Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 4

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

короткострокові кредити та 
позики, одержані бюджетною установою у
банках та інших фінансових 
 організаціях відповідно до чинного
законодавства 
України.

   Рядок 350  "Поточна  заборгованість 
 за  довгостроковими
зобов'язаннями". Відображається сума 
заборгованості поточного року
за зобов'язаннями, термін сплати за 
 якими в цілому настане в
наступні 
роки.

   Рядок 360 "Короткострокові векселі видані". 
 Наводиться сума
векселів, виданих   бюджетною 
   установою   згідно   
 з
нормативно-правовими  актами  України,  термін 
 сплати  яких
установлено протягом одного бюджетного 
року.

   Рядок 370 "Кредиторська заборгованість". 
 Відображається сума
кредиторської заборгованості бюджетної 
 установи перед фізичними
або юридичними особами. Сума рядка утворюється 
з таких рядків:

   371 "Розрахунки  з  
 постачальниками,  підрядниками  та
замовниками за 
виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення 
 науково-дослідними установами (та прирівненими 
до
них) суми кредиторської заборгованості перед 
 постачальниками,
підрядниками та замовниками за 
 виконані згідно з договорами
науково-дослідні роботи, 
 надані  послуги,  реалізовані  готові
вироби. 
 Крім того, відображається кредиторська заборгованість 
з
підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та 
 за
роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;

   372 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". 
 Наводиться
кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: 
перед
батьками за утримання дітей в дитячих дошкільних 
 закладах; за
навчання  дітей  в  музичних 
 школах; за утримання дітей 
 в
школах-інтернатах; перед робітниками і службовцями 
 за формений
одяг та харчування; за харчування дітей в 
інтернатах при школах.
За цим рядком також відображається заборгованість 
 за нарахованою
допомогою та компенсаціями громадянам, 
 які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;

   373 "Розрахунки із податків та 
 платежів". Відображається
кредиторська заборгованість 
 бюджетної установи з податків та
платежів у 
бюджет та інших розрахунків з бюджетом;

   374 "Розрахунки із страхування". 
 Наводиться заборгованість
перед Пенсійним фондом України, 
 Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати  
працездатності,  Фондом  загальнодержавного
соціального 
страхування на випадок безробіття, Фондом соціального
страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань 
й іншими організаціями зі страхування;

   375 "Розрахунки із заробітної плати". 
 Відображаються суми за
розрахунками з працівниками, 
 що перебувають і не перебувають у
штаті бюджетної установи, за 
всіма видами заробітної плати (у тому
числі відповідно до Закону України "Про 
статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок 
 Чорнобильської катастрофи"
( 
796-12 
 ),  преміями,  допомогою  у  зв'язку з 
 тимчасовою
непрацездатністю;

   376 "Розрахунки  зі  стипендіатами". 
 Відображаються суми
розрахунків зі студентами й аспірантами 
 вузів, науково-дослідних
установ та учнями технікумів, 
 училищ, шкіл, слухачами курсів за
стипендіями (у тому числі 
відповідно до Закону України "Про статус
і  соціальний  захист 
 громадян,  які  постраждали внаслідок
Чорнобильської 
катастрофи");

   377 "Розрахунки   з  
 працівниками  за  
 безготівковими
перерахуваннями". Наводяться суми за розрахунками 
з працівниками
за товари, продані в кредит 
 торговельними організаціями, за
перерахуванням  
 заробітної  плати  шляхом   
безготівкового
перерахування на особистий вклад працівника в установу 
банку, за
утриманням членських профспілкових внесків, 
 суми, утримані із
заробітної плати, стипендій 
 і пенсій за виконавчими листами та
іншими документами;

   378 "Розрахунки за депозитними сумами". 
 Наводяться депозитні
суми, які за станом на звітну дату 
 надійшли на ім'я бюджетної
установи і з 
настанням відповідних умов підлягають поверненню або
перерахуванню за 
призначенням;

   379 "Розрахунки за іншими 
операціями". Відображаються суми
кредиторської заборгованості за всіма 
іншими операціями бюджетної
установи, що не ввійшли 
 в рядки 371-378, у тому числі 
 за
розрахунками з підзвітними особами.


       
      Розділ III. Доходи


   Розділ III "Доходи", призначений 
 для  відображення  всіх
доходів  бюджетної  
установи, які вона отримує на 
 виконання
кошторису доходів і видатків, у річному 
 фінансовому звіті не
заповнюється (крім рядка 397). 
 Оскільки всі доходи (крім доходів
за витратами майбутніх періодів) 
підсумковими оборотами у кінці
року списуються 
 на результат виконання кошторису за рік, 
 то
записів у графі 4 "На кінець кварталу" не повинно бути.

   За рядком 397 "Доходи за 
 витратами майбутніх періодів" у
річному фінансовому звіті за 2001 
рік у графі 3 "На початок року"
може відображатися сума 
 доходу спеціального фонду, отриманого
бюджетною установою в 
 минулі роки, яка витрачена в 
 поточному
бюджетному році, а в графі 4 "На 
кінець кварталу" - отримана в
поточному році, яка буде витрачена в наступному 
році.

   Рядок 410 "Баланс" складається із суми 
рядків, що кратні 10
(280+290+300+310+330+340+350+360+370) та рядок 
397.


     ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 70 "ДОХОДИ 
ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ"


   Ця Довідка  призначена   
для   роз'яснення   операцій
бухгалтерського 
 обліку, проведених на субрахунках рахунку 
 70
"Доходи загального фонду" та субрахунку 681 "Внутрішні 
 розрахунки
за загальним фондом". За 2001 
 рік у Довідці відображаються
операції, 
 наслідками яких є збільшення або зменшення 
 доходів
бюджетної установи за загальним фондом:

   залишок на початок року асигнувань 
 загального фонду (якщо
такий був);

   асигнування із загального  фонду 
 бюджету,  що  надійшли
бюджетній  установі  
протягом  звітного  року (якщо установа
отримувала 
кошти загального фонду з різних бюджетів, то такі суми
відображаються 
 у Довідці окремими рядками). Якщо за 
рішенням
Кабінету  Міністрів  України  залишки  
бюджетних  асигнувань
перераховуються  протягом  
звітного  періоду  до бюджету, то
асигнування, 
 що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих
до бюджету 
залишків;

   суми надлишків матеріалів, виявлених 
 під час  проведення
інвентаризації і 
оприбуткованих;

   дооцінки матеріалів;

   списання недостачі матеріалів;

   інші операції, які відносяться на 
збільшення або зменшення
субрахунку 701 "Асигнування 
 з державного бюджету на видатки
установи та 
інші заходи" (702 "Асигнування з місцевого бюджету на
видатки 
 установи та інші заходи" та 681 "Внутрішні розрахунки 
за
загальним фондом"). Ці операції відображаються 
 у Довідці до
рахунку 70 "Доходи загального фонду" 
форми N 1 "Баланс" загальною
сумою, а в пояснювальній записці 
розшифровуються.

   У цій Довідці за рядком 480 
записується сума видатків, що
списана підсумковими оборотами на 
фінансовий результат виконання
кошторису за загальним 
фондом.

   У рядку 570 "Залишок за рахунком на кінець 
кварталу" залишку
не повинно бути.


    ДОВІДКА ДО РАХУНКУ 71 "ДОХОДИ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ"

          
 (у частині інших доходів)


   Ця Довідка призначена для відображення коштів, що 
належать до
інших доходів спеціального фонду:

   залишку на початок року інших доходів 
спеціального фонду;

   коштів, що фактично надійшли за 
розподілами як інші доходи
спеціального фонду;

   коштів, що  надійшли  
безпосередньо  на  ім'я  установи
(одержаними без 
розподілів) як інші доходи спеціального фонду;

   залишку на кінець року інших доходів спеціального 
фонду.


   8. До річного 
 балансу додається Довідка органу 
Державного
казначейства України або установи 
 банку про залишки  коштів
загального та 
 спеціального фондів державного (місцевого) бюджету
на реєстраційних 
(спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках
бюджетної установи за 
станом на 1 січня 2002 року.

   Органи Державного казначейства 
 України складають  довідки
згідно з додатком 1.

   Установи банків надають такі довідки за 
встановленими для них
формами.

   За даними довідок органів Державного казначейства 
України або
установ банків установами складається Реєстр 
про залишки коштів
загального та спеціального фондів державного 
 (місцевого) бюджету
на реєстраційних (спеціальних 
реєстраційних) та поточних рахунках
установи за станом на 1 січня 2002 року 
(додаток 2).

   До зведених річних фінансових звітів 
головних розпорядників
бюджетних коштів та бюджетних 
 установ, що мають  підвідомчі
установи, 
 додаються Реєстри про залишки коштів 
 загального та
спеціального  фондів  державного  
 (місцевого)  бюджету  на
реєстраційних 
 (спеціальних реєстраційних) та поточних 
рахунках

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн