Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 9

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

розбіжності між плановими кошторисними призначеннями і 
фактичним
виконанням надходжень, між даними різних форм звітності, 
 а також
між показниками звітності на кінець 2000 року 
і на початок 2001
року (якщо такі розбіжності мали місце).


   32. Головні розпорядники 
бюджетних коштів, які мають у своєму
підпорядкуванні  
санаторно-курортні  заклади,  складають річну
фінансову 
 звітність з урахування  вимог  постанови  
Кабінету
Міністрів України від 22 травня 2001 року N 
548 ( 
548-2001-п )
"Про затвердження 
 Порядку фінансування з державного  
бюджету
санаторно-курортних закладів у 2001 році" та додаткових указівок 
з
викладеного в постанові питання.


   33. Операції з надходження і 
використання спеціального фонду
за звітний рік, 
 проведені в натуральній формі або в іноземній
валюті 
 (крім тих, для яких передбачена форма 
 N  2-валюта),
відображаються за окремими 
 формами річної фінансової звітності,
складеними за певним видом коштів. 
Такі форми подаються до органів
Державного казначейства України 
 для врахування даних у зведених
звітах за територією і візуються 
органами Державного казначейства
України,  але 
 відповідальність за законність та 
 правильність
відображення в звітах зазначених вище операцій несуть 
розпорядники
бюджетних коштів.

   Показники форм річної фінансової 
 звітності про операції,
проведені  в  іноземній 
 валюті, повинні бути перераховані в
національну 
валюту за порядком, визначеним наказом 
 Державного
казначейства України від 24.07.2001 
 N 126 ( 
z0670-01 ) "Про
затвердження Порядку 
відображення в обліку операцій в іноземній
валюті"  
та  зареєстрованим  у  Міністерстві юстиції 
 України
06.08.2001 за N 670/5861.

   Форми річної фінансової звітності про 
операції у натуральній
формі повинні бути складені в національній 
 валюті за загальним
порядком.  Тобто форми 
 річної фінансової звітності про такі
операції 
повинні містити дані про надходження і касові видатки в
рівному 
 обсязі.  З метою врахування операцій, 
 проведених у
натуральній формі, у  
консолідованому  звіті  про  виконання
державного 
 бюджету вони умовно прирівнюються до надходжень 
та
касових видатків (за винятком централізованих проплат, 
 порядок
складання  яких  установлений наказом 
 Державного казначейства
України від 10.08.2001 N 141 
 ( 
z0776-01 ) "Про 
 затвердження
Інструкції про порядок відображення 
 в обліку бюджетних установ
операцій з централізованого постачання 
 матеріальних цінностей",
зареєстрованим у  Міністерстві 
 юстиції України 03.09.2001 за
N 
776/5967).


   34. Кошти, які 
надходять на ім'я установ на 
 відновлення
касових видатків (за телефонні переговори, 
 помилково перераховані
тощо), згідно з чинним законодавством 
 України відображаються у
відповідних  формах 
 річної фінансової звітності як 
 зменшення
касових видатків за тим кодом економічної класифікації 
 видатків,
за яким вони були проведені.


   35. При складанні 
 форм річної фінансової звітності за 2001
рік коди 
 бюджетної  класифікації  України  застосовуються  
з
урахуванням змін, унесених наказами Міністерства фінансів 
України
від 25.12.2000 N 348 ( 

v0348201-00 ) "Про внесення 
 змін та
доповнень до бюджетної класифікації 
 України" та від 25.12.2000
N 349 ( 

v0349201-00 ) "Про внесення змін та доповнень до 
бюджетної
класифікації України" (у т.ч. щодо даних 
про заборгованість та
залишки за станом на початок року).


   36. Річні фінансові звіти 
складаються в національній валюті
України, у тому 
 числі і про операції, проведені в 
іноземній
валюті. Звіти складаються в гривнях, а зведені 
 фінансові звіти
головних розпорядників бюджетних 
 коштів - у тисячах гривень з
одним десятковим 
знаком.


   37. Форми річної фінансової 
звітності повинні заповнюватися
за всіма передбаченими 
статтями (графами, рядками), за відсутності
даних незаповнені статті 
прокреслюються або заповнюються нулями.

   Додаткові статті та показники у 
форми фінансової звітності
вводити забороняється.


   38. Правильність  
складання  річних  фінансових  
 звітів
визначається шляхом перевірки та порівняння 
окремих показників у
відповідних формах звітів (додаток 13).


   39. Форми річної фінансової 
звітності та пояснювальні записки
підписуються  керівниками 
 установ та організацій і 
 головними
бухгалтерами. Без таких підписів звіти вважаються 
недійсними.


   40. Головні розпорядники 
коштів державного та/або місцевих
бюджетів  мають 
 право встановлювати для підвідомчих 
 установ
додаткові довідки до Пояснювальної записки та 
 вимагати від них
додаткову інформацію, не передбачену цією 
Інструкцією.


   41. При казначейській 
 формі виконання кошторисів доходів і
видатків річні фінансові 
звіти бюджетних установ перевіряються і
візуються  органом 
 Державного казначейства України (у 
 якому
відкриті реєстраційні рахунки) з проставленням 
 підпису, печатки
або штампа відповідного органу 
Державного казначейства України.
Віза  органу  Державного  
казначейства  України  підтверджує
відповідність 
 даних казначейського обліку або (якщо таких даних в
обліку органу 
Державного казначейства України немає) відповідність
окремих форм 
фінансової звітності між собою відповідно до додатка
13 та факт приймання 
звітів від бюджетних установ.


   42. Зведені річні фінансові 
звіти бюджетних установ, що мають
підвідомчі установи, до 
подання головному розпоряднику бюджетних
коштів, повинні бути 
 перевірені  і  завізовані  відповідними
обласними 
 органами Державного казначейства України (за 
винятком
установ Міністерства оборони України,  які 
 мають  специфіку
обслуговування).

   Для складання зведених звітів установи вищого 
рівня приймають
від підвідомчих бюджетних установ, що перейшли 
 на казначейське
обслуговування  кошторисів  доходів 
 і видатків, лише звіти,
завізовані органами 
Державного казначейства України. У завізовані
звіти зміни 
 можуть вноситися лише за погодженням з 
 органом
Державного казначейства України, що ці звіти 
завізував.


   43. Органи  Державного 
 казначейства України та бюджетні
установи несуть 
відповідальність за достовірність даних у формах
річної 
 фінансової звітності та їх відповідність даним 
органів
Державного казначейства України (з урахуванням вимог 
 п.34 цієї
Інструкції).


   44. Річні фінансові звіти 
подаються у повному обсязі:

   установі вищого рівня;

   органу Державного казначейства України - при 
отриманні коштів
Державного бюджету України;

   фінансовому органу  -  при  
утриманні за рахунок коштів
місцевого бюджету;

   Рахунковій палаті - центральними органами 
виконавчої влади та
іншими головними розпорядниками бюджетних 
коштів.

   При цьому всі примірники 
 річного фінансового звіту мають
однакову юридичну 
силу.

   Форма N 5 "Звіт про рух 
 необоротних активів" подається
додатково органу 
 державної  статистики  за  
місцезнаходженням
бюджетної установи.


   45. Бюджетні  
 установи,  для  яких  згідно  з  
чинним
законодавством  України  протягом  
 року   була   змінена
підпорядкованість, річні 
фінансові звіти складають за весь звітний
період та подають у повному 
 обсязі за новою підпорядкованістю.
Установи 
 вищого рівня за новою підпорядкованістю у 
 зведених
фінансових звітах ураховують звіти таких 
 бюджетних установ у
повному обсязі, накопичувальним 
підсумком з початку року.


   46. Зведена річна 
 фінансова звітність обласних 
 державних
адміністрацій до подання Державному казначейству 
 України повинна
бути перевірена і завізована 
 відповідним обласним управлінням
Державного казначейства України 
(з проставленням підпису, печатки
або штампа).


   47. Зведена річна 
 фінансова звітність центральних органів
виконавчої 
влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів,
установи та 
 організації яких повністю переведені на казначейське
виконання 
кошторисів, повинна дорівнювати аналогічним 
 зведеним
звітним даним органів Державного 
казначейства України за кодами
відомчої класифікації  видатків 
 цих  головних  розпорядників
бюджетних 
коштів.


   48. Порядок  
 подання  фінансової  звітності  в  
органи
(управління,  відділення)  Державного  
 казначейства  України
встановлюється ними 
 відповідно до вимог даної Інструкції 
 та
термінів, установлених ними. Терміни 
 визначаються  у  межах,
установлених постановою 
 Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2000 року N 419 ( 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн