Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2001 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 225 від 27.12.2001

Страница 2

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18

<< Главная страница

Міністерстві 
юстиції України 20.04.2001 за N 363/5554, із змінами,
унесеними наказом 
 Державного казначейства України від 20.08.2001
N 149 ( 

z0783-01 ), зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України
04.09.2001 за N 783/5974.

   Форми звітності N 3 та N 15 подаються за 
 зразками форм, що
застосовувались при складанні 
річної фінансової звітності у 2000
році.

   Форми звітності N 5, 6, 9 
подаються за зразками форм, що
затверджені цією 
Інструкцією.


   2. Пенсійний фонд України, 
 Фонд соціального страхування з
тимчасової  
 втрати  працездатності,  Фонд  
загальнодержавного
соціального страхування на випадок безробіття, 
 Фонд соціального
страхування від нещасних 
 випадків на виробництві та професійних
захворювань складають і подають 
 Державному казначейству України
зведену річну 
 звітність про виконання кошторисів 
 відповідних
фондів за формою N 2 "Звіт про виконання 
 кошторису доходів і
видатків установи 
 (загальний фонд)" та формою фінансового звіту
"Баланс", який 
подається за зразками, визначеними даними фондами.


   3. Госпрозрахункові підприємства та 
організації, що отримують
кошти  загального  фонду  
бюджету, складають річну фінансову
звітність про 
використання отриманих бюджетних коштів за формою
N 2 
 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків 
установи
(загальний фонд)". Підприємства та організації, що отримують 
кошти
спеціального фонду, складають річну фінансову звітність за 
формою
N 4-6 "Звіт про надходження і 
 використання  інших  доходів
(спеціальний фонд)". При цьому 
в поданих звітах форми N 2 та N 4-6
графа "Фактичні видатки" 
 заповнюється в сумах, що дорівнюють
касовим 
 видаткам. Крім того, госпрозрахункові підприємства 
та
організації, громадські об'єднання, що отримують бюджетні 
 кошти
загального фонду, подають до органів 
 Державного казначейства
України форму N 8 "Звіт про зобов'язання 
бюджетних установ".

   Громадські об'єднання, що отримують бюджетні 
кошти не на своє
утримання, а на окремі програми, про використання бюджетних 
коштів
подають річну фінансову звітність за 
 формами N 2 "Звіт про
виконання кошторису доходів і 
видатків установи (загальний фонд)"
та N 8 "Звіт про зобов'язання 
бюджетних установ".

   Інші форми річної фінансової 
 звітності про  використання
бюджетних коштів, у тому числі 
форми N 1 "Баланс" та N 7 "Звіт про
заборгованість   бюджетних 
  установ",   
 госпрозрахунковими
підприємствами, організаціями та 
 громадськими об'єднаннями до
органів Державного 
казначейства України не подаються.


   4. Бюджетні установи, що 
протягом 2001 року мали подвійну
підпорядкованість, 
подають річну фінансову звітність за переліком,
установленим п.1 цієї 
 Інструкції за двома адресами в 
 повному
обсязі.

   Установи, що проводять видатки, 
 які становлять  державну
таємницю, фінансові звіти подають 
за окремим порядком.


   5. Бюджетні установи, 
 що для виконання певного доручення
отримують 
кошти з державного бюджету, але не від свого 
 головного
розпорядника коштів, а від іншого, подають форму 
N 4-2 "Звіт про
надходження і використання сум за 
 дорученнями" установі, що
виділила ці кошти.


   6. Бюджетні установи, що 
 отримують кошти з різних бюджетів
для виконання делегованих 
 законами України повноважень органів
місцевого  
самоврядування або інших визначених 
 законодавством
функцій і використовують їх 
 згідно з кошторисом доходів та
видатків, 
 складають форму N 4-5 "Звіт про використання субвенцій,
одержаних з 
інших бюджетів".


   7. Форма N 1 "Баланс" складається на 
підставі звірених даних
аналітичного та синтетичного 
бухгалтерського обліку за станом на
кінець останнього дня 2001 року. 
 Підставою для бухгалтерського
обліку господарських 
операцій є первинні документи, які фіксують
факти здійснення 
господарських операцій. Дані статей балансу на
початок року 
повинні бути тотожні відповідним даним на кінець року
в Балансі за попередній 
рік.

   Установи складають  єдиний Баланс 
 (форма N 1) за всіма
рахунками, про 
 всі господарські операції за  всіма  
коштами
загального і спеціального фондів, за всіма видами бюджетів.

   Кожна установа заповнює в 
 Балансі тільки ті рядки, які
стосуються її 
діяльності, при цьому керуючись такими вказівками.

   Баланс, який не містить 
 результат за всіма  операціями,
вважається 
недійсним.


          
      Актив

        
  Розділ 1. Необоротні активи


   У розділі 1 "Необоротні активи" 
 відображається  вартість
матеріальних і 
 нематеріальних активів установи, отриманих 
для
довготривалого використання і не призначених для реалізації 
 або
витрачання протягом одного року.

   Рядки 110, 120,  130  
"Залишкова  вартість".  Наводиться
залишкова  вартість 
 необоротних  активів,  яка  
визначається
розрахунковим шляхом як різниця між первісною 
 (відновлювальною)
вартістю та сумою зносу.

   Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для 
відображення суми
зносу необоротних активів, нарахованого в 
останній робочий день
грудня.

   Рядки 112,  122, 132 "Первісна 
 вартість". Відображається
первісна вартість необоротних 
 активів, тобто фактична вартість
придбання,  
спорудження,  виготовлення  необоротних активів 
 з
урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю 
вартість.


        
   Розділ II. Оборотні активи


   Розділ II "Оборотні активи" 
 передбачений для відображення
грошових  коштів 
 і їх еквівалентів, а також інших 
 активів,
призначених для реалізації або використання протягом 
року.

   Рядок 140 "Матеріали і продукти харчування". 
 Призначений для
відображення вартості матеріалів та 
 продуктів харчування, що
зберігаються на складах або в 
коморах: реактивів і хімікатів, скла
і хімпосуду, металу, електроматеріалу і 
радіоматеріалу, радіоламп,
фотоприладдя, паперу, медикаментів, 
 компонентів, бактерицидних
препаратів, перев'язувальних засобів, 
господарських матеріалів, що
використовуються для поточних 
 потреб установ (електричні лампи,
мило, щітки та ін.); будівельних 
матеріалів для поточного ремонту;
усіх видів палива, 
 пального і мастильних матеріалів 
 (дрова,
вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.); 
поворотної тари
та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, 
 банки скляні, пляшки та
ін.); запасних частин для ремонту і 
 заміни спрацьованих частин
машин (медичних, 
 електронно-обчислювальних та ін.), обладнання,
тракторів, 
 комбайнів, транспортних засобів, сіна, вівса, 
інших
видів кормів та фуражу для худоби 
 та інших тварин, а також
насіння, добрива та інших 
матеріалів.

   Рядок 150 "Малоцінні та швидкозношувані 
предмети". Наводиться
вартість малоцінних  та  
швидкозношуваних  предметів,  термін
експлуатації яких не 
перевищує одного року.

   Рядок 160 "інші  запаси".  
Наводиться  вартість  запасів
установи, що не 
 враховані в рядках 140 "Матеріали і 
продукти
харчування" та 150 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 
тобто:

   сировини і матеріалів, конструкцій, 
 деталей і спеціального
обладнання, що  призначені  
для  науково-дослідних  робіт  і
капітального 
будівництва;

   тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, 
 звірів, кролів,
сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх 
вартості;

   готових виробів, виготовлених у 
 виробничих  (навчальних)
майстернях, готової 
 друкованої продукції та продукції підсобних
сільських і 
навчально-дослідних господарств.

   Рядок 170 "Дебіторська заборгованість". 
 Відображається сума
дебіторської заборгованості юридичних та/або 
фізичних осіб. Сума
рядка утворюється з таких рядків:

   171 "Розрахунки  з  
 постачальниками,  підрядниками  та
замовниками 
за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення 
науково-дослідними установами, навчальними 
закладами
професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та 
підсобними
сільськими господарствами дебіторської заборгованості за 
 виконані
роботи та надані послуги. У 
 цьому самому рядку відображається
дебіторська заборгованість 
 установ за роботи з  
капітального
будівництва;

   172 "Розрахунки із податків та 
 платежів". Наводиться сума
переплат за 
 податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а
також 
інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

   173 "Розрахунки із страхування". 
 Відображається дебіторська
заборгованість перед бюджетною установою 
Пенсійного фонду України,
Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності,
Фонду загальнодержавного соціального 
 страхування  на  випадок
безробіття, Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань 
 й інших організацій, що
проводять 
страхування;

   174 "Розрахунки з відшкодування завданих 
збитків".

   Відображається заборгованість за 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18Украина онлайн