Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін та доповнень до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні

Міністерство транспорту України (Мінтранс)

Наказ № 893 від 26.12.2001

<< Главная страница       
  МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ


          
     Н А К А З

 N 893 від 26.12.2001 
        Зареєстровано в 
Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          11.01.2002 
р.

          
          за N 
24/6312     Про внесення змін та доповнень до 
Правил видачі

       свідоцтв авіаційному 
персоналу в Україні   Відповідно до  Положення  про 
  Державний  департаменту
авіаційного  
 транспорту,  затвердженого  постановою  
Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 573 ( 

573-2000-п ), та
на виконання 
 вимог наказу Міністерства транспорту України 
від
20.11.2000 N 641 ( 
z0948-00 ) "Про затвердження Правил 
 медичної
сертифікації авіаційного персоналу цивільної 
 авіації України"
зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
 України 26.12.2000  за
N 948/5169, Н А К А З У 
Ю:


   1. Унести зміни та 
 доповнення до Правил видачі свідоцтв
авіаційному 
персоналу в Україні (далі - Правила), 
 затверджених
наказом Міністерства  транспорту  України 
 від 07.12.98 N 486
( 

z0833-98 ) і зареєстрованих у 
 Міністерстві юстиції  України
29.12.98 за N 833/3273, що 
додаються.


   2. Директору Державного 
 департаменту авіаційного транспорту
(Шкатюк А.Г.):

   2.1. Забезпечити подання 
 наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції 
України в установленому чинним законодавством
порядку.

   2.2. Довести зміни та 
доповнення до Правил ( 
z0833-98 ) до
відома всіх 
зацікавлених організацій, зареєстрованих на території
України, що 
здійснюють експлуатацію та технічне 
 обслуговування
цивільних повітряних суден, використання 
повітряного простору та
обслуговування повітряного руху, підготовку 
авіаційних фахівців.


   3. Контроль за виконанням цього 
наказу покласти на заступника
Державного секретаря Демиденка 
А.Ф.

Міністр         
           
  В.П.Пустовойтенко


          
         
 ЗАТВЕРДЖЕНО

          
          Наказ 
Міністерства

          
          транспорту 
України

          
          11.01.2001 
N 893


          
         
 Зареєстровано в Міністерстві

          
          юстиції 
України

          
          11 січня 
2001 р.

          
          за N 
23/6312


          
  Зміни та доповнення

  до Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в 
Україні

          
    ( 
z0833-98 )


   1. У розділі 3:

   абзац 4 викласти в такій редакції:

   "Постанова Кабінету Міністрів України від 
 29.03.2000 N 573
( 

573-2000-п ) "Про утворення Державного 
департаменту авіаційного
транспорту";

   абзац 6 викласти у такій редакції:

   "Правила медичної  сертифікації 
  авіаційного  персоналу
цивільної авіації 
 України, затверджені наказом Мінтрансу 
 від
20.11.2000 N 641 ( 
z0948-00 ) та зареєстровані 
 у Міністерстві
юстиції України 26.12.2000 за N 
948/5159".


   2. Пункт 4.16 після 
 слів "дії самого свідоцтва" доповнити
словами "а у випадку 
свідоцтва "постійного" типу, - терміну дії
медичного 
 сертифіката, але у всіх випадках не 
 більше шести
місяців".


   3. У першому та другому 
 абзацах пункту 4.22 після 
 слова
"сертифікат(а)" додати слова "або медичний(ого) 
висновок(ку) (для
здійснення аматорської діяльності)".


   4. У пункті 4.25 слово "видан" 
замінити словом "видано", а
після слова 
 "сертифікат" доповнити пункт словами "або медичний
висновок 
(для здійснення аматорської діяльності)".


   5. Пункт 4.26 викласти у такій 
редакції:

   "4.26. Спеціалістам  (громадянам  
України),  які  пройшли
відповідну авіаційну підготовку 
 поза системою ЦА в навчальних
закладах України 
або навчальних закладах інших держав, що визнані
Укравіатрансом та не 
мають перерв у льотній роботі більше 5 років
(для членів екіпажу), 
 відповідне свідоцтво може бути видане після
перепідготовки  в 
 сертифікованих  Укравіатрансом  
 авіаційних
навчальних закладах за спеціальними 
 програмами (перепідготовка
фахівців з інших установ) та перевірки рівня 
кваліфікації згідно з
вимогами цих Правил".

   6. Розділ 4 доповнити пунктом 4.27 
такого змісту:

   "4.27. Розробка програм підготовки 
 авіаційного персоналу з
дисципліни "Людський фактор" 
 проводиться у відповідності  до
інструктивного 
матеріалу, що викладений в "Руководстве по обучению
в области человеческого 
фактора" (DOC 9683), ІКАО".


   7. Розділ 5 доповнити пунктом 5.1.8 
такого змісту:

   "5.1.8. Кваліфікаційні    
відмітки   пілота-інструктора
поділяються на п'ять 
категорій:

   льотний інструктор (FI);

   інструктор з  підготовки  для  
отримання  кваліфікаційної
відмітки відповідного типу ПС 
(TRI);

   інструктор з  підготовки  для  
отримання  кваліфікаційної
відмітки класу ПС (CRI);

   інструктор з  підготовки  для  
отримання  кваліфікаційної
відмітки польотів за правилами 
(IRI);

   інструктор тренажера відповідного типу ПС 
(SFI).


   8. У підпункті 5.2.1.3 
 та 6.2.1, 6.5.1 слова  "першому
стандарту 
 здоров'я" замінити словами "медичному стандарту 
першого
класу".


   9. У підпункті 5.3.1.6 після слова 
"сертифікат" додати слова
"або медичний висновок", 
 а слова "третього стандарту здоров'я"
замінити словами "медичного 
стандарту другого класу".


   10. У підпунктах 5.4.1.6, 
 5.5.1.6, 5.7.1.5, 6.3.1.6, 6.6.1.6
слова "другому 
 стандарту здоров'я" замінити словами "медичному
стандарту 
першого класу".


   11. Підпункт 5.8.1.2 доповнити 
 підпунктом 5.8.1.2.3 такого
змісту:

   "5.8.1.2.3. У залежності  від  
категорії  кваліфікаційної
відмітки пілота-інструктора, що 
 зазначені у пункті 5.1.8 цих
Правил, 
 Укравіатрансом встановлюються додаткові вимоги до досвіду
з  
 метою  отримання  відповідної  кваліфікаційної 
 відмітки
пілота-інструктора".


   12. У пункті 5.8.2:

   після слів "власника", "власник" додати слово 
"відповідної";

   після слів "не скінчився" додати слова "за 
 умови виконання
вимог підрозділу 5.1 цих Правил";

   підпункти ("а", "б", "в") в кінці доповнити 
словом "або".


   13. У підпунктах 5.9.1.6, 
 5.11.2.5, 5.13.1.6 після слова
"сертифікат" 
додати слова "або медичний висновок", слова "третього
стандарту здоров'я" 
замінити словами "медичного стандарту другого
класу".


   14. У підпунктах 6.8.1.6, 
 6.10.1.6, 6.14.1.6 слова "другому
стандарту здоров'я" 
замінити словами "медичному стандарту другого
класу".


   15. У  підпункті  
6.8.1.3.2  скорочення  та  слово "ВКК
Укравіації" 
замінити словами "структурний підрозділ Укравіатрансу
з видачі 
свідоцтв".


   16. У підпункті 
 6.12.1.7 слова "другому стандарту здоров'я"
замінити словами 
"медичному стандарту третього класу".


   17. У підпункті 6.13.1.2 число "100" 
замінити числом "30".


   18. У  пункті 7.1.4 
 слова "третього стандарту здоров'я"
замінити 
словами "медичного стандарту третього класу".


   19. Назву підрозділу 12.2 викласти в 
такій редакції:

   "12.2. Порядок підготовки рішення про видачу 
свідоцтв та їх
дублікатів".


   20. У пунктах 12.2.7, 
 12.2.10 слово "класу/" та в пункті
12.2.8 слова 
"класу", "Клас/" - вилучити.


   21. Підрозділ 12.6 викласти в такій 
редакції:

   "12.6. Порядок визнання свідоцтв 
 авіаційного персоналу або
видачі свідоцтв та кваліфікаційних відміток 
на підставі свідоцтв,
виданих іншими державами.

   12.6.1. Порядок 
 визнання свідоцтв авіаційного  персоналу,
виданих 
іншими державами.

   
12.6.1.1. Для визнання дійсності свідоцтва, виданого 
 іншою
державою, потрібно:


   
12.6.1.1.1. Подати до відповідного структурного 
 підрозділу
Укравіатрансу з видачі свідоцтв 
 заяву власника свідоцтва або
авіакомпанії про визнання 
свідоцтва.


   
12.6.1.1.2. Пред'явити  особисто  оригінал  свідоцтва  
та
представити його копію.


   
12.6.1.1.3. Пред'явити особисто льотну книжку (для 
 члена
екіпажу ПС) та/або інші документи, що підтверджують освіту, 
досвід
роботи  та  відповідні  перевірки практичної 
 роботи власника
свідоцтва.


   
12.6.1.1.4. Пред'явити   особисто   оригінал  
 медичного
сертифіката та представити його копію 
 (для членів екіпажу та
диспетчерів служби 
руху).

   
12.6.1.2. Відповідний структурний підрозділ Укравіатрансу 
 з
видачі  свідоцтв  проводить  аналіз  
представлених  власником
свідоцтва, виданого  в  
іншій  державі,  документів  на  їх
відповідність 
 вимогам цих Правил та здійснює запити до авіаційної
влади 
 держави, що видала свідоцтво, з питань 
 достовірності
інформації та відповідних вимог 
 щодо видачі свідоцтв у цій
державі.

   
12.6.1.3. Якщо між Україною та державою, що видала свідоцтво,
немає 
відповідної міждержавної угоди про взаємне визнання свідоцтв
авіаційного 
персоналу, то заявнику потрібно представити документи
про:


   
12.6.1.3.1. Підтвердження  медичного  сертифіката 
 власника
свідоцтва ЦЛЛСК України (для членів екіпажу та диспетчерів 
 служби
руху).


   
12.6.1.3.2. Складання іспиту власником свідоцтва 
 дисципліни
"Повітряне право" з таких питань:

   а) правила польотів;

   б) керівництво  з  
 виконання  польотів  (з  
технічного
обслуговування).

   
12.6.1.4. У  залежності  від  місця базування та 
 району
виконання польотів (авіаційних робіт) на 
 ПС, зареєстрованих в
Україні, а також на 
 підставі аналізу представлених власником
свідоцтва та 
 документів  відповідний  структурний  
підрозділ
Укравіатрансу з видачі свідоцтв визначає 
 додаткові вимоги для
визнання дійсності свідоцтв авіаційного персоналу, 
 виданих іншою
державою.

   12.6.2. Порядок видачі 
свідоцтв та кваліфікаційних відміток
на підставі свідоцтв, 
виданих іншими державами.

   
12.6.2.1. Для отримання свідоцтва авіаційного персоналу 
 в
Україні на підставі свідоцтва, виданого в іншій державі, 
потрібно:


   
12.6.2.1.1. Подати до відповідного структурного 
 підрозділу
Укравіатрансу з видачі свідоцтв заяву власника 
свідоцтва, виданого
в іншій державі, про видачу відповідного 
 свідоцтва авіаційного
фахівця України.


   
12.6.2.1.2. Пред'явити особисто оригінал свідоцтва, виданого
в 
іншій державі, та представити його копію.


   
12.6.2.1.3. Пред'явити особисто льотну книжку (для 
 члена
екіпажу ПС) та/або інші документи, що підтверджують освіту, 
досвід
роботи та відповідні перевірки  практичної 
 роботи  власника
свідоцтва, виданого в іншій державі.


   
12.6.2.1.4. Пред'явити особисто до ЦЛЛСК України 
 медичну
книжку, оригінал медичного сертифіката та 
представити його копію
(для членів екіпажу та диспетчерів служби 
руху).

   
12.6.2.2. Відповідний структурний підрозділ Укравіатрансу 
з
видачі свідоцтв:


   
12.6.2.2.1. Проводить  аналіз  представлених  
 власником
свідоцтва, виданого  в  іншій  
державі,  документів  на  їх
відповідність вимогам 
цих Правил та взаємодіє з авіаційною владою
держави, що видала свідоцтво, з 
питань достовірності представленої
інформації та відповідних 
 вимог щодо видачі свідоцтв в 
 цій
державі.


   
12.6.2.2.2. На  підставі  проведеного  аналізу  
визначає
необхідність щодо проведення додаткової підготовки або 
відповідної
перевірки практичної роботи для кандидата на 
отримання свідоцтва
авіаційного персоналу в Україні 
 (наприклад курсів підвищення
кваліфікації, перевірки 
 на тренажері, сертифікаційної льотної
перевірки і 
таке інше) або тільки складання іспитів з теоретичної
підготовки в 
обсязі відповідного сертифікаційного акта.

   
12.6.2.3. ЦЛЛСК України:


   
12.6.2.3.1. Проводить  аналіз  представлених  
 власником
свідоцтва, виданого в іншій державі, медичних 
документів щодо їх
відповідності вимогам медичної сертифікації 
авіаційного персоналу
цивільної авіації України.


   
12.6.2.3.2. На  підставі  проведеного  аналізу  
визначає
необхідність щодо додаткових медичних 
 обстежень кандидата на
отримання відповідного 
 медичного сертифіката або його видачі без
таких".


   22. Назву підрозділу 12.7 викласти в 
такій редакції:

   "12.7. Видача та облік 
 свідоцтв. Ведення реєстру 
 видачі
свідоцтв".


   23. Додаток 1 викласти в редакції, 
що додається.


   24. У додатках 2, 
 11, 19, 21 вилучити слова "Присвоєний
клас", 
"ким, N і дата протоколу" та відповідне поле.


   25. У додатку 15 пункту 
 VII та в нижній частині 
 другої
сторінки пункту XII зразків свідоцтв 
 транспортного пілота та
диспетчера служби руху, а в зразку 
свідоцтва інженера з технічного
обслуговування повітряних суден 
 у правій верхній частині пункту
XII дописати серію та номер свідоцтва 
(шість разів).

 Начальник управління
 супроводження та 
забезпечення
 льотної діяльності      
           
  В.В.Душеба


        
           
 Додаток 1

          
          до пункту 
4.16 Правил

          
          видачі 
свідоцтв авіаційному

          
          персоналу в 
Україні

 Державний департамент      
   State Department
 авіаційного транспорту  
      of Aviation Transport


          
  СЕРТИФІКАТ ВИЗНАННЯ

          
 CERTIFICATE OF VALIDATION

          
     N _______


    Цим Сертифікатом визначається, що власник 
свідоцтва

    Its hereby validated that the holder of 
the Licence

Прізвище 
 ________________________________________________________
Full 
name
Свідоцтво 
________________________________________________________
Licence
_________________________ 
 дата видачі __________________________

          
    date of issue
Видане  
 _______________________________________________________
Issued 
by


   має право користуватися правами, які надає це 
свідоцтво,

          
     в Україні
  is authourized to 
make use of the privileges granted by the

          
   licence in Ukraine

        Дійсне тільки 
для повітряного судна:

          
   Valid only for:

 Тип повітряного судна 
__________ Реєстраційний номер ____________
 Tape of aircraft  
       Registration mark
 Яке 
належить 
____________________________________________________
 Owned
 Перебуває 
 в експлуатації _______________________________________
 Operated 
by
 Цей Сертифікат дійсний до ______ Дата видачі 
____________________
 This Certificate valid till   
 Date of issue
 Повноважна особа _______________ Підпис  
 ______________________
 Licensed Officer    
     
Signature

<< Главная страницаУкраина онлайн