Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 7

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

для тимчасового зберігання 
 і які з настанням відповідних умов
перераховуються за 
призначенням.

   Форма N 4-3 складається без 
розбивки за кодами економічної
класифікації видатків.

   У графах 2 "Залишок на початок року" та 5 
"Залишок на кінець
звітного періоду" відображаються  суми, 
 які  залишилися  на
спеціальних реєстраційних (поточних) 
рахунках бюджетних установ на
початок року і звітну дату.

   У графі 3 "Надійшло" наводиться вся 
сума, яка надійшла від
юридичних або фізичних осіб на ім'я 
 бюджетної установи протягом
звітного року.

   У графі 4 "Перераховано" відображається вся 
 сума, яка була
перерахована за призначенням протягом 
року.


   22. Форма N 5 "Звіт про рух 
необоротних активів" відображає
вартість необоротних 
 активів бюджетної установи на початок і
кінець 
року, їх рух протягом звітного року (додаток 4).

   Результати щорічної  індексації та 
 переоцінки необоротних
активів (якщо переоцінка 
 проводилася  протягом  2001  року)
відображаються 
також у звіті форми N 5.


   23. Головні розпорядники 
бюджетних коштів складають і додають
до форми N 5 зведених річних 
фінансових звітів "Дані про наявність
та рух необоротних активів установ, 
 що перебувають на Державному
бюджеті України, за 2001 рік" 
(додаток 5).


   24. Форма  N  6 
 "Звіт про рух матеріалів і 
 продуктів
харчування" відображає рух протягом року матеріалів 
 і продуктів
харчування та їх залишки на початок і кінець року 
(додаток 6). При
проведенні переоцінки матеріалів і 
 продуктів  харчування  її
результати відображаються у 
звіті.


   25. Форма N 7 
 "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
складається на 
підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну
дебіторську 
заборгованість та фактичну кредиторську заборгованість
на підставі даних 
бухгалтерського обліку, що виникла в установі
при 
 виконанні кошторису звітного року та минулих років і яка 
на
кінець звітного періоду залишилась на обліку або списана. 
 Звіти
подаються  окремо  за  коштами, 
 отриманими із загального та
спеціального фондів 
 кошторису  за  всіма  кодами  
бюджетної
класифікації видатків.

   Звіти складаються про заборгованість бюджетних 
установ як за
видатками, так і за нарахованими доходами.

   У рядку  010  "Доходи"  
відображається  загальна  сума
дебіторської 
 заборгованості бюджетної установи, що виникла 
 у
зв'язку з нарахуванням оплати за надані послуги, та загальна 
сума
кредиторської заборгованості бюджетної установи, що 
виникла при
надходженні оплати за надані послуги. Наприклад:

   дебіторська заборгованість - нарахований і 
неотриманий дохід
за надані послуги;

   кредиторська заборгованість - 
 надходження оплати за надані
послуги в більшій сумі, ніж була 
нарахована.

   Заборгованість за  доходами  
відображається  у  звітності
загальною сумою і  
не  поділяється  за  кодами  економічної
класифікації 
видатків.

   Рядок 010 заповнюється лише у звітах за 
спеціальним фондом у
частині спеціальних коштів та інших власних 
надходжень.

   У рядку 020  "Видатки  -  
всього"  відображається  сума
узагальненої заборгованості 
 установи, що виникла при виконанні
видаткової частини 
кошторису.

   Рядки з  030  "Поточні видатки" 
 до 580 "Кредитування з
вирахуванням погашення" 
розшифровують рядок 020 і відображають
заборгованість 
 за  видатками  в  розрізі  кодів 
 економічної
класифікації видатків.

   Рядок 590 "Всього" складається із суми рядків 010 
"Доходи" та
020 "Видатки - всього".

   У графі 4 "Дебіторська 
 заборгованість - на початок року"
наводиться сума 
дебіторської заборгованості бюджетної установи за
станом на 
01.01.2001, що відповідає даним бухгалтерського обліку
та даним форм 
 N 1 "Баланс" і N 7 "Звіт про 
 заборгованість
бюджетних установ" на кінець періоду річного 
фінансового звіту за
2000 рік.

   У графі 5 "Дебіторська 
 заборгованість на звітну дату -
всього" 
відображається сума дебіторської заборгованості бюджетної
установи, 
 що виникла при виконанні кошторису доходів і видатків у
поточному та 
минулому роках і перебуває на бухгалтерському обліку
за станом на дату 
складання звіту.

   У графі 6 "Дебіторська заборгованість на звітну 
дату, з неї:
строк позовної давності якої минув" із суми, 
 указаної у графі 5,
уточнюється сума дебіторської 
 заборгованості, строк  позовної
давності  якої  
минув  і  яка на звітну дату перебуває 
 на
бухгалтерському обліку.

   У графі 7 "Дебіторська заборгованість на звітну 
дату, з неї:
що перебуває на балансі більше 1 місяця" із суми, указаної 
у графі
5, уточнюється сума дебіторської заборгованості, що 
перебуває на
балансі бюджетної установи більше 1 місяця.

   У графі 8 "Дебіторська заборгованість 
- списана" наводиться
сума дебіторської заборгованості, яка 
 мала прострочений строк
позовної давності і 
 була списана протягом звітного періоду за
порядком, 
 визначеним наказом Головного управління  
Державного
казначейства  України від 30.10.98 N 
 90 ( 
z0728-98 ) "Про
затвердження 
 Інструкції з  інвентаризації  основних  
засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 
 грошових
коштів і документів, розрахунків та 
 інших  статей  балансу"
зареєстрованим у  
Міністерстві  юстиції  України  16.11.98 за
N 
728/3168, із змінами та доповненнями.

   У графі 9 "Кредиторська заборгованість - 
 на початок року"
наводиться сума кредиторської 
заборгованості бюджетної установи за
станом на 01.01.2001, що 
відповідає даним бухгалтерського обліку
та даним форм 
 N 1 "Баланс" і N 7 "Звіт про 
заборгованість
бюджетних установ" на кінець періоду річного фінансового звіту 
 за
2000 рік.

   У графі 10 "Кредиторська заборгованість 
 на звітну дату -
всього" відображається сума 
кредиторської заборгованості бюджетної
установи, що виникла при 
виконанні кошторису доходів і видатків у
поточному та минулому роках і 
перебуває на бухгалтерському обліку
за станом на дату складання 
звіту.

   У графі 11 "Кредиторська 
 заборгованість на звітну дату, з
неї: строк позовної давності 
якої минув" із суми, указаної у графі
10, уточнюється сума 
кредиторської заборгованості, строк позовної
давності якої минув і яка 
перебуває на бухгалтерському обліку на
звітну дату.

   У графі 12 "Кредиторська заборгованість - 
списана" наводиться
сума кредиторської заборгованості, що 
 мала прострочений строк
позовної давності і яка була списана 
протягом звітного періоду за
порядком, визначеним наказом 
Державного казначейства України від
08.05.2001 N 73 ( 

z0458-01 ) "Про затвердження Порядку 
 списання
кредиторської заборгованості бюджетних 
 установ, строк позовної
давності якої минув", 
 зареєстрованим у Міністерстві  юстиції
України 
29.05.2001 за N 458/5649.


   26. У форму N 7 включається 
заборгованість за сумами недостач
і крадіжок коштів та матеріальних 
цінностей, збитків за псування
матеріальних цінностей, 
 віднесених на рахунок винних осіб, та за
іншими сумами, що 
підлягають утриманню в установленому порядку.


   27. Усі операції бюджетної 
установи (у т.ч. заборгованість),
що виникли за видатками, 
 не передбаченими кошторисами доходів та
видатків бюджетної установи 
(наприклад - заборгованість на виплату
допомоги і компенсацій 
 громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської 
катастрофи), у звітах форм N 4 про надходження 
 і
використання коштів спеціального фонду та 
 форми N 7 "Звіт про
заборгованість бюджетних установ" - не 
відображаються.


   28. Форма N 8 
 "Звіт про зобов'язання бюджетних 
 установ"
складається  всіма  бюджетними  
установами, госпрозрахунковими
підприємствами та організаціями, 
 громадськими об'єднаннями, що
отримують кошти 
Державного бюджету України. Звіт призначений для
контролю за 
 відповідністю даних обліку зобов'язань в 
 органах
Державного казначейства України та даних 
обліку в розпорядників
бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, 
 які перебувають
на  обслуговуванні в органах 
 Державного казначейства України
відповідно до 
 наказу  Державного  казначейства  України  
від
19.10.2000 N 103 ( 

z0759-00 ) "Про затвердження Порядку 
обліку
зобов'язань розпорядників коштів бюджету в 
 органах Державного
казначейства", зареєстрованого в 
 Міністерстві юстиції України
30.10.2000 за N 
 759/4980, із змінами та доповненнями. 
 Звіт
складається  за кожною функцією у 
 розрізі кодів економічної
класифікації видатків, 
 лише  розпорядниками  та  одержувачами
бюджетних 
 коштів,  які  обслуговуються в органах 
 Державного
казначейства України.

   У графі 4 "Затверджено 
 кошторисом на рік" проставляється
затверджена в 
 кошторисі річна сума  планових  призначень  
з
урахуванням проведених протягом року змін до кошторисів.

   Графи 5 "На початок року зареєстровано - 
 всього" та 6 "На
початок року зареєстровано - з 
них кредиторська заборгованість" у
зв'язку з тим, що 
 облік зобов'язань в  органах  

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн