Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 6

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

контингентів 
 закладів  охорони  здоров'я  і  
 соціального
забезпечення";

   форма N 3-5 "Звіт про 
 виконання  плану  по  штатах  і
контингентах 
 по початкових, неповних середніх (дев'ятирічних) 
і
середніх, вечірніх (змінних) заочних середніх 
 загальноосвітніх
школах,  школах-інтернатах, спеціальних 
 школах, школах-дитячих
садках, інтернатах при школах";

   форма N 3-8 "Звіт про 
 виконання плану підготовки наукових
кадрів у вищих навчальних закладах 
і науково-дослідних установах";

   форма N  3-19  "Звіт  про 
 виконання плану по штатах і
контингентах інших 
закладів і заходів";

   форма N  3-дс  "Звіт  про 
 утримання дитячих дошкільних
закладів".


   12. Звіти форми N 4 про 
 надходження і використання коштів
спеціального 
фонду складаються за формами в розрізі видів коштів:

   N 4-1 "Звіт про надходження 
 і використання  спеціальних
коштів";

   N 4-2  "Звіт  про  надходження 
 і  використання сум за
дорученнями";

   N 4-4 "Звіт про рух інших власних 
надходжень";

   N 4-5 "Звіт про використання 
субвенцій, одержаних з інших
бюджетів";

   N 4-6 "Звіт про надходження і 
 використання інших доходів
(спеціальний фонд)".

   Звіти форми  N 4 про 
 надходження і використання коштів
спеціального фонду 
 складаються в розрізі кодів 
 функціональної
класифікації видатків.

   Заповнення окремих граф звітів форм N 4 
здійснюється за таким
порядком.

   У графі "Затверджено кошторисом на рік" 
відображається річна
сума планового надходження за 
 даним видом спеціального фонду
згідно із "Зведенням 
показників спеціального фонду кошторису на
рік"  
(форма якого затверджена наказом Міністерства 
 фінансів
України від 09.01.2001 N 6 ( 
 
z0065-01 ) "Про 
 затвердження
документів,  що застосовуються в 
 процесі виконання бюджету",
зареєстрованим в 
 Міністерстві юстиції України  24.01.2001  за
N 
65/5256).

   Якщо протягом року до кошторису були 
 внесені зміни, то в
графі  "Затверджено  
кошторисом  на рік" проставляється сума
уточненого 
призначення.

   У графі  "Перераховано залишок" 
 зазначається сума доходу
минулого звітного року даного виду 
 спеціального фонду, що була
відповідно  до 
 чинного законодавства України перерахована 
 за
призначенням у звітному році (перерахована до бюджету; 
 повернена
установі, що надала ці кошти тощо).

   У графі "Нараховано доходів" форм N 4-1 "Звіт про 
надходження
і використання спеціальних коштів" та N 4-4 
"Звіт про рух інших
власних надходжень" відображається сума 
 доходу, нарахованого в
бухгалтерському обліку бюджетної 
установи.

   У графі "Надійшло доходів" 
 відображається  сума  доходів
спеціального фонду 
 за даним видом, що надійшла на 
спеціальний
реєстраційний (поточний) рахунок бюджетної установи 
 у звітному
році. Сума зменшується на кошти, що повернені фізичним 
і юридичним
особам та/або перераховані підвідомчому органу або органу 
 вищого
рівня. У звітах форми N 4-1 "Звіт про надходження і 
використання
спеціальних коштів", N 4-2 "Звіт про надходження і 
 використання
сум за дорученнями", N 4-4 "Звіт про рух інших власних 
надходжень"
сума  відображається  без  розбивки  за 
 кодами  економічної
класифікації видатків, у 
 звітах N 4-5 "Звіт про використання
субвенцій, 
 одержаних з інших бюджетів" та N 4-6 
 "Звіт про
надходження і використання інших доходів 
(спеціальний фонд)" - у
розрізі кодів економічної класифікації 
видатків.

   У графі "Касові видатки" відображається сума 
касових видатків
спеціального фонду бюджету за певним 
 видом у розрізі кодів
економічної класифікації, 
 тобто видатків, що проведені шляхом
перерахування 
 коштів зі спеціальних реєстраційних  
(поточних)
рахунків, відкритих в органах Державного 
 казначейства України
(установах банків) за будь-якими 
 видами  операцій.  Видатки
зменшуються на суми, 
 унесені на спеціальні реєстраційні (поточні)
рахунки на відновлення 
касових видатків.

   У графі "Фактичні видатки" 
 відображаються фактичні видатки
бюджетної установи за звітний рік 
 у розрізі кодів економічної
класифікації 
 видатків. Тобто дійсні витрати, що оформлені 
та
підтверджуються відповідними документами, у тому числі видатки 
за
несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою і 
невиплаченою
заробітною платою, стипендіями тощо.

   Кошти зменшуються на суми, унесені на спеціальні 
реєстраційні
(поточні) рахунки на відновлення 
 видатків, якщо  вони  були
віднесені на фактичні 
видатки.


   13. Форма  N  4-1 
 "Звіт про надходження і 
 використання
спеціальних коштів"  складається  
бюджетними  установами,  що
отримують доходи від 
 надання платних послуг, виконання робіт,
реалізації 
 продукції чи іншої діяльності,  яка  
здійснюється
відповідно до чинного законодавства України, і 
використовують їх
за цільовим призначенням, визначеним 
 самостійно розпорядником
бюджетних коштів згідно з кошторисом 
доходів та видатків установи.


   14. Форма N 4-2 
"Звіт про надходження і використання сум за
дорученнями" складається 
бюджетними установами, що отримують кошти
від юридичних, фізичних 
осіб та благодійних фондів для виконання
окремих доручень, а також 
благодійні внески та пожертви, отримані
згідно із затвердженими 
кошторисами.

   Окрема форма N 4-2 "Звіт про надходження і 
 використання сум
за дорученнями" складається бюджетними 
установами, що на виконання
"Порядку спрямування коштів, отриманих за 
 Програмою компенсації
паливного дефіциту в Україні", 
 затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2001 
року N 1109 ( 
1109-2001-п ),
провели  операції 
 з  погашення  заборгованості  за  
спожиту
електроенергію та з компенсації пільг та субсидій, наданих 
окремим
категоріям населення для оплати спожитої електроенергії та 
послуг
з водопостачання та водовідведення, яка склалася на 1 січня 
 2001
року.


   15. Форма N 4-4 
 "Звіт про рух інших власних 
надходжень"
складається бюджетними установами, які 
 отримують доходи,  що
належать до інших власних надходжень, 
і використовуються згідно із
затвердженими кошторисами доходів і 
видатків.


   16. Форма N 4-5 "Звіт про 
використання субвенцій, одержаних з
інших бюджетів" складається 
установами, що для забезпечення своєї
діяльності і 
 виконання покладених на них функцій  
отримують
додаткові кошти з інших бюджетів або 
 місцевих бюджетів інших
рівнів - субвенції.


   17. Форма N 4-6 "Звіт про 
надходження і використання інших
доходів  
(спеціальний  фонд)" складається установами, які 
 за
розподілами головних розпорядників коштів 
 отримують кошти, що
належать до інших доходів спеціального 
фонду бюджету.


   18. При перерахуванні 
 коштів, відповідно до  визначеного
порядку, 
установою нижчого рівня установі вищого рівня або навпаки
(крім 
 операцій  з  централізованого  постачання  
матеріальних
цінностей) ці кошти установа, що перераховує 
їх, відображає як
зменшення доходів у звіті форми N 4 за видом коштів, 
 у залежності
від джерела утворення.

   Установою-отримувачем коштів   вони 
  відображаються  як
надходження доходів та 
 використання згідно з кошторисами, за
формою N 
4, за видом коштів спеціального фонду, у залежності від
джерела 
утворення.

   Операції з   централізованого  
 постачання  матеріальних
цінностей, проведені 
бюджетною установою за рахунок 
 кошторису
установи-замовника або кошторису головного розпорядника 
бюджетних
коштів, відображаються за формою N 4-2 "Звіт про 
 надходження і
використання сум за дорученнями".


   19. Кожна бюджетна установа 
складає та подає у складі річного
фінансового звіту тільки 
 ті форми N 4  звітів  про  
кошти
спеціального фонду за видами, які має установа.


   20. Звіт форми N 4-1-зведена 
"Зведений звіт про надходження і
використання спеціальних коштів" 
складається загальний за всіма
функціями, але в 
розрізі кожного виду спеціальних коштів, а звіт
форми N 
 4-4-зведена "Зведений звіт про рух  інших 
 власних
надходжень" - загальний за всіма функціями, але в 
розрізі кожного
виду інших власних надходжень.

   Звіти форм N 4-1-зведена та 
 N 4-4-зведена складаються за
касовим принципом відображення 
видатків. При цьому підсумок граф
"Всього" форм N 
 4-1-зведена, N 4-4-зведена повинен відповідати
касовим видаткам 
форм N 4-1 чи N 4-4.

   Звіти форм N 4-1-зведена та N 
4-4-зведена в складі річного
фінансового звіту подаються установі вищого 
рівня і не подаються
до органів Державного казначейства 
України.

   21. Форма N 4-3 
 "Звіт про депозитні суми"  
складається
бюджетними  установами,  на ім'я яких 
 відповідно до чинного
законодавства України надходять кошти 
фізичних або юридичних осіб

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн