Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 5

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

підвідомчих бюджетних установ за станом на 1 січня 
 2002 року,
складеними за даними довідок 
 органів Державного казначейства
України або установ банків 
(додаток 3).


   9. Форма N 2 "Звіт про 
виконання кошторису доходів і видатків
установи (загальний 
 фонд)" складається розпорядниками бюджетних
коштів і одержувачами 
коштів на підставі даних про отримані 
 і
витрачені, згідно з кошторисом доходів і видатків, асигнування 
із
загального фонду бюджету. Звіт складається в 
 розрізі  кодів
економічної  класифікації  видатків 
 окремо  за кожним кодом
функціональної класифікації 
видатків.

   Крім того, складається зведений 
 звіт форми N 2 за всіма
кодами функціональної 
класифікації видатків.

   Головні розпорядники  коштів,  
 що  мають  у  
 своєму
підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства та організації, 
 які
отримують асигнування загального фонду 
 бюджету, до зведеного
річного фінансового звіту додають два 
зведених звіти форми N 2 за
всіма кодами функціональної класифікації 
видатків:

   щодо бюджетних установ;

   щодо госпрозрахункових підприємств та 
організацій.

   Форма N 2 складається за таким 
порядком.

   У графі 4 "Затверджено 
 кошторисом на рік" проставляється
затверджена в 
 кошторисі  річна  сума  планового  
призначення
загального фонду, з урахуванням унесених 
протягом року змін до
кошторисів.

   Графа 5  "План асигнувань на 
 звітний період" у річному
фінансовому звіті не 
заповнюється.

   Графа 6 "Ліміти асигнувань звітного періоду" не 
заповнюється.

   У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період" 
 відображається
сума  асигнувань  загального  фонду 
 бюджету в розрізі кодів
економічної класифікації 
видатків, яка фактично надійшла на ім'я
установи, мінус 
 суми залишків коштів на реєстраційних (поточних)
рахунках, що були не 
використані та перераховані до бюджету.

   У графі  8 "Касові видатки" 
 відображається сума касових
видатків тобто видатків, що 
проведені шляхом здійснення платежів з
реєстраційних (поточних) 
 рахунків установи, відкритих в органах
Державного казначейства 
України (установах банків) за будь-якими
видами операцій. 
 Видатки зменшуються на суми, що надійшли 
на
реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків.

   У графі  9 "Фактичні видатки" 
 наводиться сума фактичних
видатків, тобто дійсних 
витрат, що оформлені та підтверджуються
відповідними 
 документами, у тому числі видатків за 
несплаченими
рахунками кредиторів, за нарахованою і 
 невиплаченою заробітною
платою, за стипендіями 
 тощо, за мінусом сум, що надійшли 
на
відновлення видатків.

   Суми відновлених видатків за 
анульованими взаємозаліками чи
вексельними розрахунками або іншими 
негрошовими операціями минулих
років (у разі прийняття 
 відповідного рішення) відображаються в
графі 9 "Фактичні видатки" за 
окремими формами N 2, складеними за
новою бюджетною класифікацією 
видатків. Дані цих форм ураховуються
у зведеному звіті форми N 2 "Звіт про 
виконання кошторису доходів
і видатків установи (загальний 
фонд)".

   Установи, які для виконання своїх 
 функцій, покладених на
додаткові структури, 
 отримують кошти з інших бюджетів (якщо це
передбачено 
нормативно-правовими актами і не є субвенцією), 
 за
2001 рік складають форми N 2 "Звіт про виконання кошторису 
доходів
і видатків установи (загальний фонд)" окремо за кожним 
 бюджетом.
Такі форми подаються органам Державного 
казначейства України (до
відома) та фінансовим органам окремо за кожним 
бюджетом. При цьому
у звіті про використання установою коштів 
іншого бюджету (який є
додатковим для даної установи) видатки повинні 
 бути проведені в
межах виділених асигнувань з іншого 
бюджету.

   У Балансі річного фінансового звіту асигнування, 
 отримані із
загального фонду іншого бюджету, 
 відображаються у Довідці до
рахунку 70 "Доходи загального 
фонду" до Балансу. При цьому в рядку
510 "Надійшли асигнування 
 за загальним фондом протягом року"
відображаються 
 асигнування загального фонду, що  надійшли  
з
бюджету, за рахунок якого утримується дана установа. 
Асигнування,
отримані із загального фонду іншого бюджету, 
 відображаються за
кредитом окремою сумою у 
 вільному рядку Довідки до рахунку 70
"Доходи загального фонду" 
Балансу.


   10. Форма N 2-валюта "Звіт 
про використання бюджетних коштів
з міжнародної 
 діяльності України" складається установами, 
 що
отримують кошти з державного бюджету в іноземній валюті. При 
цьому
операції,  здійснені  в  іноземній  валюті, 
 відображаються в
національній валюті України в 
 сумах, які визначаються шляхом
перерахунку  
іноземної  валюти за курсом Національного 
 банку
України. Перерахунок здійснюється відповідно до наказу 
Державного
казначейства України від 24.07.2001 N 
 126 ( 
z0670-01 ) "Про
затвердження Порядку 
відображення в обліку операцій в іноземній
валюті", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2001
за N 
670/5861.

   Звіт форми N 2-валюта складається 
 окремо за загальним і
спеціальним фондами і є 
складовою частиною при складанні зведеного
звіту.

   Кошти державного бюджету з  
міжнародної  діяльності,  що
отримують бюджетні установи в 
національній валюті України, у формі
N 2-валюта не відображаються.

   Окремі графи звіту N 2-валюта заповнюються у 
такому порядку.

   У графі 2 "Затверджено кошторисом на рік" 
проставляється сума
планового призначення, затверджена кошторисом доходів і 
видатків з
міжнародної діяльності.

   Якщо протягом звітного періоду 
 до кошторису були внесені
зміни, то в графі 
"Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума уточненого 
призначення.

   Графа 3  "План асигнувань на 
 звітний період" у річному
фінансовому звіті не 
заповнюється.

   Графа 4 "Ліміти асигнувань звітного періоду" не 
заповнюється.

   У графі 5 "Залишок коштів на 
 початок звітного періоду -
ін.валюта" записується 
сума залишку коштів на поточному рахунку на
початок звітного року в іноземній 
валюті.

   У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного 
періоду - грн."
записується сума в національній валюті залишку коштів на 
поточному
рахунку на початок звітного року.

   У графі 7 "Надійшло коштів за звітний 
 період - ін.валюта"
відображається сума коштів, яка 
фактично надійшла на ім'я установи
в іноземній валюті.

   У графі  8 "Надійшло коштів 
 за звітний період - грн."
відображається сума 
коштів у національній валюті, яка в іноземній
валюті фактично надійшла 
на ім'я установи.

   У графі 9 "Курсова різниця - грн." наводиться 
 сума курсової
різниці, що утворилася при 
 оцінці однакової кількості одиниць
іноземної валюти в національну 
при різних валютних курсах.

   У графі 10 "Касові видатки 
 - ін.валюта" відображається в
іноземній валюті сума 
 касових видатків установи, проведена 
 в
іноземній валюті шляхом перерахування коштів з поточного 
рахунку
за всіма видами операцій.

   У графі 11 "Касові видатки - 
грн." наводиться сума касових
видатків  установи,  проведена 
 в  іноземній  валюті  шляхом
перерахування коштів з 
поточного рахунку за всіма видами операцій.
У даній графі наводиться сума, 
 перерахована в національну валюту
України.

   У графі 12 "Фактичні видатки 
 - ін.валюта" наводиться в
іноземній валюті сума 
фактичних видатків установи, тобто дійсних
витрат, що оформлені та 
підтверджуються відповідними документами і
проведені в іноземній 
валюті.

   У графі 13 "Фактичні видатки - 
 грн." відображається сума
фактичних видатків установи, 
тобто дійсних витрат, що оформлені та
підтверджуються відповідними 
документами і проведені в іноземній
валюті.  У даній 
 графі наводиться сума, яка перерахована 
 в
національну валюту України.

   У графі 14 "Залишок коштів 
 на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума 
залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній 
валюті.

   У графі 15 "Залишок коштів на кінець звітного 
періоду - грн."
записується сума залишку коштів на 
поточному рахунку на кінець
звітного періоду в іноземній валюті, що 
перерахована в національну
валюту України.


   11. Форма  N 3 
 "Звіт про виконання плану по штатах 
 і
контингентах" відображає показники про мережу, штати і 
контингенти
установи. Окремі установи подають звіт 
 за спеціально для них
затвердженими формами:

   форма N 3-1 "Звіт про 
 виконання  плану  по  штатах  і
контингентах 
 органів державного управління, судів і 
прокуратури,
науково-дослідних установ";

   форма N 3-2 "Звіт про 
 виконання  плану  по  штатах  і
контингентах 
закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів"
(складається за кожним 
кодом функціональної класифікації 070201,
070301, 070305, 
 070501, 070502, 070601, 070602, 070701, 
070702
окремо:

   за державним замовленням;

   за контрактами);

   форма N  3-4  "Звіт про 
 виконання плану щодо штатів і

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн