснювальної записки до
ДКР)".

   У полі 5256 "Особливі позначки" - 
 проставляється цифровий
код, який відповідає режиму доступу 
до інформації з НДР (ДКР), що
міститься в ОК, зі словесним 
розшифруванням:

   5 - "Відкрита";

   4 - "Конфіденційна";

   1 - "Для службового користування"

   У полі 5418 "N, дата супровідного 
 листа" - проставляються
(через крапку з комою) вихідний 
номер супровідного листа виконавця
НДР (ДКР) і дата відправлення ОК до 
УкрІНТЕІ. Дата проставляється
відповідно  до  вимог  
Примірної інструкції з діловодства в
міністерствах, 
 інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої
влади, 
 затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
 від
17.10.97 N 1153 ( 
1153-97-п ).

   У полі 5436 "Державний реєстраційний 
 номер" - вказується
державний реєстраційний номер роботи, 
за якою подається ОК.


   Відомості про виконавця НДР (ДКР):

   У полі 2457 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" - 
виконавець НДР
(ДКР) проставляє ідентифікаційний код за Єдиним державним 
реєстром
підприємств та організацій України.

   Фізична особа  -  виконавець  
 НДР  (ДКР)  -  
 вказує
ідентифікаційний код за Державним реєстром фізичних 
осіб.

   У полі 2151 "Назва (1 - українською мовою, 
 2 - російською
мовою, 3 - англійською 
мовою)" - вказується назва організації -
виконавця НДР (ДКР).

   У полі 2358 "Скорочена назва " - 
вказується скорочена назва
організації -виконавця НДР (ДКР).

   У полі 2655 "Адреса" - 
вказується адреса (поштовий індекс,
область, район, місто, вулиця, 
будинок, помешкання) виконавця НДР
(ДКР).

   У полі 2934 "Телефон" - вказується номер 
 телефону виконавця
НДР (ДКР).

   У полі 2394 "E-mail" - вказується адреса 
 електронної пошти
виконавця НДР (ДКР).

   У полі 1332 "Скорочена офіційна назва 
 міністерства (іншого
центрального органу виконавчої 
 влади), якому підпорядковується
організація - виконавець НДР 
 (ДКР)" - вказується назва органу
виконавчої 
влади, якому підпорядковується організація - виконавець
НДР (ДКР). 
 Підприємства з недержавною формою власності вказують
назву 
 місцевого  органу  виконавчої  влади,  в  
якому вони
зареєстровані.


  Відомості про власника результатів НДР 
(ДКР):

   У полі 2459 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ" - 
виконавець НДР
(ДКР) проставляє код організації - власника результатів 
НДР (ДКР)
за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій 
України.

   Якщо власником результатів НДР 
 (ДКР) є фізична особа, то
вказується її ідентифікаційний 
код за Державним реєстром фізичних
осіб.

   У полі 2153 "Назва" - вказується назва 
організації - власника
результатів НДР (ДКР).

   У полі 2360 "Скорочена назва" - вказується 
 скорочена назва
організації - власника результатів НДР 
(ДКР).

   У полі 2657 "Адреса" - указується адреса 
 (поштовий індекс,
область, район, місто, 
 вулиця, будинок, помешкання) власника
результатів НДР 
(ДКР).

   У полі 2935 "Телефон" - 
указується номер телефону власника
результатів НДР (ДКР).

   У полі 2395 "E-mail" - 
вказується адреса електронної пошти
виконавця НДР (ДКР).

   У полі 1333 "Скорочена офіційна 
назва міністерства (іншого
центрального органу виконавчої влади), 
 якому підпорядковується
організація - власник 
 результатів НДР (ДКР)" - указується назва
органу виконавчої влади, 
 якому підпорядковується організація -
власник 
 результатів НДР (ДКР). Підприємства з недержавною 
формою
власності зазначають назву місцевого органу виконавчої 
 влади, в
якому вони зареєстровані.

   У полі 5518 "N юридичного 
 документа,  дата  видачі"  -
вказуються (для 
 фізичних осіб) номер та дата видачі юридичного
документа, 
який засвідчує право власності на результати НДР (ДКР).

   У полі  5437  "Державний 
 обліковий  номер"  -  номер
проставляється 
УкрІНТЕІ.

   У полі 7200 "ДНТП (цифрою)" - 
вказуються дані про державну
науково-технічну програму для робіт, що 
провадяться за державними
(в  тому  числі комплексними) 
 програмами. Проставляється код
програми:

   1 - "Національна";

   2 - "Державна";

   3 - "Міждержавна";

   4 - "Регіональна";

   5 - "Міжрегіональна";

   6 - "Галузева (багатогалузева)".

   Якщо програма комплексна, то 
проставляється (через крапку з
комою) потрібна кількість кодів.

   У полі  7020 "Шифр ДНТП" 
 - зазначається шифр державної
науково-технічної 
програми, якщо за такою програмою 
 виконується
робота.

   Указується (без конкретизації завдань та етапів) 
тільки шифр
програми, в рамках якої провадиться НДР (ДКР).

   У полі 7199 "Науковий напрям" вказується номер 
 пріоритетного
напряму у переліку, відповідно до Закону України 
"Про пріоритетні
напрями розвитку науки і техніки" ( 
2623-14 
).

   У полі 7022 "Номер ДЦП" - зазначається 
 реєстраційний номер
державної цільової програми 
 згідно з переліком, затвердженим
Мінекономіки 
України.

   У полі 7021 "Шифр роботи" - вказується шифр, 
 наданий роботі
організацією - виконавцем НДР 
 (ДКР) або міністерством (іншим
центральним органом 
 виконавчої влади), якому ця  
організація
підпорядковується.

   У полі 9036 "Порядковий N; початок та 
закінчення етапу; вид
етапу; назва етапу НДР 
 (ДКР)" - зазначаються порядковий номер
етапу роботи; 
 початок (місяць та дві останні цифри року початку
етапу); 
 закінчення етапу (місяць та дві останні 
 цифри року
закінчення етапу);проставляється позначка 
 виду  етапу  (П  -
проміжний етап, З - 
заключний етап). При заповненні ОК наводиться
назва етапу, який 
організація - виконавець НДР (ДКР) 
 виконує
безпосередньо.

   У полі 5526 "N держобліку 
 виконаних етапів  роботи"  -
проставляються (через 
крапку з комою) державні облікові номери тих
ОК, які подавалися за 
результатами попередніх етапів НДР (ДКР).

   У полі 9027 "Назва роботи 
 (1 - українською мовою, 2 -
російською мовою, 
 3 - англійською мовою)" - вказується 
 назва
роботи. Назва роботи, зазначена в ОК, повинна 
відповідати назві
роботи, яка вказана в полі 9027 РК.

   У полі 9117 "Реферат (1 - українською 
мовою, 2 - російською
мовою, 3 - англійською мовою)" - у стислій 
формі, не повторюючи
назви НДР (ДКР), викладається 
основний зміст результатів роботи:
об'єкт дослідження 
 (проектування), мета  дослідження,  
методи
дослідження та апаратура, теоретичні і 
 практичні результати,
новизна,  ефективність  
нововпроваджуваного,  сфера  (галузь)
використання. 
 Якщо при заповненні поля 9117 текст реферату 
не
вміщується, то для його подальшого  запису 
 використовується
вкладний аркуш формату А4, поділений 
вертикальною рискою навпіл,
при цьому в кінці основної сторінки в полі 9117 
"Реферат" робиться
позначка "(див. продовження)", а 
 на вкладному аркуші в лівій
колонці робиться позначка 
"Продовження", вказуються назва роботи,
цифровий код та назва 
поля (9117 "Реферат") і продовжується текст
реферату.

   У полі 5635 "Переваги роботи 
 над наявними аналогами" - в
стислій формі  описуються 
 переваги  результатів,  досягнутих
унаслідок виконання НДР 
(ДКР), у порівнянні з існуючими аналогами
або вказується відсутність 
аналога.

   У полі  5481  "Бібліографічний 
 опис (статей, монографій,
нормативно-технічної документації 
тощо)" - якщо результати роботи
опубліковані, депоновані, 
 захищені патентом або її результатом є
тиражований  
нормативно-технічний  чи  інструктивно-методичний
документ 
 (його проект), то в полі подається бібліографічний опис
(через 
 крапку з комою) відповідних документів  
(публікацій).
Бібліографічний  опис  названих  джерел 
 інформації  повинен
відповідати вимогам чинних в Україні 
 нормативних документів зі
стандартизації.

   У разі потреби розміщення у 
 цьому полі значного обсягу
інформації  
використовують  вкладний аркуш до ОК. Вимоги 
 до
упорядкування вкладного аркуша наведені вище (в описі змісту 
 поля
9117 "Реферат").

   У полі 5490 "Патенти (цифрами)" 
 -  вказується  загальна
кількість патентів, отриманих у 
процесі виконання НДР (ДКР).

   У полі 5562 "Звіт про патентні дослідження" - 
якщо в складі
звіту про НДР є звіт про патентні 
дослідження, то проставляється
код 1, якщо немає - код 0.

   У полі  7344  
 "Упровадження  результатів  роботи"  
-
проставляється відповідний код:

   35 - "Упроваджено";

   53 - "Не впроваджено".

   У полі 5040 "Вид звітного 
 документа" - проставляється код
документа:

   91 - "Заключний звіт";

   37 - "Пояснювальна записка";

   19 - "Без звіту".

   У полі 5715 "Мова документа" 
 - проставляється код мови
звітного 
документа:

   720 - "Українська мова";

   570 - "Російська мова";

   045 - "Англійська мова".

   У полі  5742 "Кількість 
 сторінок" - вказується загальна
кількість сторінок у 
звіті, пояснювальній записці.

   У полі 7209 "Комплексність роботи (цифрами)" - 
проставляється
відповідний код:

   17 -"Головний виконавець";

   71 - "Співвиконавець".

   У полі 7210 "Державний реєстраційний 
номер роботи головного
виконавця НДР (ДКР)" - при 
 заповненні карти  співвиконавцем
указується державний 
реєстраційний номер роботи, що зареєстрована
головним виконавцем НДР 
(ДКР).

   У полі 2142 "Співвиконавці" - 
 при заповненні ОК головним
виконавцем НДР (ДКР) 
 подаються (через крапку з комою) 
 такі
відомості про співвиконавців НДР (ДКР): 
 ідентифікаційній код за
ЄДРПОУ, повна назва співвиконавця із 
зазначенням його адреси.

   5535 "Умови поширення в 
 Україні" - проставляється код, що
регламентує умови поширення 
звітної документації в Україні, які
визначені власником 
результатів НДР (ДКР):

   35 - "Без відшкодування";

   44 - "За оголошеною вартістю";

   53 - "За договірною ціною".

   54 - "Передача стороннім організаціям 
забороняється".

   Якщо зазначено  код  35  "Без 
 відшкодування",  власник
результатів роботи передає 
УкрІНТЕІ право на поширення поданої ним
звітної документації без 
відшкодування.

   Якщо зазначено код 44 "За 
 оголошеною вартістю", власник
результатів роботи визначає 
відпускну ціну і надає УкрІНТЕІ право
на виконання посередницьких 
функцій щодо пошуку споживачів.

   Центральні органи   виконавчої  
 влади   забезпечуються
інформаційними  матеріалами 
 із зазначеного масиву 
 документів
безплатно.

   Якщо зазначено код 53 "За 
 договірною ціною", то звітні
документи до УкрІНТЕІ не 
 подаються. Власник результатів роботи
залишає 
 за собою право на поширення звітної 
 документації за
договірною ціною, надаючи УкрІНТЕІ 
 право на поширення тільки
сигнальної інформації про 
результати роботи.

   Умови поширення "За договірною 
 ціною" не поширюються на
звітні документи про НДР і 
ДКР, що були виконані за рахунок коштів
державного бюджету.

   Якщо зазначено код 54 "Передача 
 стороннім  організаціям
забороняється", то звітні 
 документи подаються в УкрІНТЕІ, але
власник результатів 
роботи залишає за собою право на поширення
звітної 
 документації, надаючи УкрІНТЕІ право на поширення 
тільки
сигнальної інформації про результати роботи.

   У полі  5211  "Умови  передачі 
 зарубіжним  країнам"  -
проставляється код, що 
 регламентує  умови  передачі  звітної
документації 
 за кордон, які визначені власником результатів 
НДР
(ДКР):

   55 - "Без відшкодування";

   64 - "За оголошеною вартістю";

   63 - "За договірною ціною";

   37 - "Передача зарубіжним країнам 
забороняється".

   У полі 6012 "Ціна звітної 
 документації" - проставляється
визначена організацією - власником 
результатів НДР (ДКР) відпускна
ціна звітного документа в доларах 
США.

   У полі 7326 "Продукція, що 
 пропонується до реалізації" -
проставляються 
 один або декілька кодів (через крапку з 
комою)
згідно з наявністю в організації - власника результатів НДР 
 (ДКР)
товарної продукції внаслідок виконання зареєстрованої і 
закінченої
роботи:

   09 - "Комплект    
 конструкторської  та  
 технологічної
документації, яка готова до 
 тиражування і використання  для
постановки продукції 
на виробництво";

   45 - "Дослідні зразки  
продукції  (виробів,  матеріалів,
препаратів тощо), що готові до 
застосування";

   72 - "Серійна продукція, яка 
 готова  до  відвантаження
споживачу".

   У полі 5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється 
за таблицями
"Універсальної десяткової класифікації".

   У полі 5616 "Коди тематичних рубрик" - 
 коди проставляються
УкрІНТЕІ.

   У полі 6111 "Керівник організації - виконавця 
 НДР (ДКР)" -
зазначаються прізвище, ім'я, по 
батькові керівника організації -
виконавця НДР (ДКР).

   У полі  6210  "Науковий 
 ступінь, вчене звання керівника
організації - 
виконавця НДР (ДКР)"- зазначаються науковий ступінь,
вчене звання керівника 
організації-виконавця НДР (ДКР).

   Підпис керівника організації засвідчується 
печаткою.

   У полі 6120 "Керівник роботи"(1 
 - українською мовою, 2 -
російською мовою, 3 - англійською 
мовою)" - зазначаються прізвище,
ім'я, по батькові 
 керівника НДР (ДКР) . У полі 6228 "Науковий
ступінь, 
 вчене звання керівника роботи" - зазначаються 
 науковий
ступінь, вчене звання керівника НДР (ДКР) організації - 
виконавця
НДР.

   Якщо виконавцем НДР (ДКР) є фізична особа, 
 то в полях 6120 і
6228 зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові, 
науковий ступінь,
звання. Підпис завіряється нотаріально або 
організацією, в якій
працює фізична особа.

   У полі 6140 "Керівник відділу 
 держреєстрації УкрІНТЕІ" -
зазначаються прізвище, 
 ім'я, по батькові  керівника  
відділу
держреєстрації УкрІНТЕІ.

   Підпис засвідчується печаткою.


        
           
 Додаток 3

          
          до пункту 
1.5.1 Порядку

          
          державної 
реєстрації та

          
          обліку 
відкритих

          
         
 науково-дослідних,

          
         
 дослідно-конструкторських

          
          робіт і 
дисертацій

ОБЛІКОВА КАРТКА ДИСЕРТАЦІЇ (ОКД)

          
         |5438. Державний 
обліковий
5013. Дисертація ________________  |номер
5256. Особливі 
позначки _________  |-----------------------
5418. N, дата супровідного 
листа  |-----------------------

          
         |6147. Прізвище, 
ім'я, по

          
         |батькові 
здобувача

          
         |(1- українською 
мовою,

          
         |2 - російською 
мовою,

          
         |3 - англійською 
мовою)
------------------------------------+-----------------------------
ВІДОМОСТІ 
ПРО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ |
РАДУ      
          
 |-----------------------------
7452. Шифр вченої ради ____________ 
|6642. Аспірантура ___________
7461. Телефон _____________________ |7425. На 
здобуття наукового

          
         |ступеня 
_____________________
ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, У    
 |
ВЧЕНІЙ РАДІ ЯКОЇ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ  |6444. Шифр 
наукової

          
         |спеціальності 
_______________
2430. Ідентифікаційний код за    
|-----------------
ЄДРПОУ -----------------------   
 |-----------------

    -----------------------   
 |6480. N спеціальності за
1334. Скорочена офіційна назва   
 |освітою _____________________
міністерства (іншого центрального  
|
органу виконавчої влади)      |7434. 
Дата захисту
__________________________________ 
 |-----------------
__________________________________ 
 |-----------------
2304. Назва      
       |7020. Шифр 
ДНТП
__________________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |7021. Шифр роботи, наданий
2637. Адреса     
       
 |організацією
__________________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |_____________________________
2936. Телефон ____________________ 
 |

          
         |7443. Підсумки 
дослідження
ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, В ЯКІЙ  
|_____________________________
БУЛО ВИКОНАНО ДИСЕРТАЦІЮ    
   |7344. Упровадження
3240. Ідентифікаційний код за  
  |результатів роботи __________
ЄДРПОУ  
-----------------------  |5535. Умови поширення в

     -----------------------  
 |Україні _____________________
3330. Назва ______________________ 
 |5211. Умови передачі
__________________________________ 
 |зарубіжним країнам __________
3276. Адреса _____________________ 
 |9045. Назва дисертації
__________________________________ |(1 - 
українською мовою,
3294. Телефон ____________________ |2 - російською 
мовою,

          
         |3 - англійською 
мовою)
ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ, ДЕ    |
ПРАЦЮЄ 
ЗДОБУВАЧ           
|1.
2484. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ|_____________________________

   -----------------------    
 |_____________________________

   -----------------------    
 |_____________________________
2187. Назва ______________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |
2781. Адреса _____________________ 
 |2.
__________________________________ 
 |_____________________________
2988. Телефон ____________________ 
 |_____________________________

          
        
 |_____________________________
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОВІДНУ ОРГАНІЗАЦІЮ 
 |_____________________________
2493. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ|_____________________________

   -----------------------    
 |

   -----------------------    
 |3.
2196. Назва ______________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |_____________________________
2790. Адреса _____________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |_____________________________
2997. Телефон ____________________ 
 |_____________________________

          
         |
Кількісні 
характеристики      |6156. Прізвище, ім'я, 
по
дисертації          
    |батькові

          
         |(1 - українською 
мовою,
5742. Сторінок ___________________ |2 - російською 
мовою,
5751. Додатків ___________________ |3 - англійською 
мовою);
5760. ілюстрацій _________________ |науковий ступінь; 
 вчене
5778. Таблиць ____________________ |звання; шифр 
наукової
5787. Використаних        
  |спеціальності
першоджерел ______________________ 
 |наукових керівників
5481. Публікацій _________________ |1. 
__________________________
5472. Патентів ___________________ 
 |_____________________________
9118. Реферат (1 - українською  
  |2. __________________________

   мовою, 2 - російською мовою, 
 |_____________________________

   3 - англійською мовою)    
 |3. __________________________
1. _______________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |6165. Прізвище, ім'я, по
__________________________________ 
 |батькові; науковий ступінь;
__________________________________ 
 |вчене звання; шифр наукової
__________________________________ 
 |спеціальності офіційних
__________________________________ 
 |опонентів
__________________________________ |1. 
__________________________
__________________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |2. __________________________
__________________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |3. __________________________
__________________________________ 
 |_____________________________
2. _______________________________ 
 |4. __________________________
__________________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |5634. Індекс УДК
__________________________________ |5616. Коди 
тематичних рубрик
__________________________________ 
 |-----------------
__________________________________ 
 ||-+-+-+-+-+-+-+-|
__________________________________ 
 ||-+-+-+-+-+-+-+-|
__________________________________ 
 |-----------------
__________________________________ 
 |-----------------
__________________________________ 
 ||-+-+-+-+-+-+-+-|
__________________________________ 
 ||-+-+-+-+-+-+-+-|
__________________________________ 
 |-----------------
__________________________________ 
 |
__________________________________ |5634. Голова 
спеціалізованої
__________________________________ |вченої ради
3. 
_______________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________ 
 |6273. Науковий ступінь, вчене
__________________________________ 
 |звання голови спеціалізованої
__________________________________ 
 |вченої ради
__________________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |  Підпис    
 М.п.
__________________________________ |6140. Керівник 
відділу
__________________________________ |держреєстрації 
УкрІНТЕІ
__________________________________ 
 |_____________________________
__________________________________ 
 |(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________ 
 |  Підпис    М.п.


          
      ВИМОГИ

      ДО ОФОРМЛЕННЯ 
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ДИСЕРТАЦІЇ


   Для облікової картки дисертації (далі - ОКД) 
використовуються
бланки формату А4, щільність паперу 60-80 г/ кв. м. ОКД 
розбита на
поля, які мають цифрові коди. У кожному полі виділено 
 зони для
заповнення. Текст у картці друкується на 
друкарській машинці або
на комп'ютері. Шрифт має бути чітким, 
 контрастним, висотою не
менше 1,8 мм.

   При заповненні картки слід 
 суворо дотримуватися  формату
відповідного поля. 
 Вертикальну риску, яка поділяє картку навпіл,
при заповненні 
перетинати не дозволяється.

   Усі поля ОКД заповнюються українською 
мовою.

   До ОКД при її заповненні вносяться такі 
дані:

   У полі 5013 "Дисертація" - проставляється 
відповідний код:

   04 - "Кандидатська";

   05 - "Докторська".

   У полі 5256 "Особливі позначки" - 
 проставляється цифровий
код, який відповідає режиму доступу 
до інформації, що міститься в
ОК, зі словесним розшифруванням:

   5 - "Відкрита";

   4 - "Конфіденційна";

   1 - "Для службового користування".

   У полі 5418 "N, дата супровідного 
 листа" - проставляються
(через  крапку  з 
 комою) вихідний номер супровідного 
 листа
організації, у спеціалізованій вченій раді якої 
 відбувся захист
дисертації,  і  дата  
відправлення  ОКД  до  УкрІНТЕІ. Дата
проставляється 
 відповідно до вимог  Примірної  інструкції  
з
діловодства в міністерствах, інших центральних органах 
виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органах
виконавчої  влади, затвердженої постановою 
 Кабінету Міністрів
України від 17.10.97 N 1153 ( 

1153-97-п ).


   Відомості про вчену раду:

   У полях 7452 "Шифр вченої 
 ради" та 7461  "Телефон"  -
проставляються 
 шифр та телефон спеціалізованої вченої ради, 
 де
відбувся захист дисертації.

   Відомості про  організацію, у 
 вченій раді якої відбувся
захист:

   У полі 2430 "Ідентифікаційній код за ЄДРПОУ" - 
проставляється
код за Єдиним державним реєстром 
 підприємств та організацій
України.

   У полі 1334 "Скорочена офіційна 
назва міністерства (іншого
центрального органу виконавчої влади)" - 
вказується назва органу
виконавчої  влади,  якому 
 підпорядковується  організація,  у
спеціалізованій вченій 
раді якої відбувся захист дисертації.

   У полі  2304 "Назва" - 
 вказується назва організації, у
спеціалізованій 
вченій раді якої відбувся захист дисертації.

   У полі 2637 "Адреса" - 
 вказується адреса організації, у
спеціалізованій вченій 
раді якої відбувся захист дисертації.

   У полі  2936  "Телефон"  - 
 вказується  номер  телефону
організації, у 
спеціалізованої вченій раді якої відбувся 
 захист
дисертації.


   Відомості про організацію, в якій було виконано 
дисертацію:

   У полі 3240 "Ідентифікаційній код за ЄДРПОУ" - 
проставляється
код за Єдиним державним реєстром 
 підприємств та організацій
України.

   У полі 3330 "Назва" - вказується назва 
 організації, в якій
була виконана дисертація.

   У полі 3276 "Адреса" - вказується адреса 
організації, в якій
була виконана дисертація.

   У полі  3294  "Телефон"  - 
 вказується  номер  телефону
організації, в якій була 
виконана дисертація.


   Відомості про організацію, де працює 
здобувач:

   У полі 2484 "Ідентифікаційній код за ЄДРПОУ" - 
проставляється
код за Єдиним державним реєстром 
 підприємств та організацій
України.

   У полі 2187 "Назва " - 
 вказується назва організації, де
працює 
здобувач.

   У полі 2781 "Адреса" - вказується 
 адреса організації, де
працює здобувач.

   У полі  2988  "Телефон"  - 
 вказується  номер  телефону
організації, де працює 
здобувач.


   Відомості про провідну організацію:

   Указуються у полях 2493, 2196, 2790, 
2997.

   У полі 2493 "Ідентифікаційній код за ЄДРПОУ" - 
проставляється
код за Єдиним державним реєстром 
 підприємств та організацій
України.

   У полі  2196  "Назва  "  
-  вказується назва провідної
організації.

   У полі  2790  "Адреса"  - 
 вказується  адреса провідної
організації.

   У полі 2997 "Телефон" - вказується 
номер телефону провідної
організації.

   У полі  5438  "Державний 
 обліковий  номер"  -  номер
проставляється 
УкрІНТЕІ.

   У полі 6147 "Прізвище, ім'я, 
 по батькові здобувача" (1 -
українською мовою, 2 - 
російською мовою, 3 - англійською мовою) -
вказуються прізвище, ім'я, по 
батькові здобувача.

   У полі 6642 "Аспірантура" - 
 проставляється код "1", якщо
захист  дисертації 
 відбувся  внаслідок закінчення 
 здобувачем
аспірантури.

   У полі 7425 "На здобуття 
наукового ступеня" - зазначається
науковий ступінь, на який претендує 
здобувач.

   У полі 6444 "Шифр наукової спеціальності" - 
зазначається шифр
наукової спеціальності, за якою захищена 
дисертація.

   У полі 6480 "N спеціальності за освітою" - 
зазначається номер
спеціальності за освітою.

   У полі 7434 "Дата захисту" 
 - проставляється дата захисту
дисертації у спеціалізованій вченій 
раді.

   У полі  7020 "Шифр ДНТП" 
 - зазначається шифр державної
науково-технічної 
програми, якщо за цією програмою 
 виконується
робота.

   Указується (без конкретизації завдань та етапів) 
тільки шифр
програми, за якою захищена дисертація.

   У полі 7021 "Шифр роботи" - вказується шифр, 
 наданий роботі
організацією, в якій працює здобувач.

   У полі 7443 "Підсумки дослідження" 
 - проставляється код,
якому  за  результатами 
 оцінки  спеціалізованої вченої ради
відповідає 
захищена дисертація:

   13 - "Новий напрямок у науці і 
техніці";

   22 - "Теоретичне узагальнення і вирішення 
 важливої наукової
проблеми";

   40 - "Нове вирішення актуального наукового 
завдання".

   У полі  7344  
 "Упровадження  результатів  роботи"  
-
проставляється один з кодів:

   35 - "Упроваджено";

   53 - "Планується впровадження".

   У полі 5535 "Умови поширення в Україні" - 
проставляється код,
що визначає умови поширення дисертації в 
Україні:

   35 - "Без відшкодування";

   44 - "За оголошеною вартістю";

   53 - "За договірною ціною";

   54 - "Передача стороннім організаціям 
забороняється".

   У полі  5211  "Умови  передачі 
 зарубіжним  країнам"  -
проставляється код, що 
регламентує умови передачі дисертації за
кордон:

   55 - "Без відшкодування";

   64 - "За оголошеною вартістю";

   63 - "За договірною ціною";

   37 - "Передача зарубіжним країнам 
забороняється".

   У полі 9045 "Назва дисертації" - вказується назва 
 дисертації
(1 - українською мовою, 2 - 
російською мовою, 3 - англійською
мовою).


   Кількісні характеристики дисертації:

   Указуються в полях 5742, 5751, 5760, 5778, 
5787, 5481, 5472.

   У полях  5742,  5751,  5760, 
 5778,  5787 - наводяться
бібліографічні відомості 
про роботу (кількість сторінок, додатків,
ілюстрацій, таблиць, використаних 
першоджерел).

   У полі 5481 "Публікацій "- наводиться кількість 
публікацій з
теми дисертації.

   У полі 5472 "Патентів" - 
 наводиться кількість патентів,
одержаних здобувачем 
 на основі досліджень, проведених у процесі
роботи над 
дисертацією.

   У полі 9118 "Реферат" - стисло, не 
повторюючи назви роботи,
описується основний зміст результатів дослідження (1 
- українською
мовою, 2 - російською мовою, 3 
 - англійською мовою): об'єкт
дослідження, мета дослідження, 
 методи дослідження та апаратура,
теоретичні і практичні 
результати, новизна, ступінь упровадження,
сфера (галузь) використання. 
 Якщо при заповненні поля 9118 текст
реферату  не 
  вміщується,  для  його  подальшого 
 запису
використовується вкладний аркуш до ОКД 
 формату А4, поділений
вертикальною рискою навпіл, при 
цьому в кінці основної сторінки в
полі 9118 "Реферат" робиться позначка 
"(див. продовження)", а на
вкладному аркуші в лівій колонці 
робиться позначка "Продовження",
вказуються назва роботи, 
 цифровий код та назва поля  
(9118
"Реферат") і продовжується текст реферату.

   У полі 6156 "Прізвище, ім'я, по 
батькові (1 - українською
мовою, 2 - російською мовою, 
 3 - англійською мовою)" ; науковий
ступінь; вчене 
 звання; шифр наукової спеціальності  
наукових
керівників" - вказуються (через крапку з комою) прізвище, ім'я, 
по
батькові; науковий  ступінь;  вчене  звання; 
 шифр  наукової
спеціальності наукових керівників.

   У полі 6165 "Прізвище, ім'я, по 
батькові; науковий ступінь;
вчене звання; шифр наукової 
спеціальності офіційних опонентів" -
вказуються (через крапку з комою) 
 прізвище, ім'я, по батькові;
науковий  ступінь; 
 вчене звання; шифр наукової 
 спеціальності
офіційних опонентів.

   У полі 5634 "Індекс УДК" - індекс проставляється 
за таблицями
"Універсальної десяткової класифікації".

   У полі 5616 "Коди тематичних 
рубрик" - коди проставляються
УкрІНТЕІ.

   У полі  6174  "Голова  
спеціалізованої  вченої  ради" -
зазначаються прізвище, 
 ім'я, по батькові голови спеціалізованої
вченої 
ради.

   У полі 6273  "Науковий  
ступінь,  вчене  звання  голови
спеціалізованої 
 вченої ради" - зазначаються науковий 
ступінь,
вчене звання голови спеціалізованої вченої ради.

   Підпис засвідчується печаткою.

   У полі 6140 "Керівник відділу 
 держреєстрації УкрІНТЕІ" -
зазначаються  прізвище, 
 ім'я, по батькові керівника 
 відділу
держреєстрації УкрІНТЕІ.

   Підпис засвідчується печаткою.


        
           
 Додаток 4

          
          до пункту 
2.5 Порядку

          
          державної 
реєстрації та

          
          обліку 
відкритих

          
         
 науково-дослідних,

          
         
 дослідно-конструкторських

          
          робіт і 
дисертацій

На бланку організації      
 Зав. відділом держреєстрації

          
        НДДКР та дисертацій 
УкрІНТЕІ
(адреса, телефон, E-mail,     
____________________________
код ЗКПО, вих. N, дата)    
  вул. Антоновича, 180, Київ,

          
        03680, 
Україна


          
     Лист змін


         
 Просимо внести зміни до 
РК
------------------------------------------------------------
|N  
     |Назва роботи|N поля|Нове 
значення|Анулювати|
|держреєстрації|      
 |   |       |  
   
|
|--------------+------------+------+-------------+---------|
------------------------------------------------------------

 Керівник 
організації          
     (ім'я, 
прізвище)

<< Главная страницаУкраина онлайн