Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

 сумами недостач і крадіжок
коштів та матеріальних цінностей, 
 сумами збитків від псування
матеріальних 
 цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, 
 та
іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому 
порядку;

   175 "Розрахунки за спеціальними видами 
платежів".

   Застосовується для відображення 
 дебіторської заборгованості
батьків за утримання дітей в дитячих 
закладах; за навчання дітей в
музичних школах; за утримання 
 дітей в школах-інтернатах; за
харчування дітей в 
інтернатах при школах; працівників за формений
одяг та 
харчування;

   176 "Розрахунки  за  іншими 
 операціями". Призначений для
відображення всієї 
 іншої дебіторської заборгованості, яка 
 не
включена до рядків 171-175, і в 
 тому числі за розрахунками з
підзвітними особами та за розрахунками 
коштів на виплату допомоги
і компенсацій громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської
катастрофи.

   Рядок 180 "Короткострокові векселі одержані". 
Наводиться сума
короткострокових векселів, що отримані 
 бюджетною установою у
випадках, дозволених чинним 
законодавством України.

   Рядок 190 "Інші кошти". Відображає суму 
коштів, що перебуває
в акредитивах, у чекових книжках, в 
оплачених талонах на бензин,
мазут, харчування тощо, оплачених 
путівках у будинки відпочинку,
санаторії, турбази та в інших грошових 
документах.

   Рядок 200 "Грошові кошти в дорозі". 
 Наводиться сума коштів,
яка перерахована в останні дні місяця на 
реєстраційні, спеціальні
реєстраційні, поточні рахунки 
 бюджетної установи,  але  буде
зарахована на ці 
рахунки в наступному місяці.

   Рядок 210 "Рахунки  в  банках". 
 Відображається  залишок
невикористаних коштів, що 
 зберігається бюджетною установою на
поточних рахунках у 
банках. Сума рядка утворюється з таких рядків:

   211 "Рахунки загального фонду". 
 Наводиться сума коштів на
поточному рахунку в 
 банку на звітну дату, що отримана  
із
загального фонду бюджету на утримання бюджетної установи;

   212 "Рахунки спеціального фонду". 
 Наводиться сума коштів
спеціального фонду, що обліковується 
в банку на звітну дату;

   213 "Рахунки в іноземній валюті". 
 Призначений для обліку
іноземної валюти, що 
 належить бюджетній установі й перебуває на
поточному рахунку 
 в банку  на  звітну  дату.  Сума  
коштів
відображається у звіті в національній валюті України;

   214 "Інші поточні рахунки". Відображається 
сума коштів, яка
на звітну дату зберігається на 
поточних рахунках, відкритих на
ім'я бюджетної установи у 
 банках, що не належить до 
 коштів
загального  чи спеціального фондів 
 бюджету або до коштів в
іноземній валюті (тобто 
не ввішли в рядки 211, 212, 213). За цим
рядком  також 
 відображаються депозити бюджетної установи, 
 що
обліковуються в установі банку на звітну дату.

   За цим рядком бюджетною установою 
також відображається сума
позики, отриманої за рахунок 
 коштів  міжнародних  фінансових
організацій.

   Сума коштів цього рядка 
 розшифровується в  пояснювальній
записці до 
 річного звіту шляхом розпису коштів за їх 
видами,
джерелами утворення та найменуваннями банків.

   Рядки 211, 212 застосовуються лише бюджетними 
установами, які
згідно з чинним законодавством  
України  не  переведені  на
казначейське обслуговування 
кошторисів доходів і видатків.

   Рядок 220 "Рахунки в 
 казначействі".  Наводиться  залишок
невикористаних  
асигнувань, які перебувають на реєстраційному
рахунку 
в органі Державного казначейства України. Сума 
 рядка
утворюється з таких рядків:

   221 "Рахунки загального фонду". Призначений 
для відображення
залишку невикористаних асигнувань, отриманих із 
загального фонду
бюджету, що перебуває на реєстраційному 
 рахунку, відкритому в
органі Державного казначейства 
України на ім'я бюджетної установи;

   222 "Рахунки  спеціального  фонду". 
 Наводиться  залишок
невикористаних  надходжень 
 спеціального  фонду  установи, що
зберігається 
 на спеціальних реєстраційних рахунках в  
органі
Державного казначейства України;

   223 "Інші рахунки в казначействі". 
 Відображаються суми, що
обліковуються на інших 
рахунках в органах Державного казначейства
України на звітну дату, у тому 
числі депозитних.

   Рядок 230 "Каса". Наводиться сума коштів, 
 що зберігається в
касі установи на звітну дату в національній та 
 іноземній валюті,
що перерахована в національну валюту за курсом 
Національного банку
України.


        
    Розділ III. Витрати


   Розділ III "Витрати", призначений для 
відображення фактичних
видатків  і  витрат  бюджетних 
 установ, проведених протягом
бюджетного року, у річному 
фінансовому звіті не заповнюється (крім
рядка 260).

   Оскільки всі видатки (крім окремих операцій 
 за виробничими
витратами)  підсумковими  оборотами 
 повинні бути списані на
результати виконання 
кошторису за рік, то записів у графі 4 "На
кінець кварталу" 
не повинно бути.

   У рядку 260 "Виробничі витрати", у графі 3 
"На початок року"
та у графі 4 "На кінець кварталу" може 
залишитися сума витрат за
роботами, що не закінчені або закінчені, але 
не здані за актами у
звітному році на: випуск готових 
виробів у виробничих (учбових)
майстернях; видавництво друкованої 
продукції і надання послуг;
незавершене   
виробництво  продукції;  науково-дослідні  
 і
конструкторські роботи за  договорами  з 
 підприємствами  та
установами; виготовлення різних 
 експериментальних пристроїв для
проведення наукових експериментів на 
роботах, які виконуються за
рахунок державного 
 бюджету; операції із заготівлі й переробки
матеріалів 
господарським способом.

   Рядок 270 "Баланс" складається із суми 
рядків, що кратні 
10
(110+120+130+140+150+160+170+180+190+200+210+220+230+260).


          
      Пасив

        
   Розділ I. Власний капітал


   Розділ I "Власний капітал". Призначений для 
відображення сум
фондів бюджетних установ і фінансових результатів 
 діяльності за
рік.

   Фонди бюджетних установ складаються з 
 фонду в необоротних
активах і фонду в малоцінних та 
швидкозношуваних предметах.

   Рядок 280 "Фонд у необоротних 
 активах". Наводиться сума
вкладення у фонд основних 
засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних 
 активів, що перебувають  у  
безпосередньому
розпорядженні бюджетної установи, з 
 вирахуванням нарахованого
зносу.

   Рядок 290 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних 
 предметах".
Відображається  сума  вкладення  у 
 фонд  у  малоцінних  і
швидкозношуваних предметах, 
 термін експлуатації яких не перевищує
одного року.

   Рядок 300 "Результат виконання  
кошторису  за  загальним
фондом". Проставляється 
 фінансовий результат виконання кошторису
установи за звітний бюджетний 
рік у частині загального фонду.

   Показник за рядком 300 
 "Результат виконання кошторису за
загальним фондом" 
 відповідає залишку на кінець року в 
 книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 431 "Результат виконання 
кошторису
за загальним фондом".

   Рядок 310  "Результат виконання 
 кошторису за спеціальним
фондом". Проставляється 
фінансовий результат виконання кошторису
установи за 
 звітний бюджетний рік у частині спеціального фонду.

   Показник за рядком 310 "Результат 
 виконання кошторису за
спеціальним фондом" 
 відповідає залишку на кінець року в 
книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 432 "Результат виконання 
кошторису
за спеціальним фондом".

   Показник за рядками 300 та 310 може бути 
від'ємний.

   Фінансовий результат  складається  з 
 результату виконання
загального та спеціального 
 фондів окремо. Порядок визначення
фінансового 
 результату виконання кошторису доходів і 
видатків
бюджетної установи за рік роз'яснює Державне казначейство 
України.

   Рядок 320  "Результати  
 переоцінок".  Призначений  для
відображення 
результату переоцінок матеріальних, нематеріальних і
фінансових 
 активів, курсових різниць від операцій в 
іноземній
валюті, що склалася за звітний період. У 
 графі 4 "На кінець
кварталу" записів не повинно 
бути, оскільки результат переоцінок
за  порядком,  
визначеним  Державним  казначейством  України,
заключними 
 оборотами  переноситься  на  результат  
виконання
кошторису.


        
   Розділ II. Зобов'язання


   У розділі II "Зобов'язання"  
відображаються  поточні  та
довгострокові зобов'язання бюджетних 
установ.

   Рядок 330  "Довгострокові  
 зобов'язання".   Наводяться
зобов'язання установи, 
 що не характерні для її діяльності (суми
кредитів, одержані 
 в установах банків та  інших  
фінансових
організаціях, інших одержаних позик, суми 
 виданих векселів і
випущених фінансових зобов'язань), 
 погашення яких буде проведено
після завершення звітного 
року.

   Рядок 340  "Короткострокові  
 позики".   Відображаються

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн