Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 8

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

Державного
казначейства України запроваджений з 2001 року, 
 заповнюються на
підставі даних річної форми N 7 "Звіт про 
заборгованість бюджетних
установ" за 2000 рік (графа 
 9 "Кредиторська заборгованість на
звітну дату - всього" звіту), 
 але в межах кошторисних призначень
2001 року (як 
 це передбачено наказом Державного 
казначейства
України від 19.10.2000 N 103 ( 

z0759-00 ) "Про 
 затвердження
Порядку обліку зобов'язань розпорядників коштів 
бюджету в органах
Державного казначейства", зареєстрованим у 
 Міністерстві юстиції
України 30.10.2000 за N 759/4980, із змінами 
та доповненнями).

   Суми в графах 5 та 6 форми N 8 повинні бути 
однаковими.

   Графа 7 "На звітну дату зареєстровано - 
всього" заповнюється
на підставі документів,  що  
подані  до  органу  Державного
казначейства України 
 разом з реєстром фінансових зобов'язань для
попередньої оплати 
 або оплати вже отриманих послуг,  
робіт,
матеріальних цінностей і які на звітну дату не оплачені.

   У графі 8 "На звітну дату зареєстровано - з них 
 кредиторська
заборгованість" з усієї суми зобов'язань, 
 зареєстрованих в органі
Державного казначейства України і на звітну 
 дату не проплачених
(графа 7), виділяється сума 
кредиторської заборгованості установи.

   Графа 9 "Зареєстровані  зобов'язання" 
 відображається  на
підставі документів, що подані протягом 
року до органу Державного
казначейства України разом з реєстром фінансових 
 зобов'язань для
попередньої  оплати або оплати 
 вже отриманих послуг, робіт,
матеріальних 
 цінностей.  Ця  графа  заповнюється  
наростаючим
підсумком з початку року.


   29. Форма N 9 "Звіт про 
 результати фінансової діяльності"
(додаток 7) 
 складається бюджетними установами для 
відображення
результату їх фінансової діяльності за звітний 
 рік. Результат
фінансової  діяльності бюджетної 
 установи визначається шляхом
списання підсумковими 
оборотами доходів та видатків за 2001 рік.

   У звіті відображаються операції, 
 проведені за доходами або
видатками бюджетної установи, або 
 операції, наслідками яких є
збільшення  або 
 зменшення доходів та/або видатків 
 бюджетної
установи. Так результат переоцінок (наприклад - курсові 
 різниці)
може впливати як на збільшення доходів бюджетної 
установи, так і
на збільшення видатків.

   У частині звіту "Спеціальний 
 фонд" інформація наводиться
загальна за всіма видами 
спеціального фонду: спеціальними коштами,
сумами за дорученнями, іншими 
власними надходженнями, субвенціями,
іншими доходами.

   Оскільки форма фінансової звітності 
 N 9 запроваджується,
починаючи зі звіту за 2001 рік, 
 то графа 4 "За попередній рік"
заповнюється лише за 
підсумковими рядками 110 та 220.


   30. Форма N 15 
 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових
коштів 
та матеріальних цінностей в бюджетних установах" відображає
недостачі 
 та крадіжки грошей і матеріальних цінностей в 
розрізі
заходів, що були проведені для їх усунення.

   Відшкодування сум збитків 
 здійснюється відповідно до Закону
України "Про визначення розміру 
 збитків, завданих підприємству,
установі,  
організації  розкраданням,  знищенням  
(псуванням),
нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного 
 каміння
або валютних цінностей" ( 

217/95-ВР ), зі змінами та доповненнями,
та 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 
 року
N 116 ( 
116-96-п ) "Про затвердження Порядку 
визначення розміру
збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 
матеріальних
цінностей", із змінами та доповненнями.


   31. Пояснювальна записка 
повинна відобразити таке:

   короткий опис діяльності бюджетної 
установи;

   основні фактори, що вплинули на виконання 
кошторису доходів і
видатків;

   зміни у фінансовому стані бюджетної установи за 
звітний рік;

   результати проведення щорічної 
 інвентаризації активів  та
зобов'язань (відповідно 
 до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 28 
 лютого 2000 року N 419 ( 

419-2000-п ) "Про
затвердження 
Порядку подання фінансової звітності", із змінами 
та
доповненнями);

   стан дебіторської та кредиторської заборгованості 
установи на
кінець звітного року, причини проведення попередньої 
 оплати та
отримання товарів, робіт, послуг без здійснення 
платежів за них;

   суми списаної протягом  звітного 
 року  дебіторської  та
кредиторської заборгованості, 
 строк позовної давності якої минув
відповідно до наказу 
Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 
 N 90 ( 
z0728-98 )  "Про  
затвердження
Інструкції  з інвентаризації основних 
 засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних 
 цінностей,  грошових  коштів  і
документів, 
 розрахунків та інших статей балансу", зареєстрованого
в Міністерстві 
юстиції України 16.11.98 за N 728/3168, та наказу
Державного 
 казначейства України від 08.05.2001 N 73 ( 

z0458-01 )
"Про затвердження Порядку 
 списання кредиторської заборгованості
бюджетних  
установ,  строк  позовної  давності  якої 
 минув",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
 України 29.05.2001  за
N 458/5649 (додатки 8 та 9). У 
разі невиконання вимог цих наказів
причини невиконання наводяться у 
пояснювальній записці окремо;

   стан прийняття бюджетною установою 
 зобов'язань  протягом
звітного року і залишок 
 їх на кінець звітного періоду, у тому
числі небюджетних (додаток 
10). Не вважаються бюджетними будь-які
зобов'язання, узяті 
фізичними та юридичними особами за коштами
Державного 
 бюджету України без відповідних бюджетних асигнувань
або ж 
з перевищенням повноважень, установлених Бюджетним кодексом
України 
 ( 
2542-14 ) та Законом 
 України "Про Державний бюджет
України на 2001 рік" ( 
2120-14 
). У зв'язку з цим:

   у графі 11 "Залишок зобов'язань на 
 кінець року, бюджетні,
кредиторська  заборгованість" 
 наводиться залишок кредиторської
заборгованості бюджетної 
установи на кінець року, що утворена
через 
недоотримання кошторисних призначень (гр.3 - гр.4);

   у графі 12 "Залишок зобов'язань на кінець року 
 не бюджетні"
наводиться залишок кредиторської заборгованості 
бюджетної установи
на кінець року, що утворена 
 за прийнятими зобов'язаннями з
перевищенням 
кошторисних призначень. Додаток 10 заповнюється лише
за загальним 
фондом;

   заборгованість з виплат допомоги 
 і компенсацій громадянам,
які постраждали  внаслідок  
Чорнобильської  катастрофи.  Дана
заборгованість  у  
попередніх  розшифровках  дебіторської  та
кредиторської 
заборгованості не наводиться і подається 
 окремою
таблицею згідно з додатком 11. Якщо 
рахунки за чорнобильськими
компенсаційними виплатами 
 обслуговуються в органах Державного
казначейства 
України, то дані таблиці візуються органом Державного
казначейства 
України;

   реструктуризовану заборгованість  
 бюджетної  установи  та
підстави для неї;

   у разі сплати до бюджету 
 штрафів, накладених на бюджетну
установу контрольними органами, 
 - суму виплати, підставу, винних
осіб;

   анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків 
і відмінені
та відновлені векселі минулих періодів (головними 
розпорядниками у
зведених фінансових звітах така інформація 
 подається у вигляді
таблиць довільної форми, 
 де вказуються дата і номер протоколу
(векселя), 
 загальна сума, підприємство-учасник, у рахунок 
 якої
заборгованості проведено);

   суму коштів спеціального фонду, 
 що була  спрямована  на
погашення 
 заборгованості із соціальних виплат загального фонду,
або 
на інші цілі;

   надходження гуманітарної допомоги та її 
використання;

   суми отриманих позик, грантів та інвестицій у 
національній та
іноземній  валюті,  підстави  та  
мету  їх отримання, номер
розпорядчого документа, назву 
юридичної особи та строк погашення;

   стан отримання та погашення позики, наданої за 
рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій (додаток 
 12) відповідно до
постанови Кабінету Міністрів 
 України від 10 жовтня 2001 року
N 1317 ( 

1317-2001-п ) "Про порядок 
 підготовки та реалізації
проектів  економічного 
 і  соціального розвитку України, 
 які
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями";

   при отриманні бюджетною установою 
додаткових коштів з інших
бюджетів або місцевих бюджетів інших рівнів 
(субвенцій) - з якого
саме місцевого бюджету надійшли кошти, 
 дата і номер рішення, на
якому рахунку органу Державного 
 казначейства України (установи
банку) вони 
зберігаються;

   розшифровку поточних рахунків, що 
 перебувають в установах
банків,  підстави для 
 наявності цих рахунків із зазначенням
залишків 
на цих рахунках та виду коштів (для бюджетних установ, що
згідно з 
чинним законодавством України переведені на казначейське
обслуговування 
кошторисів);

   інформацію про рух коштів на рахунках відділень 
АКБ "Україна"
за коштами державного бюджету (якщо такі операції 
проводилися).

   Крім того, у пояснювальній 
 записці до річного фінансового
звіту обов'язково 
 повинні  бути  викладені  роз'яснення  
про

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн